Sino ang mga Salaf?

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Sino ang mga Salaf?

Ang Manhaj (metodolohiya/pamamaraan) ng mga Salaf ay sumunod sa Quran at Sunnah sa pagkakaunawa ng mga Salaf.

Ang salitang salaf ay pinaikli sa salitang ‘Salaf as-Saalih’ na ang ibig sabihin ay “Pious Predecessors” (Mga sinaunang tatlong henerasyon ng iskolar). Ito ay partikular sa sinaunang tatlong henerasyon ng Islaam na kung saan ang Propheta (sallallaahu `alayhi wa sallaam) ay naglalarawan ng pinakamabuting henerasyon ng mga muslim. Ang una ay ang Propheta (sallallaahu alayhi wa sallaam) at ang kanyang mga sahaaba (radiallaahu anhumma). Pangalawa ay ang mga taabi’een ( mga tagasunod ng mga sahaaba). At ang Pangatlo ay ang mga Tabaa’at-Taabi’een ( mga tagasunod ng mga tagasunod ng mga sahaaba.

Kadalasan, ang terminong ito ay nauukol sa lahat ng mga tapat na ninuno na sumusununod sa paraan ng mga salaf at sa mga nauna sa atin. Ito ang tunay na Manhaj (metodolohiya/pamamaraan) ng Ahl as-Sunnah wa al-Jamaa’ah.

Advertisements