Ang Agarang Pagtapos sa Pag-aayuno Kapag Lumubog na ang Araw (Sunnah sa pag-aayuno)

بسم الله الرحمن الرحيم

Inulat ni Sa’îd b. Al-Musayyib mula sa kanyang ama, “Minsan ay nakaupo ako kasama ni ‘Umar (radiyallahu anhu) ng mayroong isang lupon ng tao na dumating mula sa Al-Shâm. Kinumusta sila ni ‘Umar at pagkatapos ay tinanong sila , ‘Ang mga tao ba ng Al-Shâm ay nagmamadali sa pagtatapos ng kanilang pag-aayuno.’ Sumagot sila ng “Oo”, at sinabi niya [‘Umar], ‘Sila ay hindi mawawalay sa paggawa ng kabutihan hanggat ito ay kanilang ginagawa, at huwag nilang hintayin ang paglitaw ng bituwin katulad ng ginagawa ng mga tao sa Irâq .’”

‘Abd Al-Razzâq Al-San’ânî, Al-Musannaf 4:225.

Inulat ni ‘Amr b. Maymûn Al-Awdî , “Ang mga Sahabah ni Muhammad – salaAllâhu alayhi wa salam – ay ang pinakamabilis sa pagtatapos ng kanilang pag-aayuno at pinakamabagal naman sa pagkain ng sahur o pagkain sa madaling araw.”

Ibid. p226.

Inulat rin ni Ibn Al-Musayyib na ‘Sumulat si Umar sa lahat ng mga pinuno ng ibat-ibang rehiyon, ‘Huwag kayong mapabilang sa mga ibinabalam ang pagtatapos ng pag-aayuno, o iyong mga naghihintay pa sa paglitaw ng mga bituwin bago magsimula ng pagdarasal [al-maghrib].’

Ibid. p225.

Inulat ni Mûsâ b. Anas na si Anas [ibn Mâlik] ay nag-utos sa kanyang alipin na babae upang ito ay umakyat sa tuktok ng kaniyang bahay at kanyang ipinagbilin, ‘Kapag nakita mo na pantay na ang liwanag ng papawirin, (na nagpapahiwatig ng dapithapon), ay sabihin mo sa akin.’

Ibn Abî Shaybah, Al-Musannaf 2:430.

~

SayingsoftheSalafSayingsoftheSalaf
Advertisements

Sunnah O Kultura

بسم الله الرحمن الرحيم

Ang sumusunod ay maikling pagbubuod na kinuha mula sa alalbany.ws

Tanong: Barakallahu feek, ano po ang pamantayan ayon sa Islamikong pagsasabatas sa pagkilala kung ano ang Sunnah na maituturing na kultura, at ano ang Sunnah na itinuturing na ibadah o pagsamba?

Shaykh Albani: Ang pamantayan ay nangangailangan ng antas ng kaalaman sa isang tao na nagnanais na makilala kung ano ang ipinagkaiba ng Sunnah na pagsamba at Sunnah na kultura. At naisalaysay na mayroong mga gawain ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) na nagmula mismo sa kanya at ginawa niya ito sa pagnanais niya na mas mapalapit kay Allah (subhanahu wa ta’ala); ito ang tinatawag na Sunnah ibadah/ pagsamba.

Ang kabaliktaran nito ay ang kategorya na nagsalaysay rin ng gawain ng Propeta (salallahu alayhi wa salam) at ang tanging masasabi natin ay ang mga gawain na ito ay walang batas sa pagsamba, sa halip, ang mga ito ay mayroong hukm na kultura o mga bagay na ginustong gawin ng tao ngunit walang kinalaman sa pagsamba/ibadah. Ang kategoryang ito ay malinaw na walang kinalaman sa pagsamba kaya’t ito ay papatak sa kategoryang kultura; at sa pagitan ng dalawang ito ay ang mga bagay na hindi malinaw at kaduda-duda.

Kung pagtutuunan natin ng pansin ang mga bagay na hindi malinaw mula sa partikular na anggulo , kung gayon ang tao ay maaaring kumiling sa mga bagay na may koneksyon sa ibadah, at kung titingnan uli natin ang mga bagay na ito na hindi malinaw ay maaaring maibilang natin ito sa Sunnah na kultura lamang; ayon sa mga talibul ilm (na nag-iimbestiga sa usapin na ito). At sapat na para sa isang naghahanap ng kaalaman na huminto sa ikalawang kategorya na kabaliktaran ng naunang kategorya.

HALIMBAWA:
Ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) ay nagsuot ng sandals na mayroong dalawang straps, kaya ang unang maiisip rito ay kapag ang isang naghahanap ng kaalaman ay nagsuot ng sandals na isa lamang ang strap, kung gayon sila ay sumasalungat sa Sunnah!! Dahil ang Sunnah ay ang pagsusuot ng sandals na may dalawang straps!! At tila ba ito ay mayroong koneksiyon sa pagsamba, ngunit ito ay kultura lamang ng mga Arabo, ganito ang isinusuot nilang sandals. At hindi sila nagsusuot ng mga sapin sa paa na katulad ng ginagamit ngayon na kung tawagin ay ‘sapatos’ o anomang katulad nito na mayroong iba’t-ibang pangalan depende sa iba’t-ibang bansa.

At ang natira na lamang sa mga naghahanap ng kaalaman ay ang kategorya kung saan ito mapapabilang, sa una ba o sa pangalawang grupo, at ito ay nangangailangan ng kaalaman upang makilala o malaman kung ano ang napapabilang sa unang grupo at hindi sa ikalawang grupo o sa kabaliktaran, na ito ay sa ikalawang grupo at hindi sa una.

At dito ay makikita natin na nagkaisa ang mga Ulaama na ito ay nagmula sa Sunnah ng kultura ngunit nagkakaiba sila pagdating sa mga detalye nito, ito ba ay mula sa Sunnah ng kultura o Sunnah ng ibadah/pagsamba.

Ang isang halimbawa nito ay may kinalaman sa Hajj. Naisalaysay na ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) ay nagpahinga sa Al Batha kaya sabi ng ilang Sahaba (radiyallahu anhum), at alam ko ay si Aisha (radiyallahu anha) ang nagsabing, ‘Ang pananatili sa Al-Mahassab ay hindi nagmula sa Sunnah.’

Napagkaisahan lamang nila na siya (salallahu alayhi wa salam) ay nagtayo ng kubol doon at nagpahinga, ngunit mayroong ibang tao na naniniwala na ang pamamahinga sa Al Batha ay kabilang sa pagiging kumpleto ng Hajj. At dito ay mayroong pagkakaiba ng opinyon dahil ang pangyayari na ito ay nangangailangan ng paglilinaw upang mai-ugnay ito sa una o pangalawang kategorya.

Ngayon ay babanggit tayo ng mga halimbawa na napapanahon, dahil ang mga kabataan ngayon, Alhamdulillah , ay iniiksian nila ang kanilang mga pananamit at hindi nila hinahayaan na ito ay lumaylay at ito ay sa intensyon nila na sumunod sa Sunnah, ito ba ay Sunnah ng kultura o Sunnah ng ibadah?

Kung titingnan natin ang gawain na ito (ang pagpapaiksi ng pananamit) ng Propeta (salallahu alayhi wa salam), nang mag-isa lamang at hindi isasama sa iba pa niyang sinabi, kung gayon ay baka mag-alangan tayo kung ito ba ay Sunnah ng ibadah o Sunnahna kultura.
Ngunit kung ang hadith na nagtataglay ng sinabi ng Propeta (salallahu alayhi wa salam) , katulad ng hadith na sinabi niya , ‘Ang izaar ng mananampalataya ay hanggang sa kalagitnaan ng kanyang shin (binti) at kung ito ay mas hahaba pa ay hanggang sa bukong-bukong lamang, at kung mas mababa pa rito, ito ay nasa apoy na.’

Ito (hadith) ay pumuputol sa pag-aalinlangan sa pagitan ng kung ang gawain ay mula sa Sunnah ng ibadah o Sunnah ng kultura at siguradong ito ay mula sa Sunnah ng ibadah dahil ng ilarawan niya ang paraan ng pananamit ng isang mananampalataya ay sinabi niya na ito ay hanggang sa gitna lamang ng binti at kung mas mahaba pa ay wala namang problema kung ito ay aabot ng hangang sa bukong-bukong, ngunit kung mas mahaba pa rito ay sa apoy na ang bagsak nito.

Kabalikaran nito ay ang Sunnah na napatunayan na mula sa Proheta (salallahu alayhi wa salam) , at ito ay ang pagkakaroon niya ng mahabang buhok.

Minsan ang kanyang buhok ay abot hanggang sa dulo ng kanyang tainga at kung mas mahaba pa, ito ay umaabot ng hanggang sa balikat niya. Sa halip, napatunayan na noong ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) , ay pumasok sa , Mecca, ang kanyang buhoy ay nakatirintas ng apat. Kung gayon, ang pagpapahaba ba ng buhok, at pagkatapos ay ititirintas ito, ito ba ay Sunnah ng ibadah Sunnah ng kultura.
Ang sagot, ayon sa aking nakita, wala sa hadith na ito ang pagtatawag o pagpapatunay o magpapabulaan na siyang magdudulot ng pag-aalinlangan Ang sagot ay oo, Sunnah na ito ay kultura.

Bakit? Dahil hindi naman ang Propeta (salallahu alayhi wa salam), ang nagpasimula ng Sunnah na ito. Sa halip, mayroon nang ganito bago pa man siya isilang, huwag nang sabihin na bago pa siya naging Sugo.!!!’

Ganito ang kultura ng mga Arabo; pinahahaba nila ang kanilang mga buhok. At ang ilan sa mga kabataan natin ngayon. At ang ilan sa mga kabataan ngayon, ay nakikita natin , ilan sa kanila ay iniipon ang kanilang buhok at itinitirintas ito.

Kaya ito ay isang kultura na hindi nagsimula sa Propeta (salallahu alayhi wa salam), sa halip ay ipinagpatuloy lamang niya ang kultura ng mga Arabo, at hinayaan niya ang kanyang buhok na humaba at nang pumasok siya sa Makkah ay itinirintas niya ito ng apat.

Walang kahit ano rito ang makasasama sa atin kung ituturing natin na Sunnah Ibadah o Sunnah ng kultura na sumasalungat sa Sunnah ng pagsamba/ibadah.

~

Ang Pag-unawa sa Sunnah –Shaykh Adil Mansoor (hafidhahullaah)

بسم الله الرحمن الرحيم

Ang Sunnah, ito ay hindi inuunawa sa pamamagitan lamang ng sariling kaisipan at sailing nais. Sa halip ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa Sunnah at pag-iwan sa iyong sariling kagustuhan! – Shaykh Adil Mansoor

Marapat sa atin na tanggapin ang Sunnah, at huwag itong salungatin sa pamamagitan ng analohiya o ng mga sarili nating opinyon. Sa ngayon ay karaniwan sa mga paaralang Islamiko at mga du’aat mula sa iba’t-ibang grupo ang pagsalungat sa Sunnah sa pamamagitan ng talino o opinyon.

Gayong ang nararapat naming gain ay tanggapin ang Sunnah at ito ay sundin. Sa isang kundisyon…na dap at ay mapananaligan ang salaysay tungkol sa sunnah na ito. Kung kaya, kapag ang salaysay ay mapananaligan ay karapatdapat lamang sa inyo ang tanggapin ito at sumunod dito, at kung ito ay inyong nauunawaan, kung gayon ito ay biyaya ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa inyo. Ngunit kung sa inyong puso ay mahirap tanggapin ang hadeeth, kung agyon ay balikan ninyo ang tao na sa inyo ay nagpaliwanag ng tungkol dito at ipaliliwanag nina ang Sunnah, o kaya ay magtanong kayo sa Ulemah (scholars) tungkol dito. Hilingin ninyo rin kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) n gabayan kayo tungo sa tamang pag-unawa.

Huwag ninyong salungatin ang mga salaysay sa pamamagitan ng inyong mga opinyon. (At pagkatapos ay ipinaliwanag ni Shaykh Adil Mansoor ang mga salita ni Imaam Ahmad Rahmahullaah)

Ang Sunnah ay hindi dapat unawain sa pamamagitan lamang ng sariling kaalaman at nais!

~

Usool as Sunnah Lesson 2 By Shaykh Adil Mansoor Hafiduallah / Translated By Mustafa George DeBerry.

Kahalagahan ng pagsunod sa Sunnah

بسم الله الرحمن الرحيم

Shaykh Muhammad Bazmool (hafidhahullaah)

Isinalaysay ni ibn Masood رضي الله عنه :

قَالَ : خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا ، ثُمَّ قَالَ : ” هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ، ثُمَّ خَطَّ خُطُ وطًا يَمِينًا وَشِمَالا ، ثُمَّ قَالَ :
وَهَذِهِ سُبُلٌ ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ , ثُمَّ قَ أَ رَ : وَأَنَّ هَذَا صِ اَ رطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ
سَبِيلِهِ ذَ لِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Ang Sugo ng Allah صلى الله عليه وسلم ay gumuhit ng linya sa lupa at kanyang sinabi:

Ito ang daan patungo sa Allah (subhanahu wa ta’ala).’ At pagkatapos ay gumuhit uli siya ng linya sa kaliwa at kanan at kanyang sinabi:

“At kabilang sa mga ipinayo ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa inyo, na ang Islâm na ito ang Daan na Matuwid tungo sa Allâh (subhanahu wa ta’ala), na kung kaya, ito ang sundin ninyo at huwag ninyong sundin ang iba’t ibang daan ng pagkaligaw, dahil magkakawatak-watak kayo at ilalayo kayo sa Matuwid na Landas ng Allâh (subhanahu wa ta’ala). Itong pamamatnubay na ito ay tungo sa Matuwid na Landas na kung saan ito ang iginabay ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa inyo upang iligtas kayo sa Kanyang mga kaparusahan, sa pamamagitan ng pagsagawa sa Kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal.”
(Soorah Al An’am 6:153)

Kaya nga, sinoman ang sumonod sa Sunnah ni Propeta صلى الله عليه وسلم ay tumahak sa tuwid na landas at ligtas mula sa landas ng kapahamakan. At ang linya na iginuhit ng Propeta صلى الله عليه وسلم , ay halimbawa na kanyang ibinigay upang ito ay mas madaling maunawaan ng mga tao. Kaya’t gumuhit siya ng linya sa gilid nito upang maipakita ang katotohanan tungkol sa Sunnah. Ang Sunnah ay isang mahabang landas at ito ay hindi maiksi at madaling tahakin.

Kung gayon; para doon sa mga nagmamadali sa magiging resulta ng kanilang pagda- Dawah, at sila ay nagmamadali na pagpapasunod sa Sunnah at kanilang sinasabi: ‘Ya Ikhwaan, medyo mahabang panahon na tayong naghahanap ng hadith at isinasabuhay na rin natin ang hadith na ating nakita at sumusunod tayo sa Sunnah pero walang resulta; hindi pa rin nagbabago ang ating kapaligiran.’

Ang masasabi ko sa inyo: Ya Ikhwaan ; wala namang masamang maidudulot sa inyo iyan. Hindi ba ninyo nakita ng si Propeta Muhammad صلى الله عليه وسلم ay isinalarawan ang kanyang Sunnah at ang daan patungo rito, hindi ba’t gumuhit siya ng mahabang linya bilang halimbawa? At nang ibigay niya ang halimbawa ng ibang daanan ay iginuhit niya ito ng maiksing linya lamang sa tabi ng mahabang linya.

Kaya’t huwag kayong magpalinlang at mag-isip na ang pagtahak sa ibang daan na sumasalungat sa Sunnah ay magbibigay sa inyo ng magandang resulta! Mayroong ibang tao na nag-aakala na ang ganitong mga pamamaraan na sumasalungat sa Sunnah ng Propeta ay magdadala ng madaliang resulta sa ninanais nilang Dawah!

Kaya masasabi natin: Ang lahat ng ito ay panlilinalang na nagmula kay Shaytaan upang kayo ay iligaw. Binubuksan niya para sa inyo ang pintuan at kayo ay kanyang nililinlang. Pinaniniwala niya kayo na ang kanyang daanan ay higit na madaling tahakin at madali ninyong makikita ang resulta nito. Ang daan na ito ay maiksi lamang. Subalit ang daanan ng Sunnah—Ya Ikhwaan—katotohanan na ito ay napakahabang landasin, na napalilibutan ng mga paghihirap; ngunit ito ang tuwid na daan na tumatahak patungo sa Jannah at sa kaligtasan mula sa Apoy!

Ito ang landas ni Propeta Muhammad صلى الله عليه وسلم kung gusto ninyo na manatili rito—at ito ay mahabang landas—ay marapat na kayo ay maging mapagtiis at sundin ang tamang landas. Dahil dito, ang pangkalahatang payo para sa lahat ng mananampalataya; ay ang sinabi ni that Allah سبحانه وتعالى :

وَالْعَصْرِ . إِنّ الإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ .إِلاّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصّبْر
1-2. Sumumpa ang Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa pamamagitan ng panahon na walang pag-aalinlangang ang lahi ni Âdam ay nasa pagkawasak at pagkatalo.
3. Maliban sa kanila na naging mananampalataya at gumawa ng mabubuting gawa, at nagpayuhan sila sa isa’t isa sa pananatili sa katotohanan, at pagsunod sa kagustuhan ng Allâh (subhanahu wa ta’ala), at pagtitiis para rito. (Soorah Al Asr 103:1-3)

Ang SABR ay kinakailangan sa pagsasagawa ng Dawah!

********

Extracted from the must read upcoming Miraath publication, “Virtues in following the Sunnah” by Shaykh Muhammad Bazmool] [Visit: http://www.miraathpublications.net/]
Translated by Rasheed ibn Estes Barbee