Panalangin habang nagsasalaah na gamit ay ibang Wika – Shaykh Muhammad ibn Saalih Al- ‘Uthaymeen (rahimahullaah)

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Tanong: Ano ang Hukom sa panalangin sa salaah gamit ang ibang wika maliban sa arabik, partikular sa isang tao na hindi marunong sa wikang arabik.

Sagot: Ang Panalangin sa ibang wika maliban sa salitang arabik para sa taong hindi marunong ng arabik ay pinahihintulutan, maging ito ay sa salaah o sa labas ng salaah. Dahil ang taong hindi marunong ng arabik at pag siya ay pinagsalita mo ng arabik ito ay magiging pabigat lamang sa kanya dahil hindi niya ito nauunawaan.

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا
Na kung kaya,hindi ipinag-utos ng Allâh sa Kanyang mga alipin ang mga bagay na hindi nila makakayanan…(Al-Baqarah 2:286)

Kung may isang magsasabi: Tuturuan namin siya, At sasabihin namin: Kung tuturuan mo siya ng salita ngunit hindi niya alam ang kahulugan nito ano ang  pakinabang? Gayon pa man pinahihintulutan ang tao na manalangin sa kanyang salita (i.e wika); ibig sabihin, sa salita ng isang nananalangin, sa wikang arabik o maliban sa salitang arabik. Para naman sa Qu’raan, hindi pinahihintulutan para sa sinuman ang magsalita nito maliban sa wikang arabik, sa kahit anumang kalagayan (i.e naiintindihan niya o hindi). At para naman sa mga du’aa na kung saan ay naiulat (i.e. sa Qur’aan at Sunnah), kung siya ay may dahilan upang hindi niya ito mapag-aralan sa wikang arabik, kung gayon walang masamang banggitin niya ang du’aa gamit ang sarili niyang wika. Ganoon pa man, halimbawa, ang pangalan ng Allaah,  hindi ito maaaring palitan ng iba maliban sa wikang arabik. Kung hindi ito posible siya ay maaaring manalangin sa ibang salita maliban sa wikang arabik.

Kaya ang kategorya (ng salita sa loob ng salaah) ay ilan? Tatlo:

Ang Una: Ay yung mga hindi pinahihintulutan maliban sa wikang arabik. Ito ay ang Qur’aan.

Ang Pangalawa: Ay yung pinahihintulutan sa arabik at maliban dito para ito sa isang hindi nakakaintindi ng arabik, at ito ay panalangin sa Allaah sa anumang hindi nanggaling (mula sa Qur’aan o sa Sunnah).

Ang Pangatlo: Panalangin sa kung anuman ang naiulat, tulad ng mga du’aa o maliban sa mga ito. Sabi namin: Kung ang tao ay may kakayahang bigkasin ito sa arabik ay nararapat itong sa arabik. At kung hindi niya ito makakaya kung gayon (maaari na niyang bigkasin) sa kanyang wika.

********

Shaykh Muhammad ibn Saalih Al-‘Uthaymeen (rahimahullaah)
 Source:(Isinalin ni Rasheed ibn Estes Barbee sa wikang banyaga (Ingles)
http://mtws.posthaven.com
Advertisements

Sampung Dahilan kung bakit nanaisin mong matutuo ng wikang ARABIC

بسم الله الرحمن الرحيم

1. Ang Arabic ay ang wika ng Qur’aan

2. Ang Qur’aan ay magdaragdag sa iyong kaalaman

3. Ang Qur’aan ang iyong magiging gabay tungo sa mabubuting gawa

4. Ang Qur’aan ang magpapaliwanag sa iyo ng mga mensahe na nais iparating ng mga naunang kasulatan

5. Ang pagpapaliwanag ng nilalaman ng Qur’aan ay mauunawaan lamang gamit ang wikang Arabic

6. Ang malaking gantimpala sa pagbabasa/pagdalit ng Qur’aan—sa bawat letra

7. Marami sa mga obligasyon sa Islam ay hindi makukumpleto maliban kung gagamit ng wikang Arabic (ex. ash-Shahaadah)

8. Ang Sunnah ay sa wikang Arabic rin nakatala

9. Kung walang Arabic, ang tao ay mananatiling bulag na tagasunod sa mga isinalin na akda

10. Ang pagkaligaw at bid’ah ay karaniwang nagagawa ng isang tao na hindi makaunawa ng maayos ng wikang Arabic .

********

Source: TROID.CA