Unahin ninyo ang pagtatag ng Islaam sa loob ng inyong Tahanan

بسم الله الرحمن الرحيم

Hindi marapat na unahin nating isipin kung paano natin mapapalayas ang mga Hudyo sa Palestine. Ang dapat ay unahin nating isipin kung paano mapatatatag ang Islaam sa ating mga puso at kung kailan mo maitataguyod ang isang Islamikong pamumuhay sa loob ng maliit mong tahanan?

Ang karamihan ng mga sumisigaw upang magkaroon ng Islamikong Pamamahala sa buong mundo ay kalimitan na hindi nagpapatupad ng Batas Islamiko sa loob ng kanilang tahanan, sa kanilang sarili, sa kanilang anak na babae , anak na lalaki , o sa kanilang mga asawa. Ang sinoman na walang pagmamay-ari ay katiyakan na walang maibibigay.

Umaasa ako na sa pahayag kong ito ay nalinawan kayo sa mga bagay na para sa inyo ay malabo. Hindi ako sang-ayon sa intifada sapagkat ito ay hindi umaayon sa ayah na:

[sa pagkakasalin]

O kayong mga naniwala sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) at sumunod sa Kanyang Sugo, kung tutulungan ninyo ang ‘Deen’ ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa pakikipaglaban sa Daan ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa mga kumakalaban ng Islâm, pagpapatupad ng Kanyang batas, pagsunod sa Kanyang mga kautusan at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal, ay tutulungan kayo ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) laban sa inyong kalaban, at patatatagin ang inyong mga paa sa pakikipaglaban.

( Suratul Muhammad 47:7 )

********
Scholar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Source: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (352)
Reference: Darulhadith, Sweden
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s