Internet “Friends” lang

بسم الله الرحمن الرحيم

Ang aking asawa ay nakikipag-usap sa isang babae sa pamamagitan ng internet at ang paksa ay tungkol sa pagpapakasal
Naseeha ni : Shaykh Uthman AsSaalimi Al Yemeni

TANONG: Kagalang-galang na Shaykh ang aking pong asawa ay nagnanais na mag-asawa muli. At nalaman ko po na nakipagkilala siya sa isang babae na hindi niya mahram sa pamamagitan ng internet. At nagsimula po silang mag-usap sa pamamagitan ng video chat , bukod pa sa text messages sa telepono. At nag-umpisa po silang magpalitan ng papuri sa isa’t-isa, bolahan, sa madaling sabi ay humihingi na ang aking asawa ng mga hindi kanais-nais na gawain mula sa babae. Ganundin po ay nagpapadala na ng pera ang aking asawa sa babaeng ito. At nangyari po ang lahat sa loob lamang ng isang linggo. Ipinahihintulot po ba ang ganito gayong ang babae ay nananatili pa rin na hindi mahram ng aking asawa? At paano po ito nagawa ng aking asawa gayong siya ay isang relihiyosong Muslim? Ang isang tao po ba na nagnanais magpakasal ay maaaring kumilos/gumawa ng ganito? Ano po ang aking gagawin sa asitwasyong ito ; Barakallaahu feek!

Shaykh Uthman AsSaalimi Al Yemeni: Patnubayan nawa siya ni Allah (subhanahu wa ta’ala). Ang pagiging matuwid at tapat ng taong ito ay mahina, ang kanyang eeman ay mahina. Kinakaialang niyang magsisi at magbalik-loob. At hindi siya maaaring maglagay ng kanyang larawan sa internet, o ang mga katulad nito.

At, karagdagan pa, sinoman ang nagnanais na magpakasal sa isang babae ay kinakailangan na kausapin niya ang pamilya ng babae at sa kanila siya magtanong ng gusto niyang malaman tungkol sa babaeng ito. At tungkol naman sa paggamit ng internet, ito ang isa sa mga fitnah na resulta ng gawaing ito (paggamit ng internet). Kinakailangan niyang magsisi at magbalik-loob. At kung gusto niyang magpakasal, kailangan na pumunta siya sa pamilya ng babae at kausapin sila, o magtanong siya sa kanila tungkol sa babae na kanyang nagugustuhan, tulad ng, “kumusta po ang kanyang deen?”. At sa paraan niya ng pagkilala sa babae sa pamamagitan ng internet at larawan, ito ay hindi ko ipinapayo na gawin, sa halip ay kinakailangan niyang iwanan ang gawaing ito.

At kung ang asawang babae ay mayroong kakayahan na payuhan ang lalaki, ito ay dapat niyang gawin. At kailangan rin na pagandahin niya ang kanyang sarili para sa kanyang asawa upang malimutan nito ang nasabing Fitna. At ang tulong ay hinihiling natin kay Allah (subhanahu wa ta’ala). Maaari rin naman na ibang tao ang kausapin ng babae upang siyang magbigay ng payo sa kanyang asawa, upang ipag-utos ang kabutihan sa kanyang asawa at iwanan ang pakikipaglandian sa iba.

********

Translated by Rasheed ibn Estes Barbee (Masjid Tawheed wa Sunnah)
Advertisements

Asawa

بسم الله الرحمن الرحيم

At kabilang din sa palatandaan ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa Kanyang kadakilaan at ganap na kakayahan ay ang paglikha Niya para sa inyo mula sa inyong sarili, O kayong mga kalalakihan ng inyong mga asawa; upang mapanatag ang inyong mga kalooban at magkaroon kayo ng papamamahingahan, at ginawa Niya sa pagitan ng babae at kanyang asawa ang pagmamahal at pagkaawa. [Surah Rum :21]

Ang pagiging ganap ng isang lalaki ay mapatutunayan sa kung paano niya tratuhin ang kanyang asawa. Kaya nga sa isang hadith ay sinabi ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) : ” [ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم ] رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

Ang mananampalataya na mayroong ganap na paniniwala ay iyong may pinakamainam na ugali, at ang pinakamabuti sa inyo ay siya na mabuti sa kanyang asawa”.

Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pagmamahalan at pagtatangi sa isa’t-isa ay tila ba lumalamig. Ang sabi nga ng iba, ‘kahit ang ulam mo ay adobo, kung araw-araw mo naman itong kakainin ay siguradong magsasawa ka rin”. Kung kaya, ang noon ay itinuturing na A-SA-WA, ngayon ay naging

SA-WA na.

Ganito nga ba ang dapat mangyari? Kung ang ating asawa ay mayroong magagandang katangian, siguradong hindi natin ito pagsasawaan. Ang ibig sabihin pala nito ay iyong mga katangian na hindi natin nagugustuhan sa kanya ang siya nating pinagsasawaan. Ano nga ba ang aral ng Islaam tungkol dito?

Sinabi ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam): “[ لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره ] رواه مسلم
Ang isang mananampalataya ay hindi dapat mamuhi sa kanyang asawa na mananampalataya rin. Sapagka’t kung mayroong ugali ang kanyang asawa na hindi niya nagustuhan ay katiyakan naman na mayroon rin itong ugali na kanyang kalulugdan”.

Kaya walang dahilan upang pagsawaan mo ang iyong asawa. At kung dumating naman sa punto na hindi mo na kayang pagtiisan ang pakikisama sa kanya, na ang iyong A-SA-WA na ikaw ay nag-SAWA na, bakit hindi mo subukin na bigyan siya kahit man lamang ….

A-WA

Dahil sa iyo, bilang isang lalaki, iniatang ang pangangalaga sa babae na iyong asawa. ” [ [ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته ] متفق عليه

Kayong lahat ay tagpangalaga at may responsibilidad sa inyong nasasakupan. Ang pinuno ang siyang tagapangalaga ng kanyang nasasakupan, at ang lalaki ang tagapangalaga ng kanyang pamilya.”

At hindi masasabi na ginagawa mo ang iyong responsibilidad kung hindi mo sinusunod ang sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa Qur’an:

( النساء 19 ) : { وعاشروهن بالمعروف }
At ang karapat-dapat na pakikisama ninyo sa inyong mga asawa ay dahil sa pagmamahalan, pag-uunawaan at pagbibigay sa kanila ng kanilang karapatan. At kung sakaling ayaw na ninyo sa kanila dahil sa kadahilanang makamundo ay pagtiisan ninyo (ang situwasyon).

Ngunit kung talagang wala ka nang nararamdaman na pagmmahal sa kanya, at ang pagiging asawa niya para sa iyo ay …

WA

na, kung gayon ay palayain mo siya sa pinakamarangal na paraan na nababagay sa isang Muslimah. Sapagkat ang tunay na mananampalatayang Muslim ay iyong pinahahalagahan niya ang damdamin ng kanyang kapwa, lalo na ng babae na minsan sa buhay niya ay kanyang naging ASAWA.

وقال تعالى ( الحجرات 10 ) : { إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم }
Katiyakan, ang mga mananampalataya ang tunay na magkakapatid sa ‘Deen,’

وقال تعالى ( الحجر 88 ) : { واخفض جناحك للمؤمنين }
at magpakumbaba ka sa mga mananampalataya na naniwala kay Allâh (subhanahu wa ta’ala) at sa Kanyang Sugo.

Paano Pakitunguhan Ang Asawang Pasaway?

بسم الله الرحمن الرحيم

PIVOTAL QUOTE:

Gayunpaman, ito ay hindi dapat maging hadlang upang kausapin mo ang iyong asawa ng maayos at pakitunguhan siya sa paraan na maaaring makapagpalambot ng kanyang puso na siyang magiging daan upang kalugdan ka niya at ibigay ang iyong mga karapatan sa tamang pakikisama.

Kapatid na Muslimah, Ang asawa mo ba ay:

Mabait at may takot kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) NGUNIT
1.Paiba-iba ng ugali/mood,
2. laging nakasimangot
3.hindi mapakali
at higit sa lahat…….IKAW ANG SINISISI KUNG BAKIT SIYA NAGKAKAGANOON?
At sa kabila ng lahat ay patuloy mo pa rin siyang pinagsisilbihan, patuloy mong sinisikap na tuparin ang iyong mga tungkulin sa kanya, iniiwasan mong gawin ang mga bagay na hindi niya magugustuhan habang pinagtitiisan mo ang masama niyang pakikitungo sa iyo. Bukod pa rito, sa tuwing magtatanong ka sa kaniya ay palagi siyang galit at pabalang sumagot na para bang ang mga sinasabi mo ay mga bagay na walang halaga, isang kamangmangan lamang, ngunit kapag siya ay nasa piling ng kanyang mga kaibigan, nakikita mo na siya ay lubos na masaya.

Alam kong masakit para sa iyo ang ganitong pagtrato, na kung minsan ay nagsisilbi na ring dahilan upang magalit ka sa kanya at makaisip na lumayas na lamang sa inyong tahanan. Ngunit Alhamdulillaah! Ikaw ay pinalaki na mayroong pinag-aralan at sumusunod sa ating relihiyong Islaam, kung kaya, patuloy mo pa ring tinutupad ang iyong mga tungkulin bilang isang asawa.
Kung nanaisin mo na umalis na lamang sa inyong bahay kasama ang iyong mga anak, at palakihin mo sila, pag-aralin at sikaping mabuhay na hindi kasama ang iyong asawa, magiging makasalanan ka kaya? O higit na mainam na magtiis ka na lamang sa kasulukuyan mong sitwasyon, iwasan ang magreklamo at patuloy na mag-sabr ?

PAYO NI Shaykh Ibn Baaz (rahimahullaah):

Walang pag-aalinlangan na tungkulin ng mag-asawa, babae at lalaki na mamuhay ng magksama, sa paraan na mayroong mabuti at katanggap-tanggap na pakikitungo . Kinakailangan ng mabuting pag-uugali at pagtrato sa isa’t-isa, kasama ng pagmamahal at mabuting pakikitungo–katulad ng sinabi ni Allah (subhanahu wa ta’ala),

‘‘ ( النساء 19 ) : { وعاشروهن بالمعروف }
At ang karapat-dapat na pakikisama ninyo sa inyong mga asawa ay dahil sa pagmamahalan, pag-uunawaan at pagbibigay sa kanila ng kanilang karapatan..’’ [Sooratun-Nisaa‘ 4:19 ]

At ang Kanya (subhanahu wa ta’ala) na sinabi,

‘‘At ang para sa mga kababaihan ay mga karapatan sa kanilang mga asawa na katulad din ng mga karapatan ng kanilang mga asawa sa kanila, sa tamang pamamaraan. Subali’t nakahihigit ng isang antas ang mga kalalakihan sa kanilang mga asawa dahil sa tungkuling iniatas sa kanila na tulad ng magandang pakikisama, tamang pakikisalamuha at pamumuno sa tahanan..’’ [Sooratul-Baqarah 2:228]

Si Propeta Muhammaad (sallallaahu ’alayhi wa sallam) ay nagsabi, ‘‘. “الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ /ang pagiging matuwid ay makikita sa pagkakaroon ng mabuting ugali’’ [1]

Sinabi pa niya (’alayhis-salaatu was-salaam) , ‘‘ لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ اَلْمَعْرُوفِ شَيْئًا, وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ }.’’ [2] Huwag ninyong ituring na balewala lamang kahit na ang pinakamaliit na kabutihan, maging ito ay ang pagngiti sa inyong kapatid

Siya (sallallaahu ’alayhi wa sallam) ay nagsabi, ‘‘ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم ] Ang may pinakaganap na pananampalataya ay iyong may pinakamabuting ugali, at ang pinakamainam sa inyo ay iyong pinakamahusay sa pakikitungo sa kanyang pamilya.’’ [3]

Marami pang ahaadeeth na katulad nito ang nagpapatunay na ang pagkakaroon ng kabutihang asal at mabuting pakikisama ay hinihikayat para sa mga Muslim. Kung ito ang pangkalahatang sitwasyon sa mga Muslim, kung gayon ay mas higit na importante ang mabuting pakikitungo sa kamag-anak, lalo na sa asawa. At ikaw, Kapatid na Muslimah ay kahanga-hanga sa pagsisikap mo at pagtitiis sa masamang pagtrato at hindi magandang ugali ng iyong asawa. Gayunpaman, ipinapayo ko sa iyo na dagdagan mo pa ang iyong sabr at huwag kang umalis sa inyong tahanan, at inshaAllaah, magkakaroon ka ng malaking gantimpala sa kabutihan na iyong ginawa. Dahil sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala),

‘ { يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا }
O kayong mga naniwala sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) at sa Kanyang Sugo, at nagpatupad ng Kanyang batas! Maging matiisin kayo sa pamamagitan ng pagsunod ninyo sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha at sa anumang dumarating sa inyo na mga kahirapan at pagsubok. [Sooratul-Al-Imran:200]

sinabi pa Niya (subhanahu wa ta’ala):

‘‘Katiyakan, ang sinumang natatakot sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) at may pagtitiis sa mga pagsubok ay walang pag-aalinlangan na ang Allâh (subhanahu wa ta’ala) ay hindi Niya binabalewala ang gantimpala ng mga gumagawa ng kabutihan kundi pinagkakalooban Niya ito nang higit pang gantimpala.” [Soorah Yoosuf 12:90]

‘‘ { إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب }
Para sa mga mabubuti rito sa daigdig sa kanilang pagsamba sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at pagsunod sa Kanya ang mga mabuting gantimpala sa Kabilang- Buhay na ito ay ‘Al-Jannah’ (Hardin), at mabuting gantimpala rito sa daigdig na ito ay kalusugan, kabuhayan, tagumpay at iba pa. [Sooratuz-Zumar 39:10]

Katiyakan, ang magandang hantungan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay ay para lamang sa mga may takot sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) at pag-iwas sa lahat ng Kanyang mga ipinagbabawal.

‘[Soorah Yusuf:49]

Gayunpaman, ito ay hindi dapat maging hadlang upang kausapin mo ang iyong asawa ng maayos at pakitunguhan siya sa paraan na maaaring makapagpalambot ng kanyang puso na siyang magiging daan upang kalugdan ka niya at ibigay ang iyong mga karapatan sa tamang pakikisama. At hanggat tinutupad niya ang mga pangunahin niyang tungkulin at mahahalagang obligasyon sa iyo, kung gayon ay sikapin mo na huwag humingi sa kanya ng mga makamundong bagay, hanggang ang kanyang puso ay mabuksan at mapagtanto niya na ikaw ay karapatdapat sa sa iyong mga hinihiling at ito ay kanyang punuan, inshaAllah.

Gantimpalaan ka nawa ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ng kabutihan at gawin niyang madali para sa iyo ang lahat ng iyong pinagdadaanan. At ang iyong asawa ay magbago ng ugali, magabayan siya at maging mabuti sa iyo , at gampanan ang kanyang mga tungkulin.

Katotohanan! Si Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang pinakamainam na sumbungan at hingan ng tulong, at Siya lamang ang makapag-aakay tungo sa Tamang Landas. [4]

********

Footnotes:
[1] Muslim (4/1980) mula kay an-Nawwaas Ibn Sam’aan (radiyallaahu ’anhu).
[2] Saheeh: Ahmad (5/63) saheeh ni al-Albaanee sa as-Saheehah (bilang. 1352).
[3] Hasan: at-Tirmidhee (1/217-218) na nagsabing, ‘‘Ang hadeeth ay Hasan Saheeh.’’
[4] al-Fataawaa (1/193-194)

Pagpapaliwanag sa Hadeeth Tungkol sa Pagpapakasal

بسم الله الرحمن الرحيم

Ang hadeeth na ito ay mula sa iilan lamang na Sahih hadeeth na tumatalakay sa masidhing pag-uutos na maging makatarungan sa kababaihan, maging mahinahon sa pakikitungo sa kanila, maging mapagpasensya sa kanila, at ang paghikayat na huwag idiborsyo ang mga kababaihan, at ang manatili sa piling nila kahit hanggang sa kamatayan, kahit pa sila ay napakatagal na ninyong kasama sa buhay. Kahit pa marami na siyang anak na nagmula sa inyo, na ang singdami ng bilang na posibleng mailuwal ng isang babae, hindi ninyo sila dapat na idiborsyo (hanggat hindi kayo nakatitiyak na ito ang tamang gawin), o nakatitiyak kayo na hindi na ninyo kaya ang makisama pa sa kanya.

Tunghayan natin ang kakaibang hadeeth na ito at talakayin natin ang mga aral na makukuha rito:

Tinipon ni Ibn ‘Aasakir in ‘Tareekh Dimishq’ mula kay Yahya bin Jabir mula kay al-Miqdam bin Ma’dee Karib al-Kindi na si Propeta Muhammad -sallAllaahu alayhi wa sallam ay tumayo sa gitna ng mga tao , pinuri niya si Allaah (subhanahu wa ta’ala) at sinabi:

استوصوا بالنساء خيرا , استوصوا بالنساء خيرا ,استوصوا بالنساء خيرا
Katotohanan! Inutusan kayo ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) na pakitunguhan ng mabuti ang mga kababaihan, Inutusan kayo ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) na pakitunguhan ng mabuti ang mga kababaihan, Inutusan kayo ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) na pakitunguhan ng mabuti ang mga kababaihan, katotohanan! sila ay ang inyong mga ina, anak na babae, ang inyong kapatid na babae, ang inyong mga tiyahin sa ama (kapatid na babae ng inyong ama) at ang inyong mga tiyahin sa ina (kapatid na babae ng inyong ina).

Katotohanan! Mayroong isang lalaki mula sa Ahlul Kitaab (Hudyo at Kristiyano) ang nagpakasal sa babae at hindi niya sinasaktan ang kanyang asawa, ang bawat isa sa kanila ay patuloy na naghahangad na makapiling ang kanilang asawa hanggat sa siya ay mamatay na dala ng katandaan.’

Si Abu Salmah ay nagsabi na naisalaysay niya ang hadeeth na ito kay al-Ala bin Sufyaan al-Ghassanee na nagsabing:

‘Katotohanan! Nakarating sa akin na mula sa nakatagong kasamaan na nagmula sa ginagawang kasalanan ng mga tao at ito ay ginawang Haraam ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) , subalit hindi ito malinaw na tinuran sa Qur’aan, ay ang pagpapakasal ng isang lalaki sa isang babae at kapag sinapit na nilang dalawa ang katandaan, na ang babaeng ito ang kanyang kasama sa buhay, na nakapagbigay sa kaniya ng maraming anak hanggat makakaya ng kanyang sinapupunan, at pagkatapos ay ididiborsyo niya ito nang wala man lamang matibay na dahilan at batayan.’

Si Shaykh Albaani (rahimahullaah) ay nagsabi:

‘Ito ay sinipi ni Tabarani sa ‘al-Mu’jam al-Kabeer’, Ibn ‘Aasakir sa ‘Tareekh Dimishq’. At ang Isnad nito ay Saheeh.’ [Silsilah Saheehah No.2871]

Pagkatapos ay inulit niya ang sinabi ni al-Harbi:

‘Ang intensiyon sa hadeeth na ito ay upang hikayatin ang mga kalalakihan na magkaroon ng ‘pakialam’ at pag-aalala sa kababaihan, na habaan nila ang kanilang pang-unawa, katulad ng ginagawa ng mga Ahlul Kitaab sa kanilang asawa.’

Si Shaykh Albaani ay nagsabi:

‘Ganito kung paano nila (Hudyo at Kristiyano) tratuhin ang kababaihan (kung ang lalaki ay mayroong mabuting asal at relihiyoso , kahit pa ang relihiyon na kanilang sinusunod ay nagbago na) ngunit sa panahon ngayon, ipinagbawal na nila ang pinahintulutan ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang DIBORSYO, gayong ang ipinagbawal naman ay lantaran nilang ginagawa…..ang ZINA!

********
isinalin mula sa panulat ni Abbas Abu Yahya (hafidhahullaah)

Ang Mag-asawa ba ay magkakasamang muli sa paraiso?

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Tanong: Kapag ang mag-asawa ay makakapasok ng paraiso sila ba ay magkikitang muli?

Shaykh Uthaymeen (rahimahullaah): Oo, kung ang babae at lalake ay makakapasok ng paraiso siya ang magiging asawa nito at hindi siya magkakaroon ng higit pa sa isang asawa. At siya rin (ang lalake), wala rin siyang ibang magiging asawa maliban sa kung ano ang ibibigay sa kanya ng Allaah ang kataas-taasan mula sa Houri Ayn o mula sa mga kababaihan sa paraiso na hindi nakapagasawa sa mundo. At kung ang babae ay nagkaroon ng dalawang asawa at silang pareho ay nakapasok ng paraiso kung gayon siya ay pipili sa pagitan nilang dalawa, at kung sinuman ang kanyang pinili ito ang magiging asawa niya. At nabanggit ito sa kwento/salaysay na ang kanyang pipiliin ay kung sinuman ang may pinakamabuting pag-uugali.

********

Isinalin sa wikang banyaga (Ingles) ni: Rasheed ibn Estes Barbee
Source: http://mtws.posthaven.com

Walimah…Sunnah

بسم الله الرحمن الرحيم

Isa sa pinakaaasam at pinagkahihintay na sandali ng tao sa kanyang buhay ay ang araw ng kanyang kasal. Mahabang panahon ang iniuukol upang mapaghandaan lamang ito. Ang iba ng ay kinakailangan pa na umarkila ng tao na siyang mamamahala para sa okasyon na ito.

Bilang mga Muslim, tayo ba ay may ganitong paghahanda? Katulad rin ba ng mga hindi mananampalataya ang pagdaraos natin ng walimah?

Ang mga Muslim ay mayroong sariling panuntunan na sinusunod. Ito ay ang Qur’an at Sunnah. Sa dalawang panuntunan na ito nakabatay ang pagiging masusnurin ng isang alipin ni Allaah (subhanahu wa ta’ala). Hindi kinakailangan ng mga Muslim na makigaya o makiuso sa mga tao sa kanilang paligid. Sapat na ang dalawang nabanggit upang maging gabay nila at makasiguro sila na tama ang kanilang ginagawa.

Ang mga sumusunod ay panuntunan kung paano isagawa ang Walimah o ‘wedding feast:

UNA: Ito ay dapat isagawa (‘aqb – Fathul Baaree: 9/242-244) tatlong araw makalipas ang unang gabi ng kasal, sapagkat ito ang sunnah ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam.

Isinalaysay ni Anas (radiyallahu anhu):

“Matapos na ang Sugo ni Allaah (salallahu alayhi wa salam) ay nakisama sa kanyang bagong asawa at inutusan niya ako upang imbitahan ang ilang kalalakihan sa isang salo-salo.” [al-Bukhaaree and al-Baihaqi].

Sa isang hadith na iniulat rin ni Anas (radiyallahu anhu) ay sinabi niya: “Pinakasalan ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) si Safiya (radiyallahu anha), at ang mahr na ibinigay sa kanya ay ang kanyang kalayaan. Pagkatapos ay nagdaos ng salo-salo para sa kasal na ito, sa loob ng tatlong araw.” [Abu Ya’laa at iba pa: Hasan].

PANGALAWA: Kinakailangan na imbitahan ang mga matutuwid na mananamapalataya sa handaan na ito maging sila ay mayaman o mahirap.

Sinabi ng Propeta (salallahu alayhi wa salam):

“Huwag kayong makipagkaibigan maliban sa mga matutuwid na mananampalataya, at sila lamang ang dapat ninyong makasalo sa inyong pagkain.” [Abu Dawood, at-Tirmidhee atbp: Saheeh].

PANGATLO: Kung kakakayanin ay maaaring magkatay ng isa o higit pang tupa. Ito ay ayon sa hadith na iniulat ni Anas (radiyallahu anhu) :

“Si Abdur-Rahmaan (radiyallahu anhu) ay dumating sa al-Madeenah, at itinalaga ng Propeta (salallahu alayhi wa salam) si Sa’ad ibn Ar-Rabee’ al-Ansaariy bilang kanyang kapatid. Dinala ni Sa’ad si Abdur-Rahmaan sa kanyang bahay, humingi ng pagkain, at silang dalawa ay nagsalo.

Sinabi ni The Sa’ad : “Ya Akhi, Ako ang pinakamayaman na tao dito sa al-Madeenah (sa isang salaysay naman ay: “… mula sa mga Ansaar”), kaya tingnan mo ang aking mga kayamanan at kunin mo ang kalahati nito (sa ibang salaysay: “… at hahatiin ko ang aking hardin sa dalawa”). Bukod dito, ako ay mayroong dalawang asawa (at ikaw Akhi ay walang asawa), kaya pumili ka kung sino ang magugustuhan mo sa kanila at akin siyang ididiborsyo para sa iyo. At kapag natapos na ang kanyang iddah, ay maaari mo na siyang pakasalan.” Sumagot si ‘Abdur-Rahmaan : “Hindi, subhanAllaah, gantimpalaan ka nawa ni Allah (subhanahu wa ta’ala), ang iyong pamilya at ang iyong mga pag-aari. Ituro mo sa akin ang daan pAtungong pamilihan.”At itinuro nga sa kanyang daan patungong pamilihan at siya ay nagtungo roon. Siya ay nangalakal sa pamamagitan ng pagbili at pagbibili at mula rito, siya ay kumita ng salapi. Kapag sasapit ang gabi ay umuuwi siya sa kanyang bahay na may dalang tuyong gatas na pangluto at ghee. MakAlipas ang ilang panahon, hanggang sa sumapit ang isang araw na mayroon nang bakas ng saffron sa kanyang pananamit. Tinanong siya ng Propeta (salallahu alayhi wa salam ) sa kanya: “Ano ito?” Siya ay sumagot: “O Sugo ni Allaah, ako ay nagpakasal sa isang babae na nagmula sa mga Ansaar.” Nagtanong muli ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) : “Ano ang ibinigay mong mahr sa kanya?” Sumagot siya: “Ang timbang ng limang dirhams sa ginto.” Pagkatapos, ang Propeta ay nagsabi : “Gantimpalaan ka nawa ni Allaah (subhanahu wa ta’ala), magbigay ka ng salo-salo kahit isang tupa man lamang.” Sinabi ni Abdur-Rahmaan : “Nakita ko ang aking sarli sa kalagayan na kung ako ay mag-aangat lamang ng bato, umaasa ako na mayroong ginto o pilak sa ilalim nito.” Sinabi ni Anas : “Matapos na mamatay si Abdur-Rahmaan , ang bawat asawa niya ay nagmana ng tig-iisandaan libong Dinar.” [Al-Bukhaaree, an- Nasaa’ee atbp].

Mula pa rin sa salaysay ni Anas (radiyallahu anhu): “Hindi ko nakita ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) na nagigay ng salo-salo na katulad ng ibinigay niya para kay Zainab. Nagkatay siya ng tupa at pinakain ang lahat ng karne nito at tinapay hanggang sila ay mabusog at umayaw.” [Al-Bukhaaree, Muslim atbp].

Maaaring maghanda ng pagkain bukod pa sa karne

Pinahihintulutan na magbigay o maghanda ng iba pang pagkain para sa walimah kung mayroon nito at abot-kaya ang halaga, kahit pa ito ay hindi karne. Ito ay ayon sa hadith na isinalaysay ni Anas: “Ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) ay nanatili sa pagitan ng Khaibar at al-Madeenah sa loob ng tatlong araw kung saan ay nakasama niya ang kanyang asawa na si Safiya (radiyallahu anha). Pagkatapos ay inanyayahan ko ang mga Muslim para sa kanyang walimah . Walang karne o tinapay na handa sa walmah na ito. Sa halip, ang banig ay inilatag at doon ay inihain ang tamr, gatas na tuyo at butter. Ang mga tao ay kumain hanggang sa sila ay mabusog.” [Al-Bukhaaree, Muslim atbp].

Ang pagdalo at pagtulong ng mga may-kaya sa pagdiriwang ng Walimah

Ipinapayo na ang mga mayayaman ay tumulong sa paghahanda para sa walimah base sa hadith na isinalaysay ni Anas tungkol sa kasal ng Propeta (salallahu alayhi wa salam) kay Safiya (radiyallahu anha): “Pagkatapos, habang kami ay nasa daan, inihanda ni Umm Sulaim (radiyallahu anha) si Safiya(radiyallahu anha) para kay Propeta (salallahu alayhi wa salam) at dinala si Safiya sa kanya pagdating ng gabi, at nang magising ang Propeta (salallahu alayhi w salam) ng sumunod na umaga ay isa na siyang bagong kasal. At sinabi niya: “Sinoman ang mayroong pagkain , ay hayaan ninyo na dalhin niya rito.” (sa ibang salaysay ay ganito ang sinabi niya “Ang sinoman na mayroong labis na pagkain mula sa kanyang panustos , hayaan ninyo na dalahin niya rito.” ipinagpatuloy ni Anas ang salaysay: “At inilatag na nga ang leather na banig na kainan at isang lalaki ang nagdala ng tuyong gatas, ang isa ay tamr at ang isa ay butter at gumawa sila ng Hais (hais ay pagkain na mula sa pinagsamasamang tatlong sangkap na ito). Ang mga tao ay kumain ng hais at uminom mula sa naipon na tubig ulan sa hindi kalayuan, at iyon ang walimah ng Propeta (salallahu alayhi wa salam.” [Al-Bukhaaree, Muslims atbp].

********

The Etiquettes Of Marriage And Wedding
Sheikh Muhammad Naasirudden al-Albaani (rahimahullaah)

Hukom sa pagbanggit ng Adhaan at Iqaamah sa bagong silang na sanggol- Shaikh Rabee’ (hafidhahullaah)

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Tanong: Ano ang Hukom sa pagbanggit ng Adhaan at Iqaamah sa bagong silang na sanggol?

Sagot: Ito ay mahina (i.e mahinang hadeeth). Ang hadeeth tungkol dito ay mahina, at hangga’t ito ay mahina hindi natin maaaring sabihin na ito ay isang bagay na itinagubilin o kinakailangan, dahil sa katunayan na ang isang bagay na itinatagubilin ay isang islaamikong hukom at ang katungkulan ay mas mataas kung ihahambing sa itatagubilin.

Oo, ang Aqeeqah, ay pagbibigay ng pangalan (sa bata), at ang pagpapahid ng tamr (dates) sa ngalangala ng bagong silang na sanggol, ang lahat ng ito ay napatotohanan mula sa sunnah. At para naman sa Adhaan, hindi ito matatag. Ito ay iniulat mula sa mahinang hadeeth.

********

Shaykh Rabee` bin Haadee al-Madhkalee (hafidhahullaah)
Translated by: Abu Zainab (Muhammad Al-Hindee)
http://salaficentre.com/