Ang Pag-aayuno sa Buwan ng Sha’aban

بسم الله الرحمن الرحيم

Si Abu Tharr Al-Ghefari ay nagsabi: “Ang Sugo ni  Allah, salla Allahu alaihi wa sallam, ay nagsabi “O Abu Tharr! kung ikaw ay mag-aayuno ng tatlong araw kada buwan, kung gayon ay mag ayuno ka sa ika- 13, ika- 14 at sa ika-15 [ito ay tinatawag na al-ayaam al-beedh, o ang mga puting araw]“. [Ahmad, an-Nasaa’i at at-Tirmithi; Sahih]


Ang Pag-aayuno Makalipas ang ika-15 ng Sha’aban

Tinanong si Shaykh Ibn Baaz (rahimahullaah) tungkol sa  hadeeth kung saan sinabi na ang pag-aayuno matapos ang kalagitnaan ng  Sha’baan ay hindi pinahihintulutan. Siya ay sumagot:

Ito ay  saheeh hadeeth gaya ng sinabi ni Shaykh Naasir al-Deen al-Albaani. Ang ibig ipakahulugan  nito ay hindi ipinahihintulot na magsimulang mag-ayuno kung natapos na ang kalagitnaan ng buwan. Ngunit kung ang isang tao ay nag-aayuno sa maraming araw sa loob ng isang buwan o kung ito ay palagian niyang ginagawa buwan-buwan, kung gayon ay sumusunod siya sa Sunnah.

Majmoo’ Fataawa al-Shaykh Ibn Baaz, 15/385).


 Si Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (rahimahullaah) ay nagbigay ng komento sa  Riyaadh al-Saaliheen (3/394):

Kahit na ang hadeeth ay saheeh, ang pagbabawal na tinutukoy rito ay hindi nangangahulugan na ito ay  haraam, sa halip, ito ay  makrooh, katulad ng pagkakaunawa ng iba pang ulamaaa. Ngunit sinuman ang nakagawian  ang palagiang pag-aayuno ay maaaring gawin ito, kahit pa lumampas na ang kalagitnaan ng buwan ng  Sha’baan.

Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s