Sino Kami

Salaf-us-Saalih ang aming Panawagan, Sino Kami

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

[1] Kami ay naniniwala sa Allaah at kanyang mga Pangalan at mga katangian, ayon sa pagkabanggit ng mga ito sa Aklat ng Allaah at sa Sunnah ng kanyang Sugo (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam), ng walang tahreef (pagbaluktot/distortion), o ta’weel (matalinhaga/figurative), o tamtheel (making a likeness/paghahalintulad), o tasbeeh (pagkakawangis/resemblance), o ta’teel (pagkakaila/denial).

[2] Mahal namin ang mga Kasama ng Sugo ng Allaah (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam), at galit kami sa mga nagsasalita laban sa kanila. Naniniwala kami na ang magsalita laban sa kanila ay pagsasalita ng di maganda sa relihiyon dahil sila ang naghatid nito sa atin. At mahal namin ang pamilya ng Propheta (sallalaahu ‘alayhi wa sallaam) sa pagmamahal na pinahihintulutan ng Sharee’ah.

[3] Mahal namin ang mga tao ng Hadeeth at ang lahat ng mga Salaf ng Ummah mula sa Ahlus-Sunnah.

[4] Nasusuklam kami sa mga ‘ilmul-kalaam (knowledge of theological rhetoric), at sa aming pananaw ito ay mula sa pinakamalaking rason para sa paghahati ng Ummah.

 [5] Hindi kami tumatanggap sa mga aklat ng Fiqh (batas), o sa mga aklat ng tafsir (pagpapaliwanag ng qur’aan), o sa mga sinaunang mga kwento, o sa mga Seerah (talambuhay) ng Propheta, maliban lamang kung saan kinumpirma ito mula sa Allaah at sa kanyang Sugo. Hindi ibig sabihin na ito ay aming tnatanggihan, o  inaangkin namin na kami ay walang pangangailangan sa kanila. Sa halip kami ay nakikinabang sa mga pagtuklas ng aming mga skolars at ng mga hukom at bukod pa sa kanila. Subalit, hindi kami tumatanggap ng hukom, maliban sa may matibay na ebidensya.

[6] Hindi kami nagsusulat sa aming mga libro, o nagbibigay ng aral, o kami ay nagbibigay ng sermon ng kahit na ano maliban sa Qur’aan o sa tunay at mapanghahawakang hadeeth. At kinasusuklaman namin ang mga lumalabas sa mga libro at sumusugpo sa kondisyon ng mga kwentong di totoo at mga gawa-gawang mga hadeeth.

[7] Hindi kami nagsasagawa ng takfeer (itiwalag ang isa mula sa islaam) sa knino mang Muslim dahil sa kasalanan, maliban sa shirk (polytheism) , o ang pagiiwan ng Salaah at ang Pagmumurtad. Humihingi kami ng pagkupkop mula dito sa Allaah.

[8] Kami ay naniniwala na ang Qur’aan ay ang salita ng Allaah, at hindi ito nilikha.

[9] Pinanghahawakan namin na obligasyon makipagtulungan sa mga grupo na tumatawid sa metodolohiya ng Qur’aan at Sunnah at  kung ano ang sinusunod ng mga naunang henerasyon ng mga Muslim; sa mga tuntunin ng pagtawag sa Allaah ang Kataas-taasan, ang pagiging taos-pusong pagsamba sa Allaah (subhanahu wa taala) at magbabala mula sa Shirk, bid’ah at pagsuway, at payuhan lahat ang mga grupo na tumututol dito.

[10] Hindi namin tinuturing na wasto ang pag-aalsa laban sa mga pinunong Muslim hangga’t sila ay mga muslim, at sa tingin namin na ang rebolusyon ay nagdadala ng  hindi pagkakasundo.

[11] Pinanghahawakan namin na ang pagdami ng makabagong grupo ay dahilan ng pagkakaroon ng paghahati-hati ng mga Muslim at kanilang kahinaan. Kaya’t nakahanda namin palayain ang isip mula sa pagkakabilanggo sa bulag na pagsunod at sa kadiliman ng kasektahan at pagtitipon ng personalidad.

[12] Mahigpit ang pag-unawa namin sa Qur’aan at Sunnah ng Sugo ng Allaah sa pagkaunawa ng mga salaf ng ating ummah mula sa skolars ng hadeeth, at hindi sa bulag na tagasunod ng kanilang mga indibidwal. Sa halip tinatanggap namin ang katotohanan mula kaninuman ito nanggaling. At alam naming mayroon mga nagaangkin ng pagka-Salafiyyah, subalit ang Salafiyyah ay malaya sa kanila, sapagka’t sila ay nagdadala sa lipunan ng bagay na pinagbabawal ng Allaah. Naniniwala kami sa pagpayaman sa henerasyon ng mga batang may murang edad sa islaam, linisan sa lahat ng nabanggit, ibigay sa kanila ang tamang edukasyon sa islaam sa umpisa pa lamang, ng walang anumang impluwensya mula sa edukasyon sa kanluran.

[13] Naniniwala kami na ang pulitika ay parte ng relihiyon, at iyong mga nagtatangkang maghiwalay ng relihiyon mula sa pulitika ay sinusubukang sirain ang relihiyon at magpalaganap ng kaguluhan.

[14] Naniniwala kami na walang karangalan o tagumpay para sa mga muslim hanggat sila ay hindi bumalik sa Qur’aan at sa Sunnah ng Propheta (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam).

[15] Hindi kami sumasangayon sa mga humahati ng relihiyon sa walang kabuluhang bagay at mahalagang paksa. At alam namin na ito’y mapanirang Daw’ah.

[16] Kami ay tumututol sa mga nagpapababa ng kaalaman tungkol sa Sunnah at sinasabing hindi ito ang panahon para dito. Gayundin kami ay tumututol sa mga nagmamaliit ng paggawa ng Sunnah ng Sugo ng Allaah.

[17] Ang aming Daw’ah at Aqeedah ay mas mahalaga pa kaysa sa aming sarili, sa aming mga kayamanan at mga anak. Kaya hindi kami handa upang humiwalay dito sa pamamagitang ng ginto at pilak. Sasabihin namin ito ng sa gayon walang sinuman ang aasa na mabibili nila ang aming Daw’ah, o dapat niyang isipin na possible para sa kanya na mabili niya ito para sa deenar o dirham.

[18] Mahal namin ang mga kasalukuyang skolars ng Sunnah at inaasahan naming makikinabang kami sa kanila at ikinalulunglot namin ang paglisan ng karamihan sa kanila.

[19] Hindi kami tumatanggap ng Hukom maliban lamang kung ito ay mula sa Aklat ng Allaah at sa Sunnah ng Sugo ng Allaah. Ito ay sulyap sa aming Aqeedah at aming Da’wah. Kaya kung sinuman ang may pagtutol dito, kami ay handang tumanggap ng anumang matapat na payo, at pabubulaanan kung ito ay mali, at iwasan kung ito ay matigas na pagtanggi. At ang Allaah ang mas higit na nakakalaam.

**********
Isinalin ni Umm Abdulazeez
Sources:
[1] This explanation of our call has been summarized from Tarjumah Abee ’Abdur-Rahmaan Muqbil Ibn Haadee al-Waadi’ee (p. 135-142) of Shaykh Muqbil Ibn Haadee with minor additions from other sources.
[2] al-Furqaan magazine (issue no. 14, p. 15)
[3] From Fiqhul-Waaqi’ (p. 49) of Shaykh al-Albaanee
[4] Fiqhul-Waaqi’ (p. 51)
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s