Mga Pahayag ng Salaf tungkol sa Salafiyyah

بسم الله الرحمن الرحيم

Imaam al-Asbahaanee (d.535H) – rahimahullaah – : “Ang palatandaan ng Ahlus-Sunnah ay iyong sumusunod sila sa Salafus-Saalih at iniiwanan nila ang mga bid’a at ang mga pagbabagong ipinakilala sa Deen.” [Al-Hujjah fee Bayaanil Mahajjah 1/364]

Abu Haneefah (d. 150H) (rahimahullaah) : “Manindigan kayo sa athar (salaysay) at sa tareeqah (daan) ng mga Salaf (Pious Predecessors) at iwasan ninyo ang mga pagbabagong ipinakilala sa ating relihiyon sapagkat ang lahat ng ito ay bid’a” [Iniulat ni As-Suyootee sa Sawn al Mantaq wal-Kalaam p.32]

lbn Taymiyyah (d.728H) -rahimahullaah- :“Walang pagpuna sa isang tao na nagpakilalang sumusunod sa pamamaraan (madhdhab) ng Salaf, na yumayakap at sumasangguni rito. Sa halip, sapilitan na ito ay tanggapin mula sa kanya ng walang pagtutol (Ittifaaq) dahil ang pamamaraan (madhdhab) ng mga Salaf ay pawang Katotohanan (Haqq).” [Majmoo al-Fataawaa 4:149]

Imaam adh-Dhahabee (d.748H) – rahimahullaah – : “Mula sa mapananaligang ulat ni ad-Daaraqutnee ay kanyang sinabi: Walang akong higit na kinamumuhian maliban pa sa ‘ilmul-kalaam (innovated speech and rhetorics). Sinabi ko: Hindi siya kailanman pumasok sa ‘ilmul-kalaam, o pakikipag-argumento. Sa halip, siya ay isang Salafee (tagasunod ng Salaf).”[Siyar 16/457]

As-Sam’aanee (d.562H) ay nagsabi sa al-lnsaab (3/273): “As-Salafi: ito ay ang pagpapakilala ng sarili, pagpapalagay sa mga Salaf at pagsunod sa kanilang pamamaraan, na naisalaysay mula sa kanila.”

lbn al-Atheer (d.630H) ay nagsabi sa al-Lubaab fee Tahdheebul-lnsaab (2/162), bilang komento niya sa sinabi ni as-Sam’aanee: “At mayroong grupo na makikilala dahil sa kanilang pagpapalagay sa kanilang mga sarili.” Na ang ibig sabihin ay: na ang katagang Salafi, at ang pagpapakita bilang nabibilang sa pangkat na ito, ay alam na noon pa mang panahon ni Imaam as-Sam’aanee, at ng mga nauna sa kanya.

********

[Source: http://www.thenoblequran.com/]
Advertisements

Salafiyyah

بسم الله الرحمن الرحيم

Bakit nga ba kailangan nating gamitin ang katawagan na Salafee? Ito ba ay pantukoy sa isang sekta, grupo o madhhab? Ganito ang sagot ni Shaykh Albanee (rahimahullah):

Gayunpaman, mayroong nagmula sa mga nag-aangkin na mayroong kaalaman, mga tao na nagtatatwa sa pagpapalagay/pagtataguri natin sa ating mga sarili bilang mga Salafi, at sinasabi nila na ito ay walang basehan sa relihiyon! At sinasabi pa nila :“Hindi ipinahihintulot sa isang Muslim ang sabihin na :“Ako ay Salafee.’” Kung gayon ay para na rin nilang sinabi na hindi ipinahihintulot sa MUslim ang magsabi na : “Ako ay sumusunod sa Salaf As-Saalih (the Pious Predecessors) sa kung ano ang kanilang pinaniwalaan, sinamba, at ang kanilang pamamaraan”! Walang pagdududa na ang ganitong pagtanggi – kung ito ang kanyang layunin – ay nangangailangan na palayain ng tao ang kanyang sarili mula sa matuwid na Islaam, na siyang sinunod ng mga Salaf , at ang kanilang pinuno ay walang iba kundi ang Propeta, sallAllaahu ‘ alayhi wa sallam. Ito ang nakasaad sa mutawaatir na hadeeth na matatagpuan sa dalawang Saheeh atbp, na siya, sallAllaahu ‘alayhi wa sallam, ay nagsabi: ” خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ “. Ang pinakamainam na nilikha ay ang aking henerasyon, at pagkatapos ay ang sumunod dito, at pagkatapos ay ang sumunod dito.”

Ang katagang Salaf ay bantog sa wikang Arabic, ngunit dahil ang pinag-uusapan rito ay tungkol sa relihiyon, kung gayon ay kunin natin ang hadith ng Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) kung saan ay kanyang sinabi sa kanyang anak na si Fatima (radiyallahu anha): “….Kaya’t katakutan mo si Allaah (subhanahu wa ta’ala) at maging mapagtiis ka. At ako ang pinakamainam na Salaf para sa iyo.” [Sahih Muslim ,(15)Chapter: The Virtues Of Fatimah (radiyallahu anha), The Daughter Of The Prophet (salallahu alayhi wa salam)]

Bukod pa rito, ang mga scholars ay gumamit rin ng kataga na “Salaf” sa maraming pagkakataon, na sa sobrang dami ay hindi na natin makakayang isa-isahin pa. Sapat na para sa atin ang isang halimbawa, at ito ang ginamit nila sa kanilang pakikipaglaban sa bid’a: “At ang lahat ng kabutihan ay nakasalalay sa pagsunod sa mga nauna sa atin (man salaf) habang ang bawat kasamaan ay nagmula sa pagdaragdag ng mga sumunod na henerasyon (man khalaf).” Kaya imposible sa isang Muslim na i-abswelto ang kanyang sarili mula sa pagpapalagay sa mga Salaf , gayundin, kung hindi niya ibibilang ang kanyang sarili sa iba pang pagpapalagay, ang mga scholar ay hindi siya maiwawalay sa hindi pananampalataya o pagkakasala.

********
Shaykh Muhammad Nasir Uddin al-Albani (rahimahullaah) / Source: Al-Asaala h, Issue 9