‘Eid Milad An-Nabi’y Series: Unang Bahagi

بسم الله الرحمن الرحيم

ANG HUKOM SA PAGDIRIWANG NG KAARAWAN NI PROPETA MUHAMMAD (salallahu alayhi wa salam)

Bismillaah Al-Hamdulillaah wa salatu wa salaamu ‘ala rasulullaah Amma ba’d

Ang pag-uutos na nabanggit sa Qur`aan at Sunnah tungkol sa pagsunod sa mga Batas ni Allaah (subhanahu wa ta’aala) at ng Kanyang Sugo (salallaahu ‘alaihi wa sallam), at ang mga pagbabawal sa pagpapakilala o paggawa ng mga bagay na walang batayan sa relihiyong Islaam ay pawang malinaw at walang pag-aalinlangan. Sinabi ni Allaah (sa pinakamalapit na kahulugan):

“Sabihin mo, O Muhammad (salallahu alayhi wa salam):’Kung kayo ay tunay na nagmamahal kay Allâh (subhanahu wa ta’ala), ako ang dapat ninyong sundin, maniwala kayo sa akin, lantad man ito o lihim, upang mahalin kayo ng Allâh (subhanahu wa ta’ala); at patatawarin Niya ang inyong mga kasalanan.’ “ [Aal ‘Imraan, ayah 31]

“Sundin ninyo, O kayong mga tao! Ang anumang ibinaba sa inyo mula sainyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na Qur’ân at ‘Sunnah,’  sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ipinag-uutos at pag-iwas sa mga ipinagbabawal; at huwag kayong sumunod sa mga ‘Awliyâ’ bukod sa Allâh (subhanahu wa ta’ala), (na inuutusan kayongmaglagay ng katambal sa pagsamba sa Allâh (subhanahu wa ta’ala). Katiyakan, kung susunod kayo sa kanila ay kakaunti lamang ang paalaala na inyong makukuha na hindi man lamang maglalagay sa inyo sa katotohanan!” [al-A’raaf, ayah 3]

“At kabilang sa mga ipinayo ni Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa inyo,na ang Islâm na ito ang Daan na Matuwid tungo sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) na kung kaya ,ito ang sundin ninyo at huwag ninyong sundin ang iba’t ibang daan ng pagkaligaw, dahil magkakawatak-watak kayo at ilalayo kayo sa Matuwid na Landas ng Allâh.” [al-A’naam, ayah 153]

At ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay nagsabi: “Ang pinakamatapat na salita ay ang Aklat ni Allaah, at ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ni Muhammad, at ang pinakamasama ay ang mga inimbentong gawain.” At siya (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay nagsabi: “Sinoman ang gumawa ng pagbabago dito (i.e., Islam) ito ay hindi kabilang sa atin at hindi tatanggapin.”(Isinalaysay ni al-Bukhaari, no. 2697; Muslim, no. 1718). Ayon naman sa salaysay ni Muslim, “Sinoman ang magsagawa ng bagay na walang batayan mula sa atin (i.e., Islam) ito ay hindi tatanggapin.”

Kabilang sa mga kasuklam suklam na bid’ah ng inimbento ng mga tao ay ang pagdiriwang sa kaarawan ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) sa buwan ng Rabee’ al-Awwal. Ito ay ipinagdiriwang nila sa iba’t-ibang paraan:

Ang ilan ay nagtitipon-tipon sa araw na ito at nagbabasa ng istorya tungkol sa Mawlid, pagkatapos ay magkakaroon sila ng talumpati at qaseedahs (ode/tulang awitin) para sa okasyong ito. Ang iba sa kanila ay nagluluto ng mattaamis na pagkain at ipinamimigay ito sa mga dumalo. Ito ay ginaganap sa masajid at mayroon rin naman na sa bahay nila nagdiriwang.

Mayroon ring mga gawaing nabanggit ng mga tao na hindi nakuntento sa mga nabanggit na gawain sa itaas; nilalahukan nila ng haraam at kasuklam suklam tulad ng malayang pakikipagsalamuha ng babae at lalaki, sayawan at kantahan, o kaya naman ay gumagawa sila ng shirk tulad ng paghingi ng tulong kay Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam), nagdu-du’a sa kanya, humihingi ng kaligtasan sa kanya mula sa kanilang mga kaaway, at marami pang iba.

Sa anomang paraan nila ito gawin at anoman ang kanilang intensiyon, walang pag-aalinlangan na ito ay inimbento lamang at haraam dahil ito ay bid’ah, at ito ay ipinakilala ng mga SHEE’A FAATIMID noong makalipas ang panahon ng mga salafus saleh o ang tatlong naunang henerasyon ng mga matutuwid na Muslim.

******

[Shaykh Dr. Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan, Member of the Committee of Senior Scholars, Saudi Arabia.
Pinagmulan: Huqooq al-Nabi (salallaahu ‘alaihi wa sallam) bayna al-Ijlaal wa’l-Ikhlaal, p. 139
Useful Links:
‘Eid Milad An-Nabi’y Series: Ikalawang Bahagi
‘Eid Milad An-NAbi’y Series: Ikatlong Bahagi
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s