Karaniwang Gawain ng Pagmamalabis: Ang Grandeng Aqeeqah

Sa Ngalan ng Allaah, ang Pinaka Mahabagin…

Sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) , na tumutukoy sa mga Hudyo at Kristyano na mayroong mahigpit na babala para sa mga Muslim upang ito ay kanilang sundin at isabuhay:

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم
“O kayong mga pinagkalooban ng ‘Injeel!’ Huwag kayong magmalabis sa inyong relihiyon!” [Soorah an-Nisaa’ (4:171)]

Ang Propeta (salallaahu alayhi wa salam) ay nagsabi:

إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو
“Mag-ingat kayo laban sa ghuluww (pagmamalabis sa relihiyon), sapagkat ito ang naging dahilan ng pagkawasak ng mga nauna sa inyo!”
[Tinipon nina Ahmad (1/215), an-Nasaa’ee, Ibn Maajah, atbp. Si Al-Haakim (1/466) ay idineklara itong saheeh (mapananaligan) ayon sa mga kundisyon nina al-Bukhaaree at Muslim. Basahin sa : Silsilat al-Ahaadeeth as-Saheehah (#1283).

Upang maisakatuparan ang utos na ito ng Propeta (salallahu alayhi wa salam), ito ay ilan sa mga payo bilang kapatid sa Islaam na tumatalakay sa pang araw-araw na pagmamalabis sa relihiyon na nagagawa ng isang Muslim, upang mabantayan natin ang ating mga sarili at mabigyang babala na rin ang iba pa nating kapatid.

Ang Labis na Paghahanda Para sa ‘Aqeeqah

Ang ‘aqeeqah ay kapag ang isang Muslim na ama ay nagkatay ng dalawang tupa matapos na biyayaan siya ng sanggol na anak na lalaki, o isang tupa naman kung babae ang kanyang anak. Ito ay ipinapayong gawin , at para sa ibang Ulamaa, ito ay isang obligadong gawain . [basahin sa link na ito kung bakit karamihan ng mga Ulamaa ay nagsasabi na ito ay ipinapayong gawin
[http://www.bakkah.net/en/ruling-aqeeqah-obligation-recommended-sunnah.htm] Ito ay mainam na gawin sa ika-pitong araw matapos ang pagkasilang sa sanggol.

Ang Sunnah na ito ay naisasakatuparan kapag nakapagkatay na ng tupa. Ang mga karaniwang Muslim ay inihahanda bilang pagkain ang kinatay na tupa, na daragdagan pa nila ng salad, iba pang putahe, minatamis, atbp. na sa pagkakamli nila ay tinatawag nilang ‘aqeeqah. Tandaan– ang ‘aqeeqah ay ang pagkakatay at hindi ang mga pangyayari pagkatapos nito.

Dahil naging pangkaraniwan na ang pagkakaroon ng maraming handa kasama ng karne na mula sa ‘aqeeqah na siyang ipapakain sa maraming bisita, iniisip ng ibang tao na ito ang tanging paraan kung paano isagawa ang ‘aqeeqah. At bilang resulta, makakakita ka ng tao na may kakayahan na maghandog ng kakatayin subalit ipinagpapaliban niya ito dahil wala pa siyang panggastos sa malaking handaan, o sa iba pang pagkakagastusan na may kinalaman sa maraming panauhin na iimbitahin.

Tunay na Makabagong Tanda ng Ghuluww

Hindi na nakapagtataka kung makakita ka ng lalaki na hindi nagsagawa ng ‘aqeeqah para sa ilan niyang anak, dahil hinihintay niya ang panahon na magkakaroon siya ng maraming pera at pinaplano niyang magkatay ng maraming tupa. Pinahihirapan niya ang kanyang sarili, pinipigilan niya ang kanyang sarili na isagawa ang isang simple ngunit importanteng gawain sa kanyang madali at praktikal na relihiyon.

Ang Solusyon

Kung ikaw ay sapat lamang ang pera na pambili mo ng tupa na kakatayin ( o dalawang tupa), ay isagawa mo na ang simpleng ‘aqeeqah (ang pagkakatay), at itabi mo ang karne upang makain ng iyong pamilya. Maaari mong itabi sa freezer ang karne, o di kaya ay ibigay mo sa iyong kapitbahay at kapamilya.

Maging makatotoo ka, mabuhay ka sa kung anong pinansyal na antas ka nabibilang, at huwag mong pahirapan ang iyong sarili o ang iyong pamilya sa pamamagitan ng hindi kinakailangang pagpapakahirap, maging pinansyal man ito o iba pang bagay.

At si Allaah ang Higit na Nakakaalam.

Isinulat ni: Moosaa Richardson

bakkah.net

Advertisements

Hukom sa pagbanggit ng Adhaan at Iqaamah sa bagong silang na sanggol- Shaikh Rabee’ (hafidhahullaah)

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Tanong: Ano ang Hukom sa pagbanggit ng Adhaan at Iqaamah sa bagong silang na sanggol?

Sagot: Ito ay mahina (i.e mahinang hadeeth). Ang hadeeth tungkol dito ay mahina, at hangga’t ito ay mahina hindi natin maaaring sabihin na ito ay isang bagay na itinagubilin o kinakailangan, dahil sa katunayan na ang isang bagay na itinatagubilin ay isang islaamikong hukom at ang katungkulan ay mas mataas kung ihahambing sa itatagubilin.

Oo, ang Aqeeqah, ay pagbibigay ng pangalan (sa bata), at ang pagpapahid ng tamr (dates) sa ngalangala ng bagong silang na sanggol, ang lahat ng ito ay napatotohanan mula sa sunnah. At para naman sa Adhaan, hindi ito matatag. Ito ay iniulat mula sa mahinang hadeeth.

********

Shaykh Rabee` bin Haadee al-Madhkalee (hafidhahullaah)
Translated by: Abu Zainab (Muhammad Al-Hindee)
http://salaficentre.com/