Mag-aaral ako upang maging Iskolar!

بسم الله الرحمن الرحيم

Tanong: Ano po ang masasabi ninyo tungkol sa isang tao na nagsasalita ng ganito,“Naghahanap ako ng kaalaman/ nag-aaral upang ako ay maging isang Iskolar”?

Shaykh Abdullah Bukhari:

La hawla walla quwwata ila billah. Ang ganitong pahayag ay hindi pinahihintulutan, ito ay isang kalait lait na pahayag. Sa halip ay obligasyon ng bawat alipin ang maghanap ng kaalaman upang magkita sila ng Kanyang Tagapaglikha na Siya ay nalulugod sa kanya.

Katulad ng sinabi ni Ibn Al Qayyim (rahimahullaah):

Mayroong dalawang kategorya ng mga Iskolar. Ang una ay iyong mga nag-aanyaya sa tao patungo sa Paraiso sa pamamagitan ng kanilang pananalita NGUNIT nag-aanyaya naman patungo sa Impierno sa pamamagitan ng kanilang mga ikinikilos/gawa. Kapag sinasabi nila na “magmadali kayo sa pagsulong”, ang kanilang kilos naman ay nagsasabi na “wag ninyong gawin ito”. Kung gayon, sila ay may kababaang-loob kung inyong pagmamasdan ngunit sa katotohanan sila ay mga magnanakaw sa daan.

Kaya obligasyon ng tao na linisin ang kanyang ibadah kay Allaah (subhanahu wa ta’ala). At hindi pinahihintulutan sa kanya ang magsalita o magsabi ng mga pahayag na katulad nito. Mag-aral siya at maghanap ng kaalaman upang maalis niya sa kanyang sarili ang kamangmangan at upang malaman niya kung ano ang marapat niyang matutuhan.

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِيَ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (salallahu alayhi wa salam): “Ito ang aking pamamaraan, na ako ay nag-aanyaya tungo sa pagsamba sa Kaisahan ng Allâh (subhanahu wa ta’ala), na ako ay nakatitiyak sa katibayan mula sa Allâh (subhanahu wa ta ‘ala), ako at ang sinumang susunod sa akin… (Soorah Yusuf 12:108)

Tungkulin ng isang tao na maghanap ng kaalaman/mag-aral upang maisabuhay niya ang kanyang kaalaman. Maaaring hindi nga siya maging Iskolar; ibig sabihin ba ay ititigil na niya ang paghahanap ng kaalaman? Kailan ba nagiging Iskolar ang isang tao? Ito ba ay sa loob ng isang araw, dalawa, isang taon, dalawang taon, o isang buwan, dalawang buwan? Maaari siyang mag-aral sa buong buhay niya ngunit hindi pa rin siya naging Iskolar. Kung gayon siya ay bigo, at tayo ay nagpapakupkop kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) !

********

Shaykh Abdullah Bukhari (hafidhahullaah)
Isinalin sa wikang banyaga (Ingles) ni: Rasheed ibn Estes Barbee
http://mtws.posthaven.com/
Advertisements