Ano ang dapat sabihin ng dating Kristiyano kung siya ay magSa-Shahadah

بسم الله الرحمن الرحيم

TANONG: Ang ilan sa mga Kristyano ay nagnanais na yakapin ang Al-Islaam, kaya ipinabigkas po naming sa kanila ang Shahadah. Ang sabi namin: Sabihin mo: Ash-hadu An-Laa Ilaha Illa-Allaah wa Ash-hadu Anna Muhammadan Rasool-Allaah wa Ash-hadu An ‘Eesaa Kalimatu-llaah wa Rooh Minhu (Ako ay sumasaksi na walang tunny na karapatdapat sambahin kundi si Allaah lamang at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang Propeta at ako ay sumasaksi na si ‘Eesaa [Jesus] ay Salita ni Allaah at ang kanyang espiritu ay nagmula kay Allaah[i.e. nilikha ni Allaah]). Mayroong ibang tao na nagsasabing mali ito at dapat daw ay huwag naming isama ang huling pangungusap. Ano po ba ang tama?

SAGOT: Kailanman (ay hindi ito magiging mali)! Dahil ito ay tumutukoy sa mga Kristiyano kaya ang hulling pangungusap ay kinakailangan. Sapagkat ito ang sisira sa mali nilang paniniwala. Kaya dapat lang na mayroong mag-utos sa kanila na sabihin nila na si ‘Eesaa (Jesus) ay Salita ni Allaah Subhanahu wa ta’ala at espiritu na nagmula sa Kanya at ibinigay Niya kay Maryam. Si ‘Eesaa ay hindi anak ni Allaah, o kaya ay siya mismo si Allaah, o ang pangatlo sa Trinidad. GANITO ANG SHAHADAH NA TUMUTUKOY SA MGA KRISTYANO; tama ang inyong ginawa at sinoman ang nagsasabing ito ay mali, siya ang nagkamali.

TANONG: Sabi po nila ay mayroon ring mga Kristyano na yumakap sa Al-Islaam noon pantheon ng Propeta ﷺ at hindi sill pinabigkas ng si ‘Eesaa ay Salita ni Allaah at espiritu na nagmula sa Kanya.

Shaykh: Ang mga ito (noon panahon ng Propeta ﷺ) ay nakakaunawa sa kahulugan ng Shahadah, samanatalang ang mga tao na tinutukoy nation ngayon ay hindi mga Arabs kaya dap at na maging malinaw sa manila ang usapin. Dahil ang mga tao noon, kapag sinabi mo sa kanila na sabihin nila: “Sabihin: ‘Laa Ilaha Illa-Allaah (Walang sinoman ang tunay nakarapatdapat sambahin maliban kay Allaah’ at kayo ay magiging matagumpay.” Sumagot sila:

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

“paano niya gagawin ang maraming diyus-diyosan na iisang diyos na lamang? Katiyakan , ang kanyang dala-dalang mensahe at paghikayat ng iba tungo rito ay isang bagay na nakapagtataka!” (Sad 38:5)

Kaya nauunawaan ng mga Arabo ang ibig sabihin ng Shahadah. Pero ngayon, kahit siguro ang mga Arabo ay nangangailangan na paliwanagan tungkol sa kahulugan ng Shahadah. Gayunpaman, ang mga Kristyanong Arabo ay nakababatid ng ibig sabihin ng Laa Ilaha Illa-Allaah dahil Arabic ang original nilang wika. Pero dahil ang tanong ay para sa mga hindi Arabo at sila ay tunny na nangangailangan ng masusing pagpapaliwanag. Ang layunin into ay upang alisin siya mula sa nakatanim na paniniwala sa kanyang puso, ang paging diyos ni Jesus, alayhis salam.

********
Shaykh Muhammad ibn Haadee Al-Madkhalee (hafidhahullaah)
Translated by Raha ibn Donald Batts
Source: http://ar.miraath.net/audio/4710
Advertisements

Hukom sa pagbanggit ng Adhaan at Iqaamah sa bagong silang na sanggol- Shaikh Rabee’ (hafidhahullaah)

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Tanong: Ano ang Hukom sa pagbanggit ng Adhaan at Iqaamah sa bagong silang na sanggol?

Sagot: Ito ay mahina (i.e mahinang hadeeth). Ang hadeeth tungkol dito ay mahina, at hangga’t ito ay mahina hindi natin maaaring sabihin na ito ay isang bagay na itinagubilin o kinakailangan, dahil sa katunayan na ang isang bagay na itinatagubilin ay isang islaamikong hukom at ang katungkulan ay mas mataas kung ihahambing sa itatagubilin.

Oo, ang Aqeeqah, ay pagbibigay ng pangalan (sa bata), at ang pagpapahid ng tamr (dates) sa ngalangala ng bagong silang na sanggol, ang lahat ng ito ay napatotohanan mula sa sunnah. At para naman sa Adhaan, hindi ito matatag. Ito ay iniulat mula sa mahinang hadeeth.

********

Shaykh Rabee` bin Haadee al-Madhkalee (hafidhahullaah)
Translated by: Abu Zainab (Muhammad Al-Hindee)
http://salaficentre.com/

‘Khul sa asawang hindi nag-Sasalah

بسم الله الرحمن الرحيم

TANONG: Kapag ang isang lalaki ay hindi nagsa-salah, ang kasal ba niya ay nawawalan na ng bisa at halaga dahil dito? Kung susundin natin ang hukm ng mga Ulaama na nagsasabi na ang sinoman na umiwan sa salah dala ng katamaran ay hindi isang kafir (hindi mananampalataya), kung gayon, ang hindi ba niya pagsasagawa ng salah ay magiging dahilan upang mawalan ng saysay ang kanyang kasal? Ano ang dapat gawin ng isang babae na may asawa na ganito ang sitwasyon?

SAGOT ni Shaykh Rabee’ ibn Haadee Al-Madkhalee (hafidhahullaah), isang kilalang scholar at retiradong Propesor mula sa University of Al-Madeenah

Ang usaping ito ay mayroong hindi pagkakasundo ang mga ulaama. Ang ilan sa kanila ay nagpahayag na ang taong hindi nagsasagawa ng salah ay lumabas na sa  Islaam, kung kaya ang kanyang kasal ay mawawalan na ng bisa , at ang iba pang kaugnay na pagsasabatas para sa hindi mananampalataya ay ipapataw sa kanya katulad ng batas sa pagmamana atbp.

Gayunpaman, marami sa mga Ulaama ang nagsabi na ang taong ito ay mananampalataya pa rin, isa pa rin siyang Muslim. At siya ay paaalalahanan tungkol kay Allaah (subhanahu wa ta’ala), lilinawin sa kanya ang panganib ng pag-iwan sa salah, na kung palilipasin niya ang oras at hindi siya magsasagawa ng salah, siya ay papatayin. Ang batas ng Islaam para sa mga katulad niya ay Pagpatay, gantimpalaan kayo ni Allaah .

Ang usapin tungkol sa salah ay isang mabigat na paksa. Ang isang tao na umiwan sa salah ay kinakailangan na pagsabihan. At kung ipagsawalang bahala niya ang pagtutuwid sa kanya at patuloy pa rin siya na hindi nagsa-salah, kinakailangan na ang asawang babae ay lumapit na sa korte kung sila ay nasa Islamikong bansa. Bakit? Ito ay upang makahingi siya ng khul’ at palayain ang kanyang sarili sa kontrata ng kasal. At hindi ipinahihintulot sa kaniya ang manatili sa piling ng kanyang asawa ng matagal kung ganito ang sitwasyon.

Tungkol naman sa kontrata at sa pagkawala ng bisa nito (sa kadahilanan na iniwan ang salah), hindi ko masasabi na ang kontrata ay mawawalan ng bisa. Gayon paman, ang solusyon rito ay ang maigawad sa babae ang khul’.

********

SOURCE
ito ay isinalin sa wikang Ingles at tanging sa http://www.bakkah.net ang pagmamay-ari, mula sa naitala cassette at may pahintulot ng  shaykh, file no. AARM003, 1423/7/23.