‘EID MILAD An-NABI’Y Series : Ikalawang bahagi

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Ang Pinagmulan ng Bid’aa ng Mawlid an-Nabi’y

Sinabi ni Al-Haafiz ibn Katheer (rahimahullaah) sa al-Bidaayah wa’l-Nihaayan (13/137) sa kanyang talambuhay ni Abu Sa’eed Kazkaboori: “Minsan na rin syang nagdiriwang ng Mawlid sa buwan ng Rabee’ al-Awwal at nagkakaroon ng malaking pagdiriwang sa okasyon na ito…ilan sa mga naroroon sa pagdiriwang ni Al-mufazzar sa ilang okasyon ng mawlid ay nagsabi siya ay nag-aalay sa okasyon ng limang-libong inihaw na ulo ng tupa, at tatlumpung bandehadong minatamis…at hinahayaan niya ang mga sufi na kumanta mula Duhr hanggang fajr, at mismong siya ay nakikipagsayawan sa kanila.”

Sinabi ni Ibn Khalkaan sa Wafiyaat al-A’yaan (3/274): “Kapag unang araw ng Safar sila ay nagpapalamuti ng mga domes ng iba’t-ibang klase ng magagarang palamuti, at sa bawat dome ay may nakaupong pangkat ng mangaawit, mga tagapaglibang at mga manunugtog/manlalaro ng instrumentong pangmusika. At hindi nila lilisan alinmang domes ng hindi nagtatatag doon ng mga grupo ng (tagapagpalibang).

Tinatalikuran ng mga tao ang trabaho sa mga panahong ito at hindi sila nagtatrabaho liban sa pag-ikot upang manood ng mga libangan. Kapag may dalawang araw pa bago ang mawlid, sila ay naglalabas ng malaking bilang ng kamelyo, baka, at tupa, higit sa pwedeng ilarawan at ito ay sinasamahan nila ng mga tambol, musika at mga instrumentong pang-musika na mayroon sila hanggang idala nila ito sa lugar ng pagdadausan…Sa gabi ng Mawlid may mga kumakanta ng nasheed pagkatapos ng maghrib sa kanilang lugar.

Ito ang pinagmulan ng pagdiriwang ng okasyon ng kaarawan ng Propheta (sallallaahu alayhi wa sallaam). Kamakailan lamang ang walang kabuluhang libangan, pagmamalabis, at paglustay ng pera at oras ay naugnay na pagbabago na hindi nagbaba ang Allaah (subhanahu wa taala) ng awtoridad.

itutuloy insha’Allaah…

********

[Pinagkunan: Huqooq al-Nabi (salallaahu ‘alaihi wa sallam) bayna al-Ijlaal wa’l-Ikhlaal, p. 139]
Useful Links:
‘Eid Milad An-Nabi’y Series: Unang Bahagi
‘Eid Milad An-NAbi’y Series: Ikatlong bahagi
‘EID MILAD An-NABI’Y Series: Ika-apat bahagi
‘EID MILAD An-NABI’Y Series: Huling bahagi

 

Advertisements

‘Eid Milad An-Nabi’y Series: Unang Bahagi

بسم الله الرحمن الرحيم

ANG HUKOM SA PAGDIRIWANG NG KAARAWAN NI PROPETA MUHAMMAD (salallahu alayhi wa salam)

Bismillaah Al-Hamdulillaah wa salatu wa salaamu ‘ala rasulullaah Amma ba’d

Ang pag-uutos na nabanggit sa Qur`aan at Sunnah tungkol sa pagsunod sa mga Batas ni Allaah (subhanahu wa ta’aala) at ng Kanyang Sugo (salallaahu ‘alaihi wa sallam), at ang mga pagbabawal sa pagpapakilala o paggawa ng mga bagay na walang batayan sa relihiyong Islaam ay pawang malinaw at walang pag-aalinlangan. Sinabi ni Allaah (sa pinakamalapit na kahulugan):

“Sabihin mo, O Muhammad (salallahu alayhi wa salam):’Kung kayo ay tunay na nagmamahal kay Allâh (subhanahu wa ta’ala), ako ang dapat ninyong sundin, maniwala kayo sa akin, lantad man ito o lihim, upang mahalin kayo ng Allâh (subhanahu wa ta’ala); at patatawarin Niya ang inyong mga kasalanan.’ “ [Aal ‘Imraan, ayah 31]

“Sundin ninyo, O kayong mga tao! Ang anumang ibinaba sa inyo mula sainyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na Qur’ân at ‘Sunnah,’  sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ipinag-uutos at pag-iwas sa mga ipinagbabawal; at huwag kayong sumunod sa mga ‘Awliyâ’ bukod sa Allâh (subhanahu wa ta’ala), (na inuutusan kayongmaglagay ng katambal sa pagsamba sa Allâh (subhanahu wa ta’ala). Katiyakan, kung susunod kayo sa kanila ay kakaunti lamang ang paalaala na inyong makukuha na hindi man lamang maglalagay sa inyo sa katotohanan!” [al-A’raaf, ayah 3]

“At kabilang sa mga ipinayo ni Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa inyo,na ang Islâm na ito ang Daan na Matuwid tungo sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) na kung kaya ,ito ang sundin ninyo at huwag ninyong sundin ang iba’t ibang daan ng pagkaligaw, dahil magkakawatak-watak kayo at ilalayo kayo sa Matuwid na Landas ng Allâh.” [al-A’naam, ayah 153]

At ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay nagsabi: “Ang pinakamatapat na salita ay ang Aklat ni Allaah, at ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ni Muhammad, at ang pinakamasama ay ang mga inimbentong gawain.” At siya (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay nagsabi: “Sinoman ang gumawa ng pagbabago dito (i.e., Islam) ito ay hindi kabilang sa atin at hindi tatanggapin.”(Isinalaysay ni al-Bukhaari, no. 2697; Muslim, no. 1718). Ayon naman sa salaysay ni Muslim, “Sinoman ang magsagawa ng bagay na walang batayan mula sa atin (i.e., Islam) ito ay hindi tatanggapin.”

Kabilang sa mga kasuklam suklam na bid’ah ng inimbento ng mga tao ay ang pagdiriwang sa kaarawan ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) sa buwan ng Rabee’ al-Awwal. Ito ay ipinagdiriwang nila sa iba’t-ibang paraan:

Ang ilan ay nagtitipon-tipon sa araw na ito at nagbabasa ng istorya tungkol sa Mawlid, pagkatapos ay magkakaroon sila ng talumpati at qaseedahs (ode/tulang awitin) para sa okasyong ito. Ang iba sa kanila ay nagluluto ng mattaamis na pagkain at ipinamimigay ito sa mga dumalo. Ito ay ginaganap sa masajid at mayroon rin naman na sa bahay nila nagdiriwang.

Mayroon ring mga gawaing nabanggit ng mga tao na hindi nakuntento sa mga nabanggit na gawain sa itaas; nilalahukan nila ng haraam at kasuklam suklam tulad ng malayang pakikipagsalamuha ng babae at lalaki, sayawan at kantahan, o kaya naman ay gumagawa sila ng shirk tulad ng paghingi ng tulong kay Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam), nagdu-du’a sa kanya, humihingi ng kaligtasan sa kanya mula sa kanilang mga kaaway, at marami pang iba.

Sa anomang paraan nila ito gawin at anoman ang kanilang intensiyon, walang pag-aalinlangan na ito ay inimbento lamang at haraam dahil ito ay bid’ah, at ito ay ipinakilala ng mga SHEE’A FAATIMID noong makalipas ang panahon ng mga salafus saleh o ang tatlong naunang henerasyon ng mga matutuwid na Muslim.

******

[Shaykh Dr. Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan, Member of the Committee of Senior Scholars, Saudi Arabia.
Pinagmulan: Huqooq al-Nabi (salallaahu ‘alaihi wa sallam) bayna al-Ijlaal wa’l-Ikhlaal, p. 139
Useful Links:
‘Eid Milad An-Nabi’y Series: Ikalawang Bahagi
‘Eid Milad An-NAbi’y Series: Ikatlong Bahagi

Mahal na Mahal ko sya, Wala akong pakialam sa sinasabi nila

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Labis na pag Idolo (Hizbiyyah) Sa isang Scholar o Daee

Tanong:  Ano ang hukom sa isang indibidwal na nagmamahal sa isang iskolar o isang daee at sinasabi nyang: Mahal na mahal ko sya, Wala akong pakialam sa sinasabi nila.

Sagot: “Ito ay kasuklam-suklam at dapat sisihin ang partisanship (hizbiyyah) at hindi ito pinapayagan. Mahal namin ang mga ulamaaat lahat ng papuri ay sa Allaah at Mahal namin ang Du’aat (nag-aanyaya) alang-ala sa Allaah, ang Makapangyarihan at Dakila. Gayunpaman kung ang isa sa amin ang may pagkakamali sa isang usapin, nililinaw namin ang katotohanan sa suliraning ito ng may mga katibayan at hindi ito nakakabawas ng pagmamahal namin para sa isang napabulaanan (refuted) o mabawasan ang kanyang katayuan. Sinabi ni Imaam Maalik (rahimahullaah): ‘Walang sinuman sa amin na sya ay mapabulaanan, maliban sa kasamahan sya ng libingan’. Ibig sabihin ay ang Propheta (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam).

Kung pabulaanan namin ang ilan sa mga tao ng kaalaman at ilan sa mga tao ng magandang katangian, ito ay hindi nangangahulugang kinamumuhian namin sya o sinisisi siya, binibigyan lang namin ng linaw kung ano ang tama at sa kadahilanang ito may mga ilang iskolar na kapag may ilan silang kasamahan na nagkakaroon ng pagkakamali ay nagsasabing: “Siya ay minamahal namin, gayunpaman ang katotohan ay mas mahal namin kaysa sa kanya.” At ito ang tamang paraan.

Huwag mong isipin mula dito na ang pagpabulaanan ng ilan sa mga ulaama sa isang paksa na nagkamali sila, ay nangangahulugan ibinababa namin sila o magkakaroon kami ng galit sa kanila. Sa halip ang mga ulaama ay hindi tumigil sa pagpabulaanan ng isa’t-isa at gayunpaman sila ay magkakapatid at may pagmamahal para sa isa’t-isa. Hindi pinapayagan para sa amin na kunin ang mga bagay na sinasabi ng isang indibidwal na walang pagaalinlangan, maging siya ay tama o mali, dahil ito ay hizbiyyah

Ang tanging pahayag na kukunin natin ng walang pasubali at wala tayong itatapon, ay ang Sugo ng Allaah (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam) dahil siya ang Sugo mula sa Allaah at hindi siya nagsasalita sa kanyang gusto/pagnanais. at para doon sa mga tagapag-anyaya na kung minsan ay mayroong pagkakamali, kahit pa sila ay nagmula sa pinakamabubuting tao, sila ay Mujtahidoon na nagkakamali kung minsan at may pagkakataon rin na tama. Walang sinuman ang perpekto na hindi mahuhulog sa pagkakamali maliban sa Sugo ng Allaah (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam). Samakatuwid ito ay obligado (wajib) nating  malaman at hindi tayo maaaring manahimik na lamang sa mga pagkakamali ng isang indibidwal dala ng ating pagmamahal sa kanya. Sa halip na dapat liwanagin natin ang pagkakamali. Ang Sugo (sallallaahu alayhi wa sallaam) ay nagsabi: ‘Ang relihiyon ay matapat na paalala/pangaral’, Sinabi namin: ‘Para kanino’. Sinabi niya: ‘Sa Allaah, Sa kanyang aklat, sa kanyang mensahero, at sa mga pinuno ng mga muslims at pangkalahatang tao.’

Kaya ang paglilinaw sa isang pagkakamali ay itinuturing na isang paalala para sa lahat, at ang pagtatago nito sa tao, ito ay hindi kabilang sa mabuting pagpapayo.

********
[by Shaykh Saalih ibn Fowzaan al-Fowzaan (hafidhahullaah)|Reference: Al Ajwibah Al Mufeedah ‘an Asilat Al Manaahij Al Jadeedah: Q67 Beneficial Answers to Questions on New Methodologies.”(Q: 67)|Translated by: Abdur-Raoof Muhammad, Abu Sumayyah]

Pagbibiro na may kahalong Pagsisinungaling

بسم الله الرحمن الرحيم

TANONG: Mayroon po bang pagkakaiba sa pagitan ng sinasadyang pagsisinungaling at ng pabirong pagsisinungaling ? At pinahihintulutan po ba ang isang tao na magsinungaling habang siya ay nagbibiro?

SAGOT: Hindi, ito ay hindi pinahihintulutan.

TANONG: Ibig sabihin po ba ay lahat ng ito ay pare-pareho lamang?

SAGOT: Oo, ito ay haraam. Ang Propeta (sal-Allaahu `alayhe wa sallam) ay hindi nagsinungaling kailanman

********

Shaykh al-Albaanee (rahimahullaah)
[al-Haawee min Fataawa ash-Shaykh al-Albaanee – Page 390-391]

Apelyido ng Asawa Mo…Gagamitin mo ba?

بسم الله الرحمن الرحيم

Ang isa sa mga karaniwan na pagkakamali na nagagawa ng mga bagong kasal na Muslim ay ang palitan ang apelyido na taglay ng babae na nagmula sa kanyang ama at ipagamit sa kanya ang apelyido ng kanyang napangasawa.

Sa katotohanan, mula sa mga pangunahing pangangailangan na pinangangalagaan sa lahat ng relihiyon sa buong kasaysayan ay ang pagpapanatili ng ‘angkan ng tao’, ang lahi na kanyang pinagmulan. At ang Islam, bilang siyang pangwakas at ang kabuoan ng lahat ng mga naunang pahayag ay nagbigay ng malinaw na pag-uutos tungkol sa bagay na ito, ng sabihin ni Allaah (subhanahu wa ta’ala):

ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Tawagin ninyo sila [ang inyong mga inampon] sa pangalan ng kanilang ama, at ito ay mas makatarungan at matuwid sa paningin ng Allâh (subhanahu wa ta’ala), [33:5]

Ang isang Muslim ay kinakailangan na panatilihin ang pangalan ng kanyang ama, ganoon din ang apelyido nila.. Ang pagpapangalan na ito sa paraang Islaamiko ay napakahalaga kung kaya nga si Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) ay nagbigay babala sa mga tao na pinapalitan ang pangalan ng kanilang ama, at ito ay mayroong masaklap na kapalit:

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Sinoman ang ipakilala/italaga ang kanyang sarili na anak ng iba at hindi ng kaniyang totoong ama, gayong alam niya na hindi siya ang totoo niyang ama, ang Paraiso ay ipagbabawal sa kanya! [al-Bukhaaree and Muslim]

Malinaw nating nakita na ang pagpapalit ng pangalan sa paraan na ang pangalan ng kanyang ama/apelyido ng pamilya ay mababalewala na, AY IPINAGBABAWAL, at hindi natin dapat akayin sa paggawa ng isang malaking kasalanan ang kababaihang Muslimah upang maipagamit lamang sa kanila ang apelyido ng kanilang asawa, sapagkat ang gawaing ito ay maglalayo sa kanila at magiging dahilan upang maging ‘iba/dayuhan’ sila sa kanilang magulang at malalapit na kamag-anak.

TANONG: Paano naman kung may masamang kahulugan sa Islaam ang pangalan ng kanilang ama, maaari na ba nila itong palitan?

SAGOT NI Shaykh ‘Abdul-’Azeez ibn Baaz (rahimahullaah):Ang pangalan/apelyido ng ama ay pananatilihin dahil ito ay bahagi ng pangalan ng anak.

Tayo ay mayroong napakagandang halimbawa na dapat nating sundan mula mismo sa Sugo ni Allaah (salallaahu alayhi wa salam), kung saan ang kanyang lolo na si ‘Abdul-Muttalib, ay ang PANGALAN ng pagsamba sa diyos-diyosan. Ang pagsamba sa mga idolo sa Kabah sa Makkah ay mas kilala sa tawag na “ang relihiyon ni ‘Abdul-Muttalib”. Ang Sugo ni Allaah (salallahu alayhi wa salam) ay tunay na namumuhi sa pagsambang ito sa mga diyos-diyosan, at pinalaya niya ang kanyang sarili mula rito simula ng tanggapin niya ang misyon ng Islaam, hanggang sa kahuli-hulihang sandali, NGUNIT ang pangalan ng kanyang lolo ay nanatili pa rin na nakakabit sa kanyang pangalan, at ito ay hayagan niyang sinasabi:

أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ

“Ako ay isang Propeta, walang kasinungalingan doon; ako ang apo ni ‘Abdul-Muttalib.” [al-Bukhaaree and Muslim]

Kaya KAPATID NA MUSLIMAH, huwag mong hayaan na ikaw ay magkasala dahil lamang sa paggamit mo sa pangalan ng iyong asawa.

********
[Isinulat ni : Moosaa Richardson]
Bakkah.net

Unahin ninyo ang pagtatag ng Islaam sa loob ng inyong Tahanan

بسم الله الرحمن الرحيم

Hindi marapat na unahin nating isipin kung paano natin mapapalayas ang mga Hudyo sa Palestine. Ang dapat ay unahin nating isipin kung paano mapatatatag ang Islaam sa ating mga puso at kung kailan mo maitataguyod ang isang Islamikong pamumuhay sa loob ng maliit mong tahanan?

Ang karamihan ng mga sumisigaw upang magkaroon ng Islamikong Pamamahala sa buong mundo ay kalimitan na hindi nagpapatupad ng Batas Islamiko sa loob ng kanilang tahanan, sa kanilang sarili, sa kanilang anak na babae , anak na lalaki , o sa kanilang mga asawa. Ang sinoman na walang pagmamay-ari ay katiyakan na walang maibibigay.

Umaasa ako na sa pahayag kong ito ay nalinawan kayo sa mga bagay na para sa inyo ay malabo. Hindi ako sang-ayon sa intifada sapagkat ito ay hindi umaayon sa ayah na:

[sa pagkakasalin]

O kayong mga naniwala sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) at sumunod sa Kanyang Sugo, kung tutulungan ninyo ang ‘Deen’ ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa pakikipaglaban sa Daan ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa mga kumakalaban ng Islâm, pagpapatupad ng Kanyang batas, pagsunod sa Kanyang mga kautusan at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal, ay tutulungan kayo ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) laban sa inyong kalaban, at patatatagin ang inyong mga paa sa pakikipaglaban.

( Suratul Muhammad 47:7 )

********
Scholar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Source: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (352)
Reference: Darulhadith, Sweden

Huwag gawing lokohan ang pagiging Wilaayah (ang karapatan na maging walee sa nikah/kasal)

بسم الله الرحمن الرحيم

Hindi na kakaiba lalo na sa ating bansang Pilipinas ang pagtatalo ng ama at ng kanyang anak na babae na nais magpakasal sa kanyang napupusuan, at kapag hindi sila nagkasundo, ang babae ay nagtutungo sa Islamic center at doon kukuha ng magiging kapalit ng kanyang ama bilang kanyang walee, kaya maaari na siyang magpakasal na hindi kailangan ang permiso o pagpayag ng ama.

Kung minsan ay isa mula sa kanyang kamag-anak ang itinatalaga na walee at kung minsan naman ay kumukuha ng tao na hindi kabilang sa kanilang pamilya.

Linawin natin ang usapin—–ang paglalaro at gawing lokohan ang pagkuhan ng walee ay maaaring humantong upang ang kontrata ng kasal ay ituring na WALANG BISA, kahit pa ito ay may tatak at selyado, at maraming saksi sa kasalan na naganap.

ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MAAARING KUNIN NA WILAAYAH AYON SA BATAS NG SHARI’A

Ang mga sumusunod ay ang hanay ng mga wilaayah na ang bawat isa ay kinakailangan na mayroong wastong pag-iisip, nasa wastong gulang at Muslim.

1. Ama
2. Lolo (mula sa pamilya ng ama)
3. Lolo sa tuhod (mula sa pamilya ng ama)
4.  Anak
5.  Apong lalaki
6. Apo sa Tuhod na lalaki
7. Pinakamatandang kapatid na lalaki (sa iisang ama at ina)
8. Ang susunod na pinakamatandang kapatid na lalaki ( at ang mga susunod sa kaniya)
9. PInakamatandang kapatid na lalaki ( sa parte lamang ng ama)
10. Ang susunod na pinakamatandang kapatid na lalaki (sa parte ng ama at ang susunod sa kanya)
11. Ang pinakamatandang anak na lalaki ng pinakamatandang kapatid na lalaki (pamangkin)
12. Ang susunod na matandang pamangkin
13. Ang pinakamatandang pamangkin mula sa parte lamang ng ama
14. Ang susunod sa pinakamatandang pamangkin na nagmula sa parte lamang ng ama
15. Ang apong lalaki ng pinakamatandang kapatid na lalaki
16. Apong lalaki ng pinakamatandang kapatid na lalaki sa parte lamang ng ama
17. Pinakamatandang tiyuhin sa parte ng ama
18. Ang susunod na nakatatandang tiyuhin sa parte ng ama
19. Pinakamatandang anak na lalaki ng pinakamatandang tiyuhin sa parte ng ama
20. Ang susunod na nakatatandang anak ng pinakamatandang tiyuhin sa parte ng ama
21. Pinakamatandang tiyuhin sa tuhod
22. Ang susunod na nakatatandang tiyuhin sa parte ng ama.

MAHALAGA:

Ang bawat walee na nabanggit ay may karapatan na magtalaga ng isa na maaaring umakto bilang kapalit niya. Kung gayon, kapag itinalaga ng ama ang kapatid na lalaki ng babae bilang kapalit niya, ang kapatid na ito ang siyang magiging legal at opisyal na walee ng babae, kahit pa nandoon ang lolo ng babae,sapagkat ang kapatid ang napili ng ama upang maging mapagkakatiwalaang walee na papalit sa kanya.

Kung ang lahat ng nabanggit sa itaas ay wala, maaari nang kumuha ng walee na hindi nagmula sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kinauukulan na Muslim.

Ang anomang paglabag sa pagkakasunod-sunod ng mga ito–halimbawa ay nagpakasal ang babae na ang kinuhang walee ay ang kanyang kapatid gayong naroon naman ang kanyang ama–ang kontrata ay WALANG BISA.

MGA ESPESYAL NA PAGKAKATAON

Ang kinikilalang qadi o hukom ay maaaring magdeklara kung ang isang lalaki ay hindi karapat-dapat na maging walee ng babae sa mga kadahilanan na ; ito ay walang kakayahan , katulad ng pagiging lasenggo, mapang-api, hindi relihiyoso, matagal na panahon ng pagkawala o hindi pagpayag na maipakasal ang babae sa kahit kanino, atbp. Sa ganitong pagkakataon, ang hukom ay maaaring magtalaga ng susunod na walee ayon sa hanay na nabanggit sa itaas.

ITO AY ISANG USAPIN NA PINAGPAPASYAHAN NG QADHAA (HUKOM) , AT HINDI SA PAMAMAGITAN LAMANG NG ISANG TAWAG SA TELEPONO O NG ISANG FATWA NA HINDI PINAG-ARALAN.

Sa ibang pagkakataon, ang babae ay nagmula sa isang hindi Muslim na pamilya kung kaya, walang sinoman sa kaniyang kapamilyang lalaki ang karapat-dapat at nasa kundisyon upang kanyang maging wilaayah sapagkat hindi sila mga Muslim. Kung gayon ay maaaring magtalaga ng walee na lalaking hindi nagmula sa kanyang sariling pamilya.

********
[Isinalin mula sa panulat ni : Moosaa Richardson]
Bakkah.net