Ang Pagsagot sa Pagbati ng Salam Habang Dumadalit ng Qur’aan

بسم الله الرحمن الرحيم

Tanong: Kung ang isang tao ay nagbabasa ng Quran at mayroong dumating at binati siya ng salam, kailangan ba niya itong sagutin kaagad o tapusin muna niya ang kanyang pagdalit ng Ayaah?

Shaykh Al-Fawzaan (hafidhahullaah): Kailangan ay tapusin muna niya ang pagdalit niya ng Ayaah at pagkatapos ay sagutin niya ang salam, hindi ipinag-uutos sa isang dumadalit ng Qur’an ang pagsagot sa salam habang siya ay hindi pa tapos na magiging sanhi upang maputol ang kanyang pagdalit ng Ayaah, maaari siyang sumagot sa pagbati ng salam kapag nakumpleto na niya ang Ayaah na kanyang dinadalit.

********
[Source: http://alfawzan.af.org.sa/node/14987%5D

بسم الله الرحمن الرحيم

رد السلام أثناء قراءة القرآن

السؤال: إذا كنت أقرأ القرآن ثم جاء شخص وسلم علي هل أرد عليه السلام أم أكمل الآية؟

الجواب: أكمل الآية ثم رد عليه السلام، والذي يقرأ القرآن لا يشرع السلام عليه لان هذا يشغله ويقطع عليه القراءة فإذا فرغ من القراءة سلم عليه

Advertisements

Ang Qur’aan ay hindi Musika na dapat Kantahin!!!

بسم الله الرحمن الرحيم

Tanong: Ano ang hukom sa pagdalit ng Quran sa paraan na ito ay may tono tulad ng musika?

Sagot: Hinihiling natin ang proteksiyon ni Allah (subhanahu wa ta’ala) mula rito .HINDI IPINAHIHINTULOT na dalitin ang Quran ng mayroong tono at ito ay gawing tulad ng isang awitin. Ang ganitong paraan na may kasamang himig ay palasak sa mga Sufi, at hindi pinahihintulutan na dalitin ang Quran ayon sa kanila. Ang pagkanta sa Quran ay hindi pinahihintulutan; sa halip ito ay kailangan lamang dalitin sa paraan kung paano ito isinagawa ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) , ng kanyang mga Sahaba (radiyallahu anhuma), at ng mga Ulaama .

********

Translated by: Abu Abdillah Owais al-Hashimi
(http://www.alfawzan.af.org.sa/print/14985)