Ang Pakikipagkamay sa Babaeng Hindi Mananampalataya na Nagnanais Mabigyan ng Da’wah- Shaykh Muqbil ibn Haadee (rahimahullaah)

بسم الله الرحمن الرحيم

Tanong: Ipinahihintulot po ba ang pakikipagkamay sa isang babae na hindi mananampalataya na dumating upang tanggapin ang Islam; at kung walang makikipagkamay sa kanya , maaaring magkaroon ito ng negatibong epekto, posibleng isipin niya na minamaliit siya; ano po ang dapat gawin ng isang Muslim sa ganitong sitwasyon?

Sagot:Hindi ipinahihintulot ang pakikipagkamay sa kanya , ito ay dahil sa naisalaysay ni At-Tirmidhee sa kanyang Jaami’ mula kay Umaymah bint Ruqayqah na nagsabing: Ang Sugo ni Allaah ﷺ ay nagsabi:

“Hindi ako nakikipagkamay sa mga babae.”

Bukod pa rito, mayroon ring naisalaysay si Al-Bukhaaree sa kanyang Saheeh mula kay Aa’ishah (radiyallahu anha), na nagsabi tungkol sa Sugo ni Allaah ﷺ: “WAllaahi, ang kanyang kamay ay hindi humawak sa kamay ng ibang babae.”

Isinalaysay ni At-Tabaraanee sa kanyang Mu’jam mula kay Ma’qil ibn Yassaar (radiyallahu anhu) na nagsabing: Sinabi ng Sugo ni Allaahﷺ sa:

“Na ang isa sa inyo ay tusukin sa ulo ng bakal na karayom ay higit na mabuti para sa kanya kaysa ang hawakan niya ang isang babae na hindi ipinahihintulot para sa kanya.”

Ang dapat maunawaan rito ay hindi ito isang pagmamaliit sa babae. Sa halip, ito ay usaping pangrelihiyon. Higit pa rito, kasama ng pakikipagkamay ay ang pagtingin at pakikipag-usap. Kaya dapat lamang na ang mga bagay ay ilugar sa dapat nitong kalagyan. Nabanggit ko ang Hadeeth ni Umaymah bint Ruqayqah; dito ay sinabi ng babae:

“Hindi ka ba makikipagkamay sa akin O Sugo ni Allaah, katulad ng pakikipagkamay mo sa mga kalalakihan?” Sumagot siya:“Hindi ako nakikipagkamay sa kababaihan. Ang sinabi ko sa isandaang kababaihan ay katulad rin ng sasabihin ko sa isang babae.”

At ang Propeta ﷺ ay dadalit sa kanila ng ayah ng Qur’an na mula sa huling bahagi ng Soorah Al-Mumtahinah at itatanong sa kanila:

“Sinusunod ba ninyo ang ayah na ito?”

At sila ay sasagot: “Oo.”

********
Isinalin sa wikang banyaga (Ingles) ni: Aboo Moosaa Raha ibn Donald Batts (MTWS)
Source: http://muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=2734
Advertisements

Natatanging Katangian ng Babaeng Salafi

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

[1] Pinanghahawakan nya ang Aklat ng Allaah at Sunnah ng Sugo ni Allaah (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam), sa abot ng kanyang makakaya, batay sa pang-unawa ng mga Salafus-Saalih.

[2] Nararapat rin sa kanyang pakitunguhan ang mga Muslim ng may kagandahang-asal, at kahit pa ang mga hindi mananampalataya. At sinabi ng Allaah sa kanyang dakilang aklat,

“At kapag kayo ay nagsalita sa mga tao ay pawang mabubuting salita lamang ang inyong sasabihin” [Sooratul-Baqarah  2:83]

At sinabi Niya,

“Katiyakan, inutusan kayo ng Allâh na ibalik ang mga ipinagkatiwala sa inyo doon sa mga nagmamay-ari nito” [Sooratun-Nisaa‘ 4:58]

At Siya rin nagsabi,

“At kapag kayo ay nagbitaw ng salita ay pawang katotohanan lamang ang inyong sasabihin” [Sooratul-An’aam 6:152]

At ang Allaah Kataas-taasan ay nagsabi,

“O kayong mga naniwala sa Allâh at sumunod sa Kanyang Sugo! Panindigan ninyo ang katarungan at isagawa ninyo ang pagtestigo nang alang-alang saAllâh, kahit na ito ay laban pa sainyong mga sarili, o di kaya ay sa inyong mga magulang, o di kaya ay sa inyong mga kamag-anak, kahit na siya man ay mayaman o mahirap; dahil ang Allâh ay Ganap na Tagapagtanggol para sa inyo kaysa sa kanila, at Ganap na Nakaaalam kung ano ang nakabubuti sa kanilang pareho.” [Sooratun-Nisaa‘ 4:135]

[3] At obligado para sa kanya na panatilihin ang kanyang Islaamikong kasuotan. At dapat rin niyang ilayo ang kanyang sarili sa mga kaaway ng Islaam. Iniulat ni Imaam Ahmad (d, 241H) sa kanyang musnad mula sa hadeeth ni Abdullaah Ibn ‘Umar (radiallaahu ‘anhumaa) na nagsabi, ‘Ang Sugo ng Allaah  (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam) ay nagsabi, “Ang sinumang tumulad sa isang tao, siya ay isa sa kanila”¹

At sinabi ng Allaah, hinggil sa suliranin ng pananamit,

“O Propeta! Sabihin mo sa iyong mga asawa, sa iyong mga anak na kababaihan, at sa mga kababaihan na mga mananampalataya na takpan nila ang kanilang mga ulo at kanilang mga mukha hanggang sa bahagi na kanilang mga kasuotan; upang matakpan ang kanilang mga mukha, mga dibdib at mga ulo; ito ang pinakamalapit upang sila ay maiba sa pamamagitan ng pagtakip at pangangalaga, upang hindi nila mailagay sa kapahamakan ang kanilang mga sarili o di kaya ay sa pagkayamot.” [Sooratul-Ahzaab 33:59]

At inuulat ni at-Tirmidhee (d. 274H) sa kanyang Jaami’ mula sa hadeeth ni Abdullaah ibn Mas’ood (radiallaahu ‘anhu) na nagsabi, ‘Ang sugo ng Allaah (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam) ay nagsabi, ‘Ang babae ay ‘awrah (anuman ang kinakailangang takpan). Kapag siya ay lumabas, ang shaytaan ay nakaantabay sa kanya”²

[4] Pinapayuhan rin namin siyang pakitunguhan ang asawa ng mabuti kung siya ay naghahangad ng  mainam na buhay. At sinabi ng Propheta (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam), “Kapag ang babae ay tinawag ng kanyang asawa sa kanyang tabi at siya ay tumangi, isinusumpa siya ng mga anghel.”³ Ang hadeeth ay napagkasunduan. At mayroon rin matatagpuan sa saheeh muslim …“maliban siyang nasa langit ay galit sa kanya.”4

[5] Gayun din kinakailangan niyang palakihin ang kanyang mga anak ayon sa Islaamikong pamamaraan. At inuulat ni al-Bukharee (d. 256H) at Muslim (d. 261H) sa kanilang mga saheeh mula sa hadeeth ni ‘Abdullaah Ibn ‘Umar (radiallaahu ‘anhumaa) na nagsabi, Sinabi ng Sugo ng Allaah (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam),  “Ang bawat sa inyo ay tagapangalaga at ang bawat isa sa inyo ay tatanungin tungkol sa kanyang nasasakupan.”5 At binanggit niya na ang babae ay tagapangalaga ng pamamahay ng kanyang asawa at tatanungin siya tungkol sa kanyang nasasakupan.”6

At matatagpuan din sa Saheehayn (i.e. al-Bukhaaree at Muslim) mula sa hadeeth ni Ma’qil Ibn Yasaar (radiallaahu ‘anhu) na nagsabi, “Walang tagapangalaga ang inatasan ng Allaah ng kanyang sinasakupan at pagkatapos kapag hindi niya ibinalik ng taos-puso ang pagtitiwala na ito, hindi nya maaamoy ang halimuyak ng paraiso”7 Kaya hindi siya pinahihintulutan na maging abala sa pagbibigay ng dawah na mapapabayaan niya ang kanyang tungkulin sa pagpapalaki ng kanyang mga anak.

[6] Gayun pa man, mas mainam sa kanya ang matuwa/makuntento sa anumang hatol na may kinalaman sa estado ng kababaihan at kalalakihan. At Sinabi ng Allaah ang kataas-taasan,

“At huwag na kayong umasam pa sa mga bagay na itinakda ng Allâh, hinggil sa pangingibabaw ng ilan sa inyo sa iba” [Sooratun-Nisaa‘ 4:32]

At sinabi ng Allaah ang Kataas-taasan,

“Ang mga kalalakihan, sila ang mga tagapagtuwid ng mga kababaihan, tagapangasiwa at tagapangalaga; dahil sa pagtatanging Allâh sa kanila ng mgakatangian, na sila’y naging karapat-dapat hinggil sa mga bagay na ito; at dahil din sa kanilang naibigay na mga ‘Mahr’ at sa obligasyon nila bilang tagapagtustos. Sa mga mabubuti at matutuwid nakababaihan at sumusunod sa batas ng Allâh, sa kanilang mga asawa at pinangangalagaan nila ang lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala sa kanila sa oras na wala ang kanilang mga asawa sa pamamagitan ng pangangalaga at pamamatnubay ng Allâh, at sa mga yaon namang nangangambang baka sila ay lalabag sa inyo, ay pagpayuhan ninyo sila ng magandang salita; at kapag hindi nagbunga para sa kanila ang magandang salita, ay huwag ninyo silang tabihan sa higaan; at kapag hindi naging mabisa ang hindi ninyo pagtabi sa kanila sa higaan, ay paluin ninyo sila sa pamamagitan ng pagpalong hindi nakasasakit” [Sooratun-Nisaa‘ 4:34]

At mayroon din matatagpuan sa saheehayn mula sa hadeeth ni Abee Hurayrah (radiallahu ‘anhu) na nagsabi, Ang sugo ng Allaah ay (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam) ay nagsabi: “Pakitunguhan ang mga kababaihan ng mabuti, sapagkat ang mga babae ay nagmula sa baluktot na bahagi ng tadyang at ang pinakabaluktot na parte ng tadyang ay nasa pinakataas. At kung nanaisin mong ituwid, ito ay tuluyang mababali, ngunit kung hahayaan ninyo sila sa kung ano sila, mananatili itong baluktot.”8

At nararapat para sa babae na maging kuntento sya sa anumang itinakda ng Allaah para sa kanya sa mga tuntuning pangingibabaw ng lalaki sa kanya. At hindi ito nangangahulugan na siya ay magpapa-alipin sa kanya. Ang Sugo ng Allaah (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam) ay nagsabi, na matatagpuan sa Jaami ni at-Tirmidhee, Pakitunguhan ang mga kababaihan ng mabuti dahil sila ay ipinagkatiwala lamang sa inyo. Kayo ay nakahihigit sa kanila. Sa katunayan, sila ay may karapatan sa inyo katulad ng pagkakaroon ninyo ng karapatan sa kanila. Karapatan mo ang ligayang idudulot sa piling niya at ang pagbabawal na papasukin sa inyong tahanan ang sinomang hindi mo ninanais na pumasok dito. At karapatan naman ng iyong asawa mula sa iyo ang pagtrato mo ng mabuti at pagbibigay ng sustento para sa kanilang pagkain at pananamit.” 9

Pagpalain ka nawa ng Allaah. Kaya mas mainam na lahat tayo ay magtulungan sa kabutihan. Ang lalaki ay kailangang makitungo sa kanyang asawa sa islamikong pamamaraan at dapat niyang tulungan siya sa pagtawag sa Allaah. At ang babae ay dapat makitungo sa kanyang asawa sa islaamikong pamamaraan at tulungan siya sa kaalaman at sa pagtawag sa Allaah at pangalagaan niya ang kanyang pamamahay. At sinabi ng Allaah ang Kataas-taasan,

“Magtulungan kayo, O kayong mga mananampalataya sa isa’t isa, sa pagsasagawang kabutihan at pagkatakot sa Allâh; at huwag kayong magtulungan sa anumang bagay na kasalanan at paglabag sa batas ng Allâh” [Sooratul-Maa‘idah 5:2]

At kay Allaah tayo hihingi ng tulong.

********

Imaam Muqbil Ibn Haadee al-Waadi’ee (rahimahullaah)
Pinagkunan: Sunnah Publishing [Isinalin ni Maaz Qureshi sa wikang banyaga (Ingles)]
Endnotes:
¹: Saheeh: Related by Aboo Daawood (no. 4031), Ahmad in al-Musnad (no. 5093).  It was authenticated by al-Albaanee in Ghaayatul-Maraam (no. 109).
²: Saheeh: Related by at-Tirmidhee (no. 1173).  It was authenticated by al-Albaanee in Saheehut-Tirmidhee (no. 936).
³: Related by al-Bukhaaree (no. 4897), Muslim (no. 2596), Aboo Daawood (no. 2141) and Ahmad in al-Musnad (no. 9379)
4: Related by Muslim (no. 2595).
5: Related by al-Bukhaaree (no. 853), Muslim (no. 1829), Aboo Daawood (no. 2928), at-Tirmidhee (no. 1705) and Ahmad in al-Musnad (no. 5145).
6: Related by al-Bukharee (no. 2419) Muslim (no. 3408) and Ahmad in al-Musnad (no. 5990).
7: Related by al-Bukhaaree (no. 6646), Muslim (no. 142) and ad-Daarimee in his Sunan (no. 2796).
8: Related by al-Bukhaaree (no. 4890) and Muslim (no. 1468).
9: Hasan: Related by Ibn Maajah (no. 1851) and at-Tirmidhee (no. 1163).  It was authenticated by al-Albaanee in Saheehut-Tirmidhee (no. 929).
10: Saheeh: Related by Aboo Daawood (no. 2142) and Ahmad in al-Musnad (no. 19509).  It was authenticated by al-Albaanee in Ghaayatul-Maraam (no. 244).
11: Taken from Majmoo’ul-Fataawaa an-Nisaa‘iyyah of Muqbil Ibn Haadee.