Karaniwang Muslim na Nagbibigay ng Da’wah

بسم الله الرحمن الرحيم

[Tanong]: Siguro po ay nakarating na sa inyo na isa sa mga suliranin na kinakaharap namin dito sa America ay iyong mga namamahala sa mga gawaing may kinalaman sa da’wah ay nagmula sa karaniwang mamamayan lamang. At sa maraming pagkakataon , nakikita namin sila na sumasalungat sa mga talibul ‘ilm o mga nag-aaral patungkol sa Islaam maging ito ay sa salita o sa kanilang gawain. Ano po ang maipapayo ninyo sa dalawang panig: sa mga talibul ilm at sa mga karaniwang mamamayan na namamahala sa pag-aanyaya ng Da’watus-Salafiyyah sa America?

[Sagot]: Shaykh Muhammad Ibn Haadee al-Madkhalee,

“Ang maipapayo natin sa kanila ay ang mga walang kaalaman na taong ito ay walang karapatan na mamuno sa da’wah,dahil sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa Kanyang Propeta (salallahu alayhi wa salam) :

“Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (salallahu alayhi wa salam): “Ito ang aking pamamaraan, na ako ay nag-aanyaya tungo sa pagsamba sa Kaisahan ng Allâh (subhanahu wa ta’ala), na ako ay nakatitiyak sa katibayan mula sa Allâh (subhanahu wa ta’ala), ako at ang sinumang susunod sa akin, at Luwalhati sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) na Napakadakila na malayung-malayo mula sa anumang kanilang sinasamba na itinatambal sa Kanya, at ako ay hindi kabilang sa mga naglalagay ng katambal sa pagsamba sa Kanya.” [Soorah Yoosuf 12:108]

Ang ‘Baseerah’ rito [sa aayah na ito] ay kaalaman, mula sa pinakatamang pagkakaunawa ayon sa mga Pantas ng Islaam [tungkol sa aayah na ito]. Kaya walang kahit sino na maaaring maging da’ee maliban sa mga Pantas o di kaya naman ay iyong may matatag na pundasyon ng kaalaman mula sa mga nag-aaral ng relihiyon. Sila ang mga tao na nagsasakatuparan ng pag-aanyaya tungo sa Landas ni Allaah. At para doon sa mga walang alam, kung gayon ay hindi sila dapat makisali sa ganito dahil sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa Kanyang Propeta (salallahu alayhi wa salam),

“Na kung kaya, magpakatatag ka, O Muhammad (salallaahu alayhi wa salam), na katulad ng ipinag-utos sa iyo ng iyong ‘Rabb,’ ikaw at ang sinuman na mga nanumbalik na kasama ka, huwag ninyong lampasan ang hangganang itinakda ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa inyo, dahil katiyakan, ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay ‘Baseer’ – Siya ay Walang-Hanggan at Ganap na Nakakikita sa lahat ng inyong mga ginagawa na walang anumang bagay ang naililihim sa Kanya sa lahat ng pagkakataon at walang pag-aalinlangan, ayon dito kayo ay Kanyang pagbabayarin.” [Soorah Hood 11:112]

Dito ay inutusan siya ni Allaah na maging matatag at matuwid. Kaya iyong mga hindi nakakaalam ng ipinag-utos ng Islaam, ang utos, sa aspetong ito, [ay hindi niya malalaman] kung ito ba ay pag-uutos upang gawin niya ang isang bagay o pag-uutos na iwanan ang bagay na ito. Kaya’t kung ito ay pag-uutos na gawin ang isang bagay sa paraan na ito ay obligasyon, isang malinaw na utos, ito ay fard o obligado. Kung ito naman ay iminumungkahi, ito ay mustahabb (pinapaboran). At kung ang pag-uutos ay bilang pagbabawal, at ang pagbabawal ay isang malinaw na kautusan,kung gayon ito ay haram. Kung hindi matibay ang pagbabawal, ito ay hindi kinalulugdan. At ang lahat ng ito ay malalaman lamang maliban ng mga tao na nag-aral. Kung gayon, ang paghahanap ng kaalaman ay isang tungkulin; at ang mga hindi nag-aral tungkol sa relihiyon ay walang karapatan na mag-anyaya sa landas ng da’wah. Oo, maaaring mayroong ibang gawain kung saan siya ay maalam, katulad ng sa pananalapi o pamumuno, kung mayroong tanggapan na may kinalaman sa pag-aayos ng mga gawain na may kinalaman sa da’wah. Ngunit kung ang gawain ay bilang pamumuno sa da’wah at may kinalaman sa pagtuturo, pag-akay, at paghubog sa mga tao at sa kanilang edukasyon at kaalaman tungkol sa mga Kautusan ni Allaah, ito ay hindi maaaring ipagkatiwala sa walang kaalaman. Ito ay dapat nilang maunawaan at iwasan na makilahok sa mga ganitong usapin.

At ang dapat namang gawin ng ating mga kapatid na nag-aaral tungkol sa deen o mga talibul ilm ay turuan nila ang mga taong ito na makaunawa gamit ang pagiging mahinahon, maunawain at kabaitan, upang makuha nila ang kalooban nila at hindi sila lumayo at malign na lamang. At kung ang mga talibul ilm ay magtatagumpay sa pagtuturo sa kanila, Allaahu Akbar! at kung hindi naman at determinado pa rin ang mga ito na ipilit ang kanilang mga opinyon at mga pansariling pagnanais, marapat na sila ay layuan at iwanan, at ang mga talibul ilm ay itaguyod ang tamang da’wah tungo sa Landas ni Allaah na malaya at hindi humihingi ng tulong sa mga taong ligaw na ito. Ito ang maipapayo ko sa ating mga kapatid. At ang mga walang taglay na kaalaman ay dapat na kumuha ng kaalaman sa mga nagtataglay nito, at unawain nila na ang pagsasagawa ng da’wah ay hindi itinataguyod maliban ng mga tao na nagtataglay ng  kaalaman tungkol sa relihiyon. Sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala),

“Dapat mong mabatid, O Muhammad, na walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin kundi ang Allâh (subhanahu wa ta’ala), at humingi ka sa Kanya ng kapatawaran sa iyong kasalanan at ihingi mo rin ng kapatawaran ang mga mananampalatayang kababaihan at mga kalalakihan. At ang Allâh (subhanahu wa ta’ala) ay Siyang Ganap na Nakaaalam kung ano ang inyong ikinikilos habang kayo ay nagigising sa araw at ang inyong lugar na pinagpapahingahan sa inyong mga tahanan kapag kayo ay natutulog sa gabi..” [Soorah Muhammad 47: 19]

~

Shaykh Muhammad Ibn Haadee al-Madkhalee (hafidhahullaah)
Translation by Abul-Hasan Maalik Ibn Aadam
Sunnah Publishing
Advertisements

Maging Makatarungan Ka, Bago Ka Mag-isip Mag-asawa ng Pangalawa!

بسم الله الرحمن الرحيم

Tanong: Mayroon siyang asawa at mga anak, ngunit wala pa siyang sariling bahay at lupa; sila ay nangungupahan lamang; at nagpakasal siya sa pangalawang babae habang wala pa siyang naipupundar na kahit ano para sa kanyang mga anak at kanyang unang asawa, ang taong ito ba ay nagkakasala?

Sagot: Oo, ang unang-una niyang dapat na gawin ay ang tuparin ang obligasyon niya sa kanyang pamilya. Nang ipahintulot ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang polygyny (pag-aasawa ng higit sa isa, hanggang apat), Siya (subhanahu wa ta’ala) ay nagsabi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً

“subali’t kapag natatakot kayo na hindi kayo magiging makatarungan sa pakikitungo ninyo sa kanila, ay maging sapat na lamang sa inyo ang isa.” (An-Nisa 4:3)

Kung gayon, ito ang tinatawag na katarungan. Gayunpaman, ang obligasyon sa usapin ng pagtustos ay isa pang bagay; na kung ano ang obligado sa iyo sa usapin ng pagtustos/paggasta para sa kanila (i.e. unang pamilya) ay ibang usapin naman. Kaya’t kung hindi mo maibigay ang kanilang karapatan mula sa iyo o wala kang sapat na kayamanan kung hindi ang pantustos mo lamang sa kanila upang matugunan mo ang kanilang karapatan sa iyo at gusto mo pang mag-asawa ng isa pa, ay ganito ang masasabi namin sa iyo:
Ang kanilang karapatan (i.e. ang unang pamilya) sa ngayon ang higit na dapat mong unahin. At kung ikaw ay bigyan ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ng biyaya (karagdagang panustos) kung gayon ay magpakasal ka; magpakasal ka sa pangalawang babae.marry . Walang kahit ano na makapipigil sa iyo sa pagkakataong iyan.

Ang tinutukoy na katarungan sa pagitan ng mga asawa ay may iyong mga bagay na may kinalaman sa Dunyaa na kayang hatiin ng isang tao. Ngunit para sa mga bagay na hindi niya maaaring hatiin, ito ay ang may kinalaman sa usapin ng puso. At ito ay nakasalalay sa Kamay ni Allaah (subhanahu wa ta’ala). Si Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang naglalagay ng damdamin upang mas higit na mahalin at isa, at ilayo ang damdamin sa isa pa; o ilapit sa isa at ilayo naman sa isa pa.

Si Propeta Muhammad ﷺ ay nanalangin ng ganito:

اللَّهُمَّهَذَاقَسْمِيفِيمَاأَمْلِكُفَلَاتُؤَاخِذْنِيفِيمَالَاأَمْلِكُ

O Allaah, ito ang paraan ko ng paghahati sa mga bagay na mayroon akong kakayahan na kontrolin. Kaya huwag Mo po akong parusahan sa mga bagay na wala akong kakayahan na pigilan.

At ito ay ang pagkiling ng puso. Na’am, walang pananagutan ang isang tao tungkol dito.

********
ni : Shaykh MUHAMMAD IBN HAADEE (hafidhahullaah)
[Isinalin ni Raha ibn Donald Batts (Masjid Tawheed wa Sunnah)]