‘Khul sa asawang hindi nag-Sasalah

بسم الله الرحمن الرحيم

TANONG: Kapag ang isang lalaki ay hindi nagsa-salah, ang kasal ba niya ay nawawalan na ng bisa at halaga dahil dito? Kung susundin natin ang hukm ng mga Ulaama na nagsasabi na ang sinoman na umiwan sa salah dala ng katamaran ay hindi isang kafir (hindi mananampalataya), kung gayon, ang hindi ba niya pagsasagawa ng salah ay magiging dahilan upang mawalan ng saysay ang kanyang kasal? Ano ang dapat gawin ng isang babae na may asawa na ganito ang sitwasyon?

SAGOT ni Shaykh Rabee’ ibn Haadee Al-Madkhalee (hafidhahullaah), isang kilalang scholar at retiradong Propesor mula sa University of Al-Madeenah

Ang usaping ito ay mayroong hindi pagkakasundo ang mga ulaama. Ang ilan sa kanila ay nagpahayag na ang taong hindi nagsasagawa ng salah ay lumabas na sa  Islaam, kung kaya ang kanyang kasal ay mawawalan na ng bisa , at ang iba pang kaugnay na pagsasabatas para sa hindi mananampalataya ay ipapataw sa kanya katulad ng batas sa pagmamana atbp.

Gayunpaman, marami sa mga Ulaama ang nagsabi na ang taong ito ay mananampalataya pa rin, isa pa rin siyang Muslim. At siya ay paaalalahanan tungkol kay Allaah (subhanahu wa ta’ala), lilinawin sa kanya ang panganib ng pag-iwan sa salah, na kung palilipasin niya ang oras at hindi siya magsasagawa ng salah, siya ay papatayin. Ang batas ng Islaam para sa mga katulad niya ay Pagpatay, gantimpalaan kayo ni Allaah .

Ang usapin tungkol sa salah ay isang mabigat na paksa. Ang isang tao na umiwan sa salah ay kinakailangan na pagsabihan. At kung ipagsawalang bahala niya ang pagtutuwid sa kanya at patuloy pa rin siya na hindi nagsa-salah, kinakailangan na ang asawang babae ay lumapit na sa korte kung sila ay nasa Islamikong bansa. Bakit? Ito ay upang makahingi siya ng khul’ at palayain ang kanyang sarili sa kontrata ng kasal. At hindi ipinahihintulot sa kaniya ang manatili sa piling ng kanyang asawa ng matagal kung ganito ang sitwasyon.

Tungkol naman sa kontrata at sa pagkawala ng bisa nito (sa kadahilanan na iniwan ang salah), hindi ko masasabi na ang kontrata ay mawawalan ng bisa. Gayon paman, ang solusyon rito ay ang maigawad sa babae ang khul’.

********

SOURCE
ito ay isinalin sa wikang Ingles at tanging sa http://www.bakkah.net ang pagmamay-ari, mula sa naitala cassette at may pahintulot ng  shaykh, file no. AARM003, 1423/7/23.
Advertisements