Awiting Pambata

بسم الله الرحمن الرحيم

 KAIINGAT KAYO!!!!

Isa sa mga paraan natin upang malibang at mapatulog natin ang ating mga anak ay ang kwentuhan sila o di kaya ay turuan sila ng mga nursery rhymes. At ang mga nursery rhymes na ito ay tumitimo sa kanilang isipan na malaki ang epekto sa paghubog sa kanilang pagkatao hanggang sa sila ay lumaki at magkaisip.

Ano nga ba ang itinuturo ng mga bedtime stories at nursery rhymes na ito sa ating mga anak? Tingnan natin ang ilan sa mga halimbawa;

*”hey diddle diddle, the cat and the fiddle the cow jump over the moon.”*

(Hindi ninyo maaaring itatwa, pero sigurado ako na lahat tayo ay narinig at kinanta iyan noong tayo ay nasa early stage of childhood natin)

Ano ba ang masamang aral sa likod ng nursery rhyme na ito?

Tinuturuan nito ang ating mga anak, sa mura nilang isipan na MAGSINUNGALING AT MANIWALA SA KASINUNGALINGAN.
Dahil saan ka naman nakakita ng baka na tumalon na sa sobrang taas ay nakaabot at lampas pa sa buwan?

” عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ” .
Obligasyon ninyo ang magsabi ng KATOTOHANAN, sapagkat ang katotohanan ang magdadala sa inyo sa kabutihan, at ang kabutihan ay magdadala sa inyo patungong Paraiso…(hanggang sa katapusan ng hadith) [ Sahih Muslim ]

*Hansel at Gretel*
>> Patayin ang anak kung wala nang maipakain!

Isa sa mga mahigpit na ipinagbabawal sa Islaam ay ang pagpatay sa anak dala ng kahirapan;

….at huwag ninyong patayin ang inyong mga anak dahil sa pagkatakot na kayo ay maghirap, dahil ang Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa katotohanan ang nagbibigay ng kabuhayan sa inyo at ganoon din sa kanila; [Surah Al-‘An-am : 151]

*Little red riding hood*>>Panloloko

Isang lobo na nagsuot ng damit ng matandang babae upang lokohin lamang ang isang bata…tsk tsk tsk

أَلاَ إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ ” .
Sa bawat manloloko ay may nakalaan na bandila para sa kanya sa Araw ng Paghuhukom, katumbas ng kanyang mga panloloko
[Isinalaysay ni Abu Sa’eed al Khudri (radiyallahu anhu), Sunan Ibn Majah ]

*Snow white and the 7 dwarfs*
>>Nagtuturo ng kawalan ng delikadesa ng isang babae

Pitong unano na umiiyak para sa isang maputing babae, kaya ang ating mga anak na babae, sila ay lalaking palagay ang loob sa piling ng kalalakihan na hindi nila kaano-ano, at ang mas nakakatakot pa ay ang lumaki sila na maghangad ng pitong lalaki na karelasyon.

At kapag tinanong ninyo ang mga asawa ng Propeta hinggil sa anumang pangangailangan mula sa mga kagamitan sa bahay at iba pa ay magtanong kayo mula sa kabila ng tabing (kayo ay nasa kabila ng tabing); dahil ito ang mas nakalilinis sa inyong mga puso at sa kanilang mga puso mula sa anumang sumasagi sa mga kalalakihan na patungkol sa kababaihan at gayundin sa mga kababaihan na patungkol sa mga kalalakihan; dahil ang pagkikita ay nagiging dahilan ng ‘Fitnah’ (kasalanan o kapahamakan). [Surah Al-Ahzab : 53]

لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم
Walang sinoman sa inyo ang maaaring mapag-isa kasama ang isang babae, maliban na kasama niya ang kanyang Mahram. [Hadith na isinalaysay ni Ibn Abbas (radiyallahu anhu) [Al-Bukhari and Muslim]

Ilayo nawa tayo ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) at ang ating mga anak mula sa ganitong mga kademonyohan na nangyayari sa ating panahon.

Ameen!

Advertisements