‘EID MILAD An-NABI’Y Series: Huling bahagi

بسم الله الرحمن الرحيم

BID’AH HASANAH

Sinasabi nila na ang pagdiriwang ng mawlid ay napapabilang sa bid’ah hasanah (“mabuting bid’ah”) dahil ang basehan nito ay ang pagpapasalamat kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa pagpapadala Niya ng Propeta!

[Pagpapabulaan] – Ang sagot natin dito ay; Walang kabutihan sa bid’ah. Si Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay nagsabi: “Sinoman ang gumawa at magpakilala ng pagbabago sa relihiyon (i.e., Islam) na hindi parte nito, ito ay hindi tatanggapin.” (Isinalaysay ni al-Bukhaari, no. 2697; al-Fath, 5/355). At sinabi pa niya, “Lahat ng bid’ah ay pagkaligaw.” (Isinalaysay nina Ahmad, 4/126; al-Tirmidhi, no. 2676). Ang batas tungkol sa bid’ah ay ; ang lahat ng ito ay tungo sa pagkaligaw, ngunit ang argumentong ito ay nagpapahiwatig na hindi lahat ng bid’ah ay pagkaligaw, sa halip ay mayroong “mabuting” bid’ah.

Si Al-Haafiz ibn Rajab ay nagsabi sa Sharh al-Arba’een: “Ang salita ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) na, ‘lahat ng bid’ah ay pagkaligaw‘ ay isang maiksi ngunit malaman na nagtataglay na ng lahat; na isa sa pinakamahalagang prinsipyo ng relihiyon . Ito ay kahalintulad ng kanyang sinabi na ‘Sinoman ang mag imbento ng kahit ano sa ating relihiyon (i.e., Islam) ito ay hindi kabilang sa atin at hindi tatanggapin.‘ (Isinalaysay ni al-Bukhaari, 3/167, no. 2697; al-Fat-H, 5/355). Sinoman ang gumawa ng bid’ah at sasabihin niya na ito ay bahagi ng Islam gayong wala itong basehan sa relihiyon, ito ay patungo sa pagkaligaw at walang kinalaman ang Islam dito, maging ito ay paksa tungkol sa pinaniniwalaan (‘aqeedah) o panlabas at panloob na salita at gawa .” (Jaami’ al-’Uloom wa’l-Hakam, p. 233)

Ang mga Mubtadi ay walang maipakitang ebidensiya na mayroon ngang tinatawag na “bid’ah hasanah” maliban sa sinabi ni ‘Umar (radiallaahu ‘anhu) patungkol sa salatut Taraaweeh , “Isang magandang bid’ah ito.” (Saheeh al-Bukhaari, 2/252, no. 2010 mu’allaqan; al-Fath 4/294).

Sinabi rin nila na may mga bagay na inimbento ngunit hindi tinutulan ng mga Salaf, katulad ng pagtitipon at pagsipi ng Qur`aan at ang pagsulat at pag-aayos ng mga hadeeth.

Ang sagot dito ay; Ang mga bagay na ito ay mayroong basehan sa Islam, kung kaya ito ay hindi maituturing na bid’ah.

Sinabi ni ‘Umar : “Ito ay mabuting bid’ah” ibig sa bihin ay bid’ah sa lenggwahe, sa salita lamang at hindi sa batas o shar’ee . Anoman ang mayroong basehan sa Islam, kung ito ay tatawagin na bid’ah , ito ay bid’ah lamang sa wika o lenggwahe at hindi sa bataso shar’ee, sapagkat ang bid’ah sa batas/shar’ee ay nangangahulugan na ito ay walang basehan sa Islam.

Ang pagiipon ng Qur`aan sa isang libro ay mayroong basehan sa Islam, sapagkat ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay nag-utos na itala ang Qur`aan , subalit ito ay kalat-kalat, kaya ang mga Sahaabah ay pinagsamasama ito upang mapangalagaan at mapanatili ito.

Ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay namuno sa kanyang mga Sahabah sa kanilang Taraaweeh ng ilang beses, ngunit itinigil niya ito sapagkat ayaw niya na ito ay maging isang wajib o obligasyon sa kanila. Ang mga Sahaabah (radiallaahu ‘anhum) ay nagpatuloy sa kanilang pagdarasal ng hiwa-hiwalay noong nabubuhay pa ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) at nang siya ay namatay na, hanggang sa tipunin sila ni ‘Umar ibn al-Khattaab (radiallaahu ‘anhu) upang magsalah sa likod ng iisang imaam katulad ng pagdarasal nila sa likod ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam). Ito ay hindi isang bid’ah na idinagdag sa relihiyon.

Ang pagsulat ng hadeeth ay mayroon ding basehan sa Islam. Ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay nag-utos na itala ang ilan sa mga ahaadeeth para doon sa ilan niyang Sahabah na nagtatanong sa kanya. Sa kabuoan, ang pagsusulat nito noong panahon na siya ay nabubuhay pa ay hindi pinahintulutan, dahil sa takot na mahaluan ang Qur`aan ng mga bagay na hindi naman bahagi nito. Nang mamatay ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) , wala nang dapat pangambahan tungkol sa pagkakahalo ng Qur’an at hadeeth, sapagkat ang Qur`aan ay nakumpleto na at naayos na ang pagkakasunod-sunod bago pa siya namatay. Sinipi na rin ng mga Muslim ang Sunnah matapos ang Qur’aan upang ito ay mapangalagaan at maiwasan ang pagkawala nito. Gantimpalaan nawa sila ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ng lahat ng kabutihan sa Islam at mga Muslim, sapagkat pinangalagaan nila ang Akalt ng Tagapaglikha at ang Sunnah ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) mula sa paglalaho at pagbabago.

Maaari rin nating sabihin sa mga Mubtadi ang ganito: Bakit ang paraan ninyo ng “pagpapasalamat” ay hindi ginawa ng mga naunang henerasyon? Ng mga Sahaabah, Taabi’een, atba ut-Taabi’een, na nagmahal sa Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ng lubos at masigasig sa paggawa ng kabutihan at pagpapasalamat? Ang mga Mubtadi ba na nag-imbento ng Mawlid ay higit na nagabayan kumpara sa mga Salafus Saleh? Sila ba ay higit na mapagpasalamat kay Allaah (subhanahu wa ta’ala)? Siguradong hindi!

********

[Shaykh Dr. Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan, Member of the Committee of Senior Scholars, Saudi Arabia.]
Pinagmulan: Huqooq al-Nabi (salallaahu ‘alaihi wa sallam) bayna al-Ijlaal wa’l-Ikhlaal, p. 139
Useful Links:
‘Eid Milad An-Nabi’y Series: Unang Bahagi
‘Eid Milad An-NAbi’y Series: Ikalawang bahagi
‘Eid Milad An-NAbi’y Series: Ikatlong bahagi
Advertisements

‘EID MILAD An-NABI’Y Series: Ika-apat bahagi

بسم الله الرحمن الرحيم

ANG PAGBALI SA BALUKTOT NA ARGUMENTO NG MGA MUBTADI (mapaggawa ng Bid’ah) 1-4

Ang mga nag-iisip na ang bid’ah na ito ay dapat ipagpatuloy ay hindi tumitigil sa paggawa ng mga argumento na mas masalimuot pa sa sapot ng gagamba. Ang ilan sa mga argumentong ito ay maaaring sagutin at pabulaanan sa mga sumusunod na katibayan:

[Unang Argumento] – Inaangkin nila na ito ay upang ipakita ang pamimitagan at pagtataas ng antas sa Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam):

[Pagpapabulaan] – Ang sagot dito ay : ang paraan ng pagpapakita ng pamimitagan sa kanya ay ang pagsunod sa kanya, gawin ang kanyang mga ipinag-utos at iwasan ang kanyang mga ipinagbawal, at mahalin siya; hindi maaaring itaas ang kanyang antas sa pamamagitan ng bid’ah, mga gawa-gawang kwento o di kaya naman ay sa pamamagitan ng kasalanan. Ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan ay isang kasuklam suklam na gawain dahil ito ay isang kasalanan. Ang mga tao na higit na namitagan sa Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay ang kanyang mga Sahaabah (radiallaahu ‘anhum), katulad ng sinabi ni ‘Urwah ibn Mas’ood sa mga Quraysh:

“O sambayanan, WaAllaahi! Nakabisita na ako sa mga hari. Napuntahan ko na ang Caesar, Chosroes at ang Negus, pero waAllaahi wala pa akong nakita na hari na pinitagan ng kanyang nasasakupan katulad ng pagpitagan ng mga Sahabah ni Muhammad kay Muhammad (salallaahu ‘alaihi wa sallam). WaAllaahi, sa  tuwing siya ay dudura, ni hindi sumasayad sa lupa ang kanyang dura, ito ay sinasambot ng kamay ng isa sa kanyang mga Sahabah, at ipupunas nila ito sa kanilang mukha at balat. Kung mayroon siyang inutos sa kanila na dapat gawin, nagmamadali sila na ito gawin ang kanyang ipinag-utos. Kung siya ay nag wudoo, halos mag-away na sila sa kanyang natirang tubig. Kapag siya ay nagsasalita, ay ibinababa nila ang kanilang tinig; at hindi sila tumititig sa kanya dala ng malaking paggalang.” (al-Bukhaari, 3/178, no. 2731, 2732; al-Fath, 5/388).

Subalit sa kabila ng antas ng pamimitagan na ito, hindi nila ginawang ‘Eid ang araw ng kanyang kapanganakan. Kung ito ay ipinag-uutos sa Islam, ay hindi nila ito ipagsasawalang bahala.

[Pangalawang Argumento] – Ang paggamit ng daleel na maraming tao ang nagsasagawa nito sa iba’t-ibang bansa.

[Pagpapabulaan] – Ang sagot dito ay ; ang daleel ay iyong nagmula kay Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam), at ang napatunayan mula sa Propeta ay ang pagbabawal niya sa bid’ah sa pangkalahatan, at ito ay bid’ah . Anoman ang ginagawa ng tao na kabaliktaran at sumasalungat sa (daleel), ay walang kabuluhan, kahit pa marami sa kanila ang nagsasagawa nito.

“At kung sakali man na sinunod mo, O Muhammad, ang karamihan na mgatao sa daigdig, ay tiyak na ililigaw ka nila mula sa ‘Deen’ ng Allâh (subhanahu wa ta’ala).” [al-An’aam, ayah 116 – sa pinakamalapit na kahulugan]

Gayunpaman, sa bawat panahon, Alhamdulillaah, mayroong mga lumalaban sa ganitong bid’ah at ipinahahayag ng malinaw na ang gawaing ito ay mali. At ang mga nagmamatigas matapos na ipakita sa kanila ang katotohanan ay walang katibayan at patunay na maipakita.

Kabilang sa mga tumutopl at nakipaglaban sa pagdiriwang na ito ay sina Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah, sa Iqtidaa’ al-Siraat al-Mustaqeem; Imaam al-Shaatibi sa al-’I’tisaam; Ibn al-Haaj sa al-Madkhil; Shaykh Taaj al-Deen ‘Ali ibn ‘Umar al-Lakhami na sumulat ng buong libro na tumutuligsa sa gawaing ito; Shaykh Muhammad Basheer al-Sahsawaani al-Hindi sa kanyang aklat na Siyaanah al-Insaan; al-Sayyid Muhammad Rasheed Ridaa na sumulat ng hiwalay na sanaysay tungkol sa usapin na ito; Shaykh Muhammad ibn Ibraaheem Aal al-Shaykh sumulat ng hiwalay na sanaysay; Shaykh ‘Abd al-’Azeez ibn Baaz; at marami pang iba na patuloy na sumusulat at itinatakwil ang bid’ah na ito taon-taon sa mga pahina ng pahayagan at magazine, sa panahon na ang bid’ah ay isinasagawa.

[Pangatlong Argumento] – Sinasabi nila na sa pagdiriwang nila ng Mawlid ay napananatili nilang buhay ang ala-ala ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) .

[Pagpapabulaan] – Ang sagot sa ganito ay; ang ala-ala ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay patuloy na binubuhay ng mga Muslim, katulad ng pagbanggit ng kanyang pangalan (salallaahu ‘alaihi wa sallam) sa tuwing itatawag ang adhaan at iqaamah at sa mga khutbah, at sa tuwing babanggitin ng mga Muslim ang Shahaadatayn matapos nilang mag wudoo at sa kanilang salah, at sa tuwing babanggit ang Muslim ng salawat sa Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) sa kanyang mga du’a at sa tuwing babanggitin ang pangalan niya, at sa tuwing nagsasagawa ang Muslim ng mga waajib (obligatory) o mustahabb (recommended) na gawain na ipinag-utos ng Sugo (salallaahu ‘alaihi wa sallam). Sa lahat ng kaparaanan na ito, ang mga Muslim ay naaalala ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) at ang gantimpala ng sinoman na magsagawa ng ganitong gawain ay bumabalik sa Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam).

Kung kaya, patuloy na pinananatiling buhay ng mga Muslim sa kanilang ala-ala ang Sugo (salallahu alayhi wa salam) at sila ay mayroong ugnayan sa kaniya gabi at araw sa buong buhay nila katulad ng ipinag-utos ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) hindi lamang sa araw ng Mawlid at hindi sa mga gawain na bid’ah at sumasalungat sa Sunnah, sapagkat ito ay naglalayo sa tao mula sa Sugo (salallaahu ‘alaihi wa sallam) at siya ay itatakwil ng Propeta dahil dito.

Ang Sugo (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay hindi nangangailangan ng ganitong inimbentong pagdiriwang, sapagkat iginawad na ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa kanya ang kapitagan at paggalang para sa kanya katulad ng sinabi sa Qur’an:
“at iaangat ang iyong katanyagan.” [al-Sharh, ayah 4]

Sapagkat si Allaah (subhanahu wa ta’ala) ay hindi binabanggit sa is not mentioned in the adhaan, iqaamah o khutbah, maliban na ang Sugo (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay binabanggit matapos ang Kanyang Pangalan; ito ay sapat nang pagpitagan, pagmamahal, at paggunita sa kanyang ala-ala, at sapat nang pagbibigay ng lakas ng loob at paanyaya upang siya ay sundin.

Hindi tinukoy ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang kaarawan ng Sugo (salallaahu ‘alaihi wa sallam) sain Qur`aan, sa halip ay ang kanyang nakatakdang gawain ang binanggit:

“Walang pag-aalinlangan, ginawaran (pinagkalooban) ng dakilangkagandahang-loob ang mga mananampalataya mula sa mga Arabo, noong ipinadala sa kanila ang Sugo na mula sa kanila.” [Aal ‘Imraan, ayah 164]

“Walang iba kundi ang Allâh (subhanahu wa ta’ala) ang nagpadala sa mga Arabo ng Sugo na hindi marunong bumasa, na nagmula mismo sa kanila tungo sa lahat ng sangkatauhan,.” [al-Jumu’ah, ayah 2]

[Ika-apat na Argumento] – Posibleng sabihin nila na ang pagdiriwang ng kaarawan ng Propeta ay inumpisahan ng isang matalino at makatarungan na hari na ang tanging layunin ay ang mapalapit kay Allaah (subhanahu wa ta’ala).

[Pagpapabulaan] – Ang sagot natin sa ganyan ay ; ang bid’ah ay hindi katanggap-tanggap, sinoman ang magsagawa nito. Ang mabuting intensyon ay hindi nagbibigay katwiran sa masamang gawain at kahit mamatay pa ang isang tao bilang isang maalam at matuwid na Muslim, hindi ito nangangahulugan na siya ay hindi magkakamali.

itutuloy insha’Allaah…

********

[Shaykh Dr. Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan, Member of the Committee of Senior Scholars, Saudi Arabia.]
Pinagmulan: Huqooq al-Nabi (salallaahu ‘alaihi wa sallam) bayna al-Ijlaal wa’l-Ikhlaal, p. 139
Useful Links:
‘Eid Milad An-Nabi’y Series: Unang Bahagi
‘Eid Milad An-NAbi’y Series: Ikalawang bahagi
‘Eid Milad An-NAbi’y Series: Ikatlong bahagi

‘EID MILAD An-NABI’Y Series: Ikatlong bahagi

بسم الله الرحمن الرحيم

MGA DAHILAN KUNG BAKIT IPINAGBABAWAL ANG PAGDIRIWANG SA KAARAWAN NG PROPETA (salallahu alayhi wa salam):

Ang pagdiriwang sa okasyon ng kaarawan ng Propet (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay HARAAM at ito ay hindi dapat pahintulutan sa maraming kadahilanan tulad nang :

1 ITO AY HINDI NAGMULA SA SUNNAH NG SUGO (salallaahu ‘alaihi wa sallam) o ng kanyang mga khaleefah na sumunod sa kanya. At dahil dito, ito ay HARAAM at BID’AH, sapagkat ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay nagsabi:
“Marapat sa inyo ay sumunod sa aking Sunnah at sa sunnah ng aking mga rashidun kulafah/o mga nagabayan na khaleefah; sundin ninyo ito at panghawakang mabuti. Mag-ingat kayo sa mga inimbentong gawain, sapagkat ang bawat inimbentong gawain na ito ay pagbabago sa relihiyon(bid’ah) at ang bawat pagbabago ay tungo sa pagkaligaw (at ang pagkaligaw ay sa impierno).” (Isinalaysay nina Ahmad, 4/126; al-Tirmidhi no. 2676).

Ang pagdiriwang ng Mawlid ay isang bid’ah na ipinakilala ng mga Shee’a Faatimids matapos ang tatlong henerasyon ng mga matutuwid na Muslim o Salafus Saleh at ito ay kanilang ginawa upang sirain ang relihiyon ng mga Muslim. Kung ang isang tao ay gumawa ng kahit anong bagay upang mapalapit lamang kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) at ang gawain na ito ay hindi ginawa ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) o kaya ay hindi niya ipinag-utos, at hindi rin ginawa ng mga khaleefah na sumunod sa kanya, ang gawaing ito ay nagpapahiwatig at nag-aakusa sa Sugo ni Allaah (salallahu alayhi wa salam) na hindi niya naipaliwanag ng buo at kumpleto ang relihiyong Islaam sa mga tao, at ito ay isa ring pagtanggi sa sinabi ni Allaah subhanahu wa ta’ala (sa pinakamalapit na kahulugan):

“Sa araw na ito ay kinumpleto Ko nang ganap para sa inyo, ang inyong ‘Deen,’ na ito ay ‘Deen Al-Islâm.” [al-Maa`idah, ayah 3]

sapagkat nagdagdag ang taong ito sa relihiyon at inaangkin niya na ito ay bahagi pa rin ng Islaam, ngunit ito ay hindi nagawa ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) .

2 – Ang pagdiriwang ng kaarawan ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay paggaya sa gawain ng mga Kristiyano, dahil ipinagdiriwang nila ang araw ng pagsilang ng Messiah (‘alayhi salaam). Ang paggaya sa kanila ay haraam. Binanggit sa atin ng hadeeth na bawal gayahin ang mga kuffaar, at tayo ay pinag-utusan na maging iba sa kanila. Ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay nagsabi:

“Sinoman ang gumaya sa tao ay kabilang sa kanila.” (Isinalaysay nina Ahmad, 2/50; Abu Dawood, 4/314). At sinabi pa niya, “Huwag kayong tumulad sa mga mushrikeen.” (isinalaysay ni Muslim, 1/222, no. 259) – lalo na sa mga bagay na nagpapakilala ng mga simbolo o ritwal ng kanilanmg relihiyon!

3 – Maliban sa pagiging bid’ah at panggagaya sa mga Kristyano, na parehong haraam, ang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay isang paraan na humahantong sa pagmamalabis sa paggalang at pagtatangi sa kanya, na umaabot sa punto na nagsasagawa ng du’aa’ sa kanya at hinihingi ang kanyang tulong sa halip na kay Allaah (subhanahu wa ta’ala), katulad ng nangyayari ngayon sa maraming tao na nagdiriwang ng bid’ah ng Mawlid, na sila ay tumatawag sa Propeta (salallahu alayhi wa salam) sa halip na kay Allaah (subhanahu wa ta’ala), humihingi ng tulong sa kanya, at kumakanta ng qaseedah (odes) ng shirk na papuri sa kanya tulad ng Qaseedat al-Burdah atbp. Ipinagbawal sa atin ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ang pagmamalabis sa pagtatangi sa kanya nang kanyang sinabi: “Huwag kayong magmalabis sa pagpuri sa akin tulad ng mga Kristyano sa Anak ni Maryam. Sapagkat ako ay isa lamang alipin, kaya ipakilala ninyo ako bilang Alipin ni Allaah at Kanyang Sugo.” (Isinalaysay ni al-Bukhaari, 4/142, no. 3445; al-Fat-H, 6/551), i.e., huwag magmalabis sa pagpuri sa akin katulad ng pagmamalabis ng mga Kristyano sa Messiah at itinaas ang kanyang antas hanggang samabhin na nila siya sa halip na si Allaah (subhanahu wa ta’ala). Ito ay ipinagbawal ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) na kanilang gawin nang kanyang sinabi (sa pinakamalapit na kahulugan):

O kayong mga pinagkaloobanng ‘Injeel!’ Huwag kayongmagmalabis sa inyong relihiyon, athuwag kayong magsabi nganumang bagay hinggil sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) kundi pawang katotohanan lamang,at huwag kayong magturing para sa Kanya ng asawa at anak. Walang pag-aalinlangan, si Al-Masih `Îsã Ibnu Maryam (ang Messiah Hesus na anak ni Maria)ay hindi hihigit kaysa sa pagiging Sugo ng Allâh, na Kanyang ipinadala bilang katotohanan;.” [an-Nisaa`, ayah 171]

Ipinagbawal sa atin ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ang pagmamalabis sa pagpuri sa kanya na kung hindi sususndin ay mangyayari sa atin ang nangyari sa mga nauna, kanyang sinabi: “Mag-ingat sa pagmamalabis, sapagkat ang mga nauna sa inyo ay nalipol dahil sa kanilang pagmamalabis.” (Isinalaysay ni al-Nasaa’i, 5/268; saheeh ni al-Albaani sa Saheeh Sunan al-Nasaa’i, blg. 2863).

4 -Ang pagdiriwang ng kaarawan ng Propeta (salallahu alayhi wa salam) ay nagbubukas ng pintuan upang makagawa ng iba pang klase ng bid’ah at makalimot sa Sunnah . Kaya naman makikita mo ang mga mubtadi na aktibong aktibo pagdating sa pagsasagawa ng bid’ah ngunit napakatamad naman pagdating sa Sunnah; kinamumuhian nila ang Sunnah at itinuturing na kaaway ang mga sumusunod dito, hanggang ang buong relihiyon ng mga mubtadi ay mapuno na lamang ng pagdiriwang ng anibersaryo at Mawlid. Sila ay nahahati sa iba’t-ibang grupo, bawat isa ay nagdiriwang nga taunang pagdiriwang nga kaarawan ng kanilang imaam, halimbawa ay ang kaarawan nina al-Badawi, Ibn ‘Arabi, al-Dasooqi at al-Shaadhili. Hindi pa man natatapos ang pagdiriwang nila sa kaarawan ng isa ay magsisimula na naman ang pagdiriwang para sa isa pa. Ito ang resulta ng pagmamalabis na may kinalaman sa mga patay na tao at iba pa, at ng pagtawag sa kanila sa halip na si Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang tawagin, sa paniniwala na maaaring makapagdulot ng kapakinabangan o kaya naman ay sakuna ang mga patay na taong ito, hanggang sa malayo na sila sa relihiyon ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) at mabalik sa relihiyon ng mga tao noong panahon ng Jaahiliyyah (kamangmangan) na kung saan ay sinabi ni Allaah subhanahu wa ta’ala (sa pinakamalapit na kahulugan):

“At sila na mga walang pananampalataya ay sumasamba ng iba bukod sa Allâh (subhanahu wa ta’ala),na hindi man lang makapipinsala sa kanila at hindi man lamang makapagbibigay ng kapakinabangan sa kanila dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, at sinasabi nila ;“Katiyakan, sinasamba lamang namin ito upang mamagitan sa amin kay Allâh (subhanahu wa ta’ala)
.‘” [Yoonus, ayah 18]

“at ang mga yaong sumamba ng iba bukod kay Allâh (subhanahu wa ta’ala) at nagturing ng mga tagapangalaga na sinasandalan bukod sa Kanya, sinabi nila: “Hindi namin sinasamba ang mga diyus-diyosan na ito bilangkatambal sa pagsamba kay Allaah kundi upang ang mga ito ay maging tagapamagitan sa amin sa Allaah (subhanahu wa ta’ala), mapalapit kami kay Allaah at iaangat sa amin ang aming antas sa Allâh (subhanahu wa ta’ala).” [al-Zumar, ayah 3]

********

[Shaykh Dr. Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan, Member of the Committee of Senior Scholars, Saudi Arabia.]
Pinagmulan: Huqooq al-Nabi (salallaahu ‘alaihi wa sallam) bayna al-Ijlaal wa’l-Ikhlaal, p. 139
Useful Links:
‘Eid Milad An-Nabi’y Series: Unang Bahagi
‘Eid Milad An-NAbi’y Series: Ikalawang bahagi