Ang Paghahanda ng Pagkain Para sa Pamilyang Namatayan

بسم الله الرحمن الرحيم

Tanong: Tama po ba na makiramay sa pamilya ng namatayan sa pamamagitan ng paghahanda ng pagkain para sa kanila sa oras ng kanilang pamimighati—tinatawag po namin itong bayanihan—katulad ng mga kapit-bahay, tiyuhin, o mga kamag-anak?

Shaykh bin Baz: Ang Sunnah ay ang padalhan sila ng pagkain na luto na ; katulad ng ginawa ng Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) ng makarating sa kanya ang balita na namatay si Jafar ibn Abu Taalib . Si Jafar ay napatay sa Digmaan ng Mu’tah sa Sham. Nang makarating ang balitang ito sa Propeta (salallahu alayhi wa salam), inutusan niya ang kanyang pamilya na magpadala ng pagkain sa pamilya ni Jafar. At kanyang sinabi:
َ
“At mayroong dumating sa kanila na magiging dahilan upang sila ay maging abala”!

Kung ganoon, kung ang mga kapitbahay o kamag-anak ay magbibigay ng mga lutong pagkain sa pamilya ng namatay habang sila ay namimighati dahil abala sila at hindi nila makakaya ang maghanda pa ng pagkain; ito ay nagmula sa Sunnah. Tungkol naman sa pagtulong sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera, walang magiging suliranin dito kung sila ay mahirap lamang. Kung ang pamilya ng namatay ay mahirap lamang at ang kanilang mga kamag-anak ay tumulong sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera dahil namatay na ang naghahanapbuhay para sa kanila; ito ay mabuti; ang pagtulong ay mabuti dahil sila ay nangangailangan. Ngunit kung ang pamilyang namatayan ang maghahanda ng pagkain para sa mga tao , ito ay isang gawain na nagmula pa noong bago dumating ang Islaam at hindi ito pinahihintulutan. Ang pamilya ay hindi dapat maghanda ng pagkain para sa mga tao, maliban kung mayroon slang bisita at nais nilang sila ay asikasuhin, kung gayon ay walang mali dito, dahil naghanda sila ng pagkain para sa bisita at hindi para sa kamatayan ng namatay. Kaya walang suliranin sa bagay na ito.

~

Ni: Shaykh Abdul Aziz ibn Baz (rahimahullaah)||Masjid Tawheed wa Sunnah

Advertisements

‘Nagkataon..nagkatagpo’ Ito ba ay ipinahihintulot na sabihin?

بسم الله الرحمن الرحيم

Tanong: Ano ang hukom sa tao na nagsasabi na “Ito ay nangyari dala ng pagkakataon”?

Shaykh Bin Baz (rahimahullaah): Walang mali dito; dahil ang intensyon sa pagsasabi ng ganito ay; ito ay nangyari na walang naunang pagtatakda, pagpaplano o pakikipagkasundo. Halimbawa, nakatagpo ng isang tao ang isa pa sa daan, at binati niya ito, na wala silang kasunduan na sila ay magkikita. Ang isang tao ay binisita ng kanyang kaibigan, at ito ay nakapagpasaya sa kanya at wala silang takdang usapan para sa pagkikitang ito . Ito ay pagkakataon na walang itinakdang panahon. Ang ibig sabihin ay pangyayari na nangyayari na walang pinagkasunduan sa pagitan ni fulan at fulan. Kung kaya ang ibig sabihin ng ‘nagkataon’ ay ang isang pangyayari na hindi pinaghandaan at hindi planado.

~

Isinalin sa wikang banyaga ni: Rasheed ibn Estes Barbee (http://mtws.posthaven.com/)

Paano Pakitunguhan Ang Asawang Pasaway?

بسم الله الرحمن الرحيم

PIVOTAL QUOTE:

Gayunpaman, ito ay hindi dapat maging hadlang upang kausapin mo ang iyong asawa ng maayos at pakitunguhan siya sa paraan na maaaring makapagpalambot ng kanyang puso na siyang magiging daan upang kalugdan ka niya at ibigay ang iyong mga karapatan sa tamang pakikisama.

Kapatid na Muslimah, Ang asawa mo ba ay:

Mabait at may takot kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) NGUNIT
1.Paiba-iba ng ugali/mood,
2. laging nakasimangot
3.hindi mapakali
at higit sa lahat…….IKAW ANG SINISISI KUNG BAKIT SIYA NAGKAKAGANOON?
At sa kabila ng lahat ay patuloy mo pa rin siyang pinagsisilbihan, patuloy mong sinisikap na tuparin ang iyong mga tungkulin sa kanya, iniiwasan mong gawin ang mga bagay na hindi niya magugustuhan habang pinagtitiisan mo ang masama niyang pakikitungo sa iyo. Bukod pa rito, sa tuwing magtatanong ka sa kaniya ay palagi siyang galit at pabalang sumagot na para bang ang mga sinasabi mo ay mga bagay na walang halaga, isang kamangmangan lamang, ngunit kapag siya ay nasa piling ng kanyang mga kaibigan, nakikita mo na siya ay lubos na masaya.

Alam kong masakit para sa iyo ang ganitong pagtrato, na kung minsan ay nagsisilbi na ring dahilan upang magalit ka sa kanya at makaisip na lumayas na lamang sa inyong tahanan. Ngunit Alhamdulillaah! Ikaw ay pinalaki na mayroong pinag-aralan at sumusunod sa ating relihiyong Islaam, kung kaya, patuloy mo pa ring tinutupad ang iyong mga tungkulin bilang isang asawa.
Kung nanaisin mo na umalis na lamang sa inyong bahay kasama ang iyong mga anak, at palakihin mo sila, pag-aralin at sikaping mabuhay na hindi kasama ang iyong asawa, magiging makasalanan ka kaya? O higit na mainam na magtiis ka na lamang sa kasulukuyan mong sitwasyon, iwasan ang magreklamo at patuloy na mag-sabr ?

PAYO NI Shaykh Ibn Baaz (rahimahullaah):

Walang pag-aalinlangan na tungkulin ng mag-asawa, babae at lalaki na mamuhay ng magksama, sa paraan na mayroong mabuti at katanggap-tanggap na pakikitungo . Kinakailangan ng mabuting pag-uugali at pagtrato sa isa’t-isa, kasama ng pagmamahal at mabuting pakikitungo–katulad ng sinabi ni Allah (subhanahu wa ta’ala),

‘‘ ( النساء 19 ) : { وعاشروهن بالمعروف }
At ang karapat-dapat na pakikisama ninyo sa inyong mga asawa ay dahil sa pagmamahalan, pag-uunawaan at pagbibigay sa kanila ng kanilang karapatan..’’ [Sooratun-Nisaa‘ 4:19 ]

At ang Kanya (subhanahu wa ta’ala) na sinabi,

‘‘At ang para sa mga kababaihan ay mga karapatan sa kanilang mga asawa na katulad din ng mga karapatan ng kanilang mga asawa sa kanila, sa tamang pamamaraan. Subali’t nakahihigit ng isang antas ang mga kalalakihan sa kanilang mga asawa dahil sa tungkuling iniatas sa kanila na tulad ng magandang pakikisama, tamang pakikisalamuha at pamumuno sa tahanan..’’ [Sooratul-Baqarah 2:228]

Si Propeta Muhammaad (sallallaahu ’alayhi wa sallam) ay nagsabi, ‘‘. “الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ /ang pagiging matuwid ay makikita sa pagkakaroon ng mabuting ugali’’ [1]

Sinabi pa niya (’alayhis-salaatu was-salaam) , ‘‘ لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ اَلْمَعْرُوفِ شَيْئًا, وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ }.’’ [2] Huwag ninyong ituring na balewala lamang kahit na ang pinakamaliit na kabutihan, maging ito ay ang pagngiti sa inyong kapatid

Siya (sallallaahu ’alayhi wa sallam) ay nagsabi, ‘‘ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم ] Ang may pinakaganap na pananampalataya ay iyong may pinakamabuting ugali, at ang pinakamainam sa inyo ay iyong pinakamahusay sa pakikitungo sa kanyang pamilya.’’ [3]

Marami pang ahaadeeth na katulad nito ang nagpapatunay na ang pagkakaroon ng kabutihang asal at mabuting pakikisama ay hinihikayat para sa mga Muslim. Kung ito ang pangkalahatang sitwasyon sa mga Muslim, kung gayon ay mas higit na importante ang mabuting pakikitungo sa kamag-anak, lalo na sa asawa. At ikaw, Kapatid na Muslimah ay kahanga-hanga sa pagsisikap mo at pagtitiis sa masamang pagtrato at hindi magandang ugali ng iyong asawa. Gayunpaman, ipinapayo ko sa iyo na dagdagan mo pa ang iyong sabr at huwag kang umalis sa inyong tahanan, at inshaAllaah, magkakaroon ka ng malaking gantimpala sa kabutihan na iyong ginawa. Dahil sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala),

‘ { يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا }
O kayong mga naniwala sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) at sa Kanyang Sugo, at nagpatupad ng Kanyang batas! Maging matiisin kayo sa pamamagitan ng pagsunod ninyo sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha at sa anumang dumarating sa inyo na mga kahirapan at pagsubok. [Sooratul-Al-Imran:200]

sinabi pa Niya (subhanahu wa ta’ala):

‘‘Katiyakan, ang sinumang natatakot sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) at may pagtitiis sa mga pagsubok ay walang pag-aalinlangan na ang Allâh (subhanahu wa ta’ala) ay hindi Niya binabalewala ang gantimpala ng mga gumagawa ng kabutihan kundi pinagkakalooban Niya ito nang higit pang gantimpala.” [Soorah Yoosuf 12:90]

‘‘ { إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب }
Para sa mga mabubuti rito sa daigdig sa kanilang pagsamba sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at pagsunod sa Kanya ang mga mabuting gantimpala sa Kabilang- Buhay na ito ay ‘Al-Jannah’ (Hardin), at mabuting gantimpala rito sa daigdig na ito ay kalusugan, kabuhayan, tagumpay at iba pa. [Sooratuz-Zumar 39:10]

Katiyakan, ang magandang hantungan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay ay para lamang sa mga may takot sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) at pag-iwas sa lahat ng Kanyang mga ipinagbabawal.

‘[Soorah Yusuf:49]

Gayunpaman, ito ay hindi dapat maging hadlang upang kausapin mo ang iyong asawa ng maayos at pakitunguhan siya sa paraan na maaaring makapagpalambot ng kanyang puso na siyang magiging daan upang kalugdan ka niya at ibigay ang iyong mga karapatan sa tamang pakikisama. At hanggat tinutupad niya ang mga pangunahin niyang tungkulin at mahahalagang obligasyon sa iyo, kung gayon ay sikapin mo na huwag humingi sa kanya ng mga makamundong bagay, hanggang ang kanyang puso ay mabuksan at mapagtanto niya na ikaw ay karapatdapat sa sa iyong mga hinihiling at ito ay kanyang punuan, inshaAllah.

Gantimpalaan ka nawa ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ng kabutihan at gawin niyang madali para sa iyo ang lahat ng iyong pinagdadaanan. At ang iyong asawa ay magbago ng ugali, magabayan siya at maging mabuti sa iyo , at gampanan ang kanyang mga tungkulin.

Katotohanan! Si Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang pinakamainam na sumbungan at hingan ng tulong, at Siya lamang ang makapag-aakay tungo sa Tamang Landas. [4]

********

Footnotes:
[1] Muslim (4/1980) mula kay an-Nawwaas Ibn Sam’aan (radiyallaahu ’anhu).
[2] Saheeh: Ahmad (5/63) saheeh ni al-Albaanee sa as-Saheehah (bilang. 1352).
[3] Hasan: at-Tirmidhee (1/217-218) na nagsabing, ‘‘Ang hadeeth ay Hasan Saheeh.’’
[4] al-Fataawaa (1/193-194)

Ang Gantimpala sa Isang Martir ay Abot-Kamay Lamang

بسم الله الرحمن الرحيم

Isinalaysay ni ‘Abdu ALlaah ibn ‘Umar (رَضِيَ الله عَنْهُمَا) na ang Sugo ni Allaah (صَلَّى للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ay nagsabi: “Ang sinoman na nagsagawa ng salatul Dhuha, nag-ayuno ng tatlong araw sa loob ng isang buwan at hindi iniwan ang pagsasagawa ng salatul Witr maging siya ay naglalakabay oa nasa kanyang tahanan, itatala para sa kanya ang gantimpala ng isang martir” [At-Tabarii sa Muyamma’ azZawa’ed (241/2), idineklarang saheeh ni Sheikh al-Albani (rahimahu Allaah) sa Sahih at-Targhib wat Tarhib, blg. 595]

Paalala: Ang oras ng salatul Dhuha ay nagsisimula kapag ang sikat ng araw ay singhaba na ng isang espada (tinatayanga 10 hanggang 20 minuto makaraan ang pagsikat nito) at ito ay nagtatapos 15 hanggang 30 minuto bago itawag ang adhan ng salatul duhr, ito ay isinasagawa sa dalawang rakat o kahit ilang rakat ang iyong nais basta ito ay tigda-dalawa lamang. Upang makapagbasa ng dagdag na kaalaman tungkol sa salatul dhuha ay bisitahin ang link na ito, inshaAllaah

********

Mula kay sheikh Bin Baz (rahimahullaah): http://www.binbaz.org.sa/mat/15443
Source: Via SalafisOfFlorida

Paghalik sa Kamay at Paglalagay nito sa Dibdib pagkatapos magbigay ng Salaam

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Tanong: Nakikita ko ang ilan sa mga tao pagkatapos makipagkamay hinahalikan nila ang kanilang kamay at inilalagay nila ito sa kanilang dibdib upang magpakita ng labis na pagmamahal, ito ba ay pinahihintulutan? bigyan mo kami ng kapakinabangan, gantimpalaan nawa kayo ng Allaah ng kabutihan.

Sagot: Sa aming pagkakaalam ang kilos na ito ay walang basehan sa batas/lehislasyon ng islaam. At hindi pinagutos na halikan ang kamay at ilagay ito sa dibdib pagkatapos makipagkamay, sa halip ito ay bid’ah kung ang paniniwala niya ay mapapalapit siya kay Allaah mula dito.

********

Shaykh `Abdul-`Azeez Bin Baz (rahimahullaah)
Bid’ah wa Muhdathaat we ma la Asla Lahaa a Pg: 477

Wahhabism: Ito ba ay ika-Limang Madh-hab?

بسم الله الرحمن الرحيم

Sagot na ibinigay ni Shaykh Ibn Baz sa tanong na isinulat para sa kanya na nagmula sa labas ng Saudi Arabia :

Mula kay `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz para sa aking kagalang galang na kapatid, gabayan ka nawa ni Allah sa kapaki-pakinabang na kalaman at maisagawa mo ito! Ameen. Assalamu alaykum! Natanggap ang sulat mo na mayroong petsa na 2/3/1394 A.H. Barakallaahu feek! Mayroong tatlong katanungan doon tungkol sa Wahhabism. Ang sumusunod ang aking kasagutan:

Tanong 1: Itinanong mo kung ano ang Wahhabism at kung ito ba ang ika-limang Madh-hab (School of Jurisprudence) or sumusunod sa isa sa apat na Madh-hab.

Sagot: Ang kataga na Wahhabism ay ginamit ng maraming tao upang tukuyin ang da’wah na sinimulan ni Imam Muhammad ibn ‘Abdul-Wahhab ibn Sulayman Al-Tamimy Al-Hanbaly (rahimahullaah). Siya at ang mga tao na sumunod sa kanyang panawagan ay tinawag na ‘Wahhabis’. Ang bawat tao na may kaalaman ay katiyakan na narinig na ang tungkol sa da’wah ni Shaykh Muhammad ibn `Abdul-Wahhab’s (rahimahullaah). Siya ay nanawagan para sa natatanging Tawhid (paniniwala sa Kaisahan ni Allaah subhanahu wa ta’ala) at nagbigay babala sa mga tao laban sa lahat ng anyo ng Shirk (pagtatambal kaya Allah sa Kanyang Kadakilaan at pagsamba), katulad ng pananalangin sa mga patay, mga puno, bato, atbp. Siya (rahimahullaah) ay sumunod sa paniniwala ng mga Salaf (mga matuwid na ninuno) habang sa ibang bagay naman ay sumunod siya sa Madh-hab ni Imam Ahmad ibn Hanbal Al-Shaybany (rahimahullaah). Ito ay malinaw na makikita sa mga libro at Fatwa (legal na opinyon) ni Muhammad ibn ‘Abdul-Wahhab at sa mga aklat na nailimbag mula sa mga taong sumunod sa kanyang da’wah at kanyang mga anak na nailimbag. Si Imam Muhammad ibn ‘Abdul-Wahhab ay nabuhay noong panahon na ang Islam ay hindi kilala ng mga tao, ang Gulpo ng Arabia at iba pang lugar ay nilamon ng kamangmangan at ang pagsamba sa mga ay talamak na nagkalat. Kaya sinikap ng Shaykh sa kanyang sarili na labanan at sugpuin ang ligaw na paniniwala noong kanyang panahon.

Isinagawa niya ang lahat ng posibleng paraan upang mapalaganap ang Tawhid na malaya sa anomang uri ng pamahiin. Si Allah (subhanahu wa ta’ala), ay itinakda na tanggapin ni Imam Muhammad ibn Su`ud, Prinsipe ng Al-Dir‘iyyah ng panahon na iyon na tanggapin ang da’wah. Kung kaya, ang Prinsipe, ang kanyang mga anak, at ang kanyang nasasakupan ay sumuporta sa Imam, gantimpalaan sila ni Allah, patawarin ang kanilang mga kasalanan at gawing matagumpay ang kanilang mga anak sa lahat ng bagay na ikalulugod ni Niya at mga bagay na magtutuwid sa kalagayan ng Kanyang mga Alipin!! Ang lahat ng rehiyon sa Tangway ng Arabia ay namuhay sa ilalim ng matuwid na da’wah na ito hanggang sa kasalukuyan . Kung kaya, ang da’wah ni Imam Ibn ‘Abdul-Wahhab ay naaayon sa Qur’an at Sunnah .

Ang Wahhabism ay HINDI ika-limang Madh-hab katulad ng sinasabi ng ilan sa mga jahil/mangmang at mapanghusgang tao; sa halip, ito ay isang panawagan tungo sa ‘Aqidah (pananampalataya) ng Salafiyyah (mga sumusunod sa manhaj ng naunang relihiyosong mga Muslim) at ang paraan ng pagpapanumbalik sa pangunahing aspeto ng Islam at Tawhid na nakalimutan sa Tangway ng Arabia.

********
Pinagkunan :[http://www.alifta.com]