Kapabayaan sa pagsasagawa ng Salatul Fajr

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Shaykh Abdur Razzaq Al Badr: Marahil may ilang mga tao ang madalas mahulog sa maraming larangan ng kaalaman, pagsasaulo, at pag-aaral, ngunit sila ay pabaya lalo na sa salaah ng fajr, sila ay pabaya tungkol dito.

Ito ay isang tungkulin, mahalagang tungkulin, at ang pinakamahalagang haligi ng Islaam pagkatapos ng dalawang deklarasyon ng testimonya ng mananampalataya, at ang unang bagay na tatanungin ang tao sa araw ng paghukom, ang unang bagay na tatanungin ay ang kanyang salaah, at kung ang tao ay pabaya tungkol dito (pabaya tungkol dito), itong mahalagang tungkulin, kung gayon nasaan ang resulta ng kaalaman?

Kinaliligtaan niya ang salaah ng fajr?! habang ang mga sahaabah (radiallaahu anhum) ayon sa salaysay ni Ibn Masood na nagsabi:

Kung ang isang lalaki ay nakaligtaan niya ang salaah ng fajr siya ay aakusahan nilang  isang mapagkunwari. Ang pinakamabigat na salaah para sa mga mapagkunwari ay ang Salaah ng Fajr at Salaah ng Isha.

At sa panahon nating ito, ang panahon ng palagiang pagpupuyat sa gabi, maraming tao ang nakakaligtaan ang salaah ng fajr, at marami rin tao ang nagsasalaah nito mag-isa.

At marahil ilan sa kanila ang gumugulgol sa kanilang gabi upang makibahagi sa kaalaman batay sa mga talakayan tungkol sa iba’t-ibang paksa at pagkatapos nito siya ay matutulog ng fajr.

Kung ang tao ay ginulgol ang buong gabi sa Qur’aan, isaulo ito at bigkasin, at ito ang magiging dahilan upang makaligtaan niya ang salaah ng fajr, ang kanyang pagpupuyat ay haram at hindi pinahihintulutan para sa kanya, at siya ay nagkakasala sa pagpupuyat sa buong magdamag.

At ang salaah na madalas mapabayaan sa buong araw at oras ito ay ang pinakamahalagang salaah na walang pagbubukod. Alam niyo ba kung anong salaah ito?

Makikita sa hadith at ipinahayag ni Shaykh Albaani (rahimahullaah) bilang hasan sa kanyang ilang aklat. Ang Propheta (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam) ay nagsabi:

Ang pinakamainam na salaah sa lahat ay ang salaah ng fajr sa araw ng Jumu’ah, sa pagtitipon ng mga tao sa jamaah.

Ang salah ng fajr sa araw ng Jumu’ah sa jamaah (kongregasyon). Ipinahayag ni Shaykh albaani (rahimahullaah) bilang hasan sa sumusunod na salaysay:

Ang (salaah ng fajr) sa araw ng Jumu’ah sa jamaah ay ang salaah na masyado ng napapabayaan. At ang mga Imaam ng mga masjid ay tatanungin tungkol dito.

Dahil ang gabi bago ng biyernes ay gabi para sa pagpapahinga kung saan ang mga tao ay nananatiling gising hanggang madaling araw at pagkatapos ay matutulog ng umaga, at itutulog na nila hanggang sa oras ng salaah ng Fajr.

At ang pinakamabuti sa kanila ay kinatatamaran na at nahuhuli sa pagpunta sa salaah ng fajr. Pupunta siya habang inaantok at pagod. Kaya hindi niya maisagawa ang salaah ng maayos.

At kung alam niya ang Imaam ng masjid ay bibigkas ng Soorah Sajdah at Soorah al Insaan, hindi siya darating hanggang sa katapusan ng ikalawang rakaat.

Nasaan na ang pakinabang ng kaalaman kung ito ang kanyang kalagayan sa unang bagay na itatanong sa kanya sa araw ng paghuhukom? At sa kung sinuman ang pabaya sa bagay na ito kung gayon siya ay mas magiging pabaya ukol sa ibang bagay.

********

Translated by Rasheed ibn Estes Barbee
Masjid Tawheed wa Sunnah
Advertisements