Ramadhan Mubarak at Hindi Ramadhan Kareem

بسم الله الرحمن الرحيم

Sinabi ni Shaykh Uthaymin (nawa’y kaawaan sya ng Allaah):

Ang hukum hinggil dito, Ang katagang Ramadaan Kareem ay hindi tama, ang tanging kataga na nararapat sabihin ay Ramadan Mubarak o di kaya anumang tulad nito dahil ang Ramadaan ay hindi sya ang nagbibigay upang tawaging masagana sa halip ay ang Allaah, ang Kataas-taasan ang naglagay ng kabutihan dito at ginawang banal na buwan upang maging ganap ang pagtupad sa pag-aayuno, isa sa haligi ng islaam.

~

 Sinipi mula sa : Saying Ramadan Kareem explained by Shaykh Uthamin (rahimahullaah)
Masjid Tawheed wa Sunnah
Advertisements

Inggit

بسم الله الرحمن الرحيم

Sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa Qur’an; [sa pagkakasalin]

O kayong mga naniwala sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) at sa Kanyang Sugo at sumunod ng Kanyang gabay! Iwasan ninyo ang karamihan sa mga haka-haka na masasama laban sa mga mananampalataya; dahil ang ibang haka-haka ay kasalanan. At huwag magmanman, at huwag ninyong matahin ang dangal ng mga Muslim o magsiraan sa isa’t-isa, at huwag banggitin ng iba sa inyo sa iba nang palihim ang anuman na hindi niya nagugustuhan. Dahil nais ba ng isa sa inyo na pakainin siya ng kanyang kapatid ng patay na laman ng kanyang kapatid? At kayo mismo ay kinamumuhian ninyo ito, na kung kaya, kamuhian ninyo ang paninirang-puri sa kanya at matakot kayo sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang ipinagbabawal. Katiyakan, ang Allâh (subhanahu wa ta’ala) ay ‘Tawwâb’ – Tagapagtanggap at Tagapagpatawad sa sinumang nagsisisi at nagbabalik-loob mula sa Kanyang mga alipin na mga mananampalataya, na ‘Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila. [Suratul Hujurat :12]

Ang inggit ay kakabit ng haka-haka, pagmamanman, paninira, at pagyurak sa dangal ng taong kinaiinggitan. Kaya nga mahigpit ang pagbabawal sa masamang gawain na ito. Ito ay isa sa mga malalaking kasalanan na posibleng gawin ng tao.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب ] رواه أبو داود
Iniulat ni Abu Hurayrah (radiyallahu anhu) na sinabi ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam): “Iwasan ninyo ang inggit sapagkat ito sumisira sa kabutihan katulad ng apoy na tumutupok sa kahoy na panggatong”. [Abu Dawud]

Ang inggit na tinutukoy dito ay ang inggit kung saan ninanais ng isang tao na mawala ang mabuting bagay o katangian na biyaya ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa taong kanyang kinaiinggitan. At dahil dito ay itinuro ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) kay Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) kung paano magpapakupkop sa Kanya laban sa mga naiinggit at sa mismong pagka-inggit.

Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal
1. Sabihin mo, O Muhammad: “Nagpapakupkop ako at hinihingi ko ang kalinga ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) na ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng ‘Falaq,’ na ito ay pagbubukang-liwayway.
2. “Mula sa kasamaan ng lahat ng nilikha at sa mga kapinsalaan na maidudulot nito.
3. “At mula sa kasamaan ng matinding kadiliman kapag kumalat na ang gabi nito at sa anumang kasamaan at mga nakapipinsala na nangyayari rito.
4. “Mula sa mga nagsasagawa ng karunungang itim na mga kababaihan na hinihipan nila ang kanilang mga ibinuhol na tali, na ito ay kanilang pinagbubuhul-buhol bilang pangkukulam. [Surah Al-Falaq]

Ang ibig sabihin ay kapag nararamdaman ng tao na mayroong namumuong inggit sa kaniyang puso at ito ay binigyan niya ng pagkakataon na maisagawa niya, ang inggit na ito ay magtutulak sa kanya na gumawa ng hindi kanais-nais sa taong kanyang kinaiinggitan.

Ang Inggit/Hasad ay may iba’t-ibang antas:

1 – Kapag ang tao ay nagnanais na mawala ang biyaya na natanggap ng kapwa niya Muslim, kahit ito ay hindi naman sa taong inggit nanggaling; ngunit dahil sa kanyang inggit ay ayaw niya na may mabiyayaan na iba, sapagkat ang biyayang ito ay nagiging sanhi ng kanyang pagkadismaya.

2 – Kapag ninais ng taong inggit na mawala ang biyaya sa taong kanyang kinaiinggitan dahil hangad niya na ito ay mapasakanya.

3 – Kapag ninanais niya na magkamit ng kung ano ang mayroon ang kanyang kapwa, ngunit hindi naman niya ninanais na mawala ito sa taong nagtataglay nito. Ang ganitong uri ng inggit ay pinahihintulutan at hindi hasad ang tawag dito kundi…ghibtah.

Ang taong naiinggit ay sinasaktan lamang ang kanyang sarili sa pamamagitan ng:

1 – Nagkakamit siya ng kasalanan dahil ang hasad ay haraam.

2 – Ang inggit ay isang masamang pag-uugali , dahil nangangahulugan ito na kinamumuhian mo ang biyaya na ibinigay ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa Kanyang alipin, at tinututulan mo ang pagbibigay na ito.

3 – Naghihirap ang taong naiinggit dahil palagi siyang nag-iisip at nag-aalala.

********
Majmoo’ Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah li’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Ifta’ (26/29).

Ang Tunay na Lalaki

بسم الله الرحمن الرحيم

KAPATID NA MUSLIMAH,

Naghahanap ka ba ng mapapangasawa? Ano ba ang hinahanap mo sa isang lalaki? Mas mainam maghanap kung mayroon ka nang ‘inaasam’ na hahanapin di ba? Yun bang nakatanim na sa isip at puso mo kung ano ang gusto mo. Alam ko, karamihan sa inyo ay sasagot na ang nais mapangasawa ay isang mayroong  ‘mataas ang Eeman’. E paano pala kung mas paboran mo ang isang kapatid sa pananampalataya na may kayamanan , mas magandang lalaki, mas makisig [at iba pang ‘mas’ kung ang pagbabatayan ay ang maka-mundong pag-aangkin], kumpara sa kapatid sa pananampalataya na mataas ang Eeman? Nagkakasala ka kaya?

Ang pinakamahalagang katangian na dapat hanapin ng isang babae sa isang lalaki na nag-aalok sa kanya ng kasal ay ang mabuting pag-uugali at ang kaalaman nito sa Deen (iyong isinasabuhay ang relihiyon). At tungkol naman sa kayamanan at lahi o tribo na pinagmulan, ang mga ito ay pangalawa na lamang sa dapat ikonsidera. Ang pinakamahalaga ay ; dapat ang lalaki na pipiliin mo ay ang nagtataglay ng mabuting pag-uugali at isinasabuhay ang Deen ,dahil kapag mayroon nang dalawang ito ang lalaki na magiging asawa mo , ay hindi ka matatalo sa kahit ano pa; kung pananatilihin ka ng lalaking ito sa kanyang piling, ay siguradong tatratuhin ka ng maganda dahil ang lalaki ay may taglay na kagandahang asal, at kung ikaw naman ay palalayain o hihiwalayan, ito ay gagawin rin ng lalaki sa mainam na paraan. Bukod pa rito, ang lalaki na mayroong magandang pag-uugali at Deen ay magiging isang biyaya para sa iyo at sa inyong mga anak at matututo ka ng kagandahang asal mula sa iyong asawa at ng mga bagay na rin na may kinalaman sa relihiyon.

Ngunit kung ang lalaki ay hindi nagtataglay ng dalawang katangian na ito, marapat lamang na iwasan ninyo siya., lalo na iyong pabaya at hindi nagsasagawa ng salah, o yung umiinom ng alak at inuming nakalalasing–iligtas nawa kayo ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa ganitong lalaki…

Kaya ang mahalaga ay pagtuunan ng pansin ng isang Muslimah ang dalawang katangian na ito–mabuting pag-uugali at ang relihiyon.

At tungkol naman sa lahi o tribo na pinagmulan, ito ay dagdag na lamang sa maaari mong makamit, at kung mapapasaiyo ito, Alhamdulillah! at ito ay karapat-dapat, dahil sinabi ni Propeta Muhammad ni (sallallaahu ’alayhi wa sallam) : Kung mayroong lalaki na lumapit sa inyo at ang kanyang Deen at ugali ay kaaya-aya, kung gayon ay ipakasal ninyo sa kanya ang inyong kababaihan.

Gayunpaman , kung mayroon kayong natagpuan na katulad ng katangian na ito mula sa taong kakilala na ninyo, mas mainam na ang magpakasal sa kanya.

********

[Shaikh Ibn Uthaimeen (rahimahullaah) sa Fataawal-Mar’ah Vol. 1. p.50]

Ang Paggamit ng EEMAAN bilang pangalan ng bata– Shaykh Ibn Uthaymeen رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

Tanong #30: Ano po ang alituntunin sa paggamit ng Eemaan bilang pangalan ng tao?

Ang pangalan na Eemaan ay nagtataglay ng katangian na pagpapakilala sa sarili, pagpapataas ng antas ng sarili, kaya hindi ito nararapat gamitin bilang pangalan ng isang tao. Ang Propeta صلى الله عليه وسلم ay pinalitan ang pangalan na Barrah (ang relihiyoso, masunurin na tao) dahil ito ay nagpapahiwatig ng pagpuri sa sarili. Ang mga dapat na managot dito ay iyong mga tagapangalaga ng bata na nagbigay sa kanila ng mga katulad ng ganitong pangalan.. At para doon sa mga pangalan na walang bahid ng pagpuri sa sarili na maaaring siyang maging pag-unawa ng tao kung ito ay bibigkasin at tanging pangalan lamang, ay walang masama kung pangalanan sila ng ganito. Kaya nga ginagamit natin ang mga pangalan na tulad ng Saaleh at ‘Ali dahil ang mga ito ay pangalanan lamang at hindi nagtataglay ng nakatagong pagpuri sa sarili.

********

Sheikh Ibn Uthaimeen (rahimahullaah)[Al-Majm’ua ath-Thameen: 1/143]
Source: Islamic Fataawa Regarding The Muslim Child, Page 45

Mga Suliranin na Kinakaharap ng Isang Babaeng Balik-Islam

بسم الله الرحمن الرحيم

Ang mga Islaamic centers ay mayroong suliranin na kinakaharap sa pag-aanyaya sa mga hindi mananampalatayang kababaihan upang tanggapin ang Islaam. Ito ay may kinalaman sa pagnanais ng mga babaeng ito na yumakap sa Islaam ngunit ang kanila namang asawa ay ayaw. Isang napakahirap na desisyon ang isakripisyo mo ang iyong kasal lalo na kung mayroon kayong mga anak at ang asawa mo ay isang mabuting asawa, kung kaya mas higit na nananaig ang pagmamahal ng babae sa kanyang asawa kaysa sa pagnanais na yakapin ang Islaam. Alam natin na kapag ang babae ay yumakap sa Islaam, hindi na ipinahihintulot sa kaniya ang manatili sa pangangalaga/piling ng isang hindi Muslim na lalaki dahil sa sinabi ni Allaah ‘Azza wa Jal:

{at kapag nalaman na ninyo na sila ay mga mananampalataya ayon sa mga nakita ninyo na malilinaw na mga palatandaan ay huwag na ninyo silang ibalik sa kanilang mga asawa na walang pananampalataya, dahil ang mga kababaihan na mga mananampalataya ay hindi na ipinahihintulot na mapangasawa ng mga walang pananampalataya, at hindi rin ipinahintulot sa mga walang pananampalataya na makapag-asawa ng mga mananampalatayang kababaihan,} [Al Mumtahinah: 10]

Kaya paano natin haharapin ang ganitong problema? Pinahihintulutan ba tayo na akayin sila sa Islaam at pagkatapos ay wala na tayong pakialam sa iba pang susulpot na problema?

Ang lahat ng papuri ay kay Allaah (subhanahu wa ta’ala), mayrrong nagtanong kay Shaykh Muhammad ibn Saalih ibn ‘Uthaymeen ng ganito:

Isang babae ang nagtanong: Gusto ko pong yumakap sa Islaam ngunit ang aking asawa po ay isang mabuting asawa at ayoko pong mahiwalay sa kaniya, ano po ang dapat kong gawin?

Sagot: Ang babae ay kinakailangan na ihiwalay sa kanyang asawa. Subalit maaari niyang anyayahan ang kanyang asawa sa Islaam sa pamamagitan ng pagsasabi nang: “Gusto kong maging Muslim ngunit ang ating kasal ay mawawalan ng bisa hanggat hindi mo rin niyayakap ang Islaam.” Kapag sinabi niya ito sa kanyang asawa ay posible na pumayag ito na maging Muslim rin.

Tanong: Kung tanggapin na nang babae ang Islaam, dapat ba na bigyan muna niya ng Da’wah ang kanyang asawa sa kanilang bahay o kinakailangan na niyang umalis kaagad sa bahay na iyon?

Sagot: Kung umaasa siya na tatanggapin rin ng lalaki ang Islaam, kung gayon ay dapat siyang manatili sa kanilang tahanan hanggang matapos ang kanyang panahon ng ‘Iddah.

Tanong: Dapat ba na magtakip ang babae, itago ang kanyang awrah mula sa kanyang asawa habang siya ay nasa panahon ng ‘Iddah ?

Sagot: Mas ligtas para sa kanya na huwag niyang ipakita ang kanyang kagandahan sa kanyang asawa dahil hindi siya nakasisiguro na tatanggapin nga ng lalaki ang Islaam.

Tanong: Maaari ba na mapag-isa (khulwah) ang babae sa piling ng kanyang asawa?

Sagot: HINDI maaari.

Tanong: Kung ang pagsasabi nang lahat ng ito ay magiging sanhi upang lumayo sa Islaam ang babae, ipinahihintulot ba para sa atin na huwag na lamang sabihin sa kaniya ang bahagi ng talakayan na ito na posibleng hindi niya magustuhan at ganito na lamang ang ating sasabihin: “Yakapin mo muna ang Islaam at pagkatapos ay sasabihin namin sa iyo ang mga batas at alituntunin tungkol sa iyong asawa.”

Sagot: Hindi, dahil kapag ginawa ninyo ang ganito ay maaari siyang mag-murtad o tumalikod sa relihiyon matapos niya itong yakapin, at mas magiging malaki ang problemar. Kaya nga sinabi ng Propeta (صلى الله عليه وسلم) kay ‘Alee (radiyallahu anhu) noong ipadala niya siya sa khaybar:

“Anyayahan mo sila sa Islaam at ipabatid mo sa kanila ang kanilang mga obligasyon mula sa mga Karapatan ni Allaah sa kanila.”

Tanong: Kung ang babaeng ito, matapos niyang yakapin ang Islaam ay patuloy pa rin siyang nakikisama sa kanyang asawa, siya ay nakagagawa ng isang malaking kasalanan, hindi ba?

Sagot: Oo, pero pinahihintulutan ba na patuloy magsagawa ng zina?

Tanong: Sa kabuoan, ano ang dapat nating sabihin sa kaniya?

Sagot: Sasabihin natin: “Tanggapin mo ang Islaam at dapat mong malaman na kung ang iyong asawa ay hindi yumakap dito, ang inyong kasal ay mawawalan ng bisa.” Tapos.

Kung kayo ay nakikipag-usap sa kababaihan na mayroong ganitong sitwasyon, ito ang mga puntos na dapat ninyong bigyan ng pansin habang ipinaliliwanag ninyo sa kanila ng mahusay at madaling maintindihan:

# Ang pagmamahal kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) at sa Kanyang Sugo (salallahu alayhi wa salam) ay kinakailangan na una sa lahat;

# Kung siya ay tapat sa pag-aanyaya niya sa kanyang asawa na yakapin nito ang Islaam at siya ay nagdu- Du’aa para sa kanyang asawa, maaaring igawad ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang gabay sa kanyang asawa sa pamamagitan niya;

# Ang sinoman na umiwan ng bagay na pinakamamahal niya alang-alang kay Allaah (subhanahu wa ta’ala), ito ay papalitan ni Allaah (subhanahu wata’ala) ng higit na mainam para sa kanya;

# hindi binabalewala ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang sinoman sa Kanyang alipin na nagsasakripisyo ng kanilang minamahal para lamang sa ikalulugod ni Allaah (subhanahu wa ta’ala);

# At kinakailangan na gawin ninyo ang inyong makakaya upang mabigyang solusyon ang ganitong uri ng problema. Kung ang babae ay yumakap sa Islaam at siya ay nahiwalay sa kanyang asawa, kinakailangan na mayroong isang brother na tatayo at maninindigan na ialok ang kanyang sarili bilang asawa/taong handang magpakasal na tagapagbigay ng proteksiyon at siyang mangangalaga sa babae at sa kanyang mga anak o di kaya naman ay humanap kayo ng isang may kaya sa buhay na Muslim na siyang tutugon sa pangunahing pangangailangan ng babae at ng kanyang mga anak.

Wa billahi at-tawfeeq wal hidayah!

********

Shaykh Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeen (rahimahullaah)
Al Mawsoo’ah: No. 436

Kagandahang Asal

بسم الله الرحمن الرحيم

[Ang Kabanatang ito ay nagmula sa aklat na “Makaarim-ul-Akhlaaq” (pg. 32-35) [Dar-ul-Watan Lin-Nashr] By Shaikh Muhammad bin Saalih Al-‘Uthaimeen, ihinanda at inayos ni Khaalid Abu Saalih.]

Ang kagandahang asal ay maaaring likas na sa isang tao, at maaari rin naman na ito ay makami niya (i.e sa pamamagitan ng pag-aaral). Dito ay masasabi natin na mas mainam ang likas na kagandahang asal kumpara sa natutunan lamang. At ang patunay rito ay ang sinabi ni Propeta Muhammad (sallAllaahu ‘alayhi wa sallam) kay Al-Ashaj bin ‘Abdil-Qais (radyAllaahu ‘anhu): “Sa halip, si Allaah (subhanahu wa ta’ala) ay hinubog (i.e. nilikha) ka mula sa dalawang marangal na katangian na ito.” [1]

At dahil rin sa ang likas na kagandahang asal ay hindi mawawala sa isang tao samantalang ang kagandahang asal na natutuhan lamang niya ay maaaring maglaho sa maraming pagkakataon sapagkat nangangailangan ito ng tuloy tuloy na pagsasabuhay at pagsusumikap upang maisagawa ito. Kinakailangan rin na ipaalala sa kanya ito kapag mayroong pangyayari na nakaapekto sa kanya.

Ito ang dahilan kung bakit nang may lumapit na isang lalaki kay Propeta Muhammad (sallAllaahu ‘alayhi wa sallam) at sinabi niya: “O Sugo ni Allaah, payuhan mo ako”, siya (sallAllaahu ‘alayhi wa sallam) ay nagsabi: “Huwag kang magalit.” At inulit ng lalaki ang kanyang pakiusap ng ilang beses , na sinagot naman ng Propeta nang paulit-ulit rin: “Huwag kang magalit.” [2]

Sinabi rin ng Propeta (sallAllaahu ‘alayhi wa sallam) : “Ang tunay na malakas na tao ay hindi iyong nakikipagpambuno at tinatalo niya ang kanyang kalaban. Sa halip, ang taong tunay na malakas ay iyong kaya niyang pigilan ang kanyang sarili sa oras na siya ay nagagalit.” [3]

Kung gayon, ang taong malakas ay hindi iyong nakikipagpambuno sa tao at tinatalo niya sila,Siya iyong kaya nyang pigilan ang kanyang sarili kapag siya ay galit”.Pinipigilan niya ang kanyang sarili kapag nararamdaman niyang nagagalit na siya.”

Ang taong marunong pumigil sa kanyang sarili sa oras na siya ay galit ay itinuturing na may taglay na mabuting pag-uugali. Kung gayon kapag ikaw ay nag-umpisa nang magalit, huwag kang magpadala sa iyong nararamdaman, sa halip ay humingi ka ng kaligtasan mula kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) laban sa isinumpang Shaytan. Kung ikaw ay nakaupo, mahiga ka. At kung lalong sumidhi ang iyong galit ay mag (wudoo) ka hanggang mawala ang galit mo.

Ang tao ay maaaring magkamit ng mabuting pag-uugali sa pamamagitan ng pagsasanay (sa kanyang sarili), pagsisikap at patuloy na pagsasanay.

Maaari niyang makamit ang mabuting asal sa pamamagitan ng mga sumusunod na pamamaraan:

UNA: Sa pamamagitan ng paglilimi sa Qur’an at Sunnah ng Sugo ni Allaah: Kinakailangan na tingnan niya ang kahalagahan ng isang partikular na kaaya-ayang ugali na gusto niyang magkaroon sa kanyang sarili. Ito ay sapagkat ang isang mananampalataya ay iyong kapag nakakita / nakabasa siya ng papuri sa isang ugali o kilos, ito ay kanyang isinasagawa. [4]

Ipinakita ito ng Propeta (sallAllaahu ‘alayhi wa sallam) ng sabihin niya: “Ang kahalintulad ng isang mabuting kasama at ng masamang kasama ay katulad ng nagtitinda ng pabango at ng isang panday. Ang tindero ng pabango ay maaari ka niyang pagbilhan ng kanyang ibinebenta, bigayn ka ng libreng sampol o mahawahan ka ng mabango niyang amoy. Samantalang ang masamang kasama naman –katulad ng isang oanday–maaaring mapaso kaniya/ masunog niya ang iyong damit o mahawa ka sa mabaho niyang amoy..” [5]

PANGALAWA: Kailangan ay iyong kilala sa pagkakaroon ng mabuting pag-uugali ang kanyang samahan at sikapping lumayo sa mga nagtataglay ng masamang ugali at pangit na kilos. Na ang kanyang kasama ya magsisilbing kadluan niya ng kaalaman na tutulungan siya upang makamit niya ang mabuting pag-uugali na kanyang ninanais.

Sinabi ng Propeta (sallAllaahu ‘alayhi wa sallam) : “Ang tao ay nasa relihiyon ng kanyang matalik na kaibigan, kaya ang bawat isa sa inyo ay kinakailangang piliin mabuti kung sino ang kukunin na malapit na kaibigan” [6]

PANGATLO: Kailangan na pagmunian niya ang masamang naidudulot ng pagkakaroon ng masamang pag-uugali. Ito ay sapagkat ang taong may masamang ugali ay kinamumuhian ng lahat, siya ay iniiwanan na mag-isa at parating sa masamang paraan kung siya ay pag-usapan. Kaya kapag nalimi niya na ang masamang ugali ay ito ang magiging dulot sa kanya, sisikapin niya na lumayo sa pagkakaroon nito.

PANG-APAT: Dapat ay palagi niyang aalalahanin si Propeta Muhammad (sallAllaahu ‘alayhi wa sallam) , ang kanyang ugali at kung paano siya (sallAllaahu ‘alayhi wa sallam) ay nagpapakumbaba sa mga nilikha, mabait sa kanila, mapagpatawad at may pagtitiis sa kanilang mga ginawang hindi maganda sa kanya. Kapag ang lahat ng ugaling ito ay napaglimi at naiisp ng isang tao, mga ugali ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) na siyang pinakamainam na nilkha, at siyang pinakadakila sa lahat ng sumasamba kay Allaah (subhanahu wa ta’ala), ang taong ito ay matututong magpakumbaba at ibaba ang kanyang sarili mula sa pagiging arogante , at ang pagmamataas na ito ay madudurog at magiging dahilan upang siya ay magkaroon ng mabuting asal.

********
AUTHOR: Shaikh Muhammad bin Saalih Al-‘Uthaimeen
SOURCE: Makaarim-ul-Akhlaaq (pg. 32-35)
PRODUCED BY: Al-Ibaanah.com
Footnotes:
[1] Iniulat ni Abu Dawood (no. 5335), Ahmad in al-Musnad (4/206), Muslim na tanging ang umpisa lamang nito (no. 25 & 26), at At-Tirmidhee (no. 2011)
[2] Al-Bukhaaree (no. 6116) at At-Tirmidhee (no. 2020)
[3] Al-Bukhaaree (no. 6114) at Muslim (no. 107)
[4] Ang paglilinis ng kaluluwa ay hindi makakamit maliban sa pamamagitan ng paraan na ginawa ng mga Propeta.
Ayon kay Ibn Al-Qayyim : “Ang pagpapadalisay ng kaluluwa ay mas mahirap pa sa paggamot sa katawan ng tao. Kaya kung sinoman ang nagpadaliasy ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasagawa, pagsisikap na mabuti, pagpapakahirap habang siya ay nag-iisa–na lahat ay hindi ginawa ng mga propeta–siya ay katulad ng isang taong may sakit na ginagamot ang kanyang sarili ayon lamang sa sarili niyang pagkakaunawa.
At nasaan na ang kasabihan na kailangan ang opinyon ng mga eksperto sa panggagamot?! Ang mga propeta ang isyang mga manggagamot ng puso–walang ibang paraan upang malinis at maituwid ang puso maliban sa kanilang pamamaraan, sa kanilang mga kamay at sa pamamagitan ng lubos na pagsuko at pagsunod sa kanila. At ang Tulong ni Allaah ang ating hiling!”[Madaarij-us-Saalikeen (2/300)]
[5] Al-Bukhaaree (no. 2101 & 5534) at Muslim (no. 146); sinabi ni An-Nawawee : “Ito ay nagpapakita ng kabutihang dulot ng pagkakaroon ng matutuwid at mabubuting kasama/kaibigan–na nagtatagalay ng ugaling mapagbigay, may mabuting asal, magalang, may kaalaman, at may mabuting ugali. Ipinapakita rin ang pagbabawal na makisama sa mga masasamang tao, mubtadi, at iyong mga naninirang puri o iyong lubhang napakasama ng ugali at iba pa, i.e may taglay na kahiya-hiya at kasuklam-suklam na pag-uugali” [ Sharh Saheeh Muslim: (16/394)]
[6] At-Tirmidhee (no. 2378) na nagsabi na ito ay hasan saheeh, Abu Dawood (no. 4833), Ahmad in al-Musnad (2/303, 334) at ipinalagay na hasan (sound) ni Al-Albaanee sa Saheeh-ul-Jaami’ as-Sagheer (no. 3545) at Silsilat-ul-Ahaadeeth as-Saheehah (no. 927).

Ang Mag-asawa ba ay magkakasamang muli sa paraiso?

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Tanong: Kapag ang mag-asawa ay makakapasok ng paraiso sila ba ay magkikitang muli?

Shaykh Uthaymeen (rahimahullaah): Oo, kung ang babae at lalake ay makakapasok ng paraiso siya ang magiging asawa nito at hindi siya magkakaroon ng higit pa sa isang asawa. At siya rin (ang lalake), wala rin siyang ibang magiging asawa maliban sa kung ano ang ibibigay sa kanya ng Allaah ang kataas-taasan mula sa Houri Ayn o mula sa mga kababaihan sa paraiso na hindi nakapagasawa sa mundo. At kung ang babae ay nagkaroon ng dalawang asawa at silang pareho ay nakapasok ng paraiso kung gayon siya ay pipili sa pagitan nilang dalawa, at kung sinuman ang kanyang pinili ito ang magiging asawa niya. At nabanggit ito sa kwento/salaysay na ang kanyang pipiliin ay kung sinuman ang may pinakamabuting pag-uugali.

********

Isinalin sa wikang banyaga (Ingles) ni: Rasheed ibn Estes Barbee
Source: http://mtws.posthaven.com