Ang ‘Masturbation’! – Imaam Muhammad Naasir-ud-Deen Al-Albaanee (rahimahullaah)

بسم الله الرحمن الرحيم

[56] Tanong: Ano po ang batas tungkol sa masturbation?

Sagot: Wala tayong pag-aalinlangan patungkol sa paging haram ng ganitong gawain. At ito ay sa dalawang kadahilanan, una ay ang sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) bilang paglalarawan sa mga mananampalataya:

“Katiyakan! nagtagumpay ang mga naniniwala sa Allaah (subhanahu wa ta’ala) at sa Kanyang Sugo na sumunod sa Kanyang batas. Na ang kanilang katangian ay sila sa kanilang pagsasagawa ng ‘Salah’ ay punong-puno ng pagkatakot, na ganap na dalisay sa kanilang mga kalooban at ganap na kapanatagan sa kanilang pagkatao. At ang mga yaon na iniiwasan nila lahat ng mga walang kabuluhan na salita at gawa. At ang mga yaon na nililinis ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga kayamanan sa pagpapatupad ng pagbibigay ng ‘Zakah’ ( o obligadong kawanggawa ayon sa iba’t-ibang uri nito). At ang mga yaon na inaalagaan nila ang mga pribadong bahagi ng kanilang katawan mula sa anumang ipinagbabawal ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) na katulad ng pangangalunya at iba pang mahahalay na gawain. Maliban sa kanilang mga asawa o di kaya ay sa kanilang mga alipin na kababaihan ; dahil hindi ipinagbabawal sa kanila ang makipagtalik sa kanila at pasayahin sila ; dahil ang Allaah (subhanahu wa ta’ala) ay ipinahintulot ito sa kanila. Na kung kaya, sinuman ang maghahangad ng kaligayahan na hindi sa pamamagitan ng kaniyang asawa at alipin na babae ay kabilang siya sa mga lumampas sa ipinahintulot ng Allaah (subhanahu wa ta’ala) tungo sa Kanyang  ipinagbawal at inilagay niya ang kanyang sarili sa kaparusahan ni Allaah at sa Kanyang Poot. At ang mga yaong inaalagaan nila ang anumang ipinagkatiwala sa kanila at tinutupad nila ang kanilang anumang  pangako. ” [Surah Al-Mu’minoon: 1-8]

Ang ayah na ito ay ginamit ni Imaam Ash-Shaafi’ee (rahimahullaah) bilang patunay sa pagiging haram ng masturbation. Ito ay dahil sa ayah na ito, si Allaah (subhanahu wa ta’ala) ay nagtakda ng dalawang paraan para sa mga tunay na mananampalataya kung paano nila matutugunan ang kanilang pagnanasa– ito ay maaaring sa pamamagitan ng pagpapakasal sa malayang kababaihan o sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa mga alipin na kababaihan at mga babaeng bihag mula sa digmaan. At pagkatapos ay sinabi NiysaThen : ” sinuman ang maghahangad ng kaligayahan na hindi sa pamamagitan ng kaniyang asawa at alipin na babae ay kabilang siya sa mga lumampas sa ipinahintulot ng Allaah (subhanahu wa ta’ala) tungo sa Kanyang ipinagbawal at inilagay niya ang kanyang sarili sa kaparusahan ni Allaah at sa Kanyang Poot” ibig sabihin: Sinuman ang maghanap ng paraan upang mairaos ang kanyang pagnanasa , na bukod sa dalawang paraan na ito; ang pagpapakasal at ang pagkuha ng aliping babae mula sa digmaan , kung gayon ay siya ang mapagmalabis at mapaggawa ng kamalian.

At tungkol naman sa pangalawang dahilan, napatunayan sa medisina na ang gawaing ito ay mayroong hindi magandang epekto sa kalusugan ng sinumang gumagawa nito, lalo na soon sa palagian itong ginagawa araw at gabi. Naiulat mula sa Propeta (sallAllaahu ‘alayhi wa sallam) na kanyang sinabi: ”Huwag kayong manakit at huwag kayong masaktan.” Kung kay, hindi ipinahihintulot sa isang Muslim ang mapasali sa anumang gawain na magdudulot ng hindi maganda sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa.

Mayroon pang isang bagay na kailangan malaman ng mga tao , na ang mga taong gumagawa ng ganito ay napapabilang sa sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala):

“Inaayawan ninyo ang biyaya ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) na Kanyang pinili para sa inyo?” [Surah Al-Baqarah: 61]

At mayroon ring naiulat mula sa  Propeta (sallAllaahu ‘alayhi wa sallam) na siyang makapagpapatibay ng pagbabawal ng gawking ito ng kanyang sinabi:

“O kayong grupo ng kabataang kalalakihan! Sinuman sa inyo ang mayroong kakayahan na magpakasal ay hayaan siya na magpakasal, katotohanan na ito ang pinakamabisang paraan ng pagbababa ng paningin at ang pinakamabisang paraan ng pangangalaga sa inyong pribadong bahagi ng katawan. At sinuman ang walang kakayahan na magpakasal, siya ay mag ayuno, katotohanan na siya ay bibigyang proteksiyon nito .”

~

Al-Asaalah Magazine (Issue #3)|Al-Ibaanah.com
Advertisements

Sunnah O Kultura

بسم الله الرحمن الرحيم

Ang sumusunod ay maikling pagbubuod na kinuha mula sa alalbany.ws

Tanong: Barakallahu feek, ano po ang pamantayan ayon sa Islamikong pagsasabatas sa pagkilala kung ano ang Sunnah na maituturing na kultura, at ano ang Sunnah na itinuturing na ibadah o pagsamba?

Shaykh Albani: Ang pamantayan ay nangangailangan ng antas ng kaalaman sa isang tao na nagnanais na makilala kung ano ang ipinagkaiba ng Sunnah na pagsamba at Sunnah na kultura. At naisalaysay na mayroong mga gawain ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) na nagmula mismo sa kanya at ginawa niya ito sa pagnanais niya na mas mapalapit kay Allah (subhanahu wa ta’ala); ito ang tinatawag na Sunnah ibadah/ pagsamba.

Ang kabaliktaran nito ay ang kategorya na nagsalaysay rin ng gawain ng Propeta (salallahu alayhi wa salam) at ang tanging masasabi natin ay ang mga gawain na ito ay walang batas sa pagsamba, sa halip, ang mga ito ay mayroong hukm na kultura o mga bagay na ginustong gawin ng tao ngunit walang kinalaman sa pagsamba/ibadah. Ang kategoryang ito ay malinaw na walang kinalaman sa pagsamba kaya’t ito ay papatak sa kategoryang kultura; at sa pagitan ng dalawang ito ay ang mga bagay na hindi malinaw at kaduda-duda.

Kung pagtutuunan natin ng pansin ang mga bagay na hindi malinaw mula sa partikular na anggulo , kung gayon ang tao ay maaaring kumiling sa mga bagay na may koneksyon sa ibadah, at kung titingnan uli natin ang mga bagay na ito na hindi malinaw ay maaaring maibilang natin ito sa Sunnah na kultura lamang; ayon sa mga talibul ilm (na nag-iimbestiga sa usapin na ito). At sapat na para sa isang naghahanap ng kaalaman na huminto sa ikalawang kategorya na kabaliktaran ng naunang kategorya.

HALIMBAWA:
Ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) ay nagsuot ng sandals na mayroong dalawang straps, kaya ang unang maiisip rito ay kapag ang isang naghahanap ng kaalaman ay nagsuot ng sandals na isa lamang ang strap, kung gayon sila ay sumasalungat sa Sunnah!! Dahil ang Sunnah ay ang pagsusuot ng sandals na may dalawang straps!! At tila ba ito ay mayroong koneksiyon sa pagsamba, ngunit ito ay kultura lamang ng mga Arabo, ganito ang isinusuot nilang sandals. At hindi sila nagsusuot ng mga sapin sa paa na katulad ng ginagamit ngayon na kung tawagin ay ‘sapatos’ o anomang katulad nito na mayroong iba’t-ibang pangalan depende sa iba’t-ibang bansa.

At ang natira na lamang sa mga naghahanap ng kaalaman ay ang kategorya kung saan ito mapapabilang, sa una ba o sa pangalawang grupo, at ito ay nangangailangan ng kaalaman upang makilala o malaman kung ano ang napapabilang sa unang grupo at hindi sa ikalawang grupo o sa kabaliktaran, na ito ay sa ikalawang grupo at hindi sa una.

At dito ay makikita natin na nagkaisa ang mga Ulaama na ito ay nagmula sa Sunnah ng kultura ngunit nagkakaiba sila pagdating sa mga detalye nito, ito ba ay mula sa Sunnah ng kultura o Sunnah ng ibadah/pagsamba.

Ang isang halimbawa nito ay may kinalaman sa Hajj. Naisalaysay na ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) ay nagpahinga sa Al Batha kaya sabi ng ilang Sahaba (radiyallahu anhum), at alam ko ay si Aisha (radiyallahu anha) ang nagsabing, ‘Ang pananatili sa Al-Mahassab ay hindi nagmula sa Sunnah.’

Napagkaisahan lamang nila na siya (salallahu alayhi wa salam) ay nagtayo ng kubol doon at nagpahinga, ngunit mayroong ibang tao na naniniwala na ang pamamahinga sa Al Batha ay kabilang sa pagiging kumpleto ng Hajj. At dito ay mayroong pagkakaiba ng opinyon dahil ang pangyayari na ito ay nangangailangan ng paglilinaw upang mai-ugnay ito sa una o pangalawang kategorya.

Ngayon ay babanggit tayo ng mga halimbawa na napapanahon, dahil ang mga kabataan ngayon, Alhamdulillah , ay iniiksian nila ang kanilang mga pananamit at hindi nila hinahayaan na ito ay lumaylay at ito ay sa intensyon nila na sumunod sa Sunnah, ito ba ay Sunnah ng kultura o Sunnah ng ibadah?

Kung titingnan natin ang gawain na ito (ang pagpapaiksi ng pananamit) ng Propeta (salallahu alayhi wa salam), nang mag-isa lamang at hindi isasama sa iba pa niyang sinabi, kung gayon ay baka mag-alangan tayo kung ito ba ay Sunnah ng ibadah o Sunnahna kultura.
Ngunit kung ang hadith na nagtataglay ng sinabi ng Propeta (salallahu alayhi wa salam) , katulad ng hadith na sinabi niya , ‘Ang izaar ng mananampalataya ay hanggang sa kalagitnaan ng kanyang shin (binti) at kung ito ay mas hahaba pa ay hanggang sa bukong-bukong lamang, at kung mas mababa pa rito, ito ay nasa apoy na.’

Ito (hadith) ay pumuputol sa pag-aalinlangan sa pagitan ng kung ang gawain ay mula sa Sunnah ng ibadah o Sunnah ng kultura at siguradong ito ay mula sa Sunnah ng ibadah dahil ng ilarawan niya ang paraan ng pananamit ng isang mananampalataya ay sinabi niya na ito ay hanggang sa gitna lamang ng binti at kung mas mahaba pa ay wala namang problema kung ito ay aabot ng hangang sa bukong-bukong, ngunit kung mas mahaba pa rito ay sa apoy na ang bagsak nito.

Kabalikaran nito ay ang Sunnah na napatunayan na mula sa Proheta (salallahu alayhi wa salam) , at ito ay ang pagkakaroon niya ng mahabang buhok.

Minsan ang kanyang buhok ay abot hanggang sa dulo ng kanyang tainga at kung mas mahaba pa, ito ay umaabot ng hanggang sa balikat niya. Sa halip, napatunayan na noong ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) , ay pumasok sa , Mecca, ang kanyang buhoy ay nakatirintas ng apat. Kung gayon, ang pagpapahaba ba ng buhok, at pagkatapos ay ititirintas ito, ito ba ay Sunnah ng ibadah Sunnah ng kultura.
Ang sagot, ayon sa aking nakita, wala sa hadith na ito ang pagtatawag o pagpapatunay o magpapabulaan na siyang magdudulot ng pag-aalinlangan Ang sagot ay oo, Sunnah na ito ay kultura.

Bakit? Dahil hindi naman ang Propeta (salallahu alayhi wa salam), ang nagpasimula ng Sunnah na ito. Sa halip, mayroon nang ganito bago pa man siya isilang, huwag nang sabihin na bago pa siya naging Sugo.!!!’

Ganito ang kultura ng mga Arabo; pinahahaba nila ang kanilang mga buhok. At ang ilan sa mga kabataan natin ngayon. At ang ilan sa mga kabataan ngayon, ay nakikita natin , ilan sa kanila ay iniipon ang kanilang buhok at itinitirintas ito.

Kaya ito ay isang kultura na hindi nagsimula sa Propeta (salallahu alayhi wa salam), sa halip ay ipinagpatuloy lamang niya ang kultura ng mga Arabo, at hinayaan niya ang kanyang buhok na humaba at nang pumasok siya sa Makkah ay itinirintas niya ito ng apat.

Walang kahit ano rito ang makasasama sa atin kung ituturing natin na Sunnah Ibadah o Sunnah ng kultura na sumasalungat sa Sunnah ng pagsamba/ibadah.

~

Ang Pagiging Panatiko sa Isang Tao

بسم الله الرحمن الرحيم

IKA-APAT NA TANONG: Mayroong mga tao na masyadong panatiko sa kanilang Shaykh, ano ang masasabi ninyo sa kanila?

SAGOT ni Shaykh Albanee (rahimahullaah):

Walang pag-aalinlangan, ito ay hindi pinahihintulutan sa isang Muslim, ang magpakita ng pagiging panatiko sa isang tao dito sa mundo maliban kay Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) dahil siya ang ipinadala bilang habag at gabay sa mundo, at siya rin ang nag-iisa na iniutos na maging isang mabuting huwaran ng sangkatauhan.

At ang lahat ng mga Ulaama, kung saan tayo kumukuha ang kaalaman, ginagawa natin ito, hindi dahil sa kanilang katauhan o dahil sa sila ay kung sino sila, kundi dahil sa sila ay ang naggabay sa atin tungo sa liwanag at gabay na siyang dinala ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam).

Kung kaya, kapag ang isang Muslim ay naging panatiko sa isang Shaykh maging ito ay buhay man o patay, ibig sabihin nito ay kinalimutan niya ang mensahe ng Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) at sa halip ay ang taong ito na lamang ang kanyang pinakikinggan, isang tao na hindi ipinahihintulot na itambal kay Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) maging ito ay sa kanyang kaalaman, pag-uugali, at pagiging perpekto.

Kaya hindi katakataka kung sasabihin ko na ang taong naging panatiko sa isang partikular na Shaykh o tao ay katotohanan na hindi pagtupad sa testimonya na Muhammadar Rasoolillaah.

Sa ganitong kadahilanan, kapag sinabi ko na La ilaha ila Allah ‘si Allaah (subhanahu wa ta’ala) ay ang Nag-iisa, Walang Katambal, at si Muhammad ay Kanyang Alipin at Sugo, ang ibig kong ipakahulugan rito ay; ang unang bahagi ng testimonyang ito ay nag-uutos sa mga Muslim na huwag sasamba maliban kay Allaah (subhanahu wa ta’ala), sapagkat kapag ginawa niya ito, ito ay isang Shirk. Gayun din naman, sa pangalawang bahagi ng testimonya ; Muhammadar Rasoolillaah : –ang sinoman na kumuha ng iba pang halimbawa na kanyang gagayahin at susundin maliban kay Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) , katulad ng ginagawa ng karamihan sa ngayon, kung gayon, ito ay hindi pagtupad sa testimonyang nabanggit.

Halimbawa ay ang madhhab ng Sufi, kung saan kinukuha nila ang kanilang mga Shaykhs bilang mga huwaran na dapat gayahin, at ang iba ay lumampas na sa hangganan at ito na ang kanilang iniuutos sa kanilang mga taga-sunod: na hindi sila kukuha ng iba pa na gagawing huwaran katambal ng kanilang Shaykh, kaya hindi sila nahihiya na magsabing : “Ang kahalintulad ng isang tagasunod (mureed) na mayroong dalawang Shaykh ay katulad ng isang babae na mayroong dalawang asawang lalaki. Kaya’t ang kanilang mga tagasunod ay ginawa nilang mga alipin, alipin nila, na ang iba ay nagsasabi pa na hindi nila gagawin ang isang bagay sa mundong ito kung hindi muna nila ipapaalam sa kanilang Shaykh.

********

Ang pagiging panatiko sa isang tao o isang Shaykh ay paglabag sa testimonya na “Muhammadar rasoolillah” – Shaykh al-Albaanee (rahimahullaah) -Fataawaa Raabigh Tape 5
http://www.alalbany.ws/alalbany/fataw…
Note: Ang partikular na tanong na ito ay nagsimula sa tinatayang 40:45 minuto ng tape.
Isinalin sa wikang English ni : Ahmad Abu Turaab

Ang Make-up at ang Hijaab

بسم الله الرحمن الرحيم

Tanong #3: “Ipinahihintulot po ba ang paglalagay ng makeup ng isang babae na nakasuot ng hijaab at lalabas ng kanyang bahay?”

Si Shaykh al-Albaani (rahimahullaah) ay sumagot:

“Hindi ito ipinahihintulot sa isang babae na hindi nagsusuot ng hijaab, at lalong-lalo na sa babaeng nakasuot ng hijaab, ang paggamit ng kolerete/makeup ng mga hindi mananampalataya, ang kolerete ng mga suwail at mga hindi sumusunod (kay Allaah). At kailan ninyo nalaman ang tungkol sa pampaganda ng kababaihan na tinatawag nila sa pangalan na hindi naman nagmula kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang pagpapahintulot: ‘make-up’? Ito ay salita na hindi namin alam, o nang inyong mga ninuno na sinauna. Sa halip, ito ay banyagang salita na nangangahulugan na pampaganda ng mga suwail at hindi sumusunod sa utos na kababaihan ng Europa; at ang ating mga kababaihan – maliban doon sa pinangalagaan ni Allaah – sa kasamaang palad ay pinapaganda ang kanilang mga sarili gamit ang makeup na ito at ito ay nakaaapekto sa lipunan. Kaya ito ay hindi ipinahihintulot sa kababaihan. At ang katotohanan na ito ay isa sa maraming kabalintunaan : sa daan ay may makikita ka na babaeng nakasuot ng disenteng hijaab (ngunit) hindi ko sasabihin na ito ay ang hijaab na itinakda ng Islam; itinatali niya ang tinatawag nilang ‘ishaarb’ – o khimaar na siyang tamang katawagan sa wikang Arabic – tinatakpan ang kanyang buhok, ang kanyang leeg at iba pa, pero ang kanyang mukha ay may pulbo at mayroong lipstick ang labi. Ito (ang pagsusuot ng hijaab) ay taliwas sa (paglalagay ng make-up): dalawang magkasalungat na gawain, na hindi maaaring magkatugma. Ano ang dahilan sa ganitong pangyayari? Isa lang sa dalawa ang dahilan: kawalan ng kaalaman/ignorante o hindi pagsunod sa itinakdang batas ng Islam o dahil ang babae ay sumusunod sa pang-aakit ni shaytaan.

Kung ganoon, una ay paalalahanan natin ang mga kababaihan na nararahuyo sa make-up. Pangalawa, paalalahanan natin ang mga tagapangalaga ng kababaihang ito tulad ng kanilang ama, o asawa, o kapatid na lalaki, dahil sinabi ng Propeta (‘alayhi ssalaat wa ssalaam) : ‘Ang bawat isa sa inyo ay pastol at bawat isa sa inyo ay may pananagutan sa kanyang kawan. Kaya ang lalaki ay pastol at siya ay may pananagutan sa kanyang kawan-’[1] hanggang sa katapusan ng hadeeth. Kaya, ang Arabic o pangkalahatang salawikain ay nagsabi: ‘Ang kabayo ay mula sa hinete.’ Kaya ikaw, na asawa ng babae, hindi ipinahihintulot sa iyo na payagan mo siya na lumabas ng bahay na ganito ang kanyang kalagayan na magbibigay ng pagsubok sa mga kalalakihan na nasa kalagitnaang gulang , lalo na sa mga kabataan! At ikaw, O lalaki, O ama, O kuya, ay dapat na manibug. Bakit? Dahil ang Propeta (sallAllaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) ay nagsabi: ‘Ang duyyooth ay hindi makakapasok ng Paraiso.’[2] Bakit? Sino ang duyyooth? Siya iyong hindi binabantayan ang kababaihan na kanyang nasasakupan ng may lakip na pagseselos.”

********
[Ni: Shaykh al-Albaani |Source: silsilat ul-hudaa wa nnoor – the series of guidance and light – tape no. 697|Courtesy of: Asaheeha Translations]
Footnotes:
[1] Saheeh al-Bukhaari # 893
[2] Saheeh at-Targheeb # 2071

Daaiyaat- Ang Babaeng nag-aanyaya tungo sa landas ng Allaah (subhanahu wa taala)

بسم الله الرحمن الرحيم

Imaam al-Albaanee – rahimahullaah :

At tungkol sa kumakalat na gawain dito Damascus sa kasalukuyan kung saan ang mga babae ay nagpaparoon at parito sa mga masjid sa nakatakdang panahon upang mag-aral mula sa isa sa kanila (i.e. babaeng katulad rin nila) na tinatawag ang kanilang mga sarili bilang mga (daaiyaat) , kung gayon ito ay mula sa mga imbentong bagay/gawain na hindi makikita sa panahon ni Propeta Muhammad (sallallaahu alayhi wa sallam) o sa panahon ng mga Salafus-Saalih. Sa halip, ang nararapat ay turuan sila ng matutuwid na Scholar sa isang itinakdang lugar katulad ng nasaad sa hadith, o kaya naman ay turuan sila kasabay ng mga lalaki , ngunit ihiwalay sila mula sa mga lalaki maging ito ay sa masjid. Kung hindi ganito ang sitwasyon, kung gayon ay malalamangan sila ng mga lalaki, at ang kaalaman ay hindi nila matatamo .

Kung kaya, kung mayroong makikita sa mga kababaihan ngayon na nagtataglay ng kaalaman at tamang pagkakaunawa na nagmula sa Qur’an at Sunnah, kung gayon ay walang suliranin kung siya ay magbibigay ng pribadong pag-aaral kasama ng mga kababaihan, sa loob ng kanyang tahanan o sa tahanan ng isa sa kanila, na higit na mainam para sa kan ilang lahat. Paanong hindi ganito ang dapat mangyari gayong sinabi ng Propeta Muhammad (sallallaahu alayhi wa sallam) patungkol sa pagsa-salah ng mga babae kasama ang jamaah…na “higit na mainam ang kanilang tahanan”. Kaya’t kung ganito ang sitwasyon sa usapin ng Salah o pagdarasal, kung saan kinakailangan ng babae ay sumunod sa kaasalan at tamang pagkilos , na hindi niya tinataglay at karaniwang isinasagawa sa labas ng pagdarasal, paano pa kaya kung sa paghahanap ng kaalaman? Lalo na kung ang isa sa kanila ay nagtataas ng boses at maaaring gumaya pa ang iba, at ang ganitong gawain ay tunay na hindi kaaya-aya, ang pag-iingay sa laoob ng masjid, at ganito ang nakalulungkot na karaniwang nangyayari sa ngayon.

Pagkatapos ay nasaksihan ko ang ganitong pangyayari, ang ganitong imbentong gawain sa lupaingaya ng Amman (Jordan) halimbawa. Humihiling tayo kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) upang iligtas tayo sa ganitong mga imbentong gawain

Sino ang Lumikha saAllaah (subhanahu wa ta’ala) ?

بسم الله الرحمن الرحيم

Pinabulaanan ni Shaykh al-Albani ang pag-aalinlangan na ito sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa mga sumusunod na Ahadeeth: Mula kay ‘Aa’ishah -Radi Allaahu anha- na nagsabi na sinabi ng Sugo ni Allaah -sallAllaahu alayhi wa sallam- : “Kung dumating sa inyo si Shaytan at tanungin niya kayo ng: ‘Sino ang lumikha sa iyo?’ sabihin mo” si ‘Allaah.’ At magtatanong uli siya: sino ang lumikha kay Allaah? Kaya kung mapunta kayo sa ganitong sitwasyon ay sabihin ninyo: ‘Naniniwala ako kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) at sa Kanyang mga Propeta .’ At ang pagdududa na ito ay maglalaho sa iyo.” Isinalaysay ni Ahmad at idineklarang Hasan ni Shaykh Albani [saheehah 116]

Sa iba pang salaysay matatagpuan rin sa Saheehah (Hadeeth Blg.117), sinabi ng Propeta -sallAllaahu alayhi wa sallam- : “Dumating si Shaytan sa isa sa inyo at kanyang sinabi: ‘Sino ang lumikha nito? Sino ang lumikha noon? Sino ang lumikha nito? Hanggang itanong niya kung sino ang lumikha sa iyong panginoon?’ At kung ito ay mangyari sa inyo ay magpakupkop kayo kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) at ito ay magwawakas.” Isinalaysay nina Bukhari, Muslim at Ibn Sunni. Sa salaysay ni Abu Hurairah, ang Sugo ni Allaah -sallAllaahu alayhi wa sallam- ay nagsabi: ‘Ang mga tao ay magtatanungan sa isa’t-isa hanggang sabihin ng isa sa kanila: Nilikha ni Allaah ang mga nilikha, kung gayon, sino ang lumikha kay Allaah Azza wa Jal? Kapag sinabi nila ito , ay sumagot ka ng ganito: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد ٌ ,اللَّهُ الصَّمَد ُ, لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد ْ, وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًاأَحَدٌ الإخلاص: ١ – ٤ << Sabihin mo, O Muhammad: “ Siya ang Allâh (subhanahu wa ta’ala) na Ahad– Bukod-Tangi na ang pagsamba ay para lamang sa Kanya na wala Siyang katambal na kahit na sinuman .2. “Ang Allâh (subhanahu wa ta’ala)ay ‘As-Samad ’ – ang Bukod-Tangi na inaasahan ng Kanyang mga nilikha sa lahat ngkanilang pangangailangan, Ganap, walang kakulangan at walang pangangailangan. 3. “Kailanman ay hindi Siya nagkaroon ng anak at kailanman ay hindi Siya ipinanganak at wala Siyang asawa. 4. “At kailanman ay walang maihahalintulad sa Kanya, sa Kanyang Pangalan, sa Kanyang mga Katangian at sa Kanyang mga Gawain, na luwalhati sa Kanya na Kataas- Taasan.” >> At pagkatapos ay dumura siya ng tatlong beses sa kanyang kaliwa at magpakupkop siya laban kay Shaytan. Isinalaysay ni Abu Dawood at Ibn Sunni at idineklarang Hasan ni Shaykh Albani. At bilang komento ay sinabi ni Shaykh Shaykh Albani :

Fiqh al-Hadeeth: Ang mga mapananaligang Ahadeeth na ito ay nagpapatunay na obligado sa isang tao na binulungan ni Shaytan at nagtanong kung sino ang lumikha kay Allaah?’, na iwanan niya ang pakikipagdebate sa kanya at isagot ang nabanggit sa mga Ahadeeth, na ang pagbubuod ay ganito: Ako ay naniniwala kay Allaah at sa Kanyang mga Propeta. ‘Siya ang Allâh Bukod-Tangi na ang pagsamba ay para lamang sa Kanya, na wala Siyang katambal na kahit na sinuman, ang Bukod-Tangi na inaasahan ng Kanyang mga nilikha sa lahat ng kanilang pangangailangan, Ganap, walang kakulangan at walang pangangailangan. “Kailanman ay hindi Siya nagkaroon ng anak at kailanman ay hindi Siya ipinanganak at wala Siyang asawa. “At kailanman ay walang maihahalintulad sa Kanya, sa Kanyang Pangalan, sa Kanyang mga Katangian at sa Kanyang mga Gawain, na luwalhati sa Kanya na Kataas- Taasan..’ At pagkatapos ay dumura siya ng tatlong beses sa kanyang kaliwa at magpakupkop laban kay Shaytan. Ito ang siyang pipigil sa kanya upang madala sa bulong ni Shaytan. Lubos akong naniniwala na sinoman ang magsagawa nito ng tapat, dala ng kanyang pagsunod kay Allaah at sa Kanyang Propeta, ang mga bulong na ito ay iiwanan siya at ang kanyang Shaytan ay matatalo gaya ng sinabi ng Sugo ni Allaah -sallAllaahu alayhi wa sallam-: ‘At iiwanan ka ng pag-aalinlangan na ito.’ Ang marangal na aral na ito mula sa Propeta ay mas higit na kapaki-pakinabang at matibay na panlaban sa bulong ng shaytaan kung ikukumpara sa debate na tagisan ng talino tungkol sa usapin na ito, sapagkat bihira na ang ganitong debate ay maging kapaki-pakinabang . Ang nakakalungkot lamang ay karamihan sa mga tao ay binabalewala ang mga itinuro ng Propeta (salallahu alayhi wa salam)! Kaya makinig kayo o mga Muslim, pag-aralan ninyo ang Sunnah ng inyong Propeta at isagawa ninyo ito, sapagkat sa Sunnah na ito ay matatagpuan ninyo ang gamot at karangalan na para sa inyo.’

********

[Mula sa Silsilah Ahadeeth As-Saheehah: 118 ni Shaykh Al-Albaani (rahimahullaah)
Isinalin sa wikang banyaga (Ingles) ni: Abbas Abu Yahya]

Ang Kahulugan ng Hadeeth na إنما الأعمال بالنيات Innamal ‘Amalu Binniyat [Saheeh al-Bukhaari #1]

بسم الله الرحمن الرحيم

Shaikh al-Albaani (rahimahullaah):

Ang hadeeth na ito ay nangangahulugan na tanging ang matuwid na gawain lamang ang tatanggapin ng naaayon sa matapat na intensiyon, at hindi kabilang dito ang mga gawain na sumasalungat sa Batas na Itinakda at inaaakala na ito ay magiging tama kapag hinaluan ng mabuting intensiyon. Walang mag-aangkin at magsasabi ng ganito kung hindi ang isang taong ignorante at ang nais lamang ay masunod ang sarili niyang gusto!

Maraming tao ang nakakaalam ng hadeeth na ito, ngunit hindi naman nila nauunawaan ang kahulugan nito. Bakit? Dahil kalimitan na may makakasalamuha tayo at sasabihin natin sa kanya: ‘Yaa akhi, ang iyong ginawa, o ang iyong sinabi ay hindi kabilang sa matuwid na gawain.’ Ano ang isasagot sa atin? ‘Yaa akhi, ang Sugo ni Allaah (sallAllaahu ‘alayhi wa sallam) ay nagsabi: ‘Ang lahat ng gawain ay huhusgahan ayon sa intensiyon’ at maganda ang aking intensiyon! Matuwid ang aking intensiyon!’

Ano nga ba ang kahulugan ng hadeeth na ito? Nangangahulugan ba ito na ang masamang gawain ay huhusgahan/tatanggapi/gagantimpalaan ng ayon lamang sa intensiyon? O ang ibig sabihin ay ang mabubuting gawain ay huhusgahan/tatanggapin/gagantimpalaan ng ayon lamang sa intensiyon? Ang huling pahayag ang kahulugan ng hadeeth. At para naman doon sa anggawain ay hindi mabuti ngunit ang intensiyon ay tama – ito ay hindi sapat. Katulad rin na hindi sapat kung ito ay kabaliktaran: i.e matuwid ang gawain ngunit ang intensiyon ay mali. Kaya ang hadeeth ay nagbigay sa atin ng dalawang magkasalungat : katulad nang ang matuwid na gawain ay nangangailangan ng matuwid na intensiyon/mithiin, ganoon din na ang matuwid na intensiyon ay nangangailangan ng matuwid na gawain. Kaya alinman sa dalawa ay hindi sapat kung wala ang isa.

Marami kang mga tao na maririnig sa ngayon na sumusumpa pa , gaya nang pagsasabi : ‘Yaa akhi, waAllaah, ang aking intensiyon ay mabuti.’ Minsan nga ay makakakita ka ng tao at galing siya sa libingan, at doon siya ay nagdasal/sumamba – sa libingan ng propeta o nang isang taong matuwid – at kapag pinagbawalaan mo sila ay sasabihin nila sa iyo: ‘Hindi ko hangad ang sambahin siya (ang nakalibing), ang hangad ko lamang ay mapalapit ako kay Allaah (tawassul) sa pamamagitan niya..’ Ok, galing ka sa libingan – ipagpalagay na natin na mabuti ang iyong intensyon – ang ginawa mo ba ay matuwid na gawain? Ang sagot ay HINDI, dahil sinabi ni Propeta Muhammad (‘alayhi ssalaam) : Huwag kayong maupo o magdasal sa mga libingan‘.’ At ang du’aa ay bahagi ng dasal, sa katotohanan, ang dua , ay isang ibadah, tulad ng sinabi ng Rasool (‘alayhi ssalaam) . Kung kaya, ang pagharap sa libingan at magsambit ng dua ay katulad rin ng pagsambit ng dasal dito ; ang gawaing ito ay hindi tama, at ang maling gawain na ito ay hindi natin maaaring tanggapin dahil lamang sa mabuting intensiyon, kung pangangatwiranan natin na ang intensiyon ay tama.

Kung kaya, upang maging tanggap at matuwid ang ating mga gawain, kinakailangan na ito ay tumtugon sa Batas na Itinakda. Ganito ang sinabi ni Allaah (‘azza wa jal) sa Qur’aan: {sinoman ang umaasa na makakatagpo niya ang Lumikha , hayaan ninyo siyang gumawa ng kabutihan at huwag siyang magtatambal sa pagsamba sa Lumikha (subhanahu wa ta’ala).

********
sources: silsilat ul-hudaa wa nnoor, 340/8 & nudhum al-faraaid, 21
asaheeha translations
%d bloggers like this: