Ang Kahulugan ng Hadeeth na “Kilabun Narr”- ni: Shaykh ‘Abdul-Qaadir Al-Junayd

بسم الله الرحمن الرحيم

Tanong: Ano po ang ibig sabihin ng pahayag ng Propet ﷺ na ang mga Khawaarij ay ang mga aso sa Apoy/Impierno?

Sagot: Mga Aso a Impiyerno; sinabi na sila ay ang mga aso sa Impyerno dahil sila ay mananahan sa Jahannam na nasa anyo ng aso . O (sinabi rin) na sila, habang nasa Apoy ay magpapalit ng anyo at magiging aso dahil sa tindi ng parusa sa kanila.

Nagtanong: Pagpalain kayo ni Allaah (subhanahu wa ta’ala), O Shaykh.

Shaykh: Ameen.

********

[Source: http://mtws.posthaven.com]
Advertisements

‘Khul sa asawang hindi nag-Sasalah

بسم الله الرحمن الرحيم

TANONG: Kapag ang isang lalaki ay hindi nagsa-salah, ang kasal ba niya ay nawawalan na ng bisa at halaga dahil dito? Kung susundin natin ang hukm ng mga Ulaama na nagsasabi na ang sinoman na umiwan sa salah dala ng katamaran ay hindi isang kafir (hindi mananampalataya), kung gayon, ang hindi ba niya pagsasagawa ng salah ay magiging dahilan upang mawalan ng saysay ang kanyang kasal? Ano ang dapat gawin ng isang babae na may asawa na ganito ang sitwasyon?

SAGOT ni Shaykh Rabee’ ibn Haadee Al-Madkhalee (hafidhahullaah), isang kilalang scholar at retiradong Propesor mula sa University of Al-Madeenah

Ang usaping ito ay mayroong hindi pagkakasundo ang mga ulaama. Ang ilan sa kanila ay nagpahayag na ang taong hindi nagsasagawa ng salah ay lumabas na sa  Islaam, kung kaya ang kanyang kasal ay mawawalan na ng bisa , at ang iba pang kaugnay na pagsasabatas para sa hindi mananampalataya ay ipapataw sa kanya katulad ng batas sa pagmamana atbp.

Gayunpaman, marami sa mga Ulaama ang nagsabi na ang taong ito ay mananampalataya pa rin, isa pa rin siyang Muslim. At siya ay paaalalahanan tungkol kay Allaah (subhanahu wa ta’ala), lilinawin sa kanya ang panganib ng pag-iwan sa salah, na kung palilipasin niya ang oras at hindi siya magsasagawa ng salah, siya ay papatayin. Ang batas ng Islaam para sa mga katulad niya ay Pagpatay, gantimpalaan kayo ni Allaah .

Ang usapin tungkol sa salah ay isang mabigat na paksa. Ang isang tao na umiwan sa salah ay kinakailangan na pagsabihan. At kung ipagsawalang bahala niya ang pagtutuwid sa kanya at patuloy pa rin siya na hindi nagsa-salah, kinakailangan na ang asawang babae ay lumapit na sa korte kung sila ay nasa Islamikong bansa. Bakit? Ito ay upang makahingi siya ng khul’ at palayain ang kanyang sarili sa kontrata ng kasal. At hindi ipinahihintulot sa kaniya ang manatili sa piling ng kanyang asawa ng matagal kung ganito ang sitwasyon.

Tungkol naman sa kontrata at sa pagkawala ng bisa nito (sa kadahilanan na iniwan ang salah), hindi ko masasabi na ang kontrata ay mawawalan ng bisa. Gayon paman, ang solusyon rito ay ang maigawad sa babae ang khul’.

********

SOURCE
ito ay isinalin sa wikang Ingles at tanging sa http://www.bakkah.net ang pagmamay-ari, mula sa naitala cassette at may pahintulot ng  shaykh, file no. AARM003, 1423/7/23.

Ang Pagpili ng mapapangasawa ay hindi ibabase sa hindi mo NAKIKITA at hindi pa NANGYAYARI

بسم الله الرحمن الرحيم

Habang ipinaliliwanag ang kahulugan ng hadeeth ni Fatimah bint Qaes (radiyallahu anha); kung saan lumapit siya sa Propeta صلى الله عليه و سلم at ipinaalam niya na mayroong mga lalaki na nag-alok sa kaniya ng kasal, at nang marinig ng Propeta صلى الله عليه و سلم ang mga pangalan nila ay sumagot siya :

Tungkol kay Abu Jahil, hindi niya inaaalis ang kahoy na panghampas mula sa kanyang balikat (nananakit siya ng kababaihan), at si Mu’awiyah naman ay isang mahirap lamang. Sa halip ay magpakasal ka kay Usamah.  (Saheeh Muslim)

Sheikh ‘Uthaymeen ( pagbubuod ng kanyang komento):

Kung sasabihin na : Paanong nasabi ng Propeta صلى الله عليه و سلم na : “Tungkol kay Mu’awiyah, siya ay isang mahirap”, gayong hindi naman niya (ng Propeta) nababatid? Dahil posible na siya (Mu’awiyah) ay yumaman (pagdating ng araw). At sa katotohanan ay nangyari nga ito. Si Mu’awiyah ay naging pinuno; sa katotohanan, siya ay isa sa mga pinakamayaman na pinuno.

Kaya, sasabihin natin: Mula sa pangunahing benepisyo na makukuha natin sa hadeeth na ito ay : Ang dapat bigyan ng pansin ay iyong nakikita, at hindi ang inaasahan o posibleng mangyari sa hinaharap. Ang isang tao ay hindi dapat umasa sa mga bagay na hindi pa nangyayari at hindi pa nakikita ng kanyang mata , sa halip, siya ay may responsibilidad sa kung ano ang nasa kanyang harapan.

Kaugnay pa nito, alam natin ang sagot sa mga pangkaraniwang tanong sa ganitong usapin. Ang ganito ay kahalintulad ng pag-aalok ng isang lalaki (na hindi nagsasabuhay ng Islam) ng kasal sa isang babae na Islam ang pamantayan. Ang babae ay magpapaksal sa lalaki at sasabihin : Posible na gabayan ni Allaah(subhanahu wa ta’ala) ang aking asawa sa pamamagitan ko. Ang pangyayaring ito (na magbabago ang lalaki) o hindi ay parehong posibleng mangyari sa hinaharap. Hindi alam ng babae, pero ang alam lang nain sa ngayon ay ang lalaki na kanyang pakakasalan ay hindi ipinamumuhay ang Islaam. Kung sasabihin ng babae na :Posible na gabayan siya ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa pamamagitan ko, ito naman ang isasagot natin sa kanya : Posible rin na ikaw ay pabayaan ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) na maligaw sa pamamagitan ng iyong mapapangasawa! Ang dalawang kahihinatnan na ito ay parehong posibleng mangyari, at ikaw ( bilang babae) ay mas malamang na mailigaw at madala ng iyong asawa, ito ay dahil sa katotohanan na ang lalaki ang siyang higit na may kapangyarihan at impluwensya kung ihahambing sa iyo na isang babae. Bukod pa rito, ilan ang lalaki na pinipilit ang kanilang asawa na gawin ang kung anong magustuhan niya (ng lalaki), at dahil dito ay wala nang magawa ang babae kundi gawin na lamang ang bagay na labag sa kanyang kalooban. Ang mga pangyayaring ito ay batid nating lahat at napatunayan na. At ang pinakamahalagang pakinabang na makukuha natin sa usapin na ito ay :

ANG TAO AY RESPONSABLE AT MAY PANANAGUTAN SA KUNG ANO ANG PANGKASALUKUYAN NA NAKIKITA AT HINDI SA KUNG ANO ANG INAASAHAN NA MANGYAYARI SA HINAHARAP!

********

Shaykh Uthaymeen (rahimahullaah)
Source: Fathul Thee Jalalee wal Ikram bi Sharh Bulough al Maram vol. 11, pg. 201
By: Mustafa George DeBerry (http://knowledgeofislamblog.wordpress.com/)

Ang Nasheed na “Talaa Al-Badru ‘Alaynaa” ay hindi Saheeh

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Tanong: O Mahal naming Shaykh, pagpalain ka nawa ng Allaah, may katotohanan ba na ang mga tao ng madeenah ay malugod na tinanggap ang Sugo ng Allaah (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam) ng nasheed na “talaa albadru ‘alaynaa” dahil may mga ilang tao na gumagamit nito bilang ebidensya sa pagkanta batay sa nasheed sa kuwentong ito.

Shaykh Al-Fawzaan (hafidhahullaah): Ang kuwentong ito ay hindi mapagkakatiwalaan, at mayroon isang bagay sa loob nito na walang basehan, sabi ng nasheed “tala albadru ‘alaynaa min THAANIYYATIL WADAA’” ang “THAANIYYATIL WADAA” ay hindi sa parteng daan ng makkah, dahil ang Propheta (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam) ay nagmula sa madeenah mula sa timog, at hindi sya nangaling sa hilaga na madadaanan nya ang THAANIYYATIL WADAA’, ang THAANIYYATIL WADAA’ ay matatagpuan sa hilagang parte ng madeenah at hindi ito maari.

********
Source: ummaatranslations
Translated from: http://www.youtube.com/watch?v=o_wwY_NgsS4

‘EID MILAD An-NABI’Y Series: Huling bahagi

بسم الله الرحمن الرحيم

BID’AH HASANAH

Sinasabi nila na ang pagdiriwang ng mawlid ay napapabilang sa bid’ah hasanah (“mabuting bid’ah”) dahil ang basehan nito ay ang pagpapasalamat kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa pagpapadala Niya ng Propeta!

[Pagpapabulaan] – Ang sagot natin dito ay; Walang kabutihan sa bid’ah. Si Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay nagsabi: “Sinoman ang gumawa at magpakilala ng pagbabago sa relihiyon (i.e., Islam) na hindi parte nito, ito ay hindi tatanggapin.” (Isinalaysay ni al-Bukhaari, no. 2697; al-Fath, 5/355). At sinabi pa niya, “Lahat ng bid’ah ay pagkaligaw.” (Isinalaysay nina Ahmad, 4/126; al-Tirmidhi, no. 2676). Ang batas tungkol sa bid’ah ay ; ang lahat ng ito ay tungo sa pagkaligaw, ngunit ang argumentong ito ay nagpapahiwatig na hindi lahat ng bid’ah ay pagkaligaw, sa halip ay mayroong “mabuting” bid’ah.

Si Al-Haafiz ibn Rajab ay nagsabi sa Sharh al-Arba’een: “Ang salita ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) na, ‘lahat ng bid’ah ay pagkaligaw‘ ay isang maiksi ngunit malaman na nagtataglay na ng lahat; na isa sa pinakamahalagang prinsipyo ng relihiyon . Ito ay kahalintulad ng kanyang sinabi na ‘Sinoman ang mag imbento ng kahit ano sa ating relihiyon (i.e., Islam) ito ay hindi kabilang sa atin at hindi tatanggapin.‘ (Isinalaysay ni al-Bukhaari, 3/167, no. 2697; al-Fat-H, 5/355). Sinoman ang gumawa ng bid’ah at sasabihin niya na ito ay bahagi ng Islam gayong wala itong basehan sa relihiyon, ito ay patungo sa pagkaligaw at walang kinalaman ang Islam dito, maging ito ay paksa tungkol sa pinaniniwalaan (‘aqeedah) o panlabas at panloob na salita at gawa .” (Jaami’ al-’Uloom wa’l-Hakam, p. 233)

Ang mga Mubtadi ay walang maipakitang ebidensiya na mayroon ngang tinatawag na “bid’ah hasanah” maliban sa sinabi ni ‘Umar (radiallaahu ‘anhu) patungkol sa salatut Taraaweeh , “Isang magandang bid’ah ito.” (Saheeh al-Bukhaari, 2/252, no. 2010 mu’allaqan; al-Fath 4/294).

Sinabi rin nila na may mga bagay na inimbento ngunit hindi tinutulan ng mga Salaf, katulad ng pagtitipon at pagsipi ng Qur`aan at ang pagsulat at pag-aayos ng mga hadeeth.

Ang sagot dito ay; Ang mga bagay na ito ay mayroong basehan sa Islam, kung kaya ito ay hindi maituturing na bid’ah.

Sinabi ni ‘Umar : “Ito ay mabuting bid’ah” ibig sa bihin ay bid’ah sa lenggwahe, sa salita lamang at hindi sa batas o shar’ee . Anoman ang mayroong basehan sa Islam, kung ito ay tatawagin na bid’ah , ito ay bid’ah lamang sa wika o lenggwahe at hindi sa bataso shar’ee, sapagkat ang bid’ah sa batas/shar’ee ay nangangahulugan na ito ay walang basehan sa Islam.

Ang pagiipon ng Qur`aan sa isang libro ay mayroong basehan sa Islam, sapagkat ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay nag-utos na itala ang Qur`aan , subalit ito ay kalat-kalat, kaya ang mga Sahaabah ay pinagsamasama ito upang mapangalagaan at mapanatili ito.

Ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay namuno sa kanyang mga Sahabah sa kanilang Taraaweeh ng ilang beses, ngunit itinigil niya ito sapagkat ayaw niya na ito ay maging isang wajib o obligasyon sa kanila. Ang mga Sahaabah (radiallaahu ‘anhum) ay nagpatuloy sa kanilang pagdarasal ng hiwa-hiwalay noong nabubuhay pa ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) at nang siya ay namatay na, hanggang sa tipunin sila ni ‘Umar ibn al-Khattaab (radiallaahu ‘anhu) upang magsalah sa likod ng iisang imaam katulad ng pagdarasal nila sa likod ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam). Ito ay hindi isang bid’ah na idinagdag sa relihiyon.

Ang pagsulat ng hadeeth ay mayroon ding basehan sa Islam. Ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay nag-utos na itala ang ilan sa mga ahaadeeth para doon sa ilan niyang Sahabah na nagtatanong sa kanya. Sa kabuoan, ang pagsusulat nito noong panahon na siya ay nabubuhay pa ay hindi pinahintulutan, dahil sa takot na mahaluan ang Qur`aan ng mga bagay na hindi naman bahagi nito. Nang mamatay ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) , wala nang dapat pangambahan tungkol sa pagkakahalo ng Qur’an at hadeeth, sapagkat ang Qur`aan ay nakumpleto na at naayos na ang pagkakasunod-sunod bago pa siya namatay. Sinipi na rin ng mga Muslim ang Sunnah matapos ang Qur’aan upang ito ay mapangalagaan at maiwasan ang pagkawala nito. Gantimpalaan nawa sila ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ng lahat ng kabutihan sa Islam at mga Muslim, sapagkat pinangalagaan nila ang Akalt ng Tagapaglikha at ang Sunnah ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) mula sa paglalaho at pagbabago.

Maaari rin nating sabihin sa mga Mubtadi ang ganito: Bakit ang paraan ninyo ng “pagpapasalamat” ay hindi ginawa ng mga naunang henerasyon? Ng mga Sahaabah, Taabi’een, atba ut-Taabi’een, na nagmahal sa Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ng lubos at masigasig sa paggawa ng kabutihan at pagpapasalamat? Ang mga Mubtadi ba na nag-imbento ng Mawlid ay higit na nagabayan kumpara sa mga Salafus Saleh? Sila ba ay higit na mapagpasalamat kay Allaah (subhanahu wa ta’ala)? Siguradong hindi!

********

[Shaykh Dr. Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan, Member of the Committee of Senior Scholars, Saudi Arabia.]
Pinagmulan: Huqooq al-Nabi (salallaahu ‘alaihi wa sallam) bayna al-Ijlaal wa’l-Ikhlaal, p. 139
Useful Links:
‘Eid Milad An-Nabi’y Series: Unang Bahagi
‘Eid Milad An-NAbi’y Series: Ikalawang bahagi
‘Eid Milad An-NAbi’y Series: Ikatlong bahagi

Ang Negosyo ba sa Panahon ng Pagdiriwang ng mga Kuffaar ay Pakikiisa sa Kanila? – Shaykh ‘Abdul Qaadir al-Junayd (hafidhahullaah)

بسم الله الرحمن الرحيم

 Tanong: Shaykh, mayroon po akong katanungan kung inyong mamarapatin. Isa sa ating mga kapatid sa Kanluran ay nagsabi na “Mayroon kaming bakasyon ngayon dahil sa pagdiriwang ng mga kuffar at ako ay nagmamay-ari ng isang tindahan na nagbibili ng mga pagkain at katulad nito. Ang aking tindahan ay bukas sa buong taon at hindi ako nagtitinda ng anomang bagay na may kinalaman sa pagdiriwang ng mga kuffaar sa kanilang maling paniniwala. Sa normal na pagkakataon, ang aking tindahan ay bukas anim na araw sa isang linggo, subalit dahil sa dami ng namimili at sa dami na rin ng mga gawain sa pamilihan, nagpasiya ako na dagdagan pa ng isang araw ang pagbubukas ng aking tindahan upang masamantala ang dami ng mamimili. Ito ba ay nangangahulugan na sinusuportahan ko ang mga kuffaar sa kanilang pagdiriwang at inaayunan ko ang kanilang maling paniniwala?

Shaykh Abdul Qaadir: Hindi, hindi ganun. Ang malinaw sa akin ay hindi ito dapat ituring na pagsuporta sa mga kuffaar sa kanilang pagdiriwang. Sapagkat ang taong ito, Alhamdulillaah! Ay namumuhi sa mga kuffaar at alam niya na ang mga pagdiriwang na ganito ay walang basehan sa katotohanan at hindi ipinahihintulot sa mga Muslim ang bumati at makibahagi sa pagdiriwang na ito, at hindi rin maaaring tumulong ang mga Muslim sa mga gawain na may kaugnayan sa pagdiriwang na ito na siyang magpapatatag ng mali nilang pananaw. Tungkol naman sa pagbubukas ng tindahan, Alhamdulillaah! Hindi siya nagbebenta ng kahit ano na magpapatibay ng pagdiriwang na ito o kaya naman ay ng mga bagay na direktang may kaugnayan sa mga kuffaar sa kanilang pagdiriwang tulad ng espesyal na pagkain, regalo at aginaldo. Sa halip, siya ay nagbubukas dahil sa ano? Dahil sa dumaming bilang ng mga mamimili.

Nagtanong: Barakallaahu feek Shaykh! Paano po kung sa mismong araw ng pagdiriwang siya ang nagtayo ng negosyo?

Shaykh: Kahit sa mismong araw pa ng pagdiriwang niya itayo ang kaniyang negosyo. Barakallahu feek! Ito ay dahil wala naman batas sa Sharee’ah na nagbabawal sa isang tao-Barakallahu feek- na magbukas o magsara ng kanyang negosyo sa partikular na araw. Sa halip, maaari niyang hanapin ang kanyang rizq sa anomang araw hanggat ito ay sa halal na paraan.

Nagtanong: Barakallaahu feek Shaykh! Gantimpalaan nawa kayo ni Allaah (subhanahu wa ta’ala).

********

Tanong kay Shaykh Abdul Qaadir ibn Muhammad al-Junaid (hafidhahullaah) noong 28th Safar 1435 A.H / Enero 1, 2014 C.E
Para sa Arabic audio ng fatwa: MPUBS.ORG

Maging Makatarungan Ka, Bago Ka Mag-isip Mag-asawa ng Pangalawa!

بسم الله الرحمن الرحيم

Tanong: Mayroon siyang asawa at mga anak, ngunit wala pa siyang sariling bahay at lupa; sila ay nangungupahan lamang; at nagpakasal siya sa pangalawang babae habang wala pa siyang naipupundar na kahit ano para sa kanyang mga anak at kanyang unang asawa, ang taong ito ba ay nagkakasala?

Sagot: Oo, ang unang-una niyang dapat na gawin ay ang tuparin ang obligasyon niya sa kanyang pamilya. Nang ipahintulot ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang polygyny (pag-aasawa ng higit sa isa, hanggang apat), Siya (subhanahu wa ta’ala) ay nagsabi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً

“subali’t kapag natatakot kayo na hindi kayo magiging makatarungan sa pakikitungo ninyo sa kanila, ay maging sapat na lamang sa inyo ang isa.” (An-Nisa 4:3)

Kung gayon, ito ang tinatawag na katarungan. Gayunpaman, ang obligasyon sa usapin ng pagtustos ay isa pang bagay; na kung ano ang obligado sa iyo sa usapin ng pagtustos/paggasta para sa kanila (i.e. unang pamilya) ay ibang usapin naman. Kaya’t kung hindi mo maibigay ang kanilang karapatan mula sa iyo o wala kang sapat na kayamanan kung hindi ang pantustos mo lamang sa kanila upang matugunan mo ang kanilang karapatan sa iyo at gusto mo pang mag-asawa ng isa pa, ay ganito ang masasabi namin sa iyo:
Ang kanilang karapatan (i.e. ang unang pamilya) sa ngayon ang higit na dapat mong unahin. At kung ikaw ay bigyan ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ng biyaya (karagdagang panustos) kung gayon ay magpakasal ka; magpakasal ka sa pangalawang babae.marry . Walang kahit ano na makapipigil sa iyo sa pagkakataong iyan.

Ang tinutukoy na katarungan sa pagitan ng mga asawa ay may iyong mga bagay na may kinalaman sa Dunyaa na kayang hatiin ng isang tao. Ngunit para sa mga bagay na hindi niya maaaring hatiin, ito ay ang may kinalaman sa usapin ng puso. At ito ay nakasalalay sa Kamay ni Allaah (subhanahu wa ta’ala). Si Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang naglalagay ng damdamin upang mas higit na mahalin at isa, at ilayo ang damdamin sa isa pa; o ilapit sa isa at ilayo naman sa isa pa.

Si Propeta Muhammad ﷺ ay nanalangin ng ganito:

اللَّهُمَّهَذَاقَسْمِيفِيمَاأَمْلِكُفَلَاتُؤَاخِذْنِيفِيمَالَاأَمْلِكُ

O Allaah, ito ang paraan ko ng paghahati sa mga bagay na mayroon akong kakayahan na kontrolin. Kaya huwag Mo po akong parusahan sa mga bagay na wala akong kakayahan na pigilan.

At ito ay ang pagkiling ng puso. Na’am, walang pananagutan ang isang tao tungkol dito.

********
ni : Shaykh MUHAMMAD IBN HAADEE (hafidhahullaah)
[Isinalin ni Raha ibn Donald Batts (Masjid Tawheed wa Sunnah)]