Hadeeth: Karapatan ng asawang lalaki

بسم الله الرحمن الرحيم

KAPATID NA MUSLIMAH:

Si Shaykh Saalih Al-Fawzaan (hafidhahullaah) ay nagbigay ng komento tungkol sa hadith na:

Si Propeta Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam) ay nagsabi:

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

“Kapag tinawag ng lalaki ang kanyang asawa sa kanilang higaan at siya (ang babae) ay tumanggi, at ang lalaki ay buong gabi na masama ang loob sa babae, ang mga anghel ay patuloy na isusumpa ang babae hanggang sa sumapit ang umaga.” (Al-Bukhaaree, Muslim, atbp)

Sa halip, mas mainam na lumapit ang babae kahit hindi siya tinatawag ng kanyang asawa; at ihanda niya ang kanyang sarili para rito at magpaganda siya. Dahil ang isa sa nakalulungkot sa ngayon ay mayroong mga kababaihan na nagpapaganda ng husto kung sila ay lalabas ng bahay–gayong ito ay ipinagbabawal sa kanila–mas higit pa sa pagpapaganda nila para sa kanilang asawa kahit pa ito ang ipinag-uutos na kanilang gawin. Ito ay nagpapakita ng kanilang pagiging ignorante o kawalan ng kaalaman sa mga responsibilidad na iniatang sa kanya, o di kaya naman ay ang pagiging suwail sa ipinag-utos ni Allaah (subhanahu wa ta’ala).

********

[mula sa: The Role of the Woman in Cultivating the Family by Sh. Saalih Al-Fawzaan]
(https://twitter.com/RahaBatts)
Advertisements

Ang Kahulugan ng Hadeeth na إنما الأعمال بالنيات Innamal ‘Amalu Binniyat [Saheeh al-Bukhaari #1]

بسم الله الرحمن الرحيم

Shaikh al-Albaani (rahimahullaah):

Ang hadeeth na ito ay nangangahulugan na tanging ang matuwid na gawain lamang ang tatanggapin ng naaayon sa matapat na intensiyon, at hindi kabilang dito ang mga gawain na sumasalungat sa Batas na Itinakda at inaaakala na ito ay magiging tama kapag hinaluan ng mabuting intensiyon. Walang mag-aangkin at magsasabi ng ganito kung hindi ang isang taong ignorante at ang nais lamang ay masunod ang sarili niyang gusto!

Maraming tao ang nakakaalam ng hadeeth na ito, ngunit hindi naman nila nauunawaan ang kahulugan nito. Bakit? Dahil kalimitan na may makakasalamuha tayo at sasabihin natin sa kanya: ‘Yaa akhi, ang iyong ginawa, o ang iyong sinabi ay hindi kabilang sa matuwid na gawain.’ Ano ang isasagot sa atin? ‘Yaa akhi, ang Sugo ni Allaah (sallAllaahu ‘alayhi wa sallam) ay nagsabi: ‘Ang lahat ng gawain ay huhusgahan ayon sa intensiyon’ at maganda ang aking intensiyon! Matuwid ang aking intensiyon!’

Ano nga ba ang kahulugan ng hadeeth na ito? Nangangahulugan ba ito na ang masamang gawain ay huhusgahan/tatanggapi/gagantimpalaan ng ayon lamang sa intensiyon? O ang ibig sabihin ay ang mabubuting gawain ay huhusgahan/tatanggapin/gagantimpalaan ng ayon lamang sa intensiyon? Ang huling pahayag ang kahulugan ng hadeeth. At para naman doon sa anggawain ay hindi mabuti ngunit ang intensiyon ay tama – ito ay hindi sapat. Katulad rin na hindi sapat kung ito ay kabaliktaran: i.e matuwid ang gawain ngunit ang intensiyon ay mali. Kaya ang hadeeth ay nagbigay sa atin ng dalawang magkasalungat : katulad nang ang matuwid na gawain ay nangangailangan ng matuwid na intensiyon/mithiin, ganoon din na ang matuwid na intensiyon ay nangangailangan ng matuwid na gawain. Kaya alinman sa dalawa ay hindi sapat kung wala ang isa.

Marami kang mga tao na maririnig sa ngayon na sumusumpa pa , gaya nang pagsasabi : ‘Yaa akhi, waAllaah, ang aking intensiyon ay mabuti.’ Minsan nga ay makakakita ka ng tao at galing siya sa libingan, at doon siya ay nagdasal/sumamba – sa libingan ng propeta o nang isang taong matuwid – at kapag pinagbawalaan mo sila ay sasabihin nila sa iyo: ‘Hindi ko hangad ang sambahin siya (ang nakalibing), ang hangad ko lamang ay mapalapit ako kay Allaah (tawassul) sa pamamagitan niya..’ Ok, galing ka sa libingan – ipagpalagay na natin na mabuti ang iyong intensyon – ang ginawa mo ba ay matuwid na gawain? Ang sagot ay HINDI, dahil sinabi ni Propeta Muhammad (‘alayhi ssalaam) : Huwag kayong maupo o magdasal sa mga libingan‘.’ At ang du’aa ay bahagi ng dasal, sa katotohanan, ang dua , ay isang ibadah, tulad ng sinabi ng Rasool (‘alayhi ssalaam) . Kung kaya, ang pagharap sa libingan at magsambit ng dua ay katulad rin ng pagsambit ng dasal dito ; ang gawaing ito ay hindi tama, at ang maling gawain na ito ay hindi natin maaaring tanggapin dahil lamang sa mabuting intensiyon, kung pangangatwiranan natin na ang intensiyon ay tama.

Kung kaya, upang maging tanggap at matuwid ang ating mga gawain, kinakailangan na ito ay tumtugon sa Batas na Itinakda. Ganito ang sinabi ni Allaah (‘azza wa jal) sa Qur’aan: {sinoman ang umaasa na makakatagpo niya ang Lumikha , hayaan ninyo siyang gumawa ng kabutihan at huwag siyang magtatambal sa pagsamba sa Lumikha (subhanahu wa ta’ala).

********
sources: silsilat ul-hudaa wa nnoor, 340/8 & nudhum al-faraaid, 21
asaheeha translations

Hukom sa pagbanggit ng Adhaan at Iqaamah sa bagong silang na sanggol- Shaikh Rabee’ (hafidhahullaah)

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Tanong: Ano ang Hukom sa pagbanggit ng Adhaan at Iqaamah sa bagong silang na sanggol?

Sagot: Ito ay mahina (i.e mahinang hadeeth). Ang hadeeth tungkol dito ay mahina, at hangga’t ito ay mahina hindi natin maaaring sabihin na ito ay isang bagay na itinagubilin o kinakailangan, dahil sa katunayan na ang isang bagay na itinatagubilin ay isang islaamikong hukom at ang katungkulan ay mas mataas kung ihahambing sa itatagubilin.

Oo, ang Aqeeqah, ay pagbibigay ng pangalan (sa bata), at ang pagpapahid ng tamr (dates) sa ngalangala ng bagong silang na sanggol, ang lahat ng ito ay napatotohanan mula sa sunnah. At para naman sa Adhaan, hindi ito matatag. Ito ay iniulat mula sa mahinang hadeeth.

********

Shaykh Rabee` bin Haadee al-Madhkalee (hafidhahullaah)
Translated by: Abu Zainab (Muhammad Al-Hindee)
http://salaficentre.com/

Ang Kahulugan ng Hadeeth na “Kilabun Narr”- ni: Shaykh ‘Abdul-Qaadir Al-Junayd

بسم الله الرحمن الرحيم

Tanong: Ano po ang ibig sabihin ng pahayag ng Propet ﷺ na ang mga Khawaarij ay ang mga aso sa Apoy/Impierno?

Sagot: Mga Aso a Impiyerno; sinabi na sila ay ang mga aso sa Impyerno dahil sila ay mananahan sa Jahannam na nasa anyo ng aso . O (sinabi rin) na sila, habang nasa Apoy ay magpapalit ng anyo at magiging aso dahil sa tindi ng parusa sa kanila.

Nagtanong: Pagpalain kayo ni Allaah (subhanahu wa ta’ala), O Shaykh.

Shaykh: Ameen.

********

[Source: http://mtws.posthaven.com]

Ang Kahulugan ng Hadeeth ng Pitong Tao na pasisilungin sa ilalim ng Allaah (subhanahu wa taala) sa araw ng Paghuhukom

بسم الله الرحمن الرحيم

وعن أبى هريرة رضي الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: “سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إنى أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه” ((متفق عليه))

Pito (ang tao) na bibigyan ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ng Kanyang Lilim (proteksiyon) mula sa Apoy sa Araw na walang makaliligtas maliban sa Kanyang bigyan ng Lilim (proteksiyon) at sila ay; Ang makatarungang pinuno; isang kabataan na lumaki sa pagsamba kay Allaah (subhanahu wa ta’ala); ang tao na ang kanyang puso ay nakatuon sa masjid; dalawang tao na nagmahalan at nagkakilala at pagkatapos ay naghiwalay nang alang-alang lamang kay Allaah (subhanahu wa ta’ala); isang lalaki na tinukso ng isang maganda at mataas ang posisyon sa lipunan na babae (upang mag-zina) ngunit (ito ay kanyang tinanggihan sa pamamagitan ng pagsasabing): ‘Natatakot ako kay Allaah (subhanahu wa ta’ala)’; isang tao na nagbigay sa kawang-gawa at itinago niya ito (hanggang sa punto) na kahit ang kaliwa niyang kamay ay walang kaalaman sa kung ano ang ginawa at ibinigay ng kanan niyang kamay; at ang isang tao na inaalala si Allaah(subhanahu wa ta’ala) sa panahon ng kanyang pag-iisa at habang siya ay gising na gising”. [Al-Bukhari at Muslim].

Paliwanag Mula kay Shaykh Abdul Aziz bin Baz (rahimahullaah):

Ang gantimpala na tinukoy sa Hadith na ito ay hindi lamang para sa kalalakihan, sa halip, ito ay parehong para sa kalalakihan at kababaihan rin. Ang Hadith ay maaari ring tumukoy sa isang kabataang babae, halimbawa, na lumaki sa pagsamba kay Allaah (subhanahu wa ta’ala). Katulad rin naman, kung ito ay ihahalintulad sa mga kababaihan na nagmamahal na alang-alang lamang kay Allaah (subhanahu wa ta’ala), o sa isang babae na, kapag siya ay tinukso ng isang lalaking gwapo at may mataas na posisyon sa lipunan, ay sasabihin ng babaeng ito na , “Katotohanan, ako ay natatakot kay Allaah (subhanahu wa ta’ala)!”

Ito rin ay tumutukoy sa isang babae na nagbibigay ng kawang-gawa mula sa kanyang kabutihan at pagiging matapat na pagkakamit ng kayamanan, subalit ang kanyang kaliwang kamay ay hindi nalalaman kung ano ang kanyang ginugol at saan niya ito ginugol, at ang isang babae na inaalala si Allaah(subhanahu wa ta’ala) sa kanyang pag-iisa.

At tungkol naman sa katangian ng pagiging isang makatarungan na Imam (pinuno), o pinuno ng pagdarasal ng karamihan sa Masjid, ang dalawang ito ay para lamang sa kalalakihan, sapagkat ang pagdarasal (salah) ng babae sa kanyang sariling tahanan ay higit na mainam para sa kanya, isang katotohanan na naiulat sa isang matibay na Hadith mula kay Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam).

********
Sheikh Abdul Aziz bin Baz (rahimahullaah)
Fatawa Islamiyah, vol. 7, pg. 185