Awrah

بسم الله الرحمن الرحيم

Marahil Kapatid kong Muslimah ay alam mo na ang ibig sabihin ng AWRAH=ito ay ang bahagi ng katawan na dapat takpan lalo na ng kababaihan at huwag ilalantad maliban sa kanilang Mahram at sa kapwa nila babae.
Ang sumusunod ay nilikom na Fatwa mula kay Shaykh Saleh bin Fawzaan bin Al-Fawzaan (hafidhahullaah);

Sinabi ng Allaah (subhanahu wa ta’ala): [sa pagkakasalin]

…..at huwag nilang ilantad ang kanilang kagandahan sa mga kalalakihan, kundi pagsumikapan nila na ito ay maitago maliban sa mga nakalantad na pananamit na nakasanayan na ito ay nakalantad na kasuotan, kung ito ay hindi nagdudulot ng anumang ‘fitnah’ (o panghahalina na makagawa ng kasamaan), at ibababa nila ang panakip ng kanilang ulo hanggang sa matakpan ang kanilang mga dibdib na natatakpan nito ang kanilang mga mukha; upang mabuo ang kanilang panakip, at huwag nilang ilantad ang anumang kagandahan na nakatago maliban lamang sa kanilang mga asawa na mga kalalakihan; dahil maaari nilang makita mula sa kanila na mga asawa ang hindi maaaring makita ng iba. At kabilang dito ay ang mukha, leeg, dalawang kamay, dalawang braso at ito ay ipinahintulot na makita rin ng kanilang mga ama o di kaya ay ama ng kanilang mga asawa o di kaya ay kanilang anak na mga kalalakihan, o di kaya ay anak na mga kalalakihan ng kanilang mga asawa, o di kaya ay kanilang mga kapatid na mga kalalakihan, o di kaya ay mga anak na lalaki ng kanilang mga kapatid na kalalakihan, o di kaya ay mga anak na kalalakihan ng kanilang mga kapatid na mga kababaihan, o di kaya ay kanilang mga alipin na kababaihan, o di kaya ay mga kapatid na kababaihan sa pananampalataya, o di kaya ay ang anumang pagmamay-ari nila na mga alipin na mga kalalakihan, o di kaya ay mga matatanda na kalalakihan na wala nang pagnanasa sa mga kababaihan na katulad ng ulyanin na sunud-sunuran na lamang sa iba para makakain o makainom, o di kaya ay mga bata na kalalakihan na wala silang kamuwang-muwang sa mga pribadong bahagi ng mga kababaihan, at wala pa silang pagnanasa,…. [Surah An-Nur : 24]

Malinaw sa Ayah na nabanggit na maaaring ipakita ng mga Muslimah ang kanilang Awrah sa kapwa nila Muslimah, sa mga babaeng alipin o mga bata na wala pang muwang pagdating sa kahalayan /sex.

Gayunpaman, ang tanong dito ay kung ano ang klase o uri ng pananamit ba ang suot ng babae na maaari niyang ipakita sa mga nabanggit? Ang mga tanong na ito ang sinagot ni Shaykh Saleh bin Fawzaan bin Al-Fawzaan sa kanyang mga Fatwa na sumusunod;

1. Maraming babae ang nagsasabi na ang Awrah daw ng kababaihan sa kapwa niya babae ay iyong nasa pagitan ng kanyang pusod at tuhod. Kaya naman, ang iba sa kanila ay walang pakialam na magsuot ng mga damit na masisikip o di kaya ay nakabukas, na naglalantad ng malaking bahagi ng kanilang dibdib at braso. Ano po ang masasabi ninyo tungkol dito?

SAGOT: Ang inaasahan mula sa isang Muslimah ay ang kanyang pagiging marangal at mahiyain, na siya ay magsisilbing mabuting halimbawa sa kanyang mga kapatid na Muslimah sa kanilang relihiyon, at hindi niya dapat ilantad ang higit sa kung ano ang normal na makita mula isang babaeng mananampalataya. Ito ang pangunahin nilang tungkulin sapagkat ang pagiging pabaya sa paglalantad sa mga bahaging ito na hindi naman hinihingi o dala ng pangangailangan ay maaaring humantong sa pagiging pabaya at mas walang pakialam na pagpapakita ng ipinagbabawal. Wa Allaahu ‘alam!. [Al-Muntaqaa min Fatawaa vol.3 p307 #453]

2. Ang mga babae po ba na may suot na masikip na damit sa harap ng kapwa nila babae ay napapabilang sa hadith na […mga babae na nakasuot ng damit ngunit mistulang nakahubad….]

SAGOT: Walang pag-aalinlangan na ang pagsusuot ng masikip na damit na naglalantad sa kaakit-akit na hubog ng katawan ng babae ay hindi pinahihintulutan, hindi pinahihintulutan maliban sa piling ng iyong asawa.

Ngunit kung ito ay gagawin niya sa piling ng ibang tao na hindi naman niya asawa, ito ay ipinagbabawal. Kahit pa mga kababaihan lamang ang nakakakita, sapagkat ito ay magsisilbing isang maling halimbawa na maaaring gayahin ng kanyang mga kasama. At siya ay pinag-utusan na takpan ang kanyang awrah ng panakip na maluwag at huwag itong aalisin maliban sa piling ng kanyang asawa. Kung gayon ay tatakpan niya ang kanyang sarili sa harap ng kababaihan katulad rin ng pagtatakip niya kung mga kalalakihan naman ang nakakakita. Maliban na lamang sa piling ng kababaihan na siya ay pinahihintulutan na ipakita ang kanyang mukha, kamay, paa at kung anoman na hindi na niya kailangan na takpan. [Al-Muntaqaa min Fatawaa vol.3 p307 #454]

3. Ano ang pagsasabatas sa pagsusuot ng maninipis o di kaya ay masisikip na damit na naglalantad na sa katawan ng isang babae?

SAGOT: Obligasyon ng babae na ang damit nilang isusuot ay hindi manipis at ang kulay ng kanilang balat ay maaaninag mula rito, at hindi rin masikip na nalalantad na ang hubog ng kanilang katawan sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad (salallaahu alayhi wa salam):

….Dalawang klase ng tao na mananahan sa Apoy ang hindi ko pa nakikita, Mga babaeng nakadamit ngunit tila nakahubad , kapag sila ay naglalakad ay humahampas ang kanilang balakang (kumekembot) , at sa tuktok ng kanilang ulo ay ang kanilang buhok na parang ang bukol ng kamelyo sa kaniyang likod , sila ay hindi makakapasok sa Jannah o kahit ang amoy nito ay hindi nila malalanghap, at mga lalaki na mayroong latigo na kahalintulad ng buntot ng baka na ginagamit nila upang ipanghampas sa mga alipin ni Allaah (subhanahu wa ta’ala). [Sahih Muslim]

Si Shaykul Islam ibn Taymiyyah (rahimahullaah) ay nagpahayag sa Majmoo Fatawaa na ang kahulugan ng [nakadamit ngunit tila nakahubad] ay iyong nakasuot ng damit na hindi naman natatakpan ang lahat ng dapat takpan kung kaya siya ay tila ba nakahubad rin, katulad ng babae na nagsusuot ng manipis na damit na naaaninag na ang kulay ng kanyang balat, o nagsusuot ng damit na masikip na ang hubog ng kanyang katawan ay nakakorte na. Katotohanan na ang pananamit ng kababaihan ay nararapat na tumatakip sa kanyang katawan at hindi nagpapakita kung ano ang hubog nito dahil ito ay maluwag at hindi manipis. [Al-fatawaa al-jaamatu li Imra’atul Muslimah vol.3 p845 #763]

Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa Fatwaa na ibinigay ni Shaykh Fawzaan tungkol sa Awrah ng kababaihan sa piling ng kanyang kapwa Muslimah. Nawa ay nagbigay ito ng kaliwanagan.

At para naman doon sa mga nagsasabi na ang Awrah nila ay nasa pagitan ng pusod at tuhod, ito ang narraapat nilang malaman;

1. Una, ay magpakita kayo ng katibayan/dalil na siyang babali sa sinabi ng Ulaama.
2. Pangalawa, kung ang tatanggapin ay ang batayan ninyo sa kung ano ang Awrah ninyo sa piling ng inyong kapwa Muslimah, ay nangangahulugan ito na hindi bawal ang pagsusuot ng mga ‘hipsters’, leggings’, stretch jeans’, at iba pang kasuotan na naglalantad na sa hubog ng katawan at kulay ng balat, katulad ng paliwanag ni Shaykh Fawzaan (hafidhahullaah).

********

[sinipi ni Abu Aqeelah]
Advertisements

Ang Tunay na Lalaki

بسم الله الرحمن الرحيم

KAPATID NA MUSLIMAH,

Naghahanap ka ba ng mapapangasawa? Ano ba ang hinahanap mo sa isang lalaki? Mas mainam maghanap kung mayroon ka nang ‘inaasam’ na hahanapin di ba? Yun bang nakatanim na sa isip at puso mo kung ano ang gusto mo. Alam ko, karamihan sa inyo ay sasagot na ang nais mapangasawa ay isang mayroong  ‘mataas ang Eeman’. E paano pala kung mas paboran mo ang isang kapatid sa pananampalataya na may kayamanan , mas magandang lalaki, mas makisig [at iba pang ‘mas’ kung ang pagbabatayan ay ang maka-mundong pag-aangkin], kumpara sa kapatid sa pananampalataya na mataas ang Eeman? Nagkakasala ka kaya?

Ang pinakamahalagang katangian na dapat hanapin ng isang babae sa isang lalaki na nag-aalok sa kanya ng kasal ay ang mabuting pag-uugali at ang kaalaman nito sa Deen (iyong isinasabuhay ang relihiyon). At tungkol naman sa kayamanan at lahi o tribo na pinagmulan, ang mga ito ay pangalawa na lamang sa dapat ikonsidera. Ang pinakamahalaga ay ; dapat ang lalaki na pipiliin mo ay ang nagtataglay ng mabuting pag-uugali at isinasabuhay ang Deen ,dahil kapag mayroon nang dalawang ito ang lalaki na magiging asawa mo , ay hindi ka matatalo sa kahit ano pa; kung pananatilihin ka ng lalaking ito sa kanyang piling, ay siguradong tatratuhin ka ng maganda dahil ang lalaki ay may taglay na kagandahang asal, at kung ikaw naman ay palalayain o hihiwalayan, ito ay gagawin rin ng lalaki sa mainam na paraan. Bukod pa rito, ang lalaki na mayroong magandang pag-uugali at Deen ay magiging isang biyaya para sa iyo at sa inyong mga anak at matututo ka ng kagandahang asal mula sa iyong asawa at ng mga bagay na rin na may kinalaman sa relihiyon.

Ngunit kung ang lalaki ay hindi nagtataglay ng dalawang katangian na ito, marapat lamang na iwasan ninyo siya., lalo na iyong pabaya at hindi nagsasagawa ng salah, o yung umiinom ng alak at inuming nakalalasing–iligtas nawa kayo ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa ganitong lalaki…

Kaya ang mahalaga ay pagtuunan ng pansin ng isang Muslimah ang dalawang katangian na ito–mabuting pag-uugali at ang relihiyon.

At tungkol naman sa lahi o tribo na pinagmulan, ito ay dagdag na lamang sa maaari mong makamit, at kung mapapasaiyo ito, Alhamdulillah! at ito ay karapat-dapat, dahil sinabi ni Propeta Muhammad ni (sallallaahu ’alayhi wa sallam) : Kung mayroong lalaki na lumapit sa inyo at ang kanyang Deen at ugali ay kaaya-aya, kung gayon ay ipakasal ninyo sa kanya ang inyong kababaihan.

Gayunpaman , kung mayroon kayong natagpuan na katulad ng katangian na ito mula sa taong kakilala na ninyo, mas mainam na ang magpakasal sa kanya.

********

[Shaikh Ibn Uthaimeen (rahimahullaah) sa Fataawal-Mar’ah Vol. 1. p.50]

Ang Make-up at ang Hijaab

بسم الله الرحمن الرحيم

Tanong #3: “Ipinahihintulot po ba ang paglalagay ng makeup ng isang babae na nakasuot ng hijaab at lalabas ng kanyang bahay?”

Si Shaykh al-Albaani (rahimahullaah) ay sumagot:

“Hindi ito ipinahihintulot sa isang babae na hindi nagsusuot ng hijaab, at lalong-lalo na sa babaeng nakasuot ng hijaab, ang paggamit ng kolerete/makeup ng mga hindi mananampalataya, ang kolerete ng mga suwail at mga hindi sumusunod (kay Allaah). At kailan ninyo nalaman ang tungkol sa pampaganda ng kababaihan na tinatawag nila sa pangalan na hindi naman nagmula kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang pagpapahintulot: ‘make-up’? Ito ay salita na hindi namin alam, o nang inyong mga ninuno na sinauna. Sa halip, ito ay banyagang salita na nangangahulugan na pampaganda ng mga suwail at hindi sumusunod sa utos na kababaihan ng Europa; at ang ating mga kababaihan – maliban doon sa pinangalagaan ni Allaah – sa kasamaang palad ay pinapaganda ang kanilang mga sarili gamit ang makeup na ito at ito ay nakaaapekto sa lipunan. Kaya ito ay hindi ipinahihintulot sa kababaihan. At ang katotohanan na ito ay isa sa maraming kabalintunaan : sa daan ay may makikita ka na babaeng nakasuot ng disenteng hijaab (ngunit) hindi ko sasabihin na ito ay ang hijaab na itinakda ng Islam; itinatali niya ang tinatawag nilang ‘ishaarb’ – o khimaar na siyang tamang katawagan sa wikang Arabic – tinatakpan ang kanyang buhok, ang kanyang leeg at iba pa, pero ang kanyang mukha ay may pulbo at mayroong lipstick ang labi. Ito (ang pagsusuot ng hijaab) ay taliwas sa (paglalagay ng make-up): dalawang magkasalungat na gawain, na hindi maaaring magkatugma. Ano ang dahilan sa ganitong pangyayari? Isa lang sa dalawa ang dahilan: kawalan ng kaalaman/ignorante o hindi pagsunod sa itinakdang batas ng Islam o dahil ang babae ay sumusunod sa pang-aakit ni shaytaan.

Kung ganoon, una ay paalalahanan natin ang mga kababaihan na nararahuyo sa make-up. Pangalawa, paalalahanan natin ang mga tagapangalaga ng kababaihang ito tulad ng kanilang ama, o asawa, o kapatid na lalaki, dahil sinabi ng Propeta (‘alayhi ssalaat wa ssalaam) : ‘Ang bawat isa sa inyo ay pastol at bawat isa sa inyo ay may pananagutan sa kanyang kawan. Kaya ang lalaki ay pastol at siya ay may pananagutan sa kanyang kawan-’[1] hanggang sa katapusan ng hadeeth. Kaya, ang Arabic o pangkalahatang salawikain ay nagsabi: ‘Ang kabayo ay mula sa hinete.’ Kaya ikaw, na asawa ng babae, hindi ipinahihintulot sa iyo na payagan mo siya na lumabas ng bahay na ganito ang kanyang kalagayan na magbibigay ng pagsubok sa mga kalalakihan na nasa kalagitnaang gulang , lalo na sa mga kabataan! At ikaw, O lalaki, O ama, O kuya, ay dapat na manibug. Bakit? Dahil ang Propeta (sallAllaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) ay nagsabi: ‘Ang duyyooth ay hindi makakapasok ng Paraiso.’[2] Bakit? Sino ang duyyooth? Siya iyong hindi binabantayan ang kababaihan na kanyang nasasakupan ng may lakip na pagseselos.”

********
[Ni: Shaykh al-Albaani |Source: silsilat ul-hudaa wa nnoor – the series of guidance and light – tape no. 697|Courtesy of: Asaheeha Translations]
Footnotes:
[1] Saheeh al-Bukhaari # 893
[2] Saheeh at-Targheeb # 2071

Daaiyaat- Ang Babaeng nag-aanyaya tungo sa landas ng Allaah (subhanahu wa taala)

بسم الله الرحمن الرحيم

Imaam al-Albaanee – rahimahullaah :

At tungkol sa kumakalat na gawain dito Damascus sa kasalukuyan kung saan ang mga babae ay nagpaparoon at parito sa mga masjid sa nakatakdang panahon upang mag-aral mula sa isa sa kanila (i.e. babaeng katulad rin nila) na tinatawag ang kanilang mga sarili bilang mga (daaiyaat) , kung gayon ito ay mula sa mga imbentong bagay/gawain na hindi makikita sa panahon ni Propeta Muhammad (sallallaahu alayhi wa sallam) o sa panahon ng mga Salafus-Saalih. Sa halip, ang nararapat ay turuan sila ng matutuwid na Scholar sa isang itinakdang lugar katulad ng nasaad sa hadith, o kaya naman ay turuan sila kasabay ng mga lalaki , ngunit ihiwalay sila mula sa mga lalaki maging ito ay sa masjid. Kung hindi ganito ang sitwasyon, kung gayon ay malalamangan sila ng mga lalaki, at ang kaalaman ay hindi nila matatamo .

Kung kaya, kung mayroong makikita sa mga kababaihan ngayon na nagtataglay ng kaalaman at tamang pagkakaunawa na nagmula sa Qur’an at Sunnah, kung gayon ay walang suliranin kung siya ay magbibigay ng pribadong pag-aaral kasama ng mga kababaihan, sa loob ng kanyang tahanan o sa tahanan ng isa sa kanila, na higit na mainam para sa kan ilang lahat. Paanong hindi ganito ang dapat mangyari gayong sinabi ng Propeta Muhammad (sallallaahu alayhi wa sallam) patungkol sa pagsa-salah ng mga babae kasama ang jamaah…na “higit na mainam ang kanilang tahanan”. Kaya’t kung ganito ang sitwasyon sa usapin ng Salah o pagdarasal, kung saan kinakailangan ng babae ay sumunod sa kaasalan at tamang pagkilos , na hindi niya tinataglay at karaniwang isinasagawa sa labas ng pagdarasal, paano pa kaya kung sa paghahanap ng kaalaman? Lalo na kung ang isa sa kanila ay nagtataas ng boses at maaaring gumaya pa ang iba, at ang ganitong gawain ay tunay na hindi kaaya-aya, ang pag-iingay sa laoob ng masjid, at ganito ang nakalulungkot na karaniwang nangyayari sa ngayon.

Pagkatapos ay nasaksihan ko ang ganitong pangyayari, ang ganitong imbentong gawain sa lupaingaya ng Amman (Jordan) halimbawa. Humihiling tayo kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) upang iligtas tayo sa ganitong mga imbentong gawain

Ang hukom sa pagmamaneho ng kababaihan

بسم الله الرحمن الرحيم

Nagiging mainit ang usap-usapan tungkol sa hindi pagpapahintulot sa mga kababaihan dito sa bansang Saudi na makahawak ng manibela ( makapagmaneho ng sasakyan), ang ilan pa ngang Muslimah ay tila ba hindi magiging kumpleto ang kanilang pagkatao kung hindi sila papayagan na makapagmaneho. At bagaman walang tuwirang teksto na nakasulat sa Batas ng Shari’a tungkol dito, at mayroon ring ibang pantas mula sa mga Ulaama ang nagsabi na hindi ito dapat ipagbawal, sapat na para sa atin na alamin, tingnan at limiin mabuti ang mga panganib na idudulot hindi lamang sa kababaihan (kundi sa lipunan na rin) ng pagpapahintulot dito.

Si Shaykh Saleh bin Fawzaan bin al-Fawzaan (hafidhahullaah) ay tinanong ukol dito at ito ang kanyang kasagutan:

“Ang mga Ulaama ay nagsalita na ukol sa bagay na ito. At ang kanilang mga kasagutan ay hindi mapag-aalinlanganan. Alhamdulillaah!

At ito ay:

Na ang babae na nagmamaneho ng sasakyan ay maraming pagbabanta ng kasamaan. At kung titingnan naman sa kabilang dako ay mayroon ring benepisyong matatamo. Ngunit ito ay hindi dapat tingnan lamang sa parte ng benepisyong matatamo at pagkatapos babalewalain na lamang ang mga masamang maidudulot nito.

“ANG PAGPIGIL/ PAG-IWAS SA KASAMAAN AY DAPAT MAUNA SA PAGKUHA NG BENEPISYO”..at ito ang isinabatas na alituntunin

Ang babae na nagmamaneho ng sasakyan ay maraming maidudulot na kasamaan. At isa na rito ay ang pangangailangan niya na mag-alis ng kanyang Hijaab. Hindi siya maaaring magmaneho ng sasakyan kung natatakpan ang kanyang ulo/mukha. At kung sakali man na naka-Hijaab nga siya, ay palaging nariyan ang pagbabanta na ito ay aalisin niya kung kinakailangan.

Pangalawa, ang babae ay makikisalamuha, makikipag-usap sa mga kalalakihan, halimbawa ay sa pulis trapiko lalo na kung magkaroon ng aksidente at alam natin na napakaraming aksidente ang nangyayari sa daan. Makikihalubilo siya sa mga kalalakihan. Pupunta siya sa istasyon ng pulisya. Pupunta siya sa…

Gayundin kung ang kanyang sasakyan ay nasiraan. Titigil siya sa gitna ng kalsada at mapipilitan siya na humingi ng tulong sa mga lalaki. Katulad ng nangyayari sa mga babaeng maneho. Ang kababaihan ay malalantad sa malayang pakikisalamuha, at dito nag-uumpisa ang kaguluhan.

At ang makasasama pa, kapag ang babae ay nakahawak na ng sasakyan, maaari na siyang umalis kung kailan niya gusto. Gabi o araw, dahil hawak niya ang susi ng kanyang sasakyan, ang kanyang sasakyan ay nasa kanya, pupunta siya kahit saan niya gusto. Hindi katulad kung siya ay dapat ipagmaneho ng kanyang tagapangalaga. Kasama niya ito sa loob ng sasakyan, nakaagapay saan man siya pumunta. Ngunit kung ang bagay na ito ay nakasalalay sa kanyang mga kamay, siya ay pupunta kung saan niya gusto at kung saan mayroong mag-anyaya sa kanya.

Maaaring makasalamuha nya ang mga masasamang lalaki, o mayroon siyang makilala na masamang lalaki. Alama naman nating lahat na ang pakikipagkomunikasyon sa isa’t-isa ay napakadali na sa panahon na ito. Makakarating sa kanya ang mensahe maging siya ay nasa sarili niyang higaan, o kaya ay sa basement ng kaniyang bahay, o kaya ay sa sarili niyang silid. At siya ay matutukso dahil ang mga babae ay likas na mahina.

Matutukso siyang magpatuloy at…….

Kaya ang babae na nagmamaneho ng sasakyan ay maraming masamang pagbabanta. Alam rin nating lahat na ang mga kalsada ngayon ay lubhang masikip na sa trapiko. Paano pa kaya kung pahihintulutan ang mga babae na makapagmaneho?
Dadami ang mga sasakyan, dadami ang aksidente at panganib at ang mga tao ay lalong dadami.

Kaya ang mga babaeng nagmamaneho ng sasakyan ay maraming pagbabanta ng dulot na kasamaan. At ang pinakamasidhi sa mga kasamaan na ito ay pagkawala ng kanyang pagkababae at pagiging mayumi.

At ito ang ilan sa dahilan kung bakit hindi pinahihintulutan na magmaneho ng sasakyan ang mga kababaihan.

********

Ang Pagtatakip ng Mukha

بسم الله الرحمن الرحيم

Shaykh Saalih al-Fawzaan [hafidhahullaah]

…..At kapag tinanong ninyo ang mga asawa ng Propeta hinggil sa anumang pangangailangan mula sa mga kagamitan sa bahay at iba pa ay magtanong kayo mula sa kabila ng tabing (kayo ay nasa kabila ng tabing); dahil ito ang mas nakalilinis sa inyong mga puso at sa kanilang mga puso [Al-Ahzab :53]

At ang Hijaab ay iyong nagsisilbing tabing ng babae, maging ito ay tela, dingding o pinto. Katulad ng sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) :[sa pagkakasalin]

O Propeta! Sabihin mo sa iyong mga asawa, sa iyong mga anak na kababaihan, at sa mga kababaihan na mga mananampalataya na takpan nila ang kanilang mga ulo at kanilang mga mukha hanggang sa bahagi na kanilang mga kasuotan; upang matakpan ang kanilang mga mukha, mga dibdib at mga ulo; ito ang pinakamalapit upang sila ay maiba sa pamamagitan ng pagtakip at pangangalaga, upang hindi nila mailagay sa kapahamakan ang kanilang mga sarili o di kaya ay sa pagkayamot. [Al-Ahzab : 59]

Kaya’t ang Hijaab ay nakapipigil sa mga may masamang balak sa kababaihan na isakatuparan ang balakin na ito. Kapag ang babae ay nagtakip ng kanyang sarili, ay walang pagnanasaan ang kalalakihan mula sa kanya. Ngunit kapag inalis niya ang takip/tabing na ito, ang mga may masasamang balak at mapaggawa ng kasamaan ay maaari nang pagnasaan ang babae.

Si Ibn Abbas (radiyallahu anhu) ay tinanong tungkol sa naturang Ayah [takpan nila ang kanilang mga ulo at kanilang mga mukha hanggang sa bahagi na kanilang mga kasuotan] , ang ginawa ni Ibn Abbas (radiyallahu anhu) ay kinuha niya ang ilalim na bahagi ng kanyang damit at itinakip ito sa kanyang mukha, at sinabi na ganito ang kahulugan ng nasabing ayah.

Si ‘Aisha (radiyallahu anha) ay nagsalaysay; Habang kasama namin ang Sugo ni Allaah (salallahu alayhi wa salam) at kami ay nasa kalagayang Ihram (sa panahon ng hajj) ; kapag dumaraan ang mga kalalakihan, ang aming mga khimaar ay ibinabab namin sa aming mga ulo at mukha, at kapag nakalampas na ang mga kalalakihan ay inaalis na namin ang takip. Ang lahat ng ito ay nangyari habang kasama nila ang Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) at ito ay kanyang sinang-ayunan.

Kaya ya Ikhwaan, ang Hijaab ay mayroong dalawang kapakinabangan;

UNA: upang mapanatili ang kalinisan ng puso;…..dahil ito ang mas nakalilinis sa inyong mga puso at sa kanilang mga puso [Al-Ahzab :53]
PANGALAWA: maiiwasan na ang kababaihan ay lapastanganin ng mga mapagkunwari at mapaggawa ng kasamaan. Kung kaya, kapag ang babae ay nakasuot ng tamang Hijaab at nakatakip ang kanyang mukha ay hindi nila makikita ito, at ang babae ay nakararamdam ng kasiyahan.:….. upang sila ay maiba sa pamamagitan ng pagtakip at pangangalaga [Al-Ahzab : 59]

Ibig sabihin ay makikilala ang Muslimah na nagtatakip ng kanyang mukha at magiging iba siya sa ibang kababaihan at maiiwasan ang pagkapahamak., bi’idnillaahi ta’ala.

…….upang hindi nila mailagay sa kapahamakan ang kanilang mga sarili o di kaya ay sa pagkayamot.. [Al-Ahzab : 59]

Ibig sabihin ay mapipigilan ang pagnanasa ng kalalakihan , ngunit kung ilalantad niya ang kanyang kagandahan, sila ay magnanasa sa kanya at maaari niyang ikapahamak ito.

********

Isinalin sa wikang banyaga (ingles) ni: Abu Anas Atif Hasan
alBinaa Publishing
http://alfawzan.af.org.sa/node/14846

Hadeeth: Karapatan ng asawang lalaki

بسم الله الرحمن الرحيم

KAPATID NA MUSLIMAH:

Si Shaykh Saalih Al-Fawzaan (hafidhahullaah) ay nagbigay ng komento tungkol sa hadith na:

Si Propeta Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam) ay nagsabi:

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

“Kapag tinawag ng lalaki ang kanyang asawa sa kanilang higaan at siya (ang babae) ay tumanggi, at ang lalaki ay buong gabi na masama ang loob sa babae, ang mga anghel ay patuloy na isusumpa ang babae hanggang sa sumapit ang umaga.” (Al-Bukhaaree, Muslim, atbp)

Sa halip, mas mainam na lumapit ang babae kahit hindi siya tinatawag ng kanyang asawa; at ihanda niya ang kanyang sarili para rito at magpaganda siya. Dahil ang isa sa nakalulungkot sa ngayon ay mayroong mga kababaihan na nagpapaganda ng husto kung sila ay lalabas ng bahay–gayong ito ay ipinagbabawal sa kanila–mas higit pa sa pagpapaganda nila para sa kanilang asawa kahit pa ito ang ipinag-uutos na kanilang gawin. Ito ay nagpapakita ng kanilang pagiging ignorante o kawalan ng kaalaman sa mga responsibilidad na iniatang sa kanya, o di kaya naman ay ang pagiging suwail sa ipinag-utos ni Allaah (subhanahu wa ta’ala).

********

[mula sa: The Role of the Woman in Cultivating the Family by Sh. Saalih Al-Fawzaan]
(https://twitter.com/RahaBatts)