Bakit Hindi Ipinagdiriwang ng Mga Muslim ang Araw ng mga Puso?

 بسم الله الرحمن الرحيم

Nagtanong: “Katotohanan po na bukas ay ika-labing apat ng Pebrero na itinuturing na Araw ng mga Puso, at ilan sa mga kabataang babae at lalaki ay natutukso na ipagdiwang ito. May maipapayo po ba kayo sa kanila tungkol dito?”

Shaykh Ṣāliḥ al-Suḥaymī (hafidhahullaah):

“Ito ang paksa ng khutbah noong nakaraang Biyernes, at siguro ay mayroon sa mga nagsasaliksik ng kaalaman ang nakapagtala nito, ang alam ko ay naitala ito sa Masjid Amīr Ṣultān. Ipinaliwanag ko ito ng detalyado. Sa maiksing salita, binanggit ko na ang Araw ng mga Puso na ito ay nagtataglay ng pitong bagay na dapat iwasan.

Una: Ang pinagmulan nito ay ang mga Romano; ang orihinal na tawag dito ay Araw ni Kupido (ang diyos ng pag-ibig ng mga Romano); kaya ito ay pagkilala sa Shirk o pagtatambal dahil ito ay panggagaya sa mga sumasamba sa iba maliban kay Allaah (subhanahu wa ta’ala).

Pangalawa: Ito ay bulag na pagsunod sa mga Hudyo at Kristyano, at ang Sugo ni Allaah (Sallallaahu alaihi wa sallam) ay ipinabatid sa atin, ‘Gagayahin ninyo ang mga ginawa ng mga nauna sa inyo…’ sinabi sa kanya, ‘Ang mga Hudyo at Kristyano po ba?’ Sumagot siya, ‘At ano pa kayang ibang nasyon ang tinutukoy ko maliban sa dalawang ito?’[2] at sa ibang salaysay ay, ‘Ang mga Persyano at mga Romano.’[3]

Pangatlo: Ito ay panggagaya sa mga hindi mananampalataya sa kabuoan. Ang Propeta ni Allāh (Sallallaahu alaihi wa sallam) ay nagsabi, ‘Sinoman ang gumaya sa iba, siya ay kabilang sa kanila.’[4]

Ika-apat: Ito ay bid’ah na bagong ipinakilala ng mga tao, at sinoman ang magsagawa ng pagbabago sa relihiyon na hindi kabilang rito, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya.[5]

Ika-lima: Ito ay kasuklam-suklam, at lahat ng nangyayari sa pagdiriwang na ito ay ytunay nga na kasuklam-suklam, mula sa pagtatagpo ng lalaki at babae, na magkakaroon ng ugnayan sa pagitan nilang dalawa, magbibigayan ng hugis puso na mga walang kabuluhang bagay. Lahat ng ito ay panggagaya sa Kanluran, at tayo ay pinagbawalan na gumaya sa mga hindi mananampalataya.

Ika-anim: Kahit na ang pinakamatino sa kanila ( sa mga hindi mananampalataya) ay ipinagbawal ang pagdiriwang sa araw na ito, hanggang–alam ko , narinig ko na ang Vatican, ang Simbahang Katoliko, ay mahigpit ang babala at pagbabawal tungkol sa pagdiriwang na ito.

Panghuli: Ito ay base sa isang alamat —tungkol sa tinatawag na pag-ibig at kung ano ang kahihinatnan nito mula sa pagkawasak. Kaya para sa kanila, ang pag-ibig, ay pangangalunya at kung saan ito patutungo. Kung kaya, marapat sa atin na mag-ingat at huwag gagaya sa mga hindi mananampalataya. Naniniwala ako na sapat na ang mga kasagutan kong ito, at gaya ng sinabi ko, ito ay idinetalye ko sa khutbah noong nakaraang Biernes. Ang panalangin at kapayapaan ay mapasa kay May the prayers Propeta Muhammad (Sallallaahu alaihi wa sallam), sa kanyang pamilya at mga Sahabah.”

********
Ni:Shaykh Ṣāliḥ al-Suḥaymī (hafidhahullaah) nagsalin sa wikang banyaga (Ingles):Abū al-Ḥasan Mālik Ādam al-Akhḍar (http://rahmaniyyahpublishing.wordpress.com)
Footnotes:
[1] Tingnan sa http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=25549
[2] Tinipon sa Ṣaḥiḥ al-Bukhārī (bilang 3195 at 6897) at Muslim sa kanyang Ṣaḥiḥ (bilang. 4800) mula sa salaysay ni Abū Sa’īd al-Khudrī (radhiAllaahu anhu)
[3] Ito ay tumutukoy sa salaysay na kinolekta ni al-Bukhārī sa kanyang Ṣaḥiḥ (bilang. 6896) at isinalaysay ni Abū Hurayrah (radhiAllaahu anhu) na sinabi ng Propeta (Sallallaahu alaihi wa sallam) : “Ang Oras ay hindi maitatatag hanggat ang aking Ummah ay gumaya sa henerasyon na nauna sa kanila ng dangkal-dangkal.” Sinabi sa kanya: “O Mensahero ni Allah, katulad ba ng mgaPersiano a Romanso” sumagot siya: “At ano pang ibang nasyon ang ibig kong tukuyin maliban sa dalawang iyon?”
[4] Ito ay tumutukoy sa ḥadīth na tinipon ni Abū Dāwud sa kanyang Sunan (bilang. 3494) mula sa salaysay ni ‘Abd Allah ibn ‘Umar (radhiAllaahu anhu). Pinatunayan na sahih ni Shaykh al-Albānī sa Ṣaḥiḥ al-Jāmi’ (bilang. 6149)
[5] Dito ay binanggit ng Shaykh (hafidhahullaah) ang ḥadīth na tinipon ni al-Bukhārī sa kanyang Ṣaḥiḥ (bilang. 2498) mula sa salaysay ni ‘Aishah (radiyallaahu anha) na sinabi ng Propeta (Sallallaahu alaihi wa sallam) : “Sinoman ang magpakilala ng pagbabago sa ating (relihiyon) at ito ay hindi bahagi nito, ito ay hindi tatanggapin.”
Advertisements