FITNAH (الفتنة)

بسم الله الرحمن الرحيم

Pagsubok, kapighatian, pag-uusig, kasamaan, kalituhan sa relihiyon, salungatan at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Muslim.

Ito rin ay hinango mula sa fitnatul fiddati wa-thahab (ang pagsusuri sa ginto at pilak kapag ito ay tunaw na sa pamamagitan ng apoy upang maihiwalay ang mga purong sangkap ).

‘Nangangahulugan rin ito ng ‘pagkasunog’ ayon sa sinabi ni Allaah (subhaanahu wa ta’aalaa) (sa pagkakasalin):

Ang Araw ng Pagbabayad na kung saan sila ay parurusahan doon sa pamamagitan ng pagsunog sa kanila sa Impiyerno, at sasabihin sa kanila: “Lasapin ninyo ang parusa sa inyo, na inyong ipinamamadali noong kayo ay nasa daigdig pa.” Surah ath-Thaariyat (51:13)

At tungkol naman sa legal na kahulugan nito sa Islaam, ang fitnah ay maykahulugan na katulad rin ng nabanggit sa itaas. Kung kaya nga ang kataga na fitnah ay nabanggit sa Qur’an na may pakahulugan na pagsubok, pagsusuri, at pagkilala ng kaibahan.

Sinabi ni Allaah (subhaanahu wa ta’aalaa) (sa pagkakasalin):

Iniisip ba ng mga tao na kapag sinabi nilang: “Naniwala kami,” ay pababayaan na lamang sila ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) at hindi magkakaroon ng pagsubok sa kanila. ( Surah al-Ankabut 29:2)

at sinabi pa Niya (sa pagkakasalin):

Walang pag-aalinlangan, ang bawa’t isa ay matitikman ang kamatayan, na kahit na gaano pa kahaba ang kanyang naging buhay dito sa daigdig. At ang pananatili rito sa daigdig ay pagsubok lamang sa pag-aatas o pagbabawal, at saka sa iba’t ibang situwasyon, mabuti man ito o masama, pagkatapos noon ang patutunguhan ay bukod-tanging sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) lamang para sa paghuhukom at pagbabayad. Surah al-Anbiya’ (21:35)

Karagdagan pa, ang fitnah ay nangangahulugan ng parusa na pagkasunog sa apoy katulad ng sinabi ni Allaah (subhaanahu wa ta’aalaa) sa pagkakasalin:

Ang Araw ng Pagbabayad na kung saan sila ay parurusahan doon sa pamamagitan ng pagsunog sa kanila sa Impiyerno, at sasabihin sa kanila: “Lasapin ninyo ang parusa sa inyo, na inyong ipinamamadali noong kayo ay nasa daigdig pa.” Surah ath-Thaariyat (51:14)

Advertisements