Pangangalunya: Mga Panganib na Dulot ng Pribadong Bahagi ng Katawan

 

بسم الله الرحمن الرحيم

panngangalunyah

Isinalin sa wikang Tagalog ni: Umm Ayah

Pinagkunan: FORNICATION: A HARM TO THE PRIVATE PARTS

Ni: Shaykh Saleh al-Fawzaan (hafidhahullaah)

Mula sa Pahintulot ng Al-Binaa Publishing

Isinalin sa wikang Ingles nina: Aboo Sulaymaan Muhammad ‘Abdul -Azim bin Joshua Baker at ‘Abdullaah Ibrahim Omran Al-Misri

Inilatha ng: Al-Binaa Publishing

I-Download ang PDF –>DITO

Advertisements