Mga Pahayag ng Salaf tungkol sa Salafiyyah

بسم الله الرحمن الرحيم

Imaam al-Asbahaanee (d.535H) – rahimahullaah – : “Ang palatandaan ng Ahlus-Sunnah ay iyong sumusunod sila sa Salafus-Saalih at iniiwanan nila ang mga bid’a at ang mga pagbabagong ipinakilala sa Deen.” [Al-Hujjah fee Bayaanil Mahajjah 1/364]

Abu Haneefah (d. 150H) (rahimahullaah) : “Manindigan kayo sa athar (salaysay) at sa tareeqah (daan) ng mga Salaf (Pious Predecessors) at iwasan ninyo ang mga pagbabagong ipinakilala sa ating relihiyon sapagkat ang lahat ng ito ay bid’a” [Iniulat ni As-Suyootee sa Sawn al Mantaq wal-Kalaam p.32]

lbn Taymiyyah (d.728H) -rahimahullaah- :“Walang pagpuna sa isang tao na nagpakilalang sumusunod sa pamamaraan (madhdhab) ng Salaf, na yumayakap at sumasangguni rito. Sa halip, sapilitan na ito ay tanggapin mula sa kanya ng walang pagtutol (Ittifaaq) dahil ang pamamaraan (madhdhab) ng mga Salaf ay pawang Katotohanan (Haqq).” [Majmoo al-Fataawaa 4:149]

Imaam adh-Dhahabee (d.748H) – rahimahullaah – : “Mula sa mapananaligang ulat ni ad-Daaraqutnee ay kanyang sinabi: Walang akong higit na kinamumuhian maliban pa sa ‘ilmul-kalaam (innovated speech and rhetorics). Sinabi ko: Hindi siya kailanman pumasok sa ‘ilmul-kalaam, o pakikipag-argumento. Sa halip, siya ay isang Salafee (tagasunod ng Salaf).”[Siyar 16/457]

As-Sam’aanee (d.562H) ay nagsabi sa al-lnsaab (3/273): “As-Salafi: ito ay ang pagpapakilala ng sarili, pagpapalagay sa mga Salaf at pagsunod sa kanilang pamamaraan, na naisalaysay mula sa kanila.”

lbn al-Atheer (d.630H) ay nagsabi sa al-Lubaab fee Tahdheebul-lnsaab (2/162), bilang komento niya sa sinabi ni as-Sam’aanee: “At mayroong grupo na makikilala dahil sa kanilang pagpapalagay sa kanilang mga sarili.” Na ang ibig sabihin ay: na ang katagang Salafi, at ang pagpapakita bilang nabibilang sa pangkat na ito, ay alam na noon pa mang panahon ni Imaam as-Sam’aanee, at ng mga nauna sa kanya.

********

[Source: http://www.thenoblequran.com/]
Advertisements

Salafiyyah

بسم الله الرحمن الرحيم

Bakit nga ba kailangan nating gamitin ang katawagan na Salafee? Ito ba ay pantukoy sa isang sekta, grupo o madhhab? Ganito ang sagot ni Shaykh Albanee (rahimahullah):

Gayunpaman, mayroong nagmula sa mga nag-aangkin na mayroong kaalaman, mga tao na nagtatatwa sa pagpapalagay/pagtataguri natin sa ating mga sarili bilang mga Salafi, at sinasabi nila na ito ay walang basehan sa relihiyon! At sinasabi pa nila :“Hindi ipinahihintulot sa isang Muslim ang sabihin na :“Ako ay Salafee.’” Kung gayon ay para na rin nilang sinabi na hindi ipinahihintulot sa MUslim ang magsabi na : “Ako ay sumusunod sa Salaf As-Saalih (the Pious Predecessors) sa kung ano ang kanilang pinaniwalaan, sinamba, at ang kanilang pamamaraan”! Walang pagdududa na ang ganitong pagtanggi – kung ito ang kanyang layunin – ay nangangailangan na palayain ng tao ang kanyang sarili mula sa matuwid na Islaam, na siyang sinunod ng mga Salaf , at ang kanilang pinuno ay walang iba kundi ang Propeta, sallAllaahu ‘ alayhi wa sallam. Ito ang nakasaad sa mutawaatir na hadeeth na matatagpuan sa dalawang Saheeh atbp, na siya, sallAllaahu ‘alayhi wa sallam, ay nagsabi: ” خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ “. Ang pinakamainam na nilikha ay ang aking henerasyon, at pagkatapos ay ang sumunod dito, at pagkatapos ay ang sumunod dito.”

Ang katagang Salaf ay bantog sa wikang Arabic, ngunit dahil ang pinag-uusapan rito ay tungkol sa relihiyon, kung gayon ay kunin natin ang hadith ng Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) kung saan ay kanyang sinabi sa kanyang anak na si Fatima (radiyallahu anha): “….Kaya’t katakutan mo si Allaah (subhanahu wa ta’ala) at maging mapagtiis ka. At ako ang pinakamainam na Salaf para sa iyo.” [Sahih Muslim ,(15)Chapter: The Virtues Of Fatimah (radiyallahu anha), The Daughter Of The Prophet (salallahu alayhi wa salam)]

Bukod pa rito, ang mga scholars ay gumamit rin ng kataga na “Salaf” sa maraming pagkakataon, na sa sobrang dami ay hindi na natin makakayang isa-isahin pa. Sapat na para sa atin ang isang halimbawa, at ito ang ginamit nila sa kanilang pakikipaglaban sa bid’a: “At ang lahat ng kabutihan ay nakasalalay sa pagsunod sa mga nauna sa atin (man salaf) habang ang bawat kasamaan ay nagmula sa pagdaragdag ng mga sumunod na henerasyon (man khalaf).” Kaya imposible sa isang Muslim na i-abswelto ang kanyang sarili mula sa pagpapalagay sa mga Salaf , gayundin, kung hindi niya ibibilang ang kanyang sarili sa iba pang pagpapalagay, ang mga scholar ay hindi siya maiwawalay sa hindi pananampalataya o pagkakasala.

********
Shaykh Muhammad Nasir Uddin al-Albani (rahimahullaah) / Source: Al-Asaala h, Issue 9

Natatanging Katangian ng Babaeng Salafi

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

[1] Pinanghahawakan nya ang Aklat ng Allaah at Sunnah ng Sugo ni Allaah (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam), sa abot ng kanyang makakaya, batay sa pang-unawa ng mga Salafus-Saalih.

[2] Nararapat rin sa kanyang pakitunguhan ang mga Muslim ng may kagandahang-asal, at kahit pa ang mga hindi mananampalataya. At sinabi ng Allaah sa kanyang dakilang aklat,

“At kapag kayo ay nagsalita sa mga tao ay pawang mabubuting salita lamang ang inyong sasabihin” [Sooratul-Baqarah  2:83]

At sinabi Niya,

“Katiyakan, inutusan kayo ng Allâh na ibalik ang mga ipinagkatiwala sa inyo doon sa mga nagmamay-ari nito” [Sooratun-Nisaa‘ 4:58]

At Siya rin nagsabi,

“At kapag kayo ay nagbitaw ng salita ay pawang katotohanan lamang ang inyong sasabihin” [Sooratul-An’aam 6:152]

At ang Allaah Kataas-taasan ay nagsabi,

“O kayong mga naniwala sa Allâh at sumunod sa Kanyang Sugo! Panindigan ninyo ang katarungan at isagawa ninyo ang pagtestigo nang alang-alang saAllâh, kahit na ito ay laban pa sainyong mga sarili, o di kaya ay sa inyong mga magulang, o di kaya ay sa inyong mga kamag-anak, kahit na siya man ay mayaman o mahirap; dahil ang Allâh ay Ganap na Tagapagtanggol para sa inyo kaysa sa kanila, at Ganap na Nakaaalam kung ano ang nakabubuti sa kanilang pareho.” [Sooratun-Nisaa‘ 4:135]

[3] At obligado para sa kanya na panatilihin ang kanyang Islaamikong kasuotan. At dapat rin niyang ilayo ang kanyang sarili sa mga kaaway ng Islaam. Iniulat ni Imaam Ahmad (d, 241H) sa kanyang musnad mula sa hadeeth ni Abdullaah Ibn ‘Umar (radiallaahu ‘anhumaa) na nagsabi, ‘Ang Sugo ng Allaah  (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam) ay nagsabi, “Ang sinumang tumulad sa isang tao, siya ay isa sa kanila”¹

At sinabi ng Allaah, hinggil sa suliranin ng pananamit,

“O Propeta! Sabihin mo sa iyong mga asawa, sa iyong mga anak na kababaihan, at sa mga kababaihan na mga mananampalataya na takpan nila ang kanilang mga ulo at kanilang mga mukha hanggang sa bahagi na kanilang mga kasuotan; upang matakpan ang kanilang mga mukha, mga dibdib at mga ulo; ito ang pinakamalapit upang sila ay maiba sa pamamagitan ng pagtakip at pangangalaga, upang hindi nila mailagay sa kapahamakan ang kanilang mga sarili o di kaya ay sa pagkayamot.” [Sooratul-Ahzaab 33:59]

At inuulat ni at-Tirmidhee (d. 274H) sa kanyang Jaami’ mula sa hadeeth ni Abdullaah ibn Mas’ood (radiallaahu ‘anhu) na nagsabi, ‘Ang sugo ng Allaah (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam) ay nagsabi, ‘Ang babae ay ‘awrah (anuman ang kinakailangang takpan). Kapag siya ay lumabas, ang shaytaan ay nakaantabay sa kanya”²

[4] Pinapayuhan rin namin siyang pakitunguhan ang asawa ng mabuti kung siya ay naghahangad ng  mainam na buhay. At sinabi ng Propheta (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam), “Kapag ang babae ay tinawag ng kanyang asawa sa kanyang tabi at siya ay tumangi, isinusumpa siya ng mga anghel.”³ Ang hadeeth ay napagkasunduan. At mayroon rin matatagpuan sa saheeh muslim …“maliban siyang nasa langit ay galit sa kanya.”4

[5] Gayun din kinakailangan niyang palakihin ang kanyang mga anak ayon sa Islaamikong pamamaraan. At inuulat ni al-Bukharee (d. 256H) at Muslim (d. 261H) sa kanilang mga saheeh mula sa hadeeth ni ‘Abdullaah Ibn ‘Umar (radiallaahu ‘anhumaa) na nagsabi, Sinabi ng Sugo ng Allaah (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam),  “Ang bawat sa inyo ay tagapangalaga at ang bawat isa sa inyo ay tatanungin tungkol sa kanyang nasasakupan.”5 At binanggit niya na ang babae ay tagapangalaga ng pamamahay ng kanyang asawa at tatanungin siya tungkol sa kanyang nasasakupan.”6

At matatagpuan din sa Saheehayn (i.e. al-Bukhaaree at Muslim) mula sa hadeeth ni Ma’qil Ibn Yasaar (radiallaahu ‘anhu) na nagsabi, “Walang tagapangalaga ang inatasan ng Allaah ng kanyang sinasakupan at pagkatapos kapag hindi niya ibinalik ng taos-puso ang pagtitiwala na ito, hindi nya maaamoy ang halimuyak ng paraiso”7 Kaya hindi siya pinahihintulutan na maging abala sa pagbibigay ng dawah na mapapabayaan niya ang kanyang tungkulin sa pagpapalaki ng kanyang mga anak.

[6] Gayun pa man, mas mainam sa kanya ang matuwa/makuntento sa anumang hatol na may kinalaman sa estado ng kababaihan at kalalakihan. At Sinabi ng Allaah ang kataas-taasan,

“At huwag na kayong umasam pa sa mga bagay na itinakda ng Allâh, hinggil sa pangingibabaw ng ilan sa inyo sa iba” [Sooratun-Nisaa‘ 4:32]

At sinabi ng Allaah ang Kataas-taasan,

“Ang mga kalalakihan, sila ang mga tagapagtuwid ng mga kababaihan, tagapangasiwa at tagapangalaga; dahil sa pagtatanging Allâh sa kanila ng mgakatangian, na sila’y naging karapat-dapat hinggil sa mga bagay na ito; at dahil din sa kanilang naibigay na mga ‘Mahr’ at sa obligasyon nila bilang tagapagtustos. Sa mga mabubuti at matutuwid nakababaihan at sumusunod sa batas ng Allâh, sa kanilang mga asawa at pinangangalagaan nila ang lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala sa kanila sa oras na wala ang kanilang mga asawa sa pamamagitan ng pangangalaga at pamamatnubay ng Allâh, at sa mga yaon namang nangangambang baka sila ay lalabag sa inyo, ay pagpayuhan ninyo sila ng magandang salita; at kapag hindi nagbunga para sa kanila ang magandang salita, ay huwag ninyo silang tabihan sa higaan; at kapag hindi naging mabisa ang hindi ninyo pagtabi sa kanila sa higaan, ay paluin ninyo sila sa pamamagitan ng pagpalong hindi nakasasakit” [Sooratun-Nisaa‘ 4:34]

At mayroon din matatagpuan sa saheehayn mula sa hadeeth ni Abee Hurayrah (radiallahu ‘anhu) na nagsabi, Ang sugo ng Allaah ay (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam) ay nagsabi: “Pakitunguhan ang mga kababaihan ng mabuti, sapagkat ang mga babae ay nagmula sa baluktot na bahagi ng tadyang at ang pinakabaluktot na parte ng tadyang ay nasa pinakataas. At kung nanaisin mong ituwid, ito ay tuluyang mababali, ngunit kung hahayaan ninyo sila sa kung ano sila, mananatili itong baluktot.”8

At nararapat para sa babae na maging kuntento sya sa anumang itinakda ng Allaah para sa kanya sa mga tuntuning pangingibabaw ng lalaki sa kanya. At hindi ito nangangahulugan na siya ay magpapa-alipin sa kanya. Ang Sugo ng Allaah (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam) ay nagsabi, na matatagpuan sa Jaami ni at-Tirmidhee, Pakitunguhan ang mga kababaihan ng mabuti dahil sila ay ipinagkatiwala lamang sa inyo. Kayo ay nakahihigit sa kanila. Sa katunayan, sila ay may karapatan sa inyo katulad ng pagkakaroon ninyo ng karapatan sa kanila. Karapatan mo ang ligayang idudulot sa piling niya at ang pagbabawal na papasukin sa inyong tahanan ang sinomang hindi mo ninanais na pumasok dito. At karapatan naman ng iyong asawa mula sa iyo ang pagtrato mo ng mabuti at pagbibigay ng sustento para sa kanilang pagkain at pananamit.” 9

Pagpalain ka nawa ng Allaah. Kaya mas mainam na lahat tayo ay magtulungan sa kabutihan. Ang lalaki ay kailangang makitungo sa kanyang asawa sa islamikong pamamaraan at dapat niyang tulungan siya sa pagtawag sa Allaah. At ang babae ay dapat makitungo sa kanyang asawa sa islaamikong pamamaraan at tulungan siya sa kaalaman at sa pagtawag sa Allaah at pangalagaan niya ang kanyang pamamahay. At sinabi ng Allaah ang Kataas-taasan,

“Magtulungan kayo, O kayong mga mananampalataya sa isa’t isa, sa pagsasagawang kabutihan at pagkatakot sa Allâh; at huwag kayong magtulungan sa anumang bagay na kasalanan at paglabag sa batas ng Allâh” [Sooratul-Maa‘idah 5:2]

At kay Allaah tayo hihingi ng tulong.

********

Imaam Muqbil Ibn Haadee al-Waadi’ee (rahimahullaah)
Pinagkunan: Sunnah Publishing [Isinalin ni Maaz Qureshi sa wikang banyaga (Ingles)]
Endnotes:
¹: Saheeh: Related by Aboo Daawood (no. 4031), Ahmad in al-Musnad (no. 5093).  It was authenticated by al-Albaanee in Ghaayatul-Maraam (no. 109).
²: Saheeh: Related by at-Tirmidhee (no. 1173).  It was authenticated by al-Albaanee in Saheehut-Tirmidhee (no. 936).
³: Related by al-Bukhaaree (no. 4897), Muslim (no. 2596), Aboo Daawood (no. 2141) and Ahmad in al-Musnad (no. 9379)
4: Related by Muslim (no. 2595).
5: Related by al-Bukhaaree (no. 853), Muslim (no. 1829), Aboo Daawood (no. 2928), at-Tirmidhee (no. 1705) and Ahmad in al-Musnad (no. 5145).
6: Related by al-Bukharee (no. 2419) Muslim (no. 3408) and Ahmad in al-Musnad (no. 5990).
7: Related by al-Bukhaaree (no. 6646), Muslim (no. 142) and ad-Daarimee in his Sunan (no. 2796).
8: Related by al-Bukhaaree (no. 4890) and Muslim (no. 1468).
9: Hasan: Related by Ibn Maajah (no. 1851) and at-Tirmidhee (no. 1163).  It was authenticated by al-Albaanee in Saheehut-Tirmidhee (no. 929).
10: Saheeh: Related by Aboo Daawood (no. 2142) and Ahmad in al-Musnad (no. 19509).  It was authenticated by al-Albaanee in Ghaayatul-Maraam (no. 244).
11: Taken from Majmoo’ul-Fataawaa an-Nisaa‘iyyah of Muqbil Ibn Haadee.

Sino ang mga Salaf?

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Sino ang mga Salaf?

Ang Manhaj (metodolohiya/pamamaraan) ng mga Salaf ay sumunod sa Quran at Sunnah sa pagkakaunawa ng mga Salaf.

Ang salitang salaf ay pinaikli sa salitang ‘Salaf as-Saalih’ na ang ibig sabihin ay “Pious Predecessors” (Mga sinaunang tatlong henerasyon ng iskolar). Ito ay partikular sa sinaunang tatlong henerasyon ng Islaam na kung saan ang Propheta (sallallaahu `alayhi wa sallaam) ay naglalarawan ng pinakamabuting henerasyon ng mga muslim. Ang una ay ang Propheta (sallallaahu alayhi wa sallaam) at ang kanyang mga sahaaba (radiallaahu anhumma). Pangalawa ay ang mga taabi’een ( mga tagasunod ng mga sahaaba). At ang Pangatlo ay ang mga Tabaa’at-Taabi’een ( mga tagasunod ng mga tagasunod ng mga sahaaba.

Kadalasan, ang terminong ito ay nauukol sa lahat ng mga tapat na ninuno na sumusununod sa paraan ng mga salaf at sa mga nauna sa atin. Ito ang tunay na Manhaj (metodolohiya/pamamaraan) ng Ahl as-Sunnah wa al-Jamaa’ah.