Asawa

بسم الله الرحمن الرحيم

At kabilang din sa palatandaan ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa Kanyang kadakilaan at ganap na kakayahan ay ang paglikha Niya para sa inyo mula sa inyong sarili, O kayong mga kalalakihan ng inyong mga asawa; upang mapanatag ang inyong mga kalooban at magkaroon kayo ng papamamahingahan, at ginawa Niya sa pagitan ng babae at kanyang asawa ang pagmamahal at pagkaawa. [Surah Rum :21]

Ang pagiging ganap ng isang lalaki ay mapatutunayan sa kung paano niya tratuhin ang kanyang asawa. Kaya nga sa isang hadith ay sinabi ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) : ” [ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم ] رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

Ang mananampalataya na mayroong ganap na paniniwala ay iyong may pinakamainam na ugali, at ang pinakamabuti sa inyo ay siya na mabuti sa kanyang asawa”.

Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pagmamahalan at pagtatangi sa isa’t-isa ay tila ba lumalamig. Ang sabi nga ng iba, ‘kahit ang ulam mo ay adobo, kung araw-araw mo naman itong kakainin ay siguradong magsasawa ka rin”. Kung kaya, ang noon ay itinuturing na A-SA-WA, ngayon ay naging

SA-WA na.

Ganito nga ba ang dapat mangyari? Kung ang ating asawa ay mayroong magagandang katangian, siguradong hindi natin ito pagsasawaan. Ang ibig sabihin pala nito ay iyong mga katangian na hindi natin nagugustuhan sa kanya ang siya nating pinagsasawaan. Ano nga ba ang aral ng Islaam tungkol dito?

Sinabi ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam): “[ لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره ] رواه مسلم
Ang isang mananampalataya ay hindi dapat mamuhi sa kanyang asawa na mananampalataya rin. Sapagka’t kung mayroong ugali ang kanyang asawa na hindi niya nagustuhan ay katiyakan naman na mayroon rin itong ugali na kanyang kalulugdan”.

Kaya walang dahilan upang pagsawaan mo ang iyong asawa. At kung dumating naman sa punto na hindi mo na kayang pagtiisan ang pakikisama sa kanya, na ang iyong A-SA-WA na ikaw ay nag-SAWA na, bakit hindi mo subukin na bigyan siya kahit man lamang ….

A-WA

Dahil sa iyo, bilang isang lalaki, iniatang ang pangangalaga sa babae na iyong asawa. ” [ [ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته ] متفق عليه

Kayong lahat ay tagpangalaga at may responsibilidad sa inyong nasasakupan. Ang pinuno ang siyang tagapangalaga ng kanyang nasasakupan, at ang lalaki ang tagapangalaga ng kanyang pamilya.”

At hindi masasabi na ginagawa mo ang iyong responsibilidad kung hindi mo sinusunod ang sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa Qur’an:

( النساء 19 ) : { وعاشروهن بالمعروف }
At ang karapat-dapat na pakikisama ninyo sa inyong mga asawa ay dahil sa pagmamahalan, pag-uunawaan at pagbibigay sa kanila ng kanilang karapatan. At kung sakaling ayaw na ninyo sa kanila dahil sa kadahilanang makamundo ay pagtiisan ninyo (ang situwasyon).

Ngunit kung talagang wala ka nang nararamdaman na pagmmahal sa kanya, at ang pagiging asawa niya para sa iyo ay …

WA

na, kung gayon ay palayain mo siya sa pinakamarangal na paraan na nababagay sa isang Muslimah. Sapagkat ang tunay na mananampalatayang Muslim ay iyong pinahahalagahan niya ang damdamin ng kanyang kapwa, lalo na ng babae na minsan sa buhay niya ay kanyang naging ASAWA.

وقال تعالى ( الحجرات 10 ) : { إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم }
Katiyakan, ang mga mananampalataya ang tunay na magkakapatid sa ‘Deen,’

وقال تعالى ( الحجر 88 ) : { واخفض جناحك للمؤمنين }
at magpakumbaba ka sa mga mananampalataya na naniwala kay Allâh (subhanahu wa ta’ala) at sa Kanyang Sugo.

Advertisements

Gheerah

بسم الله الرحمن الرحيم

Nakakalungkot! Napakaraming mga kalalakihang Muslim ang nagpo-post ng pictures ng kanilang mga asawa na hindi nakasuot ng tamang Hijaab, dito sa internet, mayroon naman na wala ngang larawan ngunit ‘inilalarawan’ naman nila ang kanilang asawa, ang iba naman ay niyayakap o hinahalikan ang kanilang asawa sa pampublikong lugar.

Nasaan na ang Gheerah? Nasaan ang Hayaa’?

Ang dalawang nabanggit ay mga espesyal na katangian ng mga Muslim. Ang bawat Muslim ay kinakailangan na mayroong Hayaa at Gheerah. Dahil katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam):

“Ang Hayaa’ ay bahagi ng Imaan”!

At kung ang lalaki ay walang Gheerah para sa kanyang asawa, kung gayon ay ituring niya ito bilang isang babala…

Sinabi ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam):

‘Ang Dayooth ay hindi makakapasok sa Jannah.’ Tinanong siya ng isang Sahabah , ‘Sino ang Dayooth?’ Sumagot ang Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam , ‘Sya iyong walang pakialam kung sinoman ang bumisita sa kanyang asawa (i.e. kalalakihan).’

At tungkol naman sa usapin ng Gheerah, si Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullaah, ay nagsabi,

“At ang Dayyouth (lalaki na walang nararamdaman na selos para sa mga kababaihan ng kanyang pamilya) ay ang pinakamababang uri ng nilikha ni Allah (subhanahu wa ta’ala), at ang Jannah ay hindi ipinahihintulot para sa kanya, (ito ay dahil sa kawalan niya ng damdamin ng pagseselos).

Ang pundasyon ng relihiyon ay ang Gheerah, at ang sinoman na walang Gheerah, siya ay walang relihiyon, sapagkat ang Gheerah ang nagbibigay proteksiyon sa puso at nagpapasigla sa katawan, at nagsisilbing pananggalang sa kasamaan at kahalayan, at ang kawalan nito ay siyang pumapatay sa puso na nagiging sanhi upang ang katawan ay mamatay rin, at wala nang matitira upang maging pananggalang [laban sa maliliit na bagay].

At ang halimbawa ng Gheerah sa puso ay ang halimbawa ng lakas na nagbibigay ng proteksyon mula sa sakit at nilalabanan ito, kaya’t kung ang lakas ay mawala, siya ay haharap sa isang sakit, at hindi siya makahahanap ng kahit ano na magbibigay sa kanya ng proteksyon, kaya ang sakit na ito ay gugupo sa kanyang katawan at sisirain siya. .”

Ad-Daa’ Wad-Dawaa’, p.77

Nakalulungkot! Mayroon tayong milyon-milyon na mga kalalakihan na “dayooth” at wala silang kaalam-alam sa panganib na dulot nito…

Kapatid na Muslim,

KAYO ANG LALAKI at dapat lamang na umakto kayo bilang mga LALAKI, ang INYONG asawa ay asawa NINYO at hindi asawa ng iba, kaya PAKIUSAP….protektahan ninyo sila at pangalagaan. Huwag ninyong gayahin ang mga hindi -Muslim sa kanilang mga masasamang gawi, dahil IBA KAYO at iba sila, HINDI KAYO MAGKAPAREHO. Sikapin ninyo na protektahan ang ating Ummah laban sa tuluyang pagkawasak sa pamamagitan ng paghuhubad at isang pagkilos na walang paggalang na kung tawagin nila ay FREEDOM …

“ANG WORLD HIJAB DAY”

بسم الله الرحمن الرحيم

Sinabi ng Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa Qur’an (sa pagkakasalin):

“Sa araw na ito ay kinumpleto Ko nang ganap para sa inyo, ang inyong ‘ Deen,’ na ito ay ‘Deen Al-Islâm” (Suratul Mai’dah :3)

Kung kaya naman bilang mga Muslim na Ahlus Sunnah wal Jama’ah, tayo ay naniniwala na tunay ngang kumpleto na ang ating relihiyon at hindi na nangangailangan pang dagdagan o ang may baguhin. Dahil kung gagawin natin ito ay nangangahulugan lamang na hindi natin pinaniniwalaan ang sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) at ng Kanyang Propeta (salallaahu alayhi wa salam) ng ipagbilin niya (salallahu alayhi wa salam) : “Sinoman ang gumawa at magpakilala ng pagbabago sa relihiyon (i.e., Islam) na hindi parte nito, ito ay hindi tatanggapin.” (Isinalaysay ni al-Bukhaari, no. 2697; al-Fath, 5/355). At sinabi pa niya, “Lahat ng bid’ah ay pagkaligaw.” (Isinalaysay nina Ahmad, 4/126; al-Tirmidhi, no. 2676).

Ano nga ba ang ipinagkaiba ng World Hijab Day sa iba pang bid’ah na ginawa ng mga tao? Simulan natin sa History.

Sino at kanino nagsimula ang ‘taunang pagdiriwang’ na ito? (Ito po ay nasa ikalawang taon na ng pagdiriwang).

SAGOT: Ang ‘idea’ ng pagkakaroon ng World Hijab Day ay nag-umpisa sa isang kabataang Muslimah na nakaranas ng mga ‘pang-aapi’ mula sa mga tao na hindi nakakaunawa sa pagsusuot ng hijab. Ito ay nagsimula noong isang taon lamang, Feb.13, 2013. Bagaman maganda ang adhikain niya na ‘makatulong’ upang higit na maunawaan ng mundo kung bakit nagtatakip ang mga Muslimah at ito ay sa pamamagitan ng paggamit niya sa ‘media’, Facebook, internet at iba pa, ang ganitong gawain na taon-taong ipinagdiriwang ay WALANG BATAYAN sa ating relihiyon.

Nang ibaba ang ayah tungkol sa pagtatakip ng kababaihan: “at pangalagaan nila ang kanilang mga pribadong bahagi mula saanumang mga ipinagbawal ng Allâh (subhanahu wa ta’ala), at huwag nilang ilantad ang kanilang kagandahan sa mga kalalakihan, kundi pagsumikapan nila na ito ay maitago maliban sa mga nakalantad na pananamit na nakasanayan na ito ay nakalantad na kasuotan,kung ito ay hindi nagdudulot ng anumang ‘fitnah (o panghahalina na makagawa ng kasamaan), at ibababa nila ang panakip ng kanilang ulo hanggang sa matakpan ang kanilang mga dibdib na natatakpan nito ang kanilang mga mukha; upang mabuo ang kanilang panakip, at huwag nilang ilantad ang anumang kagandahan na nakatago maliban lamang sa kanilang mga asawa na mga kalalakihan; [Surah An-Nur : 31]

At kapag tinanong ninyo ang mga asawa ng Propeta hinggil sa anumang pangangailangan mula sa mga kagamitan sa bahay at iba pa ay magtanong kayo mula sa kabila ng tabing (kayo ay nasa kabila ng tabing); dahil ito ang masnakalilinis sa inyong mga puso at sa kanilang mga puso mula sa anumangsumasagi sa mga kalalakihan na patungkol sa kababaihan at gayundin sa mga kababaihan na patungkol sa mga kalalakihan; dahil ang pagkikita ay nagiging dahilan ng ‘Fitnah [Suratul Azhab : 53]

ang mga ayah na ito ay sinunod ng mga Sahabiyyat (radiyallahu ajma’een), ng mga Tabi’een, atba’ut tabi’een, na hindi kinailangan na magkaroon ng partikular na araw ng pagdiriwang o commemoration, huwag pang isali na mas higit ang ‘pang-aapi’ na dinanas nila mula sa mga hindi mananampalataya kung ihahambing sa dinaranas natin ngayon ng dahil sa pagsusuot ng hijab.

Pangalawa: ay maaaring sabihin na maganda ang intensyon sa likod ng pagdiriwang na ito katulad ng pagbibigay suporta doon sa mga pinagbawalan na magsuot ng hijab na alam naman natin na mayroon ngang mga lugar na ito ay ipinagbawal. SAGOT: Ang kahulugan ng hadeeth na Innamal ‘amalu binniyyat ay tunay na hindi lubusang nauunawaan ng ibang tao. Sapat na sa kanila na maganda ang kanilang niyyat kahit na ang gawain nila ay lihis at taliwas sa kung ano ang ipinag-uutos ng relihiyon. Ayon nga kay “Shaikh al-Albaani (rahimahullaah):

“Ang hadeeth na ito ay nangangahulugan na tanging ang matuwid na gawain lamang ang tatanggapin ng naaayon sa matapat na intensiyon, at hindi kabilang dito ang mga gawain na sumasalungat sa Batas na Itinakda at inaaakala na ito ay magiging tama kapag hinaluan ng mabuting intensiyon. Walang mag-aangkin at magsasabi ng ganito kung hindi ang isang taong ignorante at ang nais lamang ay masunod ang sarili niyang gusto! [pinagkuhanan: silsilat ul-hudaa wan noor, 340/8 & nudhum al-faraaid, 21 :asaheeha translations]

Pangatlo: Ang mismong gawain na kanilang inilunsad, ang World Hijab Day, ang pagharap sa maraming tao lalo na sa media na hindi nakasuot ng tamang hijab (ayon sa napagkaisahan ng mga Ulaama, ang tamang hijaab ay iyong natatakpan pati ang mukha) ay magsisilbing fitnah lalo na sa mga kalalakihan.

Pang-apat: Ang pag-eengganyo sa ‘lahat pati na sa hindi mananampalataya’ na magtakip sa araw na itinakda nila para sa pagdiriwang ay isang paglabag rin sa tunay na dahilan ng pagbababa sa kautusan ng pagsusuot ng hijab. “O Propeta! Sabihin mo sa iyong mga asawa, sa iyong mga anak na kababaihan, at sa mga kababaihan na mga mananampalataya na takpan nila ang kanilang mga ulo atkanilang mga mukha hanggang sa bahagi na kanilang mga kasuotan; upang matakpan ang kanilang mga mukha, mga dibdib at mga ulo; ito ang pinakamalapit upang sila ay maiba sa pamamagitan ng pagtakip at pangangalaga, upang hindi nila mailagay sa kapahamakan ang kanilang mga sarili o di kaya ay sa pagkayamot. [Suratul Ahzab : 59]

At sa huli ay iiwanan namin ang athaar na ito na nagmula kay Ali (radiyallahu anhu) na tumutukoy sa hindi pagkakaroon ng puwang ng sariling opinyon sa ating relihiyon. Kung itong World Hijab Day na ito ay ang tanging naiisip na paraan ng mga nagpasimuno ng gawaing ito, nawa ay patawarin sila ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) at gabayan tungo sa Tamang Landas, Ameen!

5) باب المسح على الخفين

وَعَنْ عَلِيٍّ – رضى الله عنه – قَالَ: { لَوْ كَانَ اَلدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ اَلْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ, وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم -يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ (76) .

2 – صحيح. رواه أبو داود (162).

“Kung ang relihiyon ay ibabatay sa opinyon ay sasabihin ko na mas mahalaga na punasan ang ilalim ng talampakan ng medyas kaysa sa ibabaw, ngunit nakita ko ang Sugo ni Allaah (salallahu alayhi wa salam) na pinunasan ang ibabaw ng kanyang medyas na yari sa balat ng hayop.” [Iniulat ni Abu Da’ud na mayroong maganda at tamang Isnad (kawing ng mga nagsalaysay)].