Paano Pakitunguhan Ang Asawang Pasaway?

بسم الله الرحمن الرحيم

PIVOTAL QUOTE:

Gayunpaman, ito ay hindi dapat maging hadlang upang kausapin mo ang iyong asawa ng maayos at pakitunguhan siya sa paraan na maaaring makapagpalambot ng kanyang puso na siyang magiging daan upang kalugdan ka niya at ibigay ang iyong mga karapatan sa tamang pakikisama.

Kapatid na Muslimah, Ang asawa mo ba ay:

Mabait at may takot kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) NGUNIT
1.Paiba-iba ng ugali/mood,
2. laging nakasimangot
3.hindi mapakali
at higit sa lahat…….IKAW ANG SINISISI KUNG BAKIT SIYA NAGKAKAGANOON?
At sa kabila ng lahat ay patuloy mo pa rin siyang pinagsisilbihan, patuloy mong sinisikap na tuparin ang iyong mga tungkulin sa kanya, iniiwasan mong gawin ang mga bagay na hindi niya magugustuhan habang pinagtitiisan mo ang masama niyang pakikitungo sa iyo. Bukod pa rito, sa tuwing magtatanong ka sa kaniya ay palagi siyang galit at pabalang sumagot na para bang ang mga sinasabi mo ay mga bagay na walang halaga, isang kamangmangan lamang, ngunit kapag siya ay nasa piling ng kanyang mga kaibigan, nakikita mo na siya ay lubos na masaya.

Alam kong masakit para sa iyo ang ganitong pagtrato, na kung minsan ay nagsisilbi na ring dahilan upang magalit ka sa kanya at makaisip na lumayas na lamang sa inyong tahanan. Ngunit Alhamdulillaah! Ikaw ay pinalaki na mayroong pinag-aralan at sumusunod sa ating relihiyong Islaam, kung kaya, patuloy mo pa ring tinutupad ang iyong mga tungkulin bilang isang asawa.
Kung nanaisin mo na umalis na lamang sa inyong bahay kasama ang iyong mga anak, at palakihin mo sila, pag-aralin at sikaping mabuhay na hindi kasama ang iyong asawa, magiging makasalanan ka kaya? O higit na mainam na magtiis ka na lamang sa kasulukuyan mong sitwasyon, iwasan ang magreklamo at patuloy na mag-sabr ?

PAYO NI Shaykh Ibn Baaz (rahimahullaah):

Walang pag-aalinlangan na tungkulin ng mag-asawa, babae at lalaki na mamuhay ng magksama, sa paraan na mayroong mabuti at katanggap-tanggap na pakikitungo . Kinakailangan ng mabuting pag-uugali at pagtrato sa isa’t-isa, kasama ng pagmamahal at mabuting pakikitungo–katulad ng sinabi ni Allah (subhanahu wa ta’ala),

‘‘ ( النساء 19 ) : { وعاشروهن بالمعروف }
At ang karapat-dapat na pakikisama ninyo sa inyong mga asawa ay dahil sa pagmamahalan, pag-uunawaan at pagbibigay sa kanila ng kanilang karapatan..’’ [Sooratun-Nisaa‘ 4:19 ]

At ang Kanya (subhanahu wa ta’ala) na sinabi,

‘‘At ang para sa mga kababaihan ay mga karapatan sa kanilang mga asawa na katulad din ng mga karapatan ng kanilang mga asawa sa kanila, sa tamang pamamaraan. Subali’t nakahihigit ng isang antas ang mga kalalakihan sa kanilang mga asawa dahil sa tungkuling iniatas sa kanila na tulad ng magandang pakikisama, tamang pakikisalamuha at pamumuno sa tahanan..’’ [Sooratul-Baqarah 2:228]

Si Propeta Muhammaad (sallallaahu ’alayhi wa sallam) ay nagsabi, ‘‘. “الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ /ang pagiging matuwid ay makikita sa pagkakaroon ng mabuting ugali’’ [1]

Sinabi pa niya (’alayhis-salaatu was-salaam) , ‘‘ لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ اَلْمَعْرُوفِ شَيْئًا, وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ }.’’ [2] Huwag ninyong ituring na balewala lamang kahit na ang pinakamaliit na kabutihan, maging ito ay ang pagngiti sa inyong kapatid

Siya (sallallaahu ’alayhi wa sallam) ay nagsabi, ‘‘ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم ] Ang may pinakaganap na pananampalataya ay iyong may pinakamabuting ugali, at ang pinakamainam sa inyo ay iyong pinakamahusay sa pakikitungo sa kanyang pamilya.’’ [3]

Marami pang ahaadeeth na katulad nito ang nagpapatunay na ang pagkakaroon ng kabutihang asal at mabuting pakikisama ay hinihikayat para sa mga Muslim. Kung ito ang pangkalahatang sitwasyon sa mga Muslim, kung gayon ay mas higit na importante ang mabuting pakikitungo sa kamag-anak, lalo na sa asawa. At ikaw, Kapatid na Muslimah ay kahanga-hanga sa pagsisikap mo at pagtitiis sa masamang pagtrato at hindi magandang ugali ng iyong asawa. Gayunpaman, ipinapayo ko sa iyo na dagdagan mo pa ang iyong sabr at huwag kang umalis sa inyong tahanan, at inshaAllaah, magkakaroon ka ng malaking gantimpala sa kabutihan na iyong ginawa. Dahil sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala),

‘ { يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا }
O kayong mga naniwala sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) at sa Kanyang Sugo, at nagpatupad ng Kanyang batas! Maging matiisin kayo sa pamamagitan ng pagsunod ninyo sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha at sa anumang dumarating sa inyo na mga kahirapan at pagsubok. [Sooratul-Al-Imran:200]

sinabi pa Niya (subhanahu wa ta’ala):

‘‘Katiyakan, ang sinumang natatakot sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) at may pagtitiis sa mga pagsubok ay walang pag-aalinlangan na ang Allâh (subhanahu wa ta’ala) ay hindi Niya binabalewala ang gantimpala ng mga gumagawa ng kabutihan kundi pinagkakalooban Niya ito nang higit pang gantimpala.” [Soorah Yoosuf 12:90]

‘‘ { إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب }
Para sa mga mabubuti rito sa daigdig sa kanilang pagsamba sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at pagsunod sa Kanya ang mga mabuting gantimpala sa Kabilang- Buhay na ito ay ‘Al-Jannah’ (Hardin), at mabuting gantimpala rito sa daigdig na ito ay kalusugan, kabuhayan, tagumpay at iba pa. [Sooratuz-Zumar 39:10]

Katiyakan, ang magandang hantungan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay ay para lamang sa mga may takot sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) at pag-iwas sa lahat ng Kanyang mga ipinagbabawal.

‘[Soorah Yusuf:49]

Gayunpaman, ito ay hindi dapat maging hadlang upang kausapin mo ang iyong asawa ng maayos at pakitunguhan siya sa paraan na maaaring makapagpalambot ng kanyang puso na siyang magiging daan upang kalugdan ka niya at ibigay ang iyong mga karapatan sa tamang pakikisama. At hanggat tinutupad niya ang mga pangunahin niyang tungkulin at mahahalagang obligasyon sa iyo, kung gayon ay sikapin mo na huwag humingi sa kanya ng mga makamundong bagay, hanggang ang kanyang puso ay mabuksan at mapagtanto niya na ikaw ay karapatdapat sa sa iyong mga hinihiling at ito ay kanyang punuan, inshaAllah.

Gantimpalaan ka nawa ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ng kabutihan at gawin niyang madali para sa iyo ang lahat ng iyong pinagdadaanan. At ang iyong asawa ay magbago ng ugali, magabayan siya at maging mabuti sa iyo , at gampanan ang kanyang mga tungkulin.

Katotohanan! Si Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang pinakamainam na sumbungan at hingan ng tulong, at Siya lamang ang makapag-aakay tungo sa Tamang Landas. [4]

********

Footnotes:
[1] Muslim (4/1980) mula kay an-Nawwaas Ibn Sam’aan (radiyallaahu ’anhu).
[2] Saheeh: Ahmad (5/63) saheeh ni al-Albaanee sa as-Saheehah (bilang. 1352).
[3] Hasan: at-Tirmidhee (1/217-218) na nagsabing, ‘‘Ang hadeeth ay Hasan Saheeh.’’
[4] al-Fataawaa (1/193-194)
Advertisements

Ang Buhok ba sa Ilalim ng Bibig na Tinatawag na ‘Anfaqah ay Kasama pa rin sa Balbas?

بسم الله الرحمن الرحيم

Si Al Imaam ‘Uthaymeen (rahimahullah) ay nagsabi, “Kung babalikan natin ang kahulugan ng salita mula sa Diksiyonaryong Arabic, ito ay nagsasabi na ang balbas (sa paglalarawan) ay ang buhok na matatagpuan sa mukha at pisngi. (Ang paglalarawan) ay nagsabi, buhok sa mukha, at kabilang dito ang ‘Anfaqah -na buhok sa pagitan ng labi at balbas1 – (sa katotohanan) ito ay nagmula sa balbas.”

❁❁❁ Si Al ‘Allaamah Saalih Al Fawzaan (hafithahullah) ay tinanong:

Tanong: Ano po ang batas sa pag-aahit ng ‘Anfaqah?

Sagot: Ito ay hindi ipinahihintulot, ang ‘Anfaqah ay kasama sa balbas. Ito iyong tumutubo sa ilalim ng labi. Ang bahaging ito ay kasama sa balbas dahil ang tumutubo rito, tumutubo sa bahagi na itinuturing na balbas, kaya ito ay kasama rin ng balbas; at hindi ipinahihintulot ang pag-aahit rito 1 Isinalarawan ito ng Lajnah gamit ang salita na: Ang Al-‘Anfaqah ay ang buhok mula sa balbas na matatagpuan sa ilalim ng labi, sa itaas ng buhok ng balbas. ang labi at ang balbas1 – (ay katotohanan) na mula sa balbas.”

❁❁❁ Si Al ‘Allaamah Saalih Al Fawzaan (hafithahullah) ay tinanong:

Tanong: Barakallahu feeka! Ano po ang batas sa paggupit at pag-aalis ng ‘Anfaqah o nang nakapalibot na buhok dito?

Sagot: Ito ay bahagi ng balbas at hindi ipinahihintulot na alisin ito. Ang paggupit/mag-aalis ng Anfaqah ng balbas ay (haraam) ;hindi ito maaaring bawasan. Sa halip, ang bigote ang dapat bawasan.

********
Mula kina: Imaam ‘Uthaymeen (rahimahullah) & ‘Allaamah Saalih Al Fawzaan (hafithahullah)
Pinagkuhanan: Silsilah Liqa’aat Al Baab Al Maftooh. Tape 219 side A min 26, (alfawzan.af.org.sa), (alifta.com) at (ajurry.com)

Kasawaian sa bawat ASAWA na hindi Makatarungan

بسم الله الرحمن الرحيم

Sinabi ng Allah (subhanahu wa ta’ala) sa pagkakasalin:

1. (Kasawian) Matinding parusa at kapighatian sa Al Mutaffifin (yaong nandaraya sa sukat at timbang)
2. na mga yaong, kapag sila ay bumili sa mga tao ng bagay na sinusukat o di kaya ay tinitimbang ay hinihingi para sa kanilang mga sarili bilang karapatan ang hustong timbang,
3. at kapag sila naman ang nagbenta sa mga tao ng bagay na sinusukat o di kaya ay tinitimbang ay binabawasan nila ang sukat at timbang nito,
4. Hindi ba iniisip ng mga nandarayang ito na ang Allâh (subhanahu wa ta’ala) ay walang pag-aalinlangan na bubuhayin sila na mag-uli at huhukuman sa anuman na kanilang mga nagawa
5. sa Araw na napakatindi ang kalagiman nito?
6. Sa Araw na tatayo ang mga tao sa harapan ng Allâh (subhanahu wa ta’ala), na sila ay huhukuman, sa kaunti man o marami, at sila ay nasa ilalim ng pamamahala ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilikha.

Ayon kay Shaykh Uthamin, sa kanyang pagpapaliwanag sa Al-Mutaffifin (Kasawian) Ang katagang kasawian ay inulit sa Quran ng maraming beses at mula sa mas tamang pagpapaliwanag, ito ay nangangahulugan na ang katagang ito ay pagbabanta na ibinigay ni Allah (subhanahu wa ta’ala) para doon sa mga sumasalungat sa Kanyang mga ipinag-uutos o kaya naman ay gumagawa ng mga bagay na Kanyang ipinagbawal.

At ang pagbabawal ay binanggit matapos na sabihin ang pagbabanta. Kung gayon, sa ganitong sitwasyon ay sinabi ni Allah (subhanahu wa ta’ala) : Kasawian sa mgaAl Mutaffifin

Sino nga ba ang mga Al Mutaffifin?

Ito ang mga Al Mutaffifin ayon sa pagkakapaliwanag sa ayah na nabanggit, sinabi Niya :

(mga yaong, kapag sila ay bumili sa mga tao ng bagay na sinusukat o di kaya ay tinitimbang ay hinihingi para sa kanilang mga sarili bilang karapatan ang hustong timbang,)(at kapag sila naman ang nagbenta sa mga tao ng bagay na sinusukat o di kaya ay tinitimbang ay binabawasan nila ang sukat at timbang nito,)(yaong kapag sila ay nakatanggap ng bagay na sinukat ay humihingi sila ng wastong timbang)

Ibig sabihin, kapag sila ay bumili sa mga tao ng mga bagay na tinitimbang ay idinidikta nila na ibigay sa kanila ang karapatan sa wastong timbang at tamang sukat na walang kahit anong bawas (at kapag sila naman ang nagbenta sa mga tao ng bagay na sinusukat o di kaya ay tinitimbang ay binabawasan nila ang sukat at timbang nito,) At kapag sila naman ang magbibigay ng bagay na titimbangin ay kanila itong kinukulangan (at kapag sila naman ang nagbenta sa mga tao ng bagay na sinusukat o di kaya ay tinitimbang ay binabawasan nila ang sukat at timbang nito, Kung gayon, hinihingi nila ang lahat ng kanilang karapatan ngunit salat naman sila sa pagbibigay ng karapatan ng iba. Kaya’t dalawang ugali ang kanilang pinagsama, ang kasakiman at kakuriputan. Sakim kapag hinihingi niya ang buo niyang karapatan, nang walang kulang at walang tawad, kakuriputan dahil hindi niya ibinibigay ng husto ang timbang na nararapat niyang ibigay. Ito ay isa lamang halimbawa na ibinigay ni Allah (subhanahu wa ta’ala) na may kaugnayan sa timbang at panukat. Kung gayon, io ay maaari ring gamitin sa lahat ng katulad nito . Kung gayon, ang lahat ng tao na humihingi ng buong karapatan nila kung ito ay dapat nilang tanggapin ngunit hindi naman nila ibinibigay ng buo ang mga karapatan na dapat nilang ibigay, at ito ang napapaloob sa mga ayah na ito.

Ang halimbawa nito ay ang asawang lalaki na nais ay ibigay sa kanya ng kanyang asawa ang LAHAT ng kanyang karapatan, na walang kulang at hindi niya pinalalampas ang anomang pagkukulang rito. Ngunit kapag oras na upang siya naman ang magbigay ng karapatan ng kanyang asawang babae ay wala siyang gana at hindi niya ibinibigay ang nakalaan para sa babae. At napakaraming reklamo tayong maririnig mula sa mga kababaihan tungkol sa asawa na ganito. Iligtas nawa tayo ni Allah (subhanahu wa ta’ala) mula sa ganitong sitwasyon.

Hanggang sa punto na ang karamihan sa mga lalaki ay hinihingi sa kanilang asawa ang lahat ng kanilang karapatan ngunit hindi naman nila magawa ang ganito sa kanilang asawa (hindi maibigay ang lahat) at mayroon pang posibilidad na ang lalaki ay nagkukulang kahit pa sa pangunahing karapatan ng babae tulad ng pagtustos at pakikipamuhay sa kanila ng maayos at ng may kabaitan.

Katotohanan, ang pang-aapi sa ibang tao ay higit pa sa pang-aapi sa sarili mula sa mga Karapatan ni Allah (subhanahu w ata’ala) dahil ang tao na inaapi ang kanyang sarili mula sa Karapatan ni Allah(subhanahu wa ta’ala) ay nakapailalim sa Habag ni Allah(subhanahu wa ta’ala) kung ito ay kasalanan o higit pa sa ishirk. Kung gugustuhin ni Allah (subhanahu wa ta’ala) na patawarin ang taong ito, o di kaya ay parusahan, Siya lamang ang makapagdedesisyon. Ngunit kung karapatan na ng tao ang nasasangkot ay kinakailangan na mayroong kabayaran na ibigay. At sa ganitong kadahilanan nga sinabi ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) sa kanyang mga Sahaba (radiyallahu anhum) kung sino ang itinuturing nilang tao na talunan. At sumagot sila na ang talunan ay ang tao na wala man lamang kayamanan o pag-aari.

Siya (salallahu alayhi wa salam) ay nagsabi: Katotohanan! ang taong talunan mula sa aking Ummah ay iyong darating sa Araw ng Paghuhukom na mayroong dala-dalang mabubuting gawa na singlaki ng isang bundok (ibig sabihin ay maraming nagawang mabuti) . Kaya siya ay darating dala ang mabubuting gawa na ito ngunit inapi niya ang taong ito, inabuso niya ang taong iyon, sinaktan niya ang taong iyon, kinuha niya ang kayamanan ng taong iyon. Kung gayon, ang mga tao na kanyang inapi ay kukuha mula sa kanyang mabubuting gawa, ang tao na kanyang inabuso ay kukuha mula sa kanyang mabubuting gawa, ang tao na kanyang sinaktan ay kukuha mula sa kanyang mabubuting gawa, at ang taong kinuhanan niya ng kayamanan ay kukuha mula sa kanyang mabubuting gawa hanggang sa wala nang matira sa kanyang mabubuting gawa, at kung ito ay kulang pa upang mabayaran niya ang lahat ng kanyang mga ginawan ng kasamaan, ang mga kasalanan ng mga taong ito ay ipapatong sa kanya at siya ay itatapon sa apoy.

Kaya’t ang payo ko sa mga walang gana at pabaya sa pagbibigay ng karapatan ng kanilang mga asawa ay MATAKOT SILA KAY ALLAH (subhanahu wa ta’ala) dahil ipinayo ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) sa pinakamalaking pagtitipon ng mga Muslim na nasaksihan sa kasaysayan ng Islaam noong siya ay nabubuhay pa, sa araw ng Arafat noong Huling Hajj niya ay kanyang sinabi:

Katakutan ninyo si Allah (subhanahu wa ta’ala) tungkol sa mga kababaihan, sapagkat sila ay ipinagkatiwala sa inyo ni Allah (subhanahu wa ta’ala) at pinahintulutan kayo na magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa kanila mula sa salita ni Allah (subhanahu wa ta’ala).

Dagdag pa rito, marahil ay makakakita kayo ng mga magulang na nagnanais na maibigay sa kanilang mga anak ang lahat ng kanilang mga karapatan sa abot ng kanilang makakaya. Kung kaya ninanais nila na ibigay sa kanila ng kanilang mga anak ang karangalan, salapi, kalusugan, at lahat na ng magsisilbing pagbibigay sa kanila ng karangalan bilang mga magulang, NGUNIT sila naman ay pabaya at kung minsan ay hindi pa nga naibibigay ang karapatan ng kanilang mga anak. Ang mga taong ganito ay Al Mutaf (iyong mga nagbibigay ng kulang sa timbang) Ang ama na nagnanais na bigayn siya ng parangal ng kanyang mga anak ngunit siya naman ay isang pabaya sa karapatan ng kaniyang mga anak, siya ay isang Al Mutaf (nagbibigay ng kulang sa timbang at bigat).

Alalahanin ninyo ang sinabi ni Allah (subhanahu wa ta’ala)

1. (Kasawian) Matinding parusa at kapighatian sa Al Mutaffifun (yaong nandaraya sa sukat at timbang)
2. na mga yaong, kapag sila ay bumili sa mga tao ng bagay na sinusukat o di kaya ay tinitimbang ay hinihingi para sa kanilang mga sarili bilang karapatan ang hustong timbang,
3. at kapag sila naman ang nagbenta sa mga tao ng bagay na sinusukat o di kaya ay tinitimbang ay binabawasan nila ang sukat at timbang nito,
4. Hindi ba iniisip ng mga nandarayang ito na ang Allâh (subhanahu wa ta’ala) ay walang pag-aalinlangan na bubuhayin sila na mag-uli at huhukuman sa anuman na kanilang mga nagawa
5. sa Araw na napakatindi ang kalagiman nito?
6. Sa Araw na tatayo ang mga tao sa harapan ng Allâh (subhanahu wa ta’ala), na sila ay huhukuman, sa kaunti man o marami, at sila ay nasa ilalim ng pamamahala ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilikha.

********

Sheikh Uthamin- tafsir ng Sura Al Mutaffiffin (chapter 83)
Pinagkunan: http://mtws.posthaven.com/

Ang Pagpili ng mapapangasawa ay hindi ibabase sa hindi mo NAKIKITA at hindi pa NANGYAYARI

بسم الله الرحمن الرحيم

Habang ipinaliliwanag ang kahulugan ng hadeeth ni Fatimah bint Qaes (radiyallahu anha); kung saan lumapit siya sa Propeta صلى الله عليه و سلم at ipinaalam niya na mayroong mga lalaki na nag-alok sa kaniya ng kasal, at nang marinig ng Propeta صلى الله عليه و سلم ang mga pangalan nila ay sumagot siya :

Tungkol kay Abu Jahil, hindi niya inaaalis ang kahoy na panghampas mula sa kanyang balikat (nananakit siya ng kababaihan), at si Mu’awiyah naman ay isang mahirap lamang. Sa halip ay magpakasal ka kay Usamah.  (Saheeh Muslim)

Sheikh ‘Uthaymeen ( pagbubuod ng kanyang komento):

Kung sasabihin na : Paanong nasabi ng Propeta صلى الله عليه و سلم na : “Tungkol kay Mu’awiyah, siya ay isang mahirap”, gayong hindi naman niya (ng Propeta) nababatid? Dahil posible na siya (Mu’awiyah) ay yumaman (pagdating ng araw). At sa katotohanan ay nangyari nga ito. Si Mu’awiyah ay naging pinuno; sa katotohanan, siya ay isa sa mga pinakamayaman na pinuno.

Kaya, sasabihin natin: Mula sa pangunahing benepisyo na makukuha natin sa hadeeth na ito ay : Ang dapat bigyan ng pansin ay iyong nakikita, at hindi ang inaasahan o posibleng mangyari sa hinaharap. Ang isang tao ay hindi dapat umasa sa mga bagay na hindi pa nangyayari at hindi pa nakikita ng kanyang mata , sa halip, siya ay may responsibilidad sa kung ano ang nasa kanyang harapan.

Kaugnay pa nito, alam natin ang sagot sa mga pangkaraniwang tanong sa ganitong usapin. Ang ganito ay kahalintulad ng pag-aalok ng isang lalaki (na hindi nagsasabuhay ng Islam) ng kasal sa isang babae na Islam ang pamantayan. Ang babae ay magpapaksal sa lalaki at sasabihin : Posible na gabayan ni Allaah(subhanahu wa ta’ala) ang aking asawa sa pamamagitan ko. Ang pangyayaring ito (na magbabago ang lalaki) o hindi ay parehong posibleng mangyari sa hinaharap. Hindi alam ng babae, pero ang alam lang nain sa ngayon ay ang lalaki na kanyang pakakasalan ay hindi ipinamumuhay ang Islaam. Kung sasabihin ng babae na :Posible na gabayan siya ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa pamamagitan ko, ito naman ang isasagot natin sa kanya : Posible rin na ikaw ay pabayaan ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) na maligaw sa pamamagitan ng iyong mapapangasawa! Ang dalawang kahihinatnan na ito ay parehong posibleng mangyari, at ikaw ( bilang babae) ay mas malamang na mailigaw at madala ng iyong asawa, ito ay dahil sa katotohanan na ang lalaki ang siyang higit na may kapangyarihan at impluwensya kung ihahambing sa iyo na isang babae. Bukod pa rito, ilan ang lalaki na pinipilit ang kanilang asawa na gawin ang kung anong magustuhan niya (ng lalaki), at dahil dito ay wala nang magawa ang babae kundi gawin na lamang ang bagay na labag sa kanyang kalooban. Ang mga pangyayaring ito ay batid nating lahat at napatunayan na. At ang pinakamahalagang pakinabang na makukuha natin sa usapin na ito ay :

ANG TAO AY RESPONSABLE AT MAY PANANAGUTAN SA KUNG ANO ANG PANGKASALUKUYAN NA NAKIKITA AT HINDI SA KUNG ANO ANG INAASAHAN NA MANGYAYARI SA HINAHARAP!

********

Shaykh Uthaymeen (rahimahullaah)
Source: Fathul Thee Jalalee wal Ikram bi Sharh Bulough al Maram vol. 11, pg. 201
By: Mustafa George DeBerry (http://knowledgeofislamblog.wordpress.com/)

Maging Makatarungan Ka, Bago Ka Mag-isip Mag-asawa ng Pangalawa!

بسم الله الرحمن الرحيم

Tanong: Mayroon siyang asawa at mga anak, ngunit wala pa siyang sariling bahay at lupa; sila ay nangungupahan lamang; at nagpakasal siya sa pangalawang babae habang wala pa siyang naipupundar na kahit ano para sa kanyang mga anak at kanyang unang asawa, ang taong ito ba ay nagkakasala?

Sagot: Oo, ang unang-una niyang dapat na gawin ay ang tuparin ang obligasyon niya sa kanyang pamilya. Nang ipahintulot ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang polygyny (pag-aasawa ng higit sa isa, hanggang apat), Siya (subhanahu wa ta’ala) ay nagsabi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً

“subali’t kapag natatakot kayo na hindi kayo magiging makatarungan sa pakikitungo ninyo sa kanila, ay maging sapat na lamang sa inyo ang isa.” (An-Nisa 4:3)

Kung gayon, ito ang tinatawag na katarungan. Gayunpaman, ang obligasyon sa usapin ng pagtustos ay isa pang bagay; na kung ano ang obligado sa iyo sa usapin ng pagtustos/paggasta para sa kanila (i.e. unang pamilya) ay ibang usapin naman. Kaya’t kung hindi mo maibigay ang kanilang karapatan mula sa iyo o wala kang sapat na kayamanan kung hindi ang pantustos mo lamang sa kanila upang matugunan mo ang kanilang karapatan sa iyo at gusto mo pang mag-asawa ng isa pa, ay ganito ang masasabi namin sa iyo:
Ang kanilang karapatan (i.e. ang unang pamilya) sa ngayon ang higit na dapat mong unahin. At kung ikaw ay bigyan ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ng biyaya (karagdagang panustos) kung gayon ay magpakasal ka; magpakasal ka sa pangalawang babae.marry . Walang kahit ano na makapipigil sa iyo sa pagkakataong iyan.

Ang tinutukoy na katarungan sa pagitan ng mga asawa ay may iyong mga bagay na may kinalaman sa Dunyaa na kayang hatiin ng isang tao. Ngunit para sa mga bagay na hindi niya maaaring hatiin, ito ay ang may kinalaman sa usapin ng puso. At ito ay nakasalalay sa Kamay ni Allaah (subhanahu wa ta’ala). Si Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang naglalagay ng damdamin upang mas higit na mahalin at isa, at ilayo ang damdamin sa isa pa; o ilapit sa isa at ilayo naman sa isa pa.

Si Propeta Muhammad ﷺ ay nanalangin ng ganito:

اللَّهُمَّهَذَاقَسْمِيفِيمَاأَمْلِكُفَلَاتُؤَاخِذْنِيفِيمَالَاأَمْلِكُ

O Allaah, ito ang paraan ko ng paghahati sa mga bagay na mayroon akong kakayahan na kontrolin. Kaya huwag Mo po akong parusahan sa mga bagay na wala akong kakayahan na pigilan.

At ito ay ang pagkiling ng puso. Na’am, walang pananagutan ang isang tao tungkol dito.

********
ni : Shaykh MUHAMMAD IBN HAADEE (hafidhahullaah)
[Isinalin ni Raha ibn Donald Batts (Masjid Tawheed wa Sunnah)]