Ang Paglikas Patungo sa Lupain ng mga Muslim- Shaykh Fawzaan (hafidhahullaah)

بسم الله الرحمن الرحيم

Tanong: Ang isang Muslim po ba ay dapat na lumikas patungo sa isang bansa ng mga Muslim gayong ang ipinahihintulot sa bansang ito ay ang pamamalagi lamang ng may nakatakdang panahon ?

Sagot: Kung ang batas ay nakasasagabal upang makalikas ang isang Muslim, kung gayon ay wala siyang pananagutan sa bagay na ito at mananatili siyang walang pananagutan hanggang sa mawala na ang balakid. Kinakailangan na magpatuloy siya sa pagsubok na makapag-Hijrah hanggang sa ibigay sa kanya ang pahintulot. Patuloy siyang magsubok na makalikas patungo sa lupain ng mga Muslim. Hindi siya maaaring nakaupo lamang at tatahi-tahimik. Kailangan ay subukan niya.

 ~

 mula sa :
Advertisements

Mga Paraan Upang Magkaisa ang Ummah (Shaykh Saleh Fawzan bin al-Fawzaan)

بسم الله الرحمن الرحيم

Ito ay kasagutan ni Shaikh Saalih bin Fawzaan Al-Fawzaan at kinuha mula sa aklat na Beneficial Answers to Questions on Innovated Methodologies, tinipon ni Jamaal bin Furayhaan Al-Haarithee.

Tanong: Ano ang mga dahilan at pamamaraan upang makamit ang pagkakaisa ?

Sagot: Ang mga paraan upang magkaroon ng pagkakaisa ay:

Una: Itama ang Aqeeda, hanggang ito ay maging malinis mula sa Shirk. Sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala):

“At walang pag-aalinlagan, ang inyong Relihiyon, O kayong mga Propeta ay iisang Relihiyon lamang, na Ako ang Allâh (subhanahu wa ta’ala) na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na kung kaya, matakot kayo sa Akin sa pagsunod sa Aking mga ipinag-uutos at pag-iwas sa Aking mga ipinagbabawal..” [Surah Al-Mu’minoon (23):52]

Tanging ang tamang Aqeeda lamang ang magbubuklod sa mga puso at makadaraig sa masamang hangarin, na sumasalungat sa pagkakaroon nila ng iba’t-ibang paniniwala at maraming sinasamba, sapagkat ang bawat pagsunod sa kanya-kanyang aqeeda ay nangangahulugan na ito ang kanyang paniniwalaan at panghahawakan, samantalang ang aqeeda ng iba ay ituturing niyang mali at nasa kamalian. Kaya nga sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala):

“At sinabi ni Yûsuf sa dalawang kabataan na kasama niya sa kulungan:“ Ang pagsamba ba sa maraming diyus-diyosan na gawa lamang na tao ay mas nakabubuti kaysa sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) na Al-Wâhid’– Bukod-Tangi at Nag-iisa na Al-Qahhâr– ang Tagapagkuntrol (Tagapagpigil o Tagapagpuwersa) at Makapangyarihan? [Surah Yoosuf (12):39]

Ito ang dahilan kung bakit ang mga paganong Arabo noong Panahon ng Kamangmangan ay nagkahati-hati at nalipol sa mundo. Gayunpaman, nang yakapin nila ang  Islaam at ang kanilang pinanghahawakana at paniniwala ay kanilang naisaayos, napagkaisa nila ang kanilang hanay at ganoon rin ang kanilang pamamahala.

Pangalawa: Ang pakikinig at pagsunod sa Muslim na namumuno, kung kaya sinabi ng Propeta Muhammad  (صلى الله عليه وسلم) :

“Ipinapayo ko sa inyo na magkaroon kayo ng  Taqwaa (pagkatakot /pagsunod) kay Allaah (subhanahu wa ta’ala), at pakinggan ninyo at sundin (ang mga namumuno) kahit pa ito ay isang alipin na nagmula sa Abyssinian, sapagkat katotohanan na sinoman sa inyo ang mabuhay ng mahaba ay makakasaksi ng maraming hindi pagkakaunawaan…”

[Saheeh: Inulat ni Abu Dawood (4607), At-Tirmidhee (2776) at al-Haakim (1/96), at ang mga salita ay nagmula sa kanyang ulat]

Ang pagsuway sa  Muslim na pinuno ay nagbubunga ng hindi pagkakaunawaan.

Pangatlo: Ang pagbalik sa Qur’aan at Sunnah upang maresolbahan ang hindi pagkakaunawaan at pagtatalu-talo. Sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala):

“O kayong mga matatapat sa inyong paniniwala! Sundin ninyo ang utos ngAllâh (subhanahu wa ta’ala) at huwag ninyo itong labagin, at sundin din ninyo ang Sugong si PropetaMuhammad (salallahu alayi wa salam) sa kanyang dala-dalang katotohanan; at sundin din ang inyong mga pinuno sa kanilang mga ipinag-uutos na hindi labag sa kagustuhan ng Allâh (subhaahu wa ta’ala), at kapag kayo ay mayroong bagay na di-napagkasunduan sa pagitan ninyo ay  isangguni ninyo ang hatol hinggil dito sa Aklat ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) at sa ‘Sunnah’ ng Kanyang Sugo na si Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam), kung kayo nga ay naniniwala na ang tunay na paniniwala sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) at sa Araw ng Paghuhukom

Ang pagsangguning ito sa Aklat ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) at sa ‘Sunnah ay higit namakabubuti sa inyo kaysa sa hindi ninyo pagkakasundu-sundo sa isa’t isa at sa pagbibigay lamang ninyo ng sariling pananaw; at ang pagsasangguni ding ito ayhigit na makapagdudulot ng mabuting kahihinatnan. (Surah an-Nissa :59)

Ang tao ay hindi dap at bumatay sa opinion at tradition lamang ng iba.

Pang apat: Ang pagsasaayos at pagkakasundo, kung magkaroon ng hidwaan, sa pagitan ng dalawang tao o dalawang nasyon. Sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala):

“na kung kaya,katakutan ninyo ang parusa ngAllâh (subhanahu wa ta’ala), huwag kayong gumawa ng kasalanan saKanya, at iwasan ninyo angpagtatalu-talo at pagkaka-salungatan dahil sa kayamanan na ito, at ayusin ninyo ang hidwaan sa mga pagitan ninyo,at ipatupad ninyo ang pagsunod sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) at saKanyang Sugo, kung kayo ay tunay na nananampalataya sa Kanya; dahil angt unay na paniniwala ay nag-aakay sa inyo tungo sa pagsunod sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) at .” [Surah Al-Anfaal (8):1]

Panglima: Ang paglaban sa mga mapabmalabis at mga rebelde na ang ninanais ay ang paghiwa-hiwalayin ang ummah ng mga Muslim. Kung sila ay malaks at may kapangyarihan, makakaya nilang lipulin ang sambayanang  Muslim at makapagdudult ng korupsiyon sa ummah. Sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala:

“at kapag ang isa sa dalawang grupo ay gumanti at hindi tumugon sa pagpasiya na ito, ay makipaglaban kayo sa grupong yaon hanggang sa ito ay bumalik sa Batas ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) at ng Kanyang Sugo” [Surah Al-Hujuraat (49):9]

Kung kaya, ang Pinuno ng mga MananampalatayaThis na si  ‘Alee bin Abee Taalib (رضي الله عنه), ay nakipaglaban sa mga nagmalabis at Khawaarij. At ito ay itinuturing na isa sa magaganda niyang katangian.

Ang Payo sa Makasalanang Da’iy

بسم الله الرحمن الرحيم

Ang Payo ni Shaikh Saleh al Fowzan (hafidhahullaah) sa Makasalanang Da’iy

Tanong: Kung ako po ay nakagawa ng kasalanan at pagkatapos ay humingi ako ng kapatawaran kay Allah (subhanahu wa ta’ala), ang kasalanan po ba na aking ginawa ay makapipigil sa akin na mag-anyaya tungo sa Landas ni Allah, o humingi muna ako ng kapatawaran at pagkatapos ay tsaka ko ipagpatuloy ang pag-aanyaya sa Landas ni Allah?

Sagot: Kung ang tanging tao na maaaring mag-aanyaya patungo sa Landas ni Allah ay ang isang tao na walang kahit among kasalanan na nagawa, kung gayon ay walang karapatdapat na maging Da’iy! Walang sinoman ang ligtas sa paggawa ng kasalanan, ngunit kung ang isang Muslim ay nakagawa ng kasalanan, kinakailangan niyang humming ng kapatawaran, at ang kasalanan na kanyang nagawa ay hindi dap at maging sagabal sa pag-aanyaya niya tungo sa Landas ni Allaah, at sa pagpapalaganap ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Huwag niyang (da’iy) sasabihin na : Nagkasala ako at mali ang aking ginawa kaya hindi na ako karapatdapat na mag-anyaya tungo sa Landas ni Allaah, sa halip ay kailangan niyang iwanan ang masama niyang ginawa at iwasan na maulit ito. Wala naman pumilit sa kaniya na gawin ito. Kailangan niyang iwanan ang paggawa ng kasalanan at magbalik-loob siya kay Allaah (subhanahu wa ta’ala), habang hindi niya kaliligtaan ang paggawa ng kabutihan, pag-aanyaya sa Landas ni Allaah , pagpapalaganap ng kabuthan at pagbabawal ng kasamaan.

~

Isinalin sa wikang Ingles ni: Mustafa George DeBerry
Source: Q & A session at the end of Igathatul Lahfaan lesson 28/4/1434h-March 19, 2013
Link: http://alfawzan.af.org.sa/node/14407

Ang Dawah na Kagandahang Asal ang Unang Panawagan

بسم الله الرحمن الرحيم

Tanong: [فضيلة الشيخ] Gantimpalaan kayo ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ng tagumpay; ang paraan po ba ng dawah na ito ay tama- na ang unang ipananawagan sa tao ay ang kabutihang asal?

Shaykh Sālih bin Fawzān Al-Fawzān (hafidhahullaah):

Mali. Ito ay pagkaligaw-ito ay salungat sa ipinanawagan ng mga Propeta . Ito ay ang paraan ng pag-aanyaya ng mga hizbiyyeen sa sting kasalukuyang panahon. Ito ay huwad na pag-aanyaya, oo ito ay huwad dahil ito ay salungat sa pamamaraan ng mga Propeta. Sila (i.e. hizbiyyeen) ay nagnanais na mamulat ang mga tao sa kanilang paniniwala- maging ito ay ang pagsamba sa libingan, o ang mga gawaing pagsamba sa iba, o kaya ay Soofiyyah. (Ang mahalaga lamang sa kanila ay ang magkatipon-tipon- upang mayroong sumunod sa kanila.

~
http://www.salaficentre.com

Ang Ummah at Ang Pagkakaisa

بسم الله الرحمن الرحيم

Ang kahalintulad ng mga nagnanais na mapagkaisa ang mga Muslim kahit na sila ay magkakaiba ng paniniwala, ay katulad ng isang tao na nagtatangkang pagsamahin ang tubig at apoy, ang reptilya sa lupa at isda sa dagat.

Si Sheikh Saaleh al Fawzaan (hafidhahullaah) ay nagsabi:

Hangga’t ang Aqeedah ay mabuway at may bahid dungis, ang mga Muslim ay hindi mapagkakaisa. Imposibleng mapagsama ang taong gumagawa ng Bidah at ang taong sumusunod sa Sunnah, abadan.

Imposible na mapagsama ang taong mali ang aqeedah sa taong tama ang aqeedah, kahit pa sila ay parehong tinatawag na Muslim.

Walang pasubali na ang mga Muslim ay dapat magkaisa sa usapin ng Tawheed, na sumusunod sa tamang aqeedah, gamit ang Aklat ni Allaah at ang Sunnah ng Sugo ni Allaah (Muhammad-sallal-laahu-alayhi-wasallam).

Ang mga Muslim ay kailangan na magsama-sama. Sila ay kailangan na magkaisa, at sundin nila ang pinagmulan  (ng bigkis na ito at ng pagsasama-sama), hangga’t ito ay hindi lumalayo sa pagsunod kay  Allaah (subhanahu wa ta’ala) at sa Kanyang Sugo (sallal-laahu-alayhi-wasallam)

At dahil dito, ang Propeta (sallal-laahu alayhi wasallam) ay nagsabi:

”Si Allaah ay malulugod sa inyo sa tatlong bagay: ”na sasambahin ninyo Siya (ng bukod tangi) at hindi kayo magtatambal sa Kanya; at panghahawakan ninyo ang Lubid ni Allaah at hindi kayo magwawatak-watak; at bibigyan ninyo ng matapat na pagpapayo ang sinomang naatasan na sa inyo ay mamuno (i.e. pinunong Muslim )”.

At para naman doon sa nagtatawag ng pagkakaisa ng mga Muslim , kahit na sila ay magkakaiba ng aqeedah, ito ay hindi maaari.  Ang naghahangad na pag-isahin ang mga  Muslim, kahit na iba-iba ang kanilang paniniwala, kahit na mabuway ang kanilang pinaniniwalaan, ito ay imposible tulad ng isang tao na sumusubok na pagsamahin ang tubig at apoy  (Ito ay hindi mangyayari);  O pagsamahin ang hayop sa lupa at ang isda.   Ito ay hindi mangyayari kahit kailan, dahil ang reptilya ay nakatira sa lupa at sa dagat naman ang isda…

********

[Mula sa : Aralin na ibinigay ni sheikh Saaleh al Fawzaan sa  Masjid At-Tawheed sa Taa-if.  Pamagat ng Dars: At Tahdeer Minal Furqati Wal Ikhtilaaf]   

Ang Mga Kuffar ay Hindi Natin Kapatid

بسم الله الرحمن الرحيم

Ayon sa iba, ang mga Kuffar (mga hindi mananampalataya) ay kapatid raw natin sa sangkatauhan kahit na hindi natin sila kapatid sa deen (relihiyon).

<< Ito ay hindi sapat upang tawagin natin sila na kapatid. Hindi natin sila maaaring tawagin na kapatid upang matuwa lamang sila o makuha natin ang kanilang simpatiya. Hindi maaari ito. Ang dapat ay tawagin natin sila na mga kaaway ng Islam at hindi kapatid sa sangkatauhan.

Ano ang makukuha natin sa isang pagkakapatiran dito sa mundo kung hindi naman natin sila kaisa sa deen? Ano ang mapapala natin mula rito? Si Firaun ay tao rin na tulad nila di ba? Kapatid ba natin si Firaun? Kaya wag natin sabihin na kapatid natin ang mga kuffar.

********
Scholar: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Date: 1431-04-14/2010-03-29
Reference: Darulhadith.com

Ang Dawah at Ang Komedya

بسم الله الرحمن الرحيم

Tanong: Maaari po bang gamitin ang pagpapatawa o komedya sa pag-aanyaya tungo sa Landas ni Allaah (subhanahu wa ta’ala)? Ito po ba ay kabilang sa mga pamamaraan na dapat isagawa ng isang ‘daiy?

Shaykh Fawzan (hafidhahullaah):

Ang DAWAH ay hindi sa pamamagitan ng pagbibiro,pagkokomedya at pagpapatawa. Ang Dawah ay sa pamamagitan ng Qur’an at Sunnah at ng pangangaral, ito ay hindi sa pamamagitan ng pagpapatawa sa tao o sa mga katulad pang paraan. Ang pagpapatawa ay hindi nagmula sa kagandahang-loob. Marahil ay mayroong magsasabi na ito ay nagmula sa kagandahang-loob. Ang kagandahang-loob ay hindi pagbibiro na nauuwi sa komedya. Ito ay isa sa mga bagay na nagiging sanhi upang ang kalagayan ng isang Daiy ay maging katulad na lamang ng isang pangkaraniwang tao. Kapag nakita nila na siya ay nanunukso, nagpapatawa at kung ano-ano pa, siya ay lumiliit sa kanilang paningin. Siya ay nagiging katulad ng isang komedyante, at hindi isang tagapag-anyaya tungo sa Landas ni Allaah (subhanahu wa ta’ala). Siya ay nagiging tila isang artista. Ang mga bagay na ito ang nagpapababa sa antas ng Daiy at nang kanyang ipinag-aanyaya. Siya ay dapat na mag-dawah sa seryosong pamamaraan, gamit ang Qur’an at Sunnah. At hindi mababasa o matatagpuan sa Qur’an at Sunnah na ang komedya at pagpapatawa ay nagmula sa Dawah tungo kay Allah (subhanahu wa ta’ala). Sinabi ni Allah (subhanahu wa ta’ala) sa Kanyang Propeta (salallahu alayhi wa salam):

{125} ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
Hikayatin mo, O Muhammad (salallahu alayhi wa salam), ikaw at ang sinumang sumunod sa iyo, ang mga tao tungo sa Relihiyon ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha at Matuwid Niyang Landas, sa pinakamagandang pamamaraan na ipinahayag ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa iyo sa Aklat at sa ‘Sunnah,’ at makipag-usap ka sa mga tao sa pinakawastong pamamahayag, at payuhan mo sila ng pinakamagandang pagpapayo, na magiging kahali-halina sa kanila ang pagsasagawa ng kabutihan, at ilayo mo sila sa kasamaan, at mangatwiran ka sa kanila sa pinakamahusay na pamamaraan ng pangangatwiran na ito ay malumanay at banayad.
[Suratul An-Nahl :125]

PINAKAMAGANDANG PAMAMARAAN–Ibig sabihin ay nang may karunungan at nasa tamang lugar. Kakausapin mo ang isang ignorante sa paraan na mauunawaan niya; kakausapin mo ang isang maalam, sa paraan na maiintindihan niya. Ang mga may katungkulan ay kakausapin mo sa paraan na nababagay sa kanila. Ang bawat tao ay pakikitunguhan mo sa kung anong paraan ang nababagay sa kanila. At ito ang ibig sabihin ng pinakamagandang pamamaraan.

Ganoon din naman–ang karunungan ay KAALAMAN.–Kaya’t hindi ka mag-aanyaya tungo sa Landas ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) kung ikaw ay isang ignorante at walang alam.

At ang mainam na pangangaral ay makipagtalastasan ka sa paraan na pinakamainam at may kagandahang-loob.  Ang komedya ay hindi kabilang rito.  Ang pagpapatawa ay hindi paraan ng pagda-dawah.  Ang pagpapatawa ay nagiging sanhi upang mawalan ng kabuluhan ang Dawah at bumaba ang pagtingin sa Daiy.  At siya ay magiging bakya,  mumurahin,  sa paningin ng mga tao,  dahil siya ay hindi nahihiya at nakayayamot . Kung kaya, tayo ay hindi nag-iimbento ng mga bagay na hindi kabilang sa pamamaraan ng Dawah.

*******
Isinalin sa wikang Ingles ni:Rasheed ibn Estes Barbee
Masjid Tawheed wa Sunnah