Sabr

بسم الله الرحمن الرحيم

AYOS LANG SA AKIN YUN……

Psychologically speaking, bawat tao ay mayroong dalawang forces na naglalaban sa kanyang sarili. Ang isa ay ang “driving force”, na tumutulak sa kanya upang gumawa ng ilang bagay, at ang isa naman ay ang “restraining force”, na pumipigil naman sa kanya mula sa iba pang gawain.

Ang ‘Sabr/Pagtitimpi ang siyang pangunahing tumutulak sa atin upang gumawa ng mabubuting bagay, at ang restraining force naman ang siyang pumipigil sa atin na gumawa ng mga bagay na maaaring makasakit sa ating sarili at sa ibang tao. Mayroong ibang tao na napakalakas ng pagtitimpi pagdating sa mga bagay na makabubuti sa kanila, ngunit sila ay mahina pagdating sa pagpigil sa mga bagay na makasasakit, kaya’t makakakita tayo ng tao na mayroong sapat na pagtitimpi upang maisagawa niya ang Ibadah (Salah, Sawm, Hajj), ngunit mahina naman sa pagpipigil sa kanilang sarili pagdating sa mga bagay na gusto nilang gawin, mga sariling pagnanais , at ito ay posibleng maging dahilan upang makagawa sila ng haram .

Conversely, may mga tao na malakas ang pagtitimpi at pagtitiis sa pag-iwas sa mga ipinagbabawal, ngunit pagdating naman sa mga ipinag-uutos sa kanila tulad ng salah bilang ‘ibadah’ ay mahina sila at hindi nila ito maisagawa. Mayroon rin namang mga tao na walang sabr sa parehong sitwasyon! Kaya hindi na kailangan pang sabihin na mas mainam sa tao na siya ay mayroong pagtitiis at pagtitimpi sa parehong sitwasyon. Kaya ang isang tao ay posibleng mayroong pagtitimpi/sabr sa pagdarasal niya ng nakatayo sa buong magdamag, at kaya niya maging tag-lamig o tag-init pa ang panahon na posibleng maging sanhi upang tigilan niya ang ibadah na ito, kaya niya lahat iyan, ngunit pagdating sa pagbababa ng paningin at pag-iwas sa fitnah ng kababaihan ay hindi niya kayang iwasan. Ang iba naman ay walang problema na kontrolin ang kanyang sarili at kaya niyang magbaba ng paningin, ngunit hindi niya kaya ang mag-utos ng kabutihan at magbawal ng kasamaan, masyado siyang mahina at wala siyang lakas ng loob upang labanan ang mga kuffar at mushrikun.

At para naman sa kababaihan, ay nandiyan ang malalakas gumawa ng ibadah, nagsa-salah sa tamang oras, nag-aayuno ng sunnah, nagbibigay ng sadaqah, mapagsilbi sa asawa, ngunit pagdating na sa mga bagay na makasasakit sa kanyang kapwa at makapipinsala sa kanyang sarili, ay wala na siyang sapat na pagtitimpi. Kung kaya nga mas mainam na ang maging balanse kahit pa sa ganitong bagay. At huwag nating kalilimutan na upang magkamit tayo ng Sabr/pagtitiis at pagtitimpi ay kinakailangan na ang ating common sense at ang ating pananampalataya ay higit na mataas ang antas kumpara sa ating mga pagnanasa.

Kaya’t kapag dumating na sa atin ang mga tukso at problema ay madali nating masasabi na :

AYOS LANG SA’KIN YUN!

********

[“Uddat as-Sâbireen wa Dhâkirat
Ibn Qayyim al-Jawziyyah (rahimahullaah).]
Advertisements