Ang kabigatan ng pagkakamali sa pagdiriwang ng araw ng mga puso

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Tanong: Ang Allaah ay maging mabuti sa iyo, o mabait na Shaykh. Ito ay ilang mga tanong patungkol sa tinatawag na  ‘Eid al Habb (Araw ng mga Puso). Sila ay umaasa ng paglilinaw sa kabigatan ng pagdiriwang nito at ang paglathala ng fatwa (hukom) mula sa Permanent Committee (The Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta’) sa bagay na ito.

Sagot: At ano ang  Eid al Habb (Araw ng mga Puso)? (Ito ay) Ang eid ng mga Kristiyano?. Hindi pinapayagan para sa mga Muslim ang sumali dito, o himukin sila dito, o maging saksi sa kanilang kasinungalingan. Ito ay pagdiriwang ng mga Kuffar, sila ay wag himukin dito. Pag-ibig– para kanino itong pag-ibig? Pag-ibig para kay Iblees? O pag-ibig para sa Messiah- ang Salaam at Salaah ay nawa’y mapasakanya? O pag-ibig para sa kung ano ang nasa pagitan nila (i.e mga Kristiyano)? Walang pagmamahalan sa pagitan nila habang sila ay mga Kuffar.

‘na iniisip ninyo na sila ay nagkakaisa sa iisang salita lamang, subali’t ang mga puso nila ay magkakalayo’ [Surat al Hashr, Ayah 14]

Sila ay nagsabi: Pag-ibig para sa isang babae? Ito ay isang kabuktutan.

********

Shaykh Saleh bin Fawzaan al Fawzaan,(hafidhahullaah)
  ( http://www.alfawzan.af.org.sa/node/3853)
Advertisements

Bakit Hindi Ipinagdiriwang ng Mga Muslim ang Araw ng mga Puso?

 بسم الله الرحمن الرحيم

Nagtanong: “Katotohanan po na bukas ay ika-labing apat ng Pebrero na itinuturing na Araw ng mga Puso, at ilan sa mga kabataang babae at lalaki ay natutukso na ipagdiwang ito. May maipapayo po ba kayo sa kanila tungkol dito?”

Shaykh Ṣāliḥ al-Suḥaymī (hafidhahullaah):

“Ito ang paksa ng khutbah noong nakaraang Biyernes, at siguro ay mayroon sa mga nagsasaliksik ng kaalaman ang nakapagtala nito, ang alam ko ay naitala ito sa Masjid Amīr Ṣultān. Ipinaliwanag ko ito ng detalyado. Sa maiksing salita, binanggit ko na ang Araw ng mga Puso na ito ay nagtataglay ng pitong bagay na dapat iwasan.

Una: Ang pinagmulan nito ay ang mga Romano; ang orihinal na tawag dito ay Araw ni Kupido (ang diyos ng pag-ibig ng mga Romano); kaya ito ay pagkilala sa Shirk o pagtatambal dahil ito ay panggagaya sa mga sumasamba sa iba maliban kay Allaah (subhanahu wa ta’ala).

Pangalawa: Ito ay bulag na pagsunod sa mga Hudyo at Kristyano, at ang Sugo ni Allaah (Sallallaahu alaihi wa sallam) ay ipinabatid sa atin, ‘Gagayahin ninyo ang mga ginawa ng mga nauna sa inyo…’ sinabi sa kanya, ‘Ang mga Hudyo at Kristyano po ba?’ Sumagot siya, ‘At ano pa kayang ibang nasyon ang tinutukoy ko maliban sa dalawang ito?’[2] at sa ibang salaysay ay, ‘Ang mga Persyano at mga Romano.’[3]

Pangatlo: Ito ay panggagaya sa mga hindi mananampalataya sa kabuoan. Ang Propeta ni Allāh (Sallallaahu alaihi wa sallam) ay nagsabi, ‘Sinoman ang gumaya sa iba, siya ay kabilang sa kanila.’[4]

Ika-apat: Ito ay bid’ah na bagong ipinakilala ng mga tao, at sinoman ang magsagawa ng pagbabago sa relihiyon na hindi kabilang rito, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya.[5]

Ika-lima: Ito ay kasuklam-suklam, at lahat ng nangyayari sa pagdiriwang na ito ay ytunay nga na kasuklam-suklam, mula sa pagtatagpo ng lalaki at babae, na magkakaroon ng ugnayan sa pagitan nilang dalawa, magbibigayan ng hugis puso na mga walang kabuluhang bagay. Lahat ng ito ay panggagaya sa Kanluran, at tayo ay pinagbawalan na gumaya sa mga hindi mananampalataya.

Ika-anim: Kahit na ang pinakamatino sa kanila ( sa mga hindi mananampalataya) ay ipinagbawal ang pagdiriwang sa araw na ito, hanggang–alam ko , narinig ko na ang Vatican, ang Simbahang Katoliko, ay mahigpit ang babala at pagbabawal tungkol sa pagdiriwang na ito.

Panghuli: Ito ay base sa isang alamat —tungkol sa tinatawag na pag-ibig at kung ano ang kahihinatnan nito mula sa pagkawasak. Kaya para sa kanila, ang pag-ibig, ay pangangalunya at kung saan ito patutungo. Kung kaya, marapat sa atin na mag-ingat at huwag gagaya sa mga hindi mananampalataya. Naniniwala ako na sapat na ang mga kasagutan kong ito, at gaya ng sinabi ko, ito ay idinetalye ko sa khutbah noong nakaraang Biernes. Ang panalangin at kapayapaan ay mapasa kay May the prayers Propeta Muhammad (Sallallaahu alaihi wa sallam), sa kanyang pamilya at mga Sahabah.”

********
Ni:Shaykh Ṣāliḥ al-Suḥaymī (hafidhahullaah) nagsalin sa wikang banyaga (Ingles):Abū al-Ḥasan Mālik Ādam al-Akhḍar (http://rahmaniyyahpublishing.wordpress.com)
Footnotes:
[1] Tingnan sa http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=25549
[2] Tinipon sa Ṣaḥiḥ al-Bukhārī (bilang 3195 at 6897) at Muslim sa kanyang Ṣaḥiḥ (bilang. 4800) mula sa salaysay ni Abū Sa’īd al-Khudrī (radhiAllaahu anhu)
[3] Ito ay tumutukoy sa salaysay na kinolekta ni al-Bukhārī sa kanyang Ṣaḥiḥ (bilang. 6896) at isinalaysay ni Abū Hurayrah (radhiAllaahu anhu) na sinabi ng Propeta (Sallallaahu alaihi wa sallam) : “Ang Oras ay hindi maitatatag hanggat ang aking Ummah ay gumaya sa henerasyon na nauna sa kanila ng dangkal-dangkal.” Sinabi sa kanya: “O Mensahero ni Allah, katulad ba ng mgaPersiano a Romanso” sumagot siya: “At ano pang ibang nasyon ang ibig kong tukuyin maliban sa dalawang iyon?”
[4] Ito ay tumutukoy sa ḥadīth na tinipon ni Abū Dāwud sa kanyang Sunan (bilang. 3494) mula sa salaysay ni ‘Abd Allah ibn ‘Umar (radhiAllaahu anhu). Pinatunayan na sahih ni Shaykh al-Albānī sa Ṣaḥiḥ al-Jāmi’ (bilang. 6149)
[5] Dito ay binanggit ng Shaykh (hafidhahullaah) ang ḥadīth na tinipon ni al-Bukhārī sa kanyang Ṣaḥiḥ (bilang. 2498) mula sa salaysay ni ‘Aishah (radiyallaahu anha) na sinabi ng Propeta (Sallallaahu alaihi wa sallam) : “Sinoman ang magpakilala ng pagbabago sa ating (relihiyon) at ito ay hindi bahagi nito, ito ay hindi tatanggapin.”

“ANG WORLD HIJAB DAY”

بسم الله الرحمن الرحيم

Sinabi ng Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa Qur’an (sa pagkakasalin):

“Sa araw na ito ay kinumpleto Ko nang ganap para sa inyo, ang inyong ‘ Deen,’ na ito ay ‘Deen Al-Islâm” (Suratul Mai’dah :3)

Kung kaya naman bilang mga Muslim na Ahlus Sunnah wal Jama’ah, tayo ay naniniwala na tunay ngang kumpleto na ang ating relihiyon at hindi na nangangailangan pang dagdagan o ang may baguhin. Dahil kung gagawin natin ito ay nangangahulugan lamang na hindi natin pinaniniwalaan ang sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) at ng Kanyang Propeta (salallaahu alayhi wa salam) ng ipagbilin niya (salallahu alayhi wa salam) : “Sinoman ang gumawa at magpakilala ng pagbabago sa relihiyon (i.e., Islam) na hindi parte nito, ito ay hindi tatanggapin.” (Isinalaysay ni al-Bukhaari, no. 2697; al-Fath, 5/355). At sinabi pa niya, “Lahat ng bid’ah ay pagkaligaw.” (Isinalaysay nina Ahmad, 4/126; al-Tirmidhi, no. 2676).

Ano nga ba ang ipinagkaiba ng World Hijab Day sa iba pang bid’ah na ginawa ng mga tao? Simulan natin sa History.

Sino at kanino nagsimula ang ‘taunang pagdiriwang’ na ito? (Ito po ay nasa ikalawang taon na ng pagdiriwang).

SAGOT: Ang ‘idea’ ng pagkakaroon ng World Hijab Day ay nag-umpisa sa isang kabataang Muslimah na nakaranas ng mga ‘pang-aapi’ mula sa mga tao na hindi nakakaunawa sa pagsusuot ng hijab. Ito ay nagsimula noong isang taon lamang, Feb.13, 2013. Bagaman maganda ang adhikain niya na ‘makatulong’ upang higit na maunawaan ng mundo kung bakit nagtatakip ang mga Muslimah at ito ay sa pamamagitan ng paggamit niya sa ‘media’, Facebook, internet at iba pa, ang ganitong gawain na taon-taong ipinagdiriwang ay WALANG BATAYAN sa ating relihiyon.

Nang ibaba ang ayah tungkol sa pagtatakip ng kababaihan: “at pangalagaan nila ang kanilang mga pribadong bahagi mula saanumang mga ipinagbawal ng Allâh (subhanahu wa ta’ala), at huwag nilang ilantad ang kanilang kagandahan sa mga kalalakihan, kundi pagsumikapan nila na ito ay maitago maliban sa mga nakalantad na pananamit na nakasanayan na ito ay nakalantad na kasuotan,kung ito ay hindi nagdudulot ng anumang ‘fitnah (o panghahalina na makagawa ng kasamaan), at ibababa nila ang panakip ng kanilang ulo hanggang sa matakpan ang kanilang mga dibdib na natatakpan nito ang kanilang mga mukha; upang mabuo ang kanilang panakip, at huwag nilang ilantad ang anumang kagandahan na nakatago maliban lamang sa kanilang mga asawa na mga kalalakihan; [Surah An-Nur : 31]

At kapag tinanong ninyo ang mga asawa ng Propeta hinggil sa anumang pangangailangan mula sa mga kagamitan sa bahay at iba pa ay magtanong kayo mula sa kabila ng tabing (kayo ay nasa kabila ng tabing); dahil ito ang masnakalilinis sa inyong mga puso at sa kanilang mga puso mula sa anumangsumasagi sa mga kalalakihan na patungkol sa kababaihan at gayundin sa mga kababaihan na patungkol sa mga kalalakihan; dahil ang pagkikita ay nagiging dahilan ng ‘Fitnah [Suratul Azhab : 53]

ang mga ayah na ito ay sinunod ng mga Sahabiyyat (radiyallahu ajma’een), ng mga Tabi’een, atba’ut tabi’een, na hindi kinailangan na magkaroon ng partikular na araw ng pagdiriwang o commemoration, huwag pang isali na mas higit ang ‘pang-aapi’ na dinanas nila mula sa mga hindi mananampalataya kung ihahambing sa dinaranas natin ngayon ng dahil sa pagsusuot ng hijab.

Pangalawa: ay maaaring sabihin na maganda ang intensyon sa likod ng pagdiriwang na ito katulad ng pagbibigay suporta doon sa mga pinagbawalan na magsuot ng hijab na alam naman natin na mayroon ngang mga lugar na ito ay ipinagbawal. SAGOT: Ang kahulugan ng hadeeth na Innamal ‘amalu binniyyat ay tunay na hindi lubusang nauunawaan ng ibang tao. Sapat na sa kanila na maganda ang kanilang niyyat kahit na ang gawain nila ay lihis at taliwas sa kung ano ang ipinag-uutos ng relihiyon. Ayon nga kay “Shaikh al-Albaani (rahimahullaah):

“Ang hadeeth na ito ay nangangahulugan na tanging ang matuwid na gawain lamang ang tatanggapin ng naaayon sa matapat na intensiyon, at hindi kabilang dito ang mga gawain na sumasalungat sa Batas na Itinakda at inaaakala na ito ay magiging tama kapag hinaluan ng mabuting intensiyon. Walang mag-aangkin at magsasabi ng ganito kung hindi ang isang taong ignorante at ang nais lamang ay masunod ang sarili niyang gusto! [pinagkuhanan: silsilat ul-hudaa wan noor, 340/8 & nudhum al-faraaid, 21 :asaheeha translations]

Pangatlo: Ang mismong gawain na kanilang inilunsad, ang World Hijab Day, ang pagharap sa maraming tao lalo na sa media na hindi nakasuot ng tamang hijab (ayon sa napagkaisahan ng mga Ulaama, ang tamang hijaab ay iyong natatakpan pati ang mukha) ay magsisilbing fitnah lalo na sa mga kalalakihan.

Pang-apat: Ang pag-eengganyo sa ‘lahat pati na sa hindi mananampalataya’ na magtakip sa araw na itinakda nila para sa pagdiriwang ay isang paglabag rin sa tunay na dahilan ng pagbababa sa kautusan ng pagsusuot ng hijab. “O Propeta! Sabihin mo sa iyong mga asawa, sa iyong mga anak na kababaihan, at sa mga kababaihan na mga mananampalataya na takpan nila ang kanilang mga ulo atkanilang mga mukha hanggang sa bahagi na kanilang mga kasuotan; upang matakpan ang kanilang mga mukha, mga dibdib at mga ulo; ito ang pinakamalapit upang sila ay maiba sa pamamagitan ng pagtakip at pangangalaga, upang hindi nila mailagay sa kapahamakan ang kanilang mga sarili o di kaya ay sa pagkayamot. [Suratul Ahzab : 59]

At sa huli ay iiwanan namin ang athaar na ito na nagmula kay Ali (radiyallahu anhu) na tumutukoy sa hindi pagkakaroon ng puwang ng sariling opinyon sa ating relihiyon. Kung itong World Hijab Day na ito ay ang tanging naiisip na paraan ng mga nagpasimuno ng gawaing ito, nawa ay patawarin sila ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) at gabayan tungo sa Tamang Landas, Ameen!

5) باب المسح على الخفين

وَعَنْ عَلِيٍّ – رضى الله عنه – قَالَ: { لَوْ كَانَ اَلدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ اَلْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ, وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم -يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ (76) .

2 – صحيح. رواه أبو داود (162).

“Kung ang relihiyon ay ibabatay sa opinyon ay sasabihin ko na mas mahalaga na punasan ang ilalim ng talampakan ng medyas kaysa sa ibabaw, ngunit nakita ko ang Sugo ni Allaah (salallahu alayhi wa salam) na pinunasan ang ibabaw ng kanyang medyas na yari sa balat ng hayop.” [Iniulat ni Abu Da’ud na mayroong maganda at tamang Isnad (kawing ng mga nagsalaysay)].

Ang Nasheed na “Talaa Al-Badru ‘Alaynaa” ay hindi Saheeh

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Tanong: O Mahal naming Shaykh, pagpalain ka nawa ng Allaah, may katotohanan ba na ang mga tao ng madeenah ay malugod na tinanggap ang Sugo ng Allaah (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam) ng nasheed na “talaa albadru ‘alaynaa” dahil may mga ilang tao na gumagamit nito bilang ebidensya sa pagkanta batay sa nasheed sa kuwentong ito.

Shaykh Al-Fawzaan (hafidhahullaah): Ang kuwentong ito ay hindi mapagkakatiwalaan, at mayroon isang bagay sa loob nito na walang basehan, sabi ng nasheed “tala albadru ‘alaynaa min THAANIYYATIL WADAA’” ang “THAANIYYATIL WADAA” ay hindi sa parteng daan ng makkah, dahil ang Propheta (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam) ay nagmula sa madeenah mula sa timog, at hindi sya nangaling sa hilaga na madadaanan nya ang THAANIYYATIL WADAA’, ang THAANIYYATIL WADAA’ ay matatagpuan sa hilagang parte ng madeenah at hindi ito maari.

********
Source: ummaatranslations
Translated from: http://www.youtube.com/watch?v=o_wwY_NgsS4

‘EID MILAD An-NABI’Y Series: Huling bahagi

بسم الله الرحمن الرحيم

BID’AH HASANAH

Sinasabi nila na ang pagdiriwang ng mawlid ay napapabilang sa bid’ah hasanah (“mabuting bid’ah”) dahil ang basehan nito ay ang pagpapasalamat kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa pagpapadala Niya ng Propeta!

[Pagpapabulaan] – Ang sagot natin dito ay; Walang kabutihan sa bid’ah. Si Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay nagsabi: “Sinoman ang gumawa at magpakilala ng pagbabago sa relihiyon (i.e., Islam) na hindi parte nito, ito ay hindi tatanggapin.” (Isinalaysay ni al-Bukhaari, no. 2697; al-Fath, 5/355). At sinabi pa niya, “Lahat ng bid’ah ay pagkaligaw.” (Isinalaysay nina Ahmad, 4/126; al-Tirmidhi, no. 2676). Ang batas tungkol sa bid’ah ay ; ang lahat ng ito ay tungo sa pagkaligaw, ngunit ang argumentong ito ay nagpapahiwatig na hindi lahat ng bid’ah ay pagkaligaw, sa halip ay mayroong “mabuting” bid’ah.

Si Al-Haafiz ibn Rajab ay nagsabi sa Sharh al-Arba’een: “Ang salita ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) na, ‘lahat ng bid’ah ay pagkaligaw‘ ay isang maiksi ngunit malaman na nagtataglay na ng lahat; na isa sa pinakamahalagang prinsipyo ng relihiyon . Ito ay kahalintulad ng kanyang sinabi na ‘Sinoman ang mag imbento ng kahit ano sa ating relihiyon (i.e., Islam) ito ay hindi kabilang sa atin at hindi tatanggapin.‘ (Isinalaysay ni al-Bukhaari, 3/167, no. 2697; al-Fat-H, 5/355). Sinoman ang gumawa ng bid’ah at sasabihin niya na ito ay bahagi ng Islam gayong wala itong basehan sa relihiyon, ito ay patungo sa pagkaligaw at walang kinalaman ang Islam dito, maging ito ay paksa tungkol sa pinaniniwalaan (‘aqeedah) o panlabas at panloob na salita at gawa .” (Jaami’ al-’Uloom wa’l-Hakam, p. 233)

Ang mga Mubtadi ay walang maipakitang ebidensiya na mayroon ngang tinatawag na “bid’ah hasanah” maliban sa sinabi ni ‘Umar (radiallaahu ‘anhu) patungkol sa salatut Taraaweeh , “Isang magandang bid’ah ito.” (Saheeh al-Bukhaari, 2/252, no. 2010 mu’allaqan; al-Fath 4/294).

Sinabi rin nila na may mga bagay na inimbento ngunit hindi tinutulan ng mga Salaf, katulad ng pagtitipon at pagsipi ng Qur`aan at ang pagsulat at pag-aayos ng mga hadeeth.

Ang sagot dito ay; Ang mga bagay na ito ay mayroong basehan sa Islam, kung kaya ito ay hindi maituturing na bid’ah.

Sinabi ni ‘Umar : “Ito ay mabuting bid’ah” ibig sa bihin ay bid’ah sa lenggwahe, sa salita lamang at hindi sa batas o shar’ee . Anoman ang mayroong basehan sa Islam, kung ito ay tatawagin na bid’ah , ito ay bid’ah lamang sa wika o lenggwahe at hindi sa bataso shar’ee, sapagkat ang bid’ah sa batas/shar’ee ay nangangahulugan na ito ay walang basehan sa Islam.

Ang pagiipon ng Qur`aan sa isang libro ay mayroong basehan sa Islam, sapagkat ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay nag-utos na itala ang Qur`aan , subalit ito ay kalat-kalat, kaya ang mga Sahaabah ay pinagsamasama ito upang mapangalagaan at mapanatili ito.

Ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay namuno sa kanyang mga Sahabah sa kanilang Taraaweeh ng ilang beses, ngunit itinigil niya ito sapagkat ayaw niya na ito ay maging isang wajib o obligasyon sa kanila. Ang mga Sahaabah (radiallaahu ‘anhum) ay nagpatuloy sa kanilang pagdarasal ng hiwa-hiwalay noong nabubuhay pa ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) at nang siya ay namatay na, hanggang sa tipunin sila ni ‘Umar ibn al-Khattaab (radiallaahu ‘anhu) upang magsalah sa likod ng iisang imaam katulad ng pagdarasal nila sa likod ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam). Ito ay hindi isang bid’ah na idinagdag sa relihiyon.

Ang pagsulat ng hadeeth ay mayroon ding basehan sa Islam. Ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay nag-utos na itala ang ilan sa mga ahaadeeth para doon sa ilan niyang Sahabah na nagtatanong sa kanya. Sa kabuoan, ang pagsusulat nito noong panahon na siya ay nabubuhay pa ay hindi pinahintulutan, dahil sa takot na mahaluan ang Qur`aan ng mga bagay na hindi naman bahagi nito. Nang mamatay ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) , wala nang dapat pangambahan tungkol sa pagkakahalo ng Qur’an at hadeeth, sapagkat ang Qur`aan ay nakumpleto na at naayos na ang pagkakasunod-sunod bago pa siya namatay. Sinipi na rin ng mga Muslim ang Sunnah matapos ang Qur’aan upang ito ay mapangalagaan at maiwasan ang pagkawala nito. Gantimpalaan nawa sila ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ng lahat ng kabutihan sa Islam at mga Muslim, sapagkat pinangalagaan nila ang Akalt ng Tagapaglikha at ang Sunnah ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) mula sa paglalaho at pagbabago.

Maaari rin nating sabihin sa mga Mubtadi ang ganito: Bakit ang paraan ninyo ng “pagpapasalamat” ay hindi ginawa ng mga naunang henerasyon? Ng mga Sahaabah, Taabi’een, atba ut-Taabi’een, na nagmahal sa Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ng lubos at masigasig sa paggawa ng kabutihan at pagpapasalamat? Ang mga Mubtadi ba na nag-imbento ng Mawlid ay higit na nagabayan kumpara sa mga Salafus Saleh? Sila ba ay higit na mapagpasalamat kay Allaah (subhanahu wa ta’ala)? Siguradong hindi!

********

[Shaykh Dr. Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan, Member of the Committee of Senior Scholars, Saudi Arabia.]
Pinagmulan: Huqooq al-Nabi (salallaahu ‘alaihi wa sallam) bayna al-Ijlaal wa’l-Ikhlaal, p. 139
Useful Links:
‘Eid Milad An-Nabi’y Series: Unang Bahagi
‘Eid Milad An-NAbi’y Series: Ikalawang bahagi
‘Eid Milad An-NAbi’y Series: Ikatlong bahagi

Ang Negosyo ba sa Panahon ng Pagdiriwang ng mga Kuffaar ay Pakikiisa sa Kanila? – Shaykh ‘Abdul Qaadir al-Junayd (hafidhahullaah)

بسم الله الرحمن الرحيم

 Tanong: Shaykh, mayroon po akong katanungan kung inyong mamarapatin. Isa sa ating mga kapatid sa Kanluran ay nagsabi na “Mayroon kaming bakasyon ngayon dahil sa pagdiriwang ng mga kuffar at ako ay nagmamay-ari ng isang tindahan na nagbibili ng mga pagkain at katulad nito. Ang aking tindahan ay bukas sa buong taon at hindi ako nagtitinda ng anomang bagay na may kinalaman sa pagdiriwang ng mga kuffaar sa kanilang maling paniniwala. Sa normal na pagkakataon, ang aking tindahan ay bukas anim na araw sa isang linggo, subalit dahil sa dami ng namimili at sa dami na rin ng mga gawain sa pamilihan, nagpasiya ako na dagdagan pa ng isang araw ang pagbubukas ng aking tindahan upang masamantala ang dami ng mamimili. Ito ba ay nangangahulugan na sinusuportahan ko ang mga kuffaar sa kanilang pagdiriwang at inaayunan ko ang kanilang maling paniniwala?

Shaykh Abdul Qaadir: Hindi, hindi ganun. Ang malinaw sa akin ay hindi ito dapat ituring na pagsuporta sa mga kuffaar sa kanilang pagdiriwang. Sapagkat ang taong ito, Alhamdulillaah! Ay namumuhi sa mga kuffaar at alam niya na ang mga pagdiriwang na ganito ay walang basehan sa katotohanan at hindi ipinahihintulot sa mga Muslim ang bumati at makibahagi sa pagdiriwang na ito, at hindi rin maaaring tumulong ang mga Muslim sa mga gawain na may kaugnayan sa pagdiriwang na ito na siyang magpapatatag ng mali nilang pananaw. Tungkol naman sa pagbubukas ng tindahan, Alhamdulillaah! Hindi siya nagbebenta ng kahit ano na magpapatibay ng pagdiriwang na ito o kaya naman ay ng mga bagay na direktang may kaugnayan sa mga kuffaar sa kanilang pagdiriwang tulad ng espesyal na pagkain, regalo at aginaldo. Sa halip, siya ay nagbubukas dahil sa ano? Dahil sa dumaming bilang ng mga mamimili.

Nagtanong: Barakallaahu feek Shaykh! Paano po kung sa mismong araw ng pagdiriwang siya ang nagtayo ng negosyo?

Shaykh: Kahit sa mismong araw pa ng pagdiriwang niya itayo ang kaniyang negosyo. Barakallahu feek! Ito ay dahil wala naman batas sa Sharee’ah na nagbabawal sa isang tao-Barakallahu feek- na magbukas o magsara ng kanyang negosyo sa partikular na araw. Sa halip, maaari niyang hanapin ang kanyang rizq sa anomang araw hanggat ito ay sa halal na paraan.

Nagtanong: Barakallaahu feek Shaykh! Gantimpalaan nawa kayo ni Allaah (subhanahu wa ta’ala).

********

Tanong kay Shaykh Abdul Qaadir ibn Muhammad al-Junaid (hafidhahullaah) noong 28th Safar 1435 A.H / Enero 1, 2014 C.E
Para sa Arabic audio ng fatwa: MPUBS.ORG

‘EID MILAD An-NABI’Y Series: Ika-apat bahagi

بسم الله الرحمن الرحيم

ANG PAGBALI SA BALUKTOT NA ARGUMENTO NG MGA MUBTADI (mapaggawa ng Bid’ah) 1-4

Ang mga nag-iisip na ang bid’ah na ito ay dapat ipagpatuloy ay hindi tumitigil sa paggawa ng mga argumento na mas masalimuot pa sa sapot ng gagamba. Ang ilan sa mga argumentong ito ay maaaring sagutin at pabulaanan sa mga sumusunod na katibayan:

[Unang Argumento] – Inaangkin nila na ito ay upang ipakita ang pamimitagan at pagtataas ng antas sa Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam):

[Pagpapabulaan] – Ang sagot dito ay : ang paraan ng pagpapakita ng pamimitagan sa kanya ay ang pagsunod sa kanya, gawin ang kanyang mga ipinag-utos at iwasan ang kanyang mga ipinagbawal, at mahalin siya; hindi maaaring itaas ang kanyang antas sa pamamagitan ng bid’ah, mga gawa-gawang kwento o di kaya naman ay sa pamamagitan ng kasalanan. Ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan ay isang kasuklam suklam na gawain dahil ito ay isang kasalanan. Ang mga tao na higit na namitagan sa Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay ang kanyang mga Sahaabah (radiallaahu ‘anhum), katulad ng sinabi ni ‘Urwah ibn Mas’ood sa mga Quraysh:

“O sambayanan, WaAllaahi! Nakabisita na ako sa mga hari. Napuntahan ko na ang Caesar, Chosroes at ang Negus, pero waAllaahi wala pa akong nakita na hari na pinitagan ng kanyang nasasakupan katulad ng pagpitagan ng mga Sahabah ni Muhammad kay Muhammad (salallaahu ‘alaihi wa sallam). WaAllaahi, sa  tuwing siya ay dudura, ni hindi sumasayad sa lupa ang kanyang dura, ito ay sinasambot ng kamay ng isa sa kanyang mga Sahabah, at ipupunas nila ito sa kanilang mukha at balat. Kung mayroon siyang inutos sa kanila na dapat gawin, nagmamadali sila na ito gawin ang kanyang ipinag-utos. Kung siya ay nag wudoo, halos mag-away na sila sa kanyang natirang tubig. Kapag siya ay nagsasalita, ay ibinababa nila ang kanilang tinig; at hindi sila tumititig sa kanya dala ng malaking paggalang.” (al-Bukhaari, 3/178, no. 2731, 2732; al-Fath, 5/388).

Subalit sa kabila ng antas ng pamimitagan na ito, hindi nila ginawang ‘Eid ang araw ng kanyang kapanganakan. Kung ito ay ipinag-uutos sa Islam, ay hindi nila ito ipagsasawalang bahala.

[Pangalawang Argumento] – Ang paggamit ng daleel na maraming tao ang nagsasagawa nito sa iba’t-ibang bansa.

[Pagpapabulaan] – Ang sagot dito ay ; ang daleel ay iyong nagmula kay Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam), at ang napatunayan mula sa Propeta ay ang pagbabawal niya sa bid’ah sa pangkalahatan, at ito ay bid’ah . Anoman ang ginagawa ng tao na kabaliktaran at sumasalungat sa (daleel), ay walang kabuluhan, kahit pa marami sa kanila ang nagsasagawa nito.

“At kung sakali man na sinunod mo, O Muhammad, ang karamihan na mgatao sa daigdig, ay tiyak na ililigaw ka nila mula sa ‘Deen’ ng Allâh (subhanahu wa ta’ala).” [al-An’aam, ayah 116 – sa pinakamalapit na kahulugan]

Gayunpaman, sa bawat panahon, Alhamdulillaah, mayroong mga lumalaban sa ganitong bid’ah at ipinahahayag ng malinaw na ang gawaing ito ay mali. At ang mga nagmamatigas matapos na ipakita sa kanila ang katotohanan ay walang katibayan at patunay na maipakita.

Kabilang sa mga tumutopl at nakipaglaban sa pagdiriwang na ito ay sina Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah, sa Iqtidaa’ al-Siraat al-Mustaqeem; Imaam al-Shaatibi sa al-’I’tisaam; Ibn al-Haaj sa al-Madkhil; Shaykh Taaj al-Deen ‘Ali ibn ‘Umar al-Lakhami na sumulat ng buong libro na tumutuligsa sa gawaing ito; Shaykh Muhammad Basheer al-Sahsawaani al-Hindi sa kanyang aklat na Siyaanah al-Insaan; al-Sayyid Muhammad Rasheed Ridaa na sumulat ng hiwalay na sanaysay tungkol sa usapin na ito; Shaykh Muhammad ibn Ibraaheem Aal al-Shaykh sumulat ng hiwalay na sanaysay; Shaykh ‘Abd al-’Azeez ibn Baaz; at marami pang iba na patuloy na sumusulat at itinatakwil ang bid’ah na ito taon-taon sa mga pahina ng pahayagan at magazine, sa panahon na ang bid’ah ay isinasagawa.

[Pangatlong Argumento] – Sinasabi nila na sa pagdiriwang nila ng Mawlid ay napananatili nilang buhay ang ala-ala ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) .

[Pagpapabulaan] – Ang sagot sa ganito ay; ang ala-ala ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay patuloy na binubuhay ng mga Muslim, katulad ng pagbanggit ng kanyang pangalan (salallaahu ‘alaihi wa sallam) sa tuwing itatawag ang adhaan at iqaamah at sa mga khutbah, at sa tuwing babanggitin ng mga Muslim ang Shahaadatayn matapos nilang mag wudoo at sa kanilang salah, at sa tuwing babanggit ang Muslim ng salawat sa Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) sa kanyang mga du’a at sa tuwing babanggitin ang pangalan niya, at sa tuwing nagsasagawa ang Muslim ng mga waajib (obligatory) o mustahabb (recommended) na gawain na ipinag-utos ng Sugo (salallaahu ‘alaihi wa sallam). Sa lahat ng kaparaanan na ito, ang mga Muslim ay naaalala ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) at ang gantimpala ng sinoman na magsagawa ng ganitong gawain ay bumabalik sa Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam).

Kung kaya, patuloy na pinananatiling buhay ng mga Muslim sa kanilang ala-ala ang Sugo (salallahu alayhi wa salam) at sila ay mayroong ugnayan sa kaniya gabi at araw sa buong buhay nila katulad ng ipinag-utos ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) hindi lamang sa araw ng Mawlid at hindi sa mga gawain na bid’ah at sumasalungat sa Sunnah, sapagkat ito ay naglalayo sa tao mula sa Sugo (salallaahu ‘alaihi wa sallam) at siya ay itatakwil ng Propeta dahil dito.

Ang Sugo (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay hindi nangangailangan ng ganitong inimbentong pagdiriwang, sapagkat iginawad na ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa kanya ang kapitagan at paggalang para sa kanya katulad ng sinabi sa Qur’an:
“at iaangat ang iyong katanyagan.” [al-Sharh, ayah 4]

Sapagkat si Allaah (subhanahu wa ta’ala) ay hindi binabanggit sa is not mentioned in the adhaan, iqaamah o khutbah, maliban na ang Sugo (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay binabanggit matapos ang Kanyang Pangalan; ito ay sapat nang pagpitagan, pagmamahal, at paggunita sa kanyang ala-ala, at sapat nang pagbibigay ng lakas ng loob at paanyaya upang siya ay sundin.

Hindi tinukoy ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang kaarawan ng Sugo (salallaahu ‘alaihi wa sallam) sain Qur`aan, sa halip ay ang kanyang nakatakdang gawain ang binanggit:

“Walang pag-aalinlangan, ginawaran (pinagkalooban) ng dakilangkagandahang-loob ang mga mananampalataya mula sa mga Arabo, noong ipinadala sa kanila ang Sugo na mula sa kanila.” [Aal ‘Imraan, ayah 164]

“Walang iba kundi ang Allâh (subhanahu wa ta’ala) ang nagpadala sa mga Arabo ng Sugo na hindi marunong bumasa, na nagmula mismo sa kanila tungo sa lahat ng sangkatauhan,.” [al-Jumu’ah, ayah 2]

[Ika-apat na Argumento] – Posibleng sabihin nila na ang pagdiriwang ng kaarawan ng Propeta ay inumpisahan ng isang matalino at makatarungan na hari na ang tanging layunin ay ang mapalapit kay Allaah (subhanahu wa ta’ala).

[Pagpapabulaan] – Ang sagot natin sa ganyan ay ; ang bid’ah ay hindi katanggap-tanggap, sinoman ang magsagawa nito. Ang mabuting intensyon ay hindi nagbibigay katwiran sa masamang gawain at kahit mamatay pa ang isang tao bilang isang maalam at matuwid na Muslim, hindi ito nangangahulugan na siya ay hindi magkakamali.

itutuloy insha’Allaah…

********

[Shaykh Dr. Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan, Member of the Committee of Senior Scholars, Saudi Arabia.]
Pinagmulan: Huqooq al-Nabi (salallaahu ‘alaihi wa sallam) bayna al-Ijlaal wa’l-Ikhlaal, p. 139
Useful Links:
‘Eid Milad An-Nabi’y Series: Unang Bahagi
‘Eid Milad An-NAbi’y Series: Ikalawang bahagi
‘Eid Milad An-NAbi’y Series: Ikatlong bahagi