Kapabayaan sa pagsasagawa ng Salatul Fajr

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Shaykh Abdur Razzaq Al Badr: Marahil may ilang mga tao ang madalas mahulog sa maraming larangan ng kaalaman, pagsasaulo, at pag-aaral, ngunit sila ay pabaya lalo na sa salaah ng fajr, sila ay pabaya tungkol dito.

Ito ay isang tungkulin, mahalagang tungkulin, at ang pinakamahalagang haligi ng Islaam pagkatapos ng dalawang deklarasyon ng testimonya ng mananampalataya, at ang unang bagay na tatanungin ang tao sa araw ng paghukom, ang unang bagay na tatanungin ay ang kanyang salaah, at kung ang tao ay pabaya tungkol dito (pabaya tungkol dito), itong mahalagang tungkulin, kung gayon nasaan ang resulta ng kaalaman?

Kinaliligtaan niya ang salaah ng fajr?! habang ang mga sahaabah (radiallaahu anhum) ayon sa salaysay ni Ibn Masood na nagsabi:

Kung ang isang lalaki ay nakaligtaan niya ang salaah ng fajr siya ay aakusahan nilang  isang mapagkunwari. Ang pinakamabigat na salaah para sa mga mapagkunwari ay ang Salaah ng Fajr at Salaah ng Isha.

At sa panahon nating ito, ang panahon ng palagiang pagpupuyat sa gabi, maraming tao ang nakakaligtaan ang salaah ng fajr, at marami rin tao ang nagsasalaah nito mag-isa.

At marahil ilan sa kanila ang gumugulgol sa kanilang gabi upang makibahagi sa kaalaman batay sa mga talakayan tungkol sa iba’t-ibang paksa at pagkatapos nito siya ay matutulog ng fajr.

Kung ang tao ay ginulgol ang buong gabi sa Qur’aan, isaulo ito at bigkasin, at ito ang magiging dahilan upang makaligtaan niya ang salaah ng fajr, ang kanyang pagpupuyat ay haram at hindi pinahihintulutan para sa kanya, at siya ay nagkakasala sa pagpupuyat sa buong magdamag.

At ang salaah na madalas mapabayaan sa buong araw at oras ito ay ang pinakamahalagang salaah na walang pagbubukod. Alam niyo ba kung anong salaah ito?

Makikita sa hadith at ipinahayag ni Shaykh Albaani (rahimahullaah) bilang hasan sa kanyang ilang aklat. Ang Propheta (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam) ay nagsabi:

Ang pinakamainam na salaah sa lahat ay ang salaah ng fajr sa araw ng Jumu’ah, sa pagtitipon ng mga tao sa jamaah.

Ang salah ng fajr sa araw ng Jumu’ah sa jamaah (kongregasyon). Ipinahayag ni Shaykh albaani (rahimahullaah) bilang hasan sa sumusunod na salaysay:

Ang (salaah ng fajr) sa araw ng Jumu’ah sa jamaah ay ang salaah na masyado ng napapabayaan. At ang mga Imaam ng mga masjid ay tatanungin tungkol dito.

Dahil ang gabi bago ng biyernes ay gabi para sa pagpapahinga kung saan ang mga tao ay nananatiling gising hanggang madaling araw at pagkatapos ay matutulog ng umaga, at itutulog na nila hanggang sa oras ng salaah ng Fajr.

At ang pinakamabuti sa kanila ay kinatatamaran na at nahuhuli sa pagpunta sa salaah ng fajr. Pupunta siya habang inaantok at pagod. Kaya hindi niya maisagawa ang salaah ng maayos.

At kung alam niya ang Imaam ng masjid ay bibigkas ng Soorah Sajdah at Soorah al Insaan, hindi siya darating hanggang sa katapusan ng ikalawang rakaat.

Nasaan na ang pakinabang ng kaalaman kung ito ang kanyang kalagayan sa unang bagay na itatanong sa kanya sa araw ng paghuhukom? At sa kung sinuman ang pabaya sa bagay na ito kung gayon siya ay mas magiging pabaya ukol sa ibang bagay.

********

Translated by Rasheed ibn Estes Barbee
Masjid Tawheed wa Sunnah
Advertisements

Ang kabigatan ng pagkakamali sa pagdiriwang ng araw ng mga puso

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Tanong: Ang Allaah ay maging mabuti sa iyo, o mabait na Shaykh. Ito ay ilang mga tanong patungkol sa tinatawag na  ‘Eid al Habb (Araw ng mga Puso). Sila ay umaasa ng paglilinaw sa kabigatan ng pagdiriwang nito at ang paglathala ng fatwa (hukom) mula sa Permanent Committee (The Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta’) sa bagay na ito.

Sagot: At ano ang  Eid al Habb (Araw ng mga Puso)? (Ito ay) Ang eid ng mga Kristiyano?. Hindi pinapayagan para sa mga Muslim ang sumali dito, o himukin sila dito, o maging saksi sa kanilang kasinungalingan. Ito ay pagdiriwang ng mga Kuffar, sila ay wag himukin dito. Pag-ibig– para kanino itong pag-ibig? Pag-ibig para kay Iblees? O pag-ibig para sa Messiah- ang Salaam at Salaah ay nawa’y mapasakanya? O pag-ibig para sa kung ano ang nasa pagitan nila (i.e mga Kristiyano)? Walang pagmamahalan sa pagitan nila habang sila ay mga Kuffar.

‘na iniisip ninyo na sila ay nagkakaisa sa iisang salita lamang, subali’t ang mga puso nila ay magkakalayo’ [Surat al Hashr, Ayah 14]

Sila ay nagsabi: Pag-ibig para sa isang babae? Ito ay isang kabuktutan.

********

Shaykh Saleh bin Fawzaan al Fawzaan,(hafidhahullaah)
  ( http://www.alfawzan.af.org.sa/node/3853)

Ang Mag-asawa ba ay magkakasamang muli sa paraiso?

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Tanong: Kapag ang mag-asawa ay makakapasok ng paraiso sila ba ay magkikitang muli?

Shaykh Uthaymeen (rahimahullaah): Oo, kung ang babae at lalake ay makakapasok ng paraiso siya ang magiging asawa nito at hindi siya magkakaroon ng higit pa sa isang asawa. At siya rin (ang lalake), wala rin siyang ibang magiging asawa maliban sa kung ano ang ibibigay sa kanya ng Allaah ang kataas-taasan mula sa Houri Ayn o mula sa mga kababaihan sa paraiso na hindi nakapagasawa sa mundo. At kung ang babae ay nagkaroon ng dalawang asawa at silang pareho ay nakapasok ng paraiso kung gayon siya ay pipili sa pagitan nilang dalawa, at kung sinuman ang kanyang pinili ito ang magiging asawa niya. At nabanggit ito sa kwento/salaysay na ang kanyang pipiliin ay kung sinuman ang may pinakamabuting pag-uugali.

********

Isinalin sa wikang banyaga (Ingles) ni: Rasheed ibn Estes Barbee
Source: http://mtws.posthaven.com

Mas mainam ba sa babae ang manalangin sa mosque kung may kapaki-pakinabang na pagtitipon o pangaral?

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Tanong: Mas mainam ba na ang babae ay magsalaah sa kanyang pamamahay o sa isang mosque na malapit sa kanyang bahay?

Shaikh al-Albaani (rahimahullaah): Mas mainam para sa kanya ang magsalaah sa kanyang pamamahay maliban kung may klase o pangaral sa mosque na kung saan ay maaari siyang makinabang. Ngunit kung ito ay salaah lamang (sa mosque) kung gayon mas mainam magsalah sa kanyang pamamamahay. Ibig sabihin, kung ang meron lamang sa mosque ay salaah kasama ng  jamaah, ang salaah sa kanyang pamamahay ay mas mainam para sa kanya kaysa ang pagsasalaah nya sa mosque-salungat sa kung mayroon siyang klase o pangaral sa mosque, ang pagsasalaah nya sa mosque ay mas mainam para sa kanya.

********

[silsilat ul-hudaa wa nnoor 4/2/asaheeha translations]

Paghalik sa Kamay at Paglalagay nito sa Dibdib pagkatapos magbigay ng Salaam

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Tanong: Nakikita ko ang ilan sa mga tao pagkatapos makipagkamay hinahalikan nila ang kanilang kamay at inilalagay nila ito sa kanilang dibdib upang magpakita ng labis na pagmamahal, ito ba ay pinahihintulutan? bigyan mo kami ng kapakinabangan, gantimpalaan nawa kayo ng Allaah ng kabutihan.

Sagot: Sa aming pagkakaalam ang kilos na ito ay walang basehan sa batas/lehislasyon ng islaam. At hindi pinagutos na halikan ang kamay at ilagay ito sa dibdib pagkatapos makipagkamay, sa halip ito ay bid’ah kung ang paniniwala niya ay mapapalapit siya kay Allaah mula dito.

********

Shaykh `Abdul-`Azeez Bin Baz (rahimahullaah)
Bid’ah wa Muhdathaat we ma la Asla Lahaa a Pg: 477

Hukom sa pagbanggit ng Adhaan at Iqaamah sa bagong silang na sanggol- Shaikh Rabee’ (hafidhahullaah)

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Tanong: Ano ang Hukom sa pagbanggit ng Adhaan at Iqaamah sa bagong silang na sanggol?

Sagot: Ito ay mahina (i.e mahinang hadeeth). Ang hadeeth tungkol dito ay mahina, at hangga’t ito ay mahina hindi natin maaaring sabihin na ito ay isang bagay na itinagubilin o kinakailangan, dahil sa katunayan na ang isang bagay na itinatagubilin ay isang islaamikong hukom at ang katungkulan ay mas mataas kung ihahambing sa itatagubilin.

Oo, ang Aqeeqah, ay pagbibigay ng pangalan (sa bata), at ang pagpapahid ng tamr (dates) sa ngalangala ng bagong silang na sanggol, ang lahat ng ito ay napatotohanan mula sa sunnah. At para naman sa Adhaan, hindi ito matatag. Ito ay iniulat mula sa mahinang hadeeth.

********

Shaykh Rabee` bin Haadee al-Madhkalee (hafidhahullaah)
Translated by: Abu Zainab (Muhammad Al-Hindee)
http://salaficentre.com/

Panalangin habang nagsasalaah na gamit ay ibang Wika – Shaykh Muhammad ibn Saalih Al- ‘Uthaymeen (rahimahullaah)

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Tanong: Ano ang Hukom sa panalangin sa salaah gamit ang ibang wika maliban sa arabik, partikular sa isang tao na hindi marunong sa wikang arabik.

Sagot: Ang Panalangin sa ibang wika maliban sa salitang arabik para sa taong hindi marunong ng arabik ay pinahihintulutan, maging ito ay sa salaah o sa labas ng salaah. Dahil ang taong hindi marunong ng arabik at pag siya ay pinagsalita mo ng arabik ito ay magiging pabigat lamang sa kanya dahil hindi niya ito nauunawaan.

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا
Na kung kaya,hindi ipinag-utos ng Allâh sa Kanyang mga alipin ang mga bagay na hindi nila makakayanan…(Al-Baqarah 2:286)

Kung may isang magsasabi: Tuturuan namin siya, At sasabihin namin: Kung tuturuan mo siya ng salita ngunit hindi niya alam ang kahulugan nito ano ang  pakinabang? Gayon pa man pinahihintulutan ang tao na manalangin sa kanyang salita (i.e wika); ibig sabihin, sa salita ng isang nananalangin, sa wikang arabik o maliban sa salitang arabik. Para naman sa Qu’raan, hindi pinahihintulutan para sa sinuman ang magsalita nito maliban sa wikang arabik, sa kahit anumang kalagayan (i.e naiintindihan niya o hindi). At para naman sa mga du’aa na kung saan ay naiulat (i.e. sa Qur’aan at Sunnah), kung siya ay may dahilan upang hindi niya ito mapag-aralan sa wikang arabik, kung gayon walang masamang banggitin niya ang du’aa gamit ang sarili niyang wika. Ganoon pa man, halimbawa, ang pangalan ng Allaah,  hindi ito maaaring palitan ng iba maliban sa wikang arabik. Kung hindi ito posible siya ay maaaring manalangin sa ibang salita maliban sa wikang arabik.

Kaya ang kategorya (ng salita sa loob ng salaah) ay ilan? Tatlo:

Ang Una: Ay yung mga hindi pinahihintulutan maliban sa wikang arabik. Ito ay ang Qur’aan.

Ang Pangalawa: Ay yung pinahihintulutan sa arabik at maliban dito para ito sa isang hindi nakakaintindi ng arabik, at ito ay panalangin sa Allaah sa anumang hindi nanggaling (mula sa Qur’aan o sa Sunnah).

Ang Pangatlo: Panalangin sa kung anuman ang naiulat, tulad ng mga du’aa o maliban sa mga ito. Sabi namin: Kung ang tao ay may kakayahang bigkasin ito sa arabik ay nararapat itong sa arabik. At kung hindi niya ito makakaya kung gayon (maaari na niyang bigkasin) sa kanyang wika.

********

Shaykh Muhammad ibn Saalih Al-‘Uthaymeen (rahimahullaah)
 Source:(Isinalin ni Rasheed ibn Estes Barbee sa wikang banyaga (Ingles)
http://mtws.posthaven.com