Ano ang dapat sabihin ng dating Kristiyano kung siya ay magSa-Shahadah

بسم الله الرحمن الرحيم

TANONG: Ang ilan sa mga Kristyano ay nagnanais na yakapin ang Al-Islaam, kaya ipinabigkas po naming sa kanila ang Shahadah. Ang sabi namin: Sabihin mo: Ash-hadu An-Laa Ilaha Illa-Allaah wa Ash-hadu Anna Muhammadan Rasool-Allaah wa Ash-hadu An ‘Eesaa Kalimatu-llaah wa Rooh Minhu (Ako ay sumasaksi na walang tunny na karapatdapat sambahin kundi si Allaah lamang at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang Propeta at ako ay sumasaksi na si ‘Eesaa [Jesus] ay Salita ni Allaah at ang kanyang espiritu ay nagmula kay Allaah[i.e. nilikha ni Allaah]). Mayroong ibang tao na nagsasabing mali ito at dapat daw ay huwag naming isama ang huling pangungusap. Ano po ba ang tama?

SAGOT: Kailanman (ay hindi ito magiging mali)! Dahil ito ay tumutukoy sa mga Kristiyano kaya ang hulling pangungusap ay kinakailangan. Sapagkat ito ang sisira sa mali nilang paniniwala. Kaya dapat lang na mayroong mag-utos sa kanila na sabihin nila na si ‘Eesaa (Jesus) ay Salita ni Allaah Subhanahu wa ta’ala at espiritu na nagmula sa Kanya at ibinigay Niya kay Maryam. Si ‘Eesaa ay hindi anak ni Allaah, o kaya ay siya mismo si Allaah, o ang pangatlo sa Trinidad. GANITO ANG SHAHADAH NA TUMUTUKOY SA MGA KRISTYANO; tama ang inyong ginawa at sinoman ang nagsasabing ito ay mali, siya ang nagkamali.

TANONG: Sabi po nila ay mayroon ring mga Kristyano na yumakap sa Al-Islaam noon pantheon ng Propeta ﷺ at hindi sill pinabigkas ng si ‘Eesaa ay Salita ni Allaah at espiritu na nagmula sa Kanya.

Shaykh: Ang mga ito (noon panahon ng Propeta ﷺ) ay nakakaunawa sa kahulugan ng Shahadah, samanatalang ang mga tao na tinutukoy nation ngayon ay hindi mga Arabs kaya dap at na maging malinaw sa manila ang usapin. Dahil ang mga tao noon, kapag sinabi mo sa kanila na sabihin nila: “Sabihin: ‘Laa Ilaha Illa-Allaah (Walang sinoman ang tunay nakarapatdapat sambahin maliban kay Allaah’ at kayo ay magiging matagumpay.” Sumagot sila:

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

“paano niya gagawin ang maraming diyus-diyosan na iisang diyos na lamang? Katiyakan , ang kanyang dala-dalang mensahe at paghikayat ng iba tungo rito ay isang bagay na nakapagtataka!” (Sad 38:5)

Kaya nauunawaan ng mga Arabo ang ibig sabihin ng Shahadah. Pero ngayon, kahit siguro ang mga Arabo ay nangangailangan na paliwanagan tungkol sa kahulugan ng Shahadah. Gayunpaman, ang mga Kristyanong Arabo ay nakababatid ng ibig sabihin ng Laa Ilaha Illa-Allaah dahil Arabic ang original nilang wika. Pero dahil ang tanong ay para sa mga hindi Arabo at sila ay tunny na nangangailangan ng masusing pagpapaliwanag. Ang layunin into ay upang alisin siya mula sa nakatanim na paniniwala sa kanyang puso, ang paging diyos ni Jesus, alayhis salam.

********
Shaykh Muhammad ibn Haadee Al-Madkhalee (hafidhahullaah)
Translated by Raha ibn Donald Batts
Source: http://ar.miraath.net/audio/4710
Advertisements

Mga Suliranin na Kinakaharap ng Isang Babaeng Balik-Islam

بسم الله الرحمن الرحيم

Ang mga Islaamic centers ay mayroong suliranin na kinakaharap sa pag-aanyaya sa mga hindi mananampalatayang kababaihan upang tanggapin ang Islaam. Ito ay may kinalaman sa pagnanais ng mga babaeng ito na yumakap sa Islaam ngunit ang kanila namang asawa ay ayaw. Isang napakahirap na desisyon ang isakripisyo mo ang iyong kasal lalo na kung mayroon kayong mga anak at ang asawa mo ay isang mabuting asawa, kung kaya mas higit na nananaig ang pagmamahal ng babae sa kanyang asawa kaysa sa pagnanais na yakapin ang Islaam. Alam natin na kapag ang babae ay yumakap sa Islaam, hindi na ipinahihintulot sa kaniya ang manatili sa pangangalaga/piling ng isang hindi Muslim na lalaki dahil sa sinabi ni Allaah ‘Azza wa Jal:

{at kapag nalaman na ninyo na sila ay mga mananampalataya ayon sa mga nakita ninyo na malilinaw na mga palatandaan ay huwag na ninyo silang ibalik sa kanilang mga asawa na walang pananampalataya, dahil ang mga kababaihan na mga mananampalataya ay hindi na ipinahihintulot na mapangasawa ng mga walang pananampalataya, at hindi rin ipinahintulot sa mga walang pananampalataya na makapag-asawa ng mga mananampalatayang kababaihan,} [Al Mumtahinah: 10]

Kaya paano natin haharapin ang ganitong problema? Pinahihintulutan ba tayo na akayin sila sa Islaam at pagkatapos ay wala na tayong pakialam sa iba pang susulpot na problema?

Ang lahat ng papuri ay kay Allaah (subhanahu wa ta’ala), mayrrong nagtanong kay Shaykh Muhammad ibn Saalih ibn ‘Uthaymeen ng ganito:

Isang babae ang nagtanong: Gusto ko pong yumakap sa Islaam ngunit ang aking asawa po ay isang mabuting asawa at ayoko pong mahiwalay sa kaniya, ano po ang dapat kong gawin?

Sagot: Ang babae ay kinakailangan na ihiwalay sa kanyang asawa. Subalit maaari niyang anyayahan ang kanyang asawa sa Islaam sa pamamagitan ng pagsasabi nang: “Gusto kong maging Muslim ngunit ang ating kasal ay mawawalan ng bisa hanggat hindi mo rin niyayakap ang Islaam.” Kapag sinabi niya ito sa kanyang asawa ay posible na pumayag ito na maging Muslim rin.

Tanong: Kung tanggapin na nang babae ang Islaam, dapat ba na bigyan muna niya ng Da’wah ang kanyang asawa sa kanilang bahay o kinakailangan na niyang umalis kaagad sa bahay na iyon?

Sagot: Kung umaasa siya na tatanggapin rin ng lalaki ang Islaam, kung gayon ay dapat siyang manatili sa kanilang tahanan hanggang matapos ang kanyang panahon ng ‘Iddah.

Tanong: Dapat ba na magtakip ang babae, itago ang kanyang awrah mula sa kanyang asawa habang siya ay nasa panahon ng ‘Iddah ?

Sagot: Mas ligtas para sa kanya na huwag niyang ipakita ang kanyang kagandahan sa kanyang asawa dahil hindi siya nakasisiguro na tatanggapin nga ng lalaki ang Islaam.

Tanong: Maaari ba na mapag-isa (khulwah) ang babae sa piling ng kanyang asawa?

Sagot: HINDI maaari.

Tanong: Kung ang pagsasabi nang lahat ng ito ay magiging sanhi upang lumayo sa Islaam ang babae, ipinahihintulot ba para sa atin na huwag na lamang sabihin sa kaniya ang bahagi ng talakayan na ito na posibleng hindi niya magustuhan at ganito na lamang ang ating sasabihin: “Yakapin mo muna ang Islaam at pagkatapos ay sasabihin namin sa iyo ang mga batas at alituntunin tungkol sa iyong asawa.”

Sagot: Hindi, dahil kapag ginawa ninyo ang ganito ay maaari siyang mag-murtad o tumalikod sa relihiyon matapos niya itong yakapin, at mas magiging malaki ang problemar. Kaya nga sinabi ng Propeta (صلى الله عليه وسلم) kay ‘Alee (radiyallahu anhu) noong ipadala niya siya sa khaybar:

“Anyayahan mo sila sa Islaam at ipabatid mo sa kanila ang kanilang mga obligasyon mula sa mga Karapatan ni Allaah sa kanila.”

Tanong: Kung ang babaeng ito, matapos niyang yakapin ang Islaam ay patuloy pa rin siyang nakikisama sa kanyang asawa, siya ay nakagagawa ng isang malaking kasalanan, hindi ba?

Sagot: Oo, pero pinahihintulutan ba na patuloy magsagawa ng zina?

Tanong: Sa kabuoan, ano ang dapat nating sabihin sa kaniya?

Sagot: Sasabihin natin: “Tanggapin mo ang Islaam at dapat mong malaman na kung ang iyong asawa ay hindi yumakap dito, ang inyong kasal ay mawawalan ng bisa.” Tapos.

Kung kayo ay nakikipag-usap sa kababaihan na mayroong ganitong sitwasyon, ito ang mga puntos na dapat ninyong bigyan ng pansin habang ipinaliliwanag ninyo sa kanila ng mahusay at madaling maintindihan:

# Ang pagmamahal kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) at sa Kanyang Sugo (salallahu alayhi wa salam) ay kinakailangan na una sa lahat;

# Kung siya ay tapat sa pag-aanyaya niya sa kanyang asawa na yakapin nito ang Islaam at siya ay nagdu- Du’aa para sa kanyang asawa, maaaring igawad ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang gabay sa kanyang asawa sa pamamagitan niya;

# Ang sinoman na umiwan ng bagay na pinakamamahal niya alang-alang kay Allaah (subhanahu wa ta’ala), ito ay papalitan ni Allaah (subhanahu wata’ala) ng higit na mainam para sa kanya;

# hindi binabalewala ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang sinoman sa Kanyang alipin na nagsasakripisyo ng kanilang minamahal para lamang sa ikalulugod ni Allaah (subhanahu wa ta’ala);

# At kinakailangan na gawin ninyo ang inyong makakaya upang mabigyang solusyon ang ganitong uri ng problema. Kung ang babae ay yumakap sa Islaam at siya ay nahiwalay sa kanyang asawa, kinakailangan na mayroong isang brother na tatayo at maninindigan na ialok ang kanyang sarili bilang asawa/taong handang magpakasal na tagapagbigay ng proteksiyon at siyang mangangalaga sa babae at sa kanyang mga anak o di kaya naman ay humanap kayo ng isang may kaya sa buhay na Muslim na siyang tutugon sa pangunahing pangangailangan ng babae at ng kanyang mga anak.

Wa billahi at-tawfeeq wal hidayah!

********

Shaykh Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeen (rahimahullaah)
Al Mawsoo’ah: No. 436

Ang Mga Dapat Iwanan ng Isang Bagong Muslim

بسم الله الرحمن الرحيم

1. Iwanan niya ang Shirk (ang pagtatambal sa pagsamba kay Allaah subhanahu wa ta’ala) sa lahat ng uri nito. Kabilang rito ang pagdarasal sa libingan, pag-aalay at panunumpa sa mga patay.

2. Iwanan niya ang mga bid’a (mga inimbento at pagbabago sa relihiyon). Ito ay mga gawaing pagsamba na hindi isinagawa at ipinag-utos ng Propeta (salallaahu alayhi wa salam) at ito ay dahil sa sinabi niya (salallaahu alayhi wa salam) :“Sinoman ang magsagawa ng isang bagay na hindi nagmula sa atin, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya”![Muslim 1718] Ibig sabihin ay hindi ito tanggap ng relihiyon.

3. Iwanan niya ang pagpapatubo (riba), pagsusugal, panloloko, pagsisinungaling sa pakikipagkalakal at ang pagbili at pagbebenta ng mga bagay na hindi pinahihintulutan (haram).

4. Iwanan niya ang Zina (pakikiapid, pakikipagtalik sa hindi asawa). At ang pakikipagtalik ay para lamang doon sa kanyang pinakasalan. At iwanan niya ang kabaklaan .

5. Iwanan niya ang pag-inom ng mga nakalalasing, ang paninigarilyo, ang pagkain ng karne ng baboy, ang pagkain ng anomang inialay sa iba maliban kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) at ang pagkain ng mga binitay o dati nang patay na hayop.

6. Iwanan niya ang pagpapakasal sa babae na hindi mananampalataya o kaya naman ay hindi nagmula sa mga Ahlul Kitab o Kristyano at Hudyo.

7. Hiwalayan niya ang kanyang asawa na hindi nagmula sa Ahlul Kitab , maliban kung ang babaeng ito ay tumanggap sa Islam kasabay niya o sa panahon ng kanyang iddah. (Ang iddah ay ang itinakdang panahon kung kailan ang babae ay hindi maaaring mag-asawa muli matapos mamatay ang kanyang asawa o matapos na siya ay idiborsyo.)

8. Kung ang pagtutuli ay hindi makasasama sa kanya, kung ganon ay dapat siyang magpatuli sa isang Muslim na Surgeon.

9. Kung may kakayahan siya upang lumikas mula sa lupain ng mga hindi mananampalataya patungo sa bansang Islamiko ay gawin niya. Kung wala naman siyang kakayahan , ay manatili siya sa kanyang bansa at maging matatag sa kanyang relihiyon.

********
Shaykh Salih ibn Fawzaan bin al-Fawzaan (hafidhahullaah)- Member of the Committee of Major Scholars 19/03/ 1433H
Sunnah Publishing

Mga Payo para sa Isang bago pa lamang nagsasabuhay ng Islaam

بسم الله الرحمن الرحيم

1. Palagiang paghingi ng tulong kay Allah (subhanahu wa ta’ala) upang manatiling matatag ang pananampalataya.

2. Dagdagan ang pagdalit ng mga talata ng Qur’an na may kasamang paglilimi sa bawat ayah nito. Sapagkat ang pagbigkas ng mga ayah ng Qur’an ay mayroong positibong epekto sa puso ng isang tao lalo na kung kalakip nito ay paglilimi sa kahulugan ng ayah na binabanggit.

3. Dapat ay maging masigasig sa pagsunod sa mga ipinag-uutos ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) at huwag mawalan ng gana o maging tamad. Ito ay dahil si Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) ay palagian na nananalangin na iligtas siya ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) mula sa kawalang kakayahan at katamaran.

4. Maging masigasig sa pakikipagkaibigan sa mga matutuwid na tao at lumayo sa mga mapaggawa ng kasalanan.

5. Kailangan ay payuhan rin niya ang kanyang sarili kung ano ang tamang gawin lalo na kung siya ay nasa malalim na pag-iisip. Napakatagal ng oras at ang tinatahak ay lubhang malayo! Sa ganitong pagkakataon, payuhan niya ang kanyang sarili at maging matatag siya. Ito ay dahil ang Jannah ay napalilibutan ng mga pagsubok at paghihirap, samantalang ang Apoy ng Impierno ay napapalamutian ng magagandang bagay.

6. Ilayo niya ang kanyang sarili sa mga masasamang impluwensya kahit pa sila ay mga tao na matagal na niyang kakilala. Sapagkat ang masasamang kasama ay madaling makaimpluwensya sa tao. At dahil dito, sinabi ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) na :” ang kahalintulad ng isang masamang kaibigan ay isang panday, maaari niyang masunog ang iyong damit , o mahawa ka sa masamang amoy na nagmula sa kanya. (Bukhari: 5534, Muslim: 2628)

********

Shaikh Muhammad ibn Saleh al-’Uthaymeen (rahimahullaah) Liqaa al Bab al Meftu 3/530, http://salafee.multiply.com/