Mga Paraan Upang Magkaisa ang Ummah (Shaykh Saleh Fawzan bin al-Fawzaan)

بسم الله الرحمن الرحيم

Ito ay kasagutan ni Shaikh Saalih bin Fawzaan Al-Fawzaan at kinuha mula sa aklat na Beneficial Answers to Questions on Innovated Methodologies, tinipon ni Jamaal bin Furayhaan Al-Haarithee.

Tanong: Ano ang mga dahilan at pamamaraan upang makamit ang pagkakaisa ?

Sagot: Ang mga paraan upang magkaroon ng pagkakaisa ay:

Una: Itama ang Aqeeda, hanggang ito ay maging malinis mula sa Shirk. Sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala):

“At walang pag-aalinlagan, ang inyong Relihiyon, O kayong mga Propeta ay iisang Relihiyon lamang, na Ako ang Allâh (subhanahu wa ta’ala) na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na kung kaya, matakot kayo sa Akin sa pagsunod sa Aking mga ipinag-uutos at pag-iwas sa Aking mga ipinagbabawal..” [Surah Al-Mu’minoon (23):52]

Tanging ang tamang Aqeeda lamang ang magbubuklod sa mga puso at makadaraig sa masamang hangarin, na sumasalungat sa pagkakaroon nila ng iba’t-ibang paniniwala at maraming sinasamba, sapagkat ang bawat pagsunod sa kanya-kanyang aqeeda ay nangangahulugan na ito ang kanyang paniniwalaan at panghahawakan, samantalang ang aqeeda ng iba ay ituturing niyang mali at nasa kamalian. Kaya nga sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala):

“At sinabi ni Yûsuf sa dalawang kabataan na kasama niya sa kulungan:“ Ang pagsamba ba sa maraming diyus-diyosan na gawa lamang na tao ay mas nakabubuti kaysa sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) na Al-Wâhid’– Bukod-Tangi at Nag-iisa na Al-Qahhâr– ang Tagapagkuntrol (Tagapagpigil o Tagapagpuwersa) at Makapangyarihan? [Surah Yoosuf (12):39]

Ito ang dahilan kung bakit ang mga paganong Arabo noong Panahon ng Kamangmangan ay nagkahati-hati at nalipol sa mundo. Gayunpaman, nang yakapin nila ang  Islaam at ang kanilang pinanghahawakana at paniniwala ay kanilang naisaayos, napagkaisa nila ang kanilang hanay at ganoon rin ang kanilang pamamahala.

Pangalawa: Ang pakikinig at pagsunod sa Muslim na namumuno, kung kaya sinabi ng Propeta Muhammad  (صلى الله عليه وسلم) :

“Ipinapayo ko sa inyo na magkaroon kayo ng  Taqwaa (pagkatakot /pagsunod) kay Allaah (subhanahu wa ta’ala), at pakinggan ninyo at sundin (ang mga namumuno) kahit pa ito ay isang alipin na nagmula sa Abyssinian, sapagkat katotohanan na sinoman sa inyo ang mabuhay ng mahaba ay makakasaksi ng maraming hindi pagkakaunawaan…”

[Saheeh: Inulat ni Abu Dawood (4607), At-Tirmidhee (2776) at al-Haakim (1/96), at ang mga salita ay nagmula sa kanyang ulat]

Ang pagsuway sa  Muslim na pinuno ay nagbubunga ng hindi pagkakaunawaan.

Pangatlo: Ang pagbalik sa Qur’aan at Sunnah upang maresolbahan ang hindi pagkakaunawaan at pagtatalu-talo. Sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala):

“O kayong mga matatapat sa inyong paniniwala! Sundin ninyo ang utos ngAllâh (subhanahu wa ta’ala) at huwag ninyo itong labagin, at sundin din ninyo ang Sugong si PropetaMuhammad (salallahu alayi wa salam) sa kanyang dala-dalang katotohanan; at sundin din ang inyong mga pinuno sa kanilang mga ipinag-uutos na hindi labag sa kagustuhan ng Allâh (subhaahu wa ta’ala), at kapag kayo ay mayroong bagay na di-napagkasunduan sa pagitan ninyo ay  isangguni ninyo ang hatol hinggil dito sa Aklat ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) at sa ‘Sunnah’ ng Kanyang Sugo na si Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam), kung kayo nga ay naniniwala na ang tunay na paniniwala sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) at sa Araw ng Paghuhukom

Ang pagsangguning ito sa Aklat ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) at sa ‘Sunnah ay higit namakabubuti sa inyo kaysa sa hindi ninyo pagkakasundu-sundo sa isa’t isa at sa pagbibigay lamang ninyo ng sariling pananaw; at ang pagsasangguni ding ito ayhigit na makapagdudulot ng mabuting kahihinatnan. (Surah an-Nissa :59)

Ang tao ay hindi dap at bumatay sa opinion at tradition lamang ng iba.

Pang apat: Ang pagsasaayos at pagkakasundo, kung magkaroon ng hidwaan, sa pagitan ng dalawang tao o dalawang nasyon. Sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala):

“na kung kaya,katakutan ninyo ang parusa ngAllâh (subhanahu wa ta’ala), huwag kayong gumawa ng kasalanan saKanya, at iwasan ninyo angpagtatalu-talo at pagkaka-salungatan dahil sa kayamanan na ito, at ayusin ninyo ang hidwaan sa mga pagitan ninyo,at ipatupad ninyo ang pagsunod sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) at saKanyang Sugo, kung kayo ay tunay na nananampalataya sa Kanya; dahil angt unay na paniniwala ay nag-aakay sa inyo tungo sa pagsunod sa Allâh (subhanahu wa ta’ala) at .” [Surah Al-Anfaal (8):1]

Panglima: Ang paglaban sa mga mapabmalabis at mga rebelde na ang ninanais ay ang paghiwa-hiwalayin ang ummah ng mga Muslim. Kung sila ay malaks at may kapangyarihan, makakaya nilang lipulin ang sambayanang  Muslim at makapagdudult ng korupsiyon sa ummah. Sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala:

“at kapag ang isa sa dalawang grupo ay gumanti at hindi tumugon sa pagpasiya na ito, ay makipaglaban kayo sa grupong yaon hanggang sa ito ay bumalik sa Batas ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) at ng Kanyang Sugo” [Surah Al-Hujuraat (49):9]

Kung kaya, ang Pinuno ng mga MananampalatayaThis na si  ‘Alee bin Abee Taalib (رضي الله عنه), ay nakipaglaban sa mga nagmalabis at Khawaarij. At ito ay itinuturing na isa sa magaganda niyang katangian.

Advertisements

Ang Ummah at Ang Pagkakaisa

بسم الله الرحمن الرحيم

Ang kahalintulad ng mga nagnanais na mapagkaisa ang mga Muslim kahit na sila ay magkakaiba ng paniniwala, ay katulad ng isang tao na nagtatangkang pagsamahin ang tubig at apoy, ang reptilya sa lupa at isda sa dagat.

Si Sheikh Saaleh al Fawzaan (hafidhahullaah) ay nagsabi:

Hangga’t ang Aqeedah ay mabuway at may bahid dungis, ang mga Muslim ay hindi mapagkakaisa. Imposibleng mapagsama ang taong gumagawa ng Bidah at ang taong sumusunod sa Sunnah, abadan.

Imposible na mapagsama ang taong mali ang aqeedah sa taong tama ang aqeedah, kahit pa sila ay parehong tinatawag na Muslim.

Walang pasubali na ang mga Muslim ay dapat magkaisa sa usapin ng Tawheed, na sumusunod sa tamang aqeedah, gamit ang Aklat ni Allaah at ang Sunnah ng Sugo ni Allaah (Muhammad-sallal-laahu-alayhi-wasallam).

Ang mga Muslim ay kailangan na magsama-sama. Sila ay kailangan na magkaisa, at sundin nila ang pinagmulan  (ng bigkis na ito at ng pagsasama-sama), hangga’t ito ay hindi lumalayo sa pagsunod kay  Allaah (subhanahu wa ta’ala) at sa Kanyang Sugo (sallal-laahu-alayhi-wasallam)

At dahil dito, ang Propeta (sallal-laahu alayhi wasallam) ay nagsabi:

”Si Allaah ay malulugod sa inyo sa tatlong bagay: ”na sasambahin ninyo Siya (ng bukod tangi) at hindi kayo magtatambal sa Kanya; at panghahawakan ninyo ang Lubid ni Allaah at hindi kayo magwawatak-watak; at bibigyan ninyo ng matapat na pagpapayo ang sinomang naatasan na sa inyo ay mamuno (i.e. pinunong Muslim )”.

At para naman doon sa nagtatawag ng pagkakaisa ng mga Muslim , kahit na sila ay magkakaiba ng aqeedah, ito ay hindi maaari.  Ang naghahangad na pag-isahin ang mga  Muslim, kahit na iba-iba ang kanilang paniniwala, kahit na mabuway ang kanilang pinaniniwalaan, ito ay imposible tulad ng isang tao na sumusubok na pagsamahin ang tubig at apoy  (Ito ay hindi mangyayari);  O pagsamahin ang hayop sa lupa at ang isda.   Ito ay hindi mangyayari kahit kailan, dahil ang reptilya ay nakatira sa lupa at sa dagat naman ang isda…

********

[Mula sa : Aralin na ibinigay ni sheikh Saaleh al Fawzaan sa  Masjid At-Tawheed sa Taa-if.  Pamagat ng Dars: At Tahdeer Minal Furqati Wal Ikhtilaaf]   

Ang Kahalagahan ng LA ILAHA ILA ALLAAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Sinabi ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam):

Sa Araw ng Paghuhukom ay tatawagin ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang isang lalaki na nagmula sa aking Ummah at ihaharap siya sa lahat ng mga tao. Siyamnaput siyam na balumbon ng kasulatan ang ilalatag para sa kanya; at ang haba ng bawat isa ay hanggang sa maaabot ng tanaw ng mata.

Pagkatapos ay tatanungin siya ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) :

Itinatatwa mo ba ang alinman sa mga ito ? Ang mga Anghel ba na nagtala ng iyong mga gawa ay may ginawang kamalian sa iyo?

Ang lalaki ay sasagot: Hindi po Panginoon.

Sasabihin ni Allaah (subhanahu wa ta’ala): Mayroon ka bang idadahilan?

Sasabihin ng lalaki: Wala po Panginoon

At sasabihin ni Allaah (subhanahu wa ta’ala):

“Katotohanan, ikaw ay mayroong mabubuting gawa na Aming nalalaman , at sa araw na ito, ay hindi ka makakaranas ng pang-aapi.”

At isang kard na may nakasulat na : ‘Ash-hadu an-laa ilaaha illa-Allaah, wa ash-hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuluh,’ (Ako ay sumasaksi the walang ibang karapatdapat na sambahin sa katotohanan kundi si Allaah lamang, at si Muhammad ay Kanyang Alipin at Sugo .) ang dadalhin.

Pagkatapos ay sasabihin ni Allaah (subhanahu wa ta’ala): Dalhin ang kanyang masasamang gawa.

Itatanong ng lalaki: Ano ang kard na ito kung ihahambing sa mga balumbon?

Sasagot si Allaah (subhanahu wa ta’ala): Katotohanan, ikaw ay hindi maaapi..

Nagpatuloy ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) sa pagsasalaysay at sinabi niya:

Ang mga balumbon ay ilalagay sa isang panig ng timbangan, at ang kard naman ay sa kabilang panig, at ang balumbon ay magiging magaan at ang kard ay mabigat.

Wala nang bibigat pa sa pangalan ni Allaah (subahanahu wa ta’ala)” sa timbangan ng mga gawa. Iniligtas siya ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) mula sa Apoy dahil sa kanyang pagiging tapat sa At-Tawheed . Ayon sa mga Ulaama, ang Tawheed ang siyang tumupok sa kanyang mga kasalanan.

********
[[ Iniulat ni Ahmad sa kanyang Musnad 11/570 bilang. 6994 at At-Tirmidhee sa kanyang Jaani’ (41) Al-Eemaan (17) Kabanata: Ang mangyayari sa taong namatay na sumsaksi na walang ibang karapatdapat na sambahin sa katotohanan maliban kay Allaah. Sinabi niya: “Ito ay Hasan Ghareeb.” Ang mga salita ay na ginamit ay sa kanya .
Sa Ibn Maajah sa kanyang Sunan (37) sa Aklat ng Az-Zuhd (35) Kabanata: Ang maaasahan mula sa Awa ni Allaah. Ang lahat ng ito ay nagmula sa Hadeeth ni ‘Abdullaah ibn ‘Amr , kalugdan nawa siya ni Allaah .]]

Sino ang Lumikha saAllaah (subhanahu wa ta’ala) ?

بسم الله الرحمن الرحيم

Pinabulaanan ni Shaykh al-Albani ang pag-aalinlangan na ito sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa mga sumusunod na Ahadeeth: Mula kay ‘Aa’ishah -Radi Allaahu anha- na nagsabi na sinabi ng Sugo ni Allaah -sallAllaahu alayhi wa sallam- : “Kung dumating sa inyo si Shaytan at tanungin niya kayo ng: ‘Sino ang lumikha sa iyo?’ sabihin mo” si ‘Allaah.’ At magtatanong uli siya: sino ang lumikha kay Allaah? Kaya kung mapunta kayo sa ganitong sitwasyon ay sabihin ninyo: ‘Naniniwala ako kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) at sa Kanyang mga Propeta .’ At ang pagdududa na ito ay maglalaho sa iyo.” Isinalaysay ni Ahmad at idineklarang Hasan ni Shaykh Albani [saheehah 116]

Sa iba pang salaysay matatagpuan rin sa Saheehah (Hadeeth Blg.117), sinabi ng Propeta -sallAllaahu alayhi wa sallam- : “Dumating si Shaytan sa isa sa inyo at kanyang sinabi: ‘Sino ang lumikha nito? Sino ang lumikha noon? Sino ang lumikha nito? Hanggang itanong niya kung sino ang lumikha sa iyong panginoon?’ At kung ito ay mangyari sa inyo ay magpakupkop kayo kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) at ito ay magwawakas.” Isinalaysay nina Bukhari, Muslim at Ibn Sunni. Sa salaysay ni Abu Hurairah, ang Sugo ni Allaah -sallAllaahu alayhi wa sallam- ay nagsabi: ‘Ang mga tao ay magtatanungan sa isa’t-isa hanggang sabihin ng isa sa kanila: Nilikha ni Allaah ang mga nilikha, kung gayon, sino ang lumikha kay Allaah Azza wa Jal? Kapag sinabi nila ito , ay sumagot ka ng ganito: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد ٌ ,اللَّهُ الصَّمَد ُ, لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد ْ, وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًاأَحَدٌ الإخلاص: ١ – ٤ << Sabihin mo, O Muhammad: “ Siya ang Allâh (subhanahu wa ta’ala) na Ahad– Bukod-Tangi na ang pagsamba ay para lamang sa Kanya na wala Siyang katambal na kahit na sinuman .2. “Ang Allâh (subhanahu wa ta’ala)ay ‘As-Samad ’ – ang Bukod-Tangi na inaasahan ng Kanyang mga nilikha sa lahat ngkanilang pangangailangan, Ganap, walang kakulangan at walang pangangailangan. 3. “Kailanman ay hindi Siya nagkaroon ng anak at kailanman ay hindi Siya ipinanganak at wala Siyang asawa. 4. “At kailanman ay walang maihahalintulad sa Kanya, sa Kanyang Pangalan, sa Kanyang mga Katangian at sa Kanyang mga Gawain, na luwalhati sa Kanya na Kataas- Taasan.” >> At pagkatapos ay dumura siya ng tatlong beses sa kanyang kaliwa at magpakupkop siya laban kay Shaytan. Isinalaysay ni Abu Dawood at Ibn Sunni at idineklarang Hasan ni Shaykh Albani. At bilang komento ay sinabi ni Shaykh Shaykh Albani :

Fiqh al-Hadeeth: Ang mga mapananaligang Ahadeeth na ito ay nagpapatunay na obligado sa isang tao na binulungan ni Shaytan at nagtanong kung sino ang lumikha kay Allaah?’, na iwanan niya ang pakikipagdebate sa kanya at isagot ang nabanggit sa mga Ahadeeth, na ang pagbubuod ay ganito: Ako ay naniniwala kay Allaah at sa Kanyang mga Propeta. ‘Siya ang Allâh Bukod-Tangi na ang pagsamba ay para lamang sa Kanya, na wala Siyang katambal na kahit na sinuman, ang Bukod-Tangi na inaasahan ng Kanyang mga nilikha sa lahat ng kanilang pangangailangan, Ganap, walang kakulangan at walang pangangailangan. “Kailanman ay hindi Siya nagkaroon ng anak at kailanman ay hindi Siya ipinanganak at wala Siyang asawa. “At kailanman ay walang maihahalintulad sa Kanya, sa Kanyang Pangalan, sa Kanyang mga Katangian at sa Kanyang mga Gawain, na luwalhati sa Kanya na Kataas- Taasan..’ At pagkatapos ay dumura siya ng tatlong beses sa kanyang kaliwa at magpakupkop laban kay Shaytan. Ito ang siyang pipigil sa kanya upang madala sa bulong ni Shaytan. Lubos akong naniniwala na sinoman ang magsagawa nito ng tapat, dala ng kanyang pagsunod kay Allaah at sa Kanyang Propeta, ang mga bulong na ito ay iiwanan siya at ang kanyang Shaytan ay matatalo gaya ng sinabi ng Sugo ni Allaah -sallAllaahu alayhi wa sallam-: ‘At iiwanan ka ng pag-aalinlangan na ito.’ Ang marangal na aral na ito mula sa Propeta ay mas higit na kapaki-pakinabang at matibay na panlaban sa bulong ng shaytaan kung ikukumpara sa debate na tagisan ng talino tungkol sa usapin na ito, sapagkat bihira na ang ganitong debate ay maging kapaki-pakinabang . Ang nakakalungkot lamang ay karamihan sa mga tao ay binabalewala ang mga itinuro ng Propeta (salallahu alayhi wa salam)! Kaya makinig kayo o mga Muslim, pag-aralan ninyo ang Sunnah ng inyong Propeta at isagawa ninyo ito, sapagkat sa Sunnah na ito ay matatagpuan ninyo ang gamot at karangalan na para sa inyo.’

********

[Mula sa Silsilah Ahadeeth As-Saheehah: 118 ni Shaykh Al-Albaani (rahimahullaah)
Isinalin sa wikang banyaga (Ingles) ni: Abbas Abu Yahya]

Ang Kaibahan ng Aqeedah at Manhaj

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Tanong (35): May Pagkakaiba ba sa pagitan ng Aqeedah at Manhaj?

Sagot (35):

Ang Manhaj pamamaraan/methodolohiya) ay mas malawak sa Aqeedah.

-Ang Manhaj sa Aqeedah (paniniwala) at kagawian at kaugalian at pakikitungo sa buhay ng bawat muslim sa lahat ng aspeto na kanyang tinatahak ay tinatawag na Manhaj (metodolohiya/pamamaraan)

-At para naman sa Aqeedah, ito ay ang Pundasyon ng pananampalataya/eeman (paniniwala ng isang Muslim) at ang kahulugan ng pagsaksi at mga saklaw nito ito ang kahulugan ng Aqeedah.

********

[Mula sa: Ajweebatul Mufeedah Anil As’ilati Al-Manaahij Al-Jadeedah [pg.75]|Sheikh Saalih Ibn Fawzaan Ibn Abdillaah Al-Fawzaan {Hafidhahullaah}]