‘EID MILAD An-NABI’Y Series: Ikatlong bahagi

بسم الله الرحمن الرحيم

MGA DAHILAN KUNG BAKIT IPINAGBABAWAL ANG PAGDIRIWANG SA KAARAWAN NG PROPETA (salallahu alayhi wa salam):

Ang pagdiriwang sa okasyon ng kaarawan ng Propet (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay HARAAM at ito ay hindi dapat pahintulutan sa maraming kadahilanan tulad nang :

1 ITO AY HINDI NAGMULA SA SUNNAH NG SUGO (salallaahu ‘alaihi wa sallam) o ng kanyang mga khaleefah na sumunod sa kanya. At dahil dito, ito ay HARAAM at BID’AH, sapagkat ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay nagsabi:
“Marapat sa inyo ay sumunod sa aking Sunnah at sa sunnah ng aking mga rashidun kulafah/o mga nagabayan na khaleefah; sundin ninyo ito at panghawakang mabuti. Mag-ingat kayo sa mga inimbentong gawain, sapagkat ang bawat inimbentong gawain na ito ay pagbabago sa relihiyon(bid’ah) at ang bawat pagbabago ay tungo sa pagkaligaw (at ang pagkaligaw ay sa impierno).” (Isinalaysay nina Ahmad, 4/126; al-Tirmidhi no. 2676).

Ang pagdiriwang ng Mawlid ay isang bid’ah na ipinakilala ng mga Shee’a Faatimids matapos ang tatlong henerasyon ng mga matutuwid na Muslim o Salafus Saleh at ito ay kanilang ginawa upang sirain ang relihiyon ng mga Muslim. Kung ang isang tao ay gumawa ng kahit anong bagay upang mapalapit lamang kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) at ang gawain na ito ay hindi ginawa ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) o kaya ay hindi niya ipinag-utos, at hindi rin ginawa ng mga khaleefah na sumunod sa kanya, ang gawaing ito ay nagpapahiwatig at nag-aakusa sa Sugo ni Allaah (salallahu alayhi wa salam) na hindi niya naipaliwanag ng buo at kumpleto ang relihiyong Islaam sa mga tao, at ito ay isa ring pagtanggi sa sinabi ni Allaah subhanahu wa ta’ala (sa pinakamalapit na kahulugan):

“Sa araw na ito ay kinumpleto Ko nang ganap para sa inyo, ang inyong ‘Deen,’ na ito ay ‘Deen Al-Islâm.” [al-Maa`idah, ayah 3]

sapagkat nagdagdag ang taong ito sa relihiyon at inaangkin niya na ito ay bahagi pa rin ng Islaam, ngunit ito ay hindi nagawa ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) .

2 – Ang pagdiriwang ng kaarawan ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay paggaya sa gawain ng mga Kristiyano, dahil ipinagdiriwang nila ang araw ng pagsilang ng Messiah (‘alayhi salaam). Ang paggaya sa kanila ay haraam. Binanggit sa atin ng hadeeth na bawal gayahin ang mga kuffaar, at tayo ay pinag-utusan na maging iba sa kanila. Ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay nagsabi:

“Sinoman ang gumaya sa tao ay kabilang sa kanila.” (Isinalaysay nina Ahmad, 2/50; Abu Dawood, 4/314). At sinabi pa niya, “Huwag kayong tumulad sa mga mushrikeen.” (isinalaysay ni Muslim, 1/222, no. 259) – lalo na sa mga bagay na nagpapakilala ng mga simbolo o ritwal ng kanilanmg relihiyon!

3 – Maliban sa pagiging bid’ah at panggagaya sa mga Kristyano, na parehong haraam, ang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay isang paraan na humahantong sa pagmamalabis sa paggalang at pagtatangi sa kanya, na umaabot sa punto na nagsasagawa ng du’aa’ sa kanya at hinihingi ang kanyang tulong sa halip na kay Allaah (subhanahu wa ta’ala), katulad ng nangyayari ngayon sa maraming tao na nagdiriwang ng bid’ah ng Mawlid, na sila ay tumatawag sa Propeta (salallahu alayhi wa salam) sa halip na kay Allaah (subhanahu wa ta’ala), humihingi ng tulong sa kanya, at kumakanta ng qaseedah (odes) ng shirk na papuri sa kanya tulad ng Qaseedat al-Burdah atbp. Ipinagbawal sa atin ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ang pagmamalabis sa pagtatangi sa kanya nang kanyang sinabi: “Huwag kayong magmalabis sa pagpuri sa akin tulad ng mga Kristyano sa Anak ni Maryam. Sapagkat ako ay isa lamang alipin, kaya ipakilala ninyo ako bilang Alipin ni Allaah at Kanyang Sugo.” (Isinalaysay ni al-Bukhaari, 4/142, no. 3445; al-Fat-H, 6/551), i.e., huwag magmalabis sa pagpuri sa akin katulad ng pagmamalabis ng mga Kristyano sa Messiah at itinaas ang kanyang antas hanggang samabhin na nila siya sa halip na si Allaah (subhanahu wa ta’ala). Ito ay ipinagbawal ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) na kanilang gawin nang kanyang sinabi (sa pinakamalapit na kahulugan):

O kayong mga pinagkaloobanng ‘Injeel!’ Huwag kayongmagmalabis sa inyong relihiyon, athuwag kayong magsabi nganumang bagay hinggil sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) kundi pawang katotohanan lamang,at huwag kayong magturing para sa Kanya ng asawa at anak. Walang pag-aalinlangan, si Al-Masih `Îsã Ibnu Maryam (ang Messiah Hesus na anak ni Maria)ay hindi hihigit kaysa sa pagiging Sugo ng Allâh, na Kanyang ipinadala bilang katotohanan;.” [an-Nisaa`, ayah 171]

Ipinagbawal sa atin ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ang pagmamalabis sa pagpuri sa kanya na kung hindi sususndin ay mangyayari sa atin ang nangyari sa mga nauna, kanyang sinabi: “Mag-ingat sa pagmamalabis, sapagkat ang mga nauna sa inyo ay nalipol dahil sa kanilang pagmamalabis.” (Isinalaysay ni al-Nasaa’i, 5/268; saheeh ni al-Albaani sa Saheeh Sunan al-Nasaa’i, blg. 2863).

4 -Ang pagdiriwang ng kaarawan ng Propeta (salallahu alayhi wa salam) ay nagbubukas ng pintuan upang makagawa ng iba pang klase ng bid’ah at makalimot sa Sunnah . Kaya naman makikita mo ang mga mubtadi na aktibong aktibo pagdating sa pagsasagawa ng bid’ah ngunit napakatamad naman pagdating sa Sunnah; kinamumuhian nila ang Sunnah at itinuturing na kaaway ang mga sumusunod dito, hanggang ang buong relihiyon ng mga mubtadi ay mapuno na lamang ng pagdiriwang ng anibersaryo at Mawlid. Sila ay nahahati sa iba’t-ibang grupo, bawat isa ay nagdiriwang nga taunang pagdiriwang nga kaarawan ng kanilang imaam, halimbawa ay ang kaarawan nina al-Badawi, Ibn ‘Arabi, al-Dasooqi at al-Shaadhili. Hindi pa man natatapos ang pagdiriwang nila sa kaarawan ng isa ay magsisimula na naman ang pagdiriwang para sa isa pa. Ito ang resulta ng pagmamalabis na may kinalaman sa mga patay na tao at iba pa, at ng pagtawag sa kanila sa halip na si Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang tawagin, sa paniniwala na maaaring makapagdulot ng kapakinabangan o kaya naman ay sakuna ang mga patay na taong ito, hanggang sa malayo na sila sa relihiyon ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) at mabalik sa relihiyon ng mga tao noong panahon ng Jaahiliyyah (kamangmangan) na kung saan ay sinabi ni Allaah subhanahu wa ta’ala (sa pinakamalapit na kahulugan):

“At sila na mga walang pananampalataya ay sumasamba ng iba bukod sa Allâh (subhanahu wa ta’ala),na hindi man lang makapipinsala sa kanila at hindi man lamang makapagbibigay ng kapakinabangan sa kanila dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, at sinasabi nila ;“Katiyakan, sinasamba lamang namin ito upang mamagitan sa amin kay Allâh (subhanahu wa ta’ala)
.‘” [Yoonus, ayah 18]

“at ang mga yaong sumamba ng iba bukod kay Allâh (subhanahu wa ta’ala) at nagturing ng mga tagapangalaga na sinasandalan bukod sa Kanya, sinabi nila: “Hindi namin sinasamba ang mga diyus-diyosan na ito bilangkatambal sa pagsamba kay Allaah kundi upang ang mga ito ay maging tagapamagitan sa amin sa Allaah (subhanahu wa ta’ala), mapalapit kami kay Allaah at iaangat sa amin ang aming antas sa Allâh (subhanahu wa ta’ala).” [al-Zumar, ayah 3]

********

[Shaykh Dr. Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan, Member of the Committee of Senior Scholars, Saudi Arabia.]
Pinagmulan: Huqooq al-Nabi (salallaahu ‘alaihi wa sallam) bayna al-Ijlaal wa’l-Ikhlaal, p. 139
Useful Links:
‘Eid Milad An-Nabi’y Series: Unang Bahagi
‘Eid Milad An-NAbi’y Series: Ikalawang bahagi
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s