Kahalagahan ng pagsunod sa Sunnah

بسم الله الرحمن الرحيم

Shaykh Muhammad Bazmool (hafidhahullaah)

Isinalaysay ni ibn Masood رضي الله عنه :

قَالَ : خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا ، ثُمَّ قَالَ : ” هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ، ثُمَّ خَطَّ خُطُ وطًا يَمِينًا وَشِمَالا ، ثُمَّ قَالَ :
وَهَذِهِ سُبُلٌ ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ , ثُمَّ قَ أَ رَ : وَأَنَّ هَذَا صِ اَ رطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ
سَبِيلِهِ ذَ لِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Ang Sugo ng Allah صلى الله عليه وسلم ay gumuhit ng linya sa lupa at kanyang sinabi:

Ito ang daan patungo sa Allah (subhanahu wa ta’ala).’ At pagkatapos ay gumuhit uli siya ng linya sa kaliwa at kanan at kanyang sinabi:

“At kabilang sa mga ipinayo ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa inyo, na ang Islâm na ito ang Daan na Matuwid tungo sa Allâh (subhanahu wa ta’ala), na kung kaya, ito ang sundin ninyo at huwag ninyong sundin ang iba’t ibang daan ng pagkaligaw, dahil magkakawatak-watak kayo at ilalayo kayo sa Matuwid na Landas ng Allâh (subhanahu wa ta’ala). Itong pamamatnubay na ito ay tungo sa Matuwid na Landas na kung saan ito ang iginabay ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa inyo upang iligtas kayo sa Kanyang mga kaparusahan, sa pamamagitan ng pagsagawa sa Kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal.”
(Soorah Al An’am 6:153)

Kaya nga, sinoman ang sumonod sa Sunnah ni Propeta صلى الله عليه وسلم ay tumahak sa tuwid na landas at ligtas mula sa landas ng kapahamakan. At ang linya na iginuhit ng Propeta صلى الله عليه وسلم , ay halimbawa na kanyang ibinigay upang ito ay mas madaling maunawaan ng mga tao. Kaya’t gumuhit siya ng linya sa gilid nito upang maipakita ang katotohanan tungkol sa Sunnah. Ang Sunnah ay isang mahabang landas at ito ay hindi maiksi at madaling tahakin.

Kung gayon; para doon sa mga nagmamadali sa magiging resulta ng kanilang pagda- Dawah, at sila ay nagmamadali na pagpapasunod sa Sunnah at kanilang sinasabi: ‘Ya Ikhwaan, medyo mahabang panahon na tayong naghahanap ng hadith at isinasabuhay na rin natin ang hadith na ating nakita at sumusunod tayo sa Sunnah pero walang resulta; hindi pa rin nagbabago ang ating kapaligiran.’

Ang masasabi ko sa inyo: Ya Ikhwaan ; wala namang masamang maidudulot sa inyo iyan. Hindi ba ninyo nakita ng si Propeta Muhammad صلى الله عليه وسلم ay isinalarawan ang kanyang Sunnah at ang daan patungo rito, hindi ba’t gumuhit siya ng mahabang linya bilang halimbawa? At nang ibigay niya ang halimbawa ng ibang daanan ay iginuhit niya ito ng maiksing linya lamang sa tabi ng mahabang linya.

Kaya’t huwag kayong magpalinlang at mag-isip na ang pagtahak sa ibang daan na sumasalungat sa Sunnah ay magbibigay sa inyo ng magandang resulta! Mayroong ibang tao na nag-aakala na ang ganitong mga pamamaraan na sumasalungat sa Sunnah ng Propeta ay magdadala ng madaliang resulta sa ninanais nilang Dawah!

Kaya masasabi natin: Ang lahat ng ito ay panlilinalang na nagmula kay Shaytaan upang kayo ay iligaw. Binubuksan niya para sa inyo ang pintuan at kayo ay kanyang nililinlang. Pinaniniwala niya kayo na ang kanyang daanan ay higit na madaling tahakin at madali ninyong makikita ang resulta nito. Ang daan na ito ay maiksi lamang. Subalit ang daanan ng Sunnah—Ya Ikhwaan—katotohanan na ito ay napakahabang landasin, na napalilibutan ng mga paghihirap; ngunit ito ang tuwid na daan na tumatahak patungo sa Jannah at sa kaligtasan mula sa Apoy!

Ito ang landas ni Propeta Muhammad صلى الله عليه وسلم kung gusto ninyo na manatili rito—at ito ay mahabang landas—ay marapat na kayo ay maging mapagtiis at sundin ang tamang landas. Dahil dito, ang pangkalahatang payo para sa lahat ng mananampalataya; ay ang sinabi ni that Allah سبحانه وتعالى :

وَالْعَصْرِ . إِنّ الإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ .إِلاّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصّبْر
1-2. Sumumpa ang Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa pamamagitan ng panahon na walang pag-aalinlangang ang lahi ni Âdam ay nasa pagkawasak at pagkatalo.
3. Maliban sa kanila na naging mananampalataya at gumawa ng mabubuting gawa, at nagpayuhan sila sa isa’t isa sa pananatili sa katotohanan, at pagsunod sa kagustuhan ng Allâh (subhanahu wa ta’ala), at pagtitiis para rito. (Soorah Al Asr 103:1-3)

Ang SABR ay kinakailangan sa pagsasagawa ng Dawah!

********

Extracted from the must read upcoming Miraath publication, “Virtues in following the Sunnah” by Shaykh Muhammad Bazmool] [Visit: http://www.miraathpublications.net/]
Translated by Rasheed ibn Estes Barbee
Advertisements