Ang Agarang Pagtapos sa Pag-aayuno Kapag Lumubog na ang Araw (Sunnah sa pag-aayuno)

بسم الله الرحمن الرحيم

Inulat ni Sa’îd b. Al-Musayyib mula sa kanyang ama, “Minsan ay nakaupo ako kasama ni ‘Umar (radiyallahu anhu) ng mayroong isang lupon ng tao na dumating mula sa Al-Shâm. Kinumusta sila ni ‘Umar at pagkatapos ay tinanong sila , ‘Ang mga tao ba ng Al-Shâm ay nagmamadali sa pagtatapos ng kanilang pag-aayuno.’ Sumagot sila ng “Oo”, at sinabi niya [‘Umar], ‘Sila ay hindi mawawalay sa paggawa ng kabutihan hanggat ito ay kanilang ginagawa, at huwag nilang hintayin ang paglitaw ng bituwin katulad ng ginagawa ng mga tao sa Irâq .’”

‘Abd Al-Razzâq Al-San’ânî, Al-Musannaf 4:225.

Inulat ni ‘Amr b. Maymûn Al-Awdî , “Ang mga Sahabah ni Muhammad – salaAllâhu alayhi wa salam – ay ang pinakamabilis sa pagtatapos ng kanilang pag-aayuno at pinakamabagal naman sa pagkain ng sahur o pagkain sa madaling araw.”

Ibid. p226.

Inulat rin ni Ibn Al-Musayyib na ‘Sumulat si Umar sa lahat ng mga pinuno ng ibat-ibang rehiyon, ‘Huwag kayong mapabilang sa mga ibinabalam ang pagtatapos ng pag-aayuno, o iyong mga naghihintay pa sa paglitaw ng mga bituwin bago magsimula ng pagdarasal [al-maghrib].’

Ibid. p225.

Inulat ni Mûsâ b. Anas na si Anas [ibn Mâlik] ay nag-utos sa kanyang alipin na babae upang ito ay umakyat sa tuktok ng kaniyang bahay at kanyang ipinagbilin, ‘Kapag nakita mo na pantay na ang liwanag ng papawirin, (na nagpapahiwatig ng dapithapon), ay sabihin mo sa akin.’

Ibn Abî Shaybah, Al-Musannaf 2:430.

~

SayingsoftheSalafSayingsoftheSalaf
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s