Mga Pahayag ng Salaf tungkol sa Salafiyyah

بسم الله الرحمن الرحيم

Imaam al-Asbahaanee (d.535H) – rahimahullaah – : “Ang palatandaan ng Ahlus-Sunnah ay iyong sumusunod sila sa Salafus-Saalih at iniiwanan nila ang mga bid’a at ang mga pagbabagong ipinakilala sa Deen.” [Al-Hujjah fee Bayaanil Mahajjah 1/364]

Abu Haneefah (d. 150H) (rahimahullaah) : “Manindigan kayo sa athar (salaysay) at sa tareeqah (daan) ng mga Salaf (Pious Predecessors) at iwasan ninyo ang mga pagbabagong ipinakilala sa ating relihiyon sapagkat ang lahat ng ito ay bid’a” [Iniulat ni As-Suyootee sa Sawn al Mantaq wal-Kalaam p.32]

lbn Taymiyyah (d.728H) -rahimahullaah- :“Walang pagpuna sa isang tao na nagpakilalang sumusunod sa pamamaraan (madhdhab) ng Salaf, na yumayakap at sumasangguni rito. Sa halip, sapilitan na ito ay tanggapin mula sa kanya ng walang pagtutol (Ittifaaq) dahil ang pamamaraan (madhdhab) ng mga Salaf ay pawang Katotohanan (Haqq).” [Majmoo al-Fataawaa 4:149]

Imaam adh-Dhahabee (d.748H) – rahimahullaah – : “Mula sa mapananaligang ulat ni ad-Daaraqutnee ay kanyang sinabi: Walang akong higit na kinamumuhian maliban pa sa ‘ilmul-kalaam (innovated speech and rhetorics). Sinabi ko: Hindi siya kailanman pumasok sa ‘ilmul-kalaam, o pakikipag-argumento. Sa halip, siya ay isang Salafee (tagasunod ng Salaf).”[Siyar 16/457]

As-Sam’aanee (d.562H) ay nagsabi sa al-lnsaab (3/273): “As-Salafi: ito ay ang pagpapakilala ng sarili, pagpapalagay sa mga Salaf at pagsunod sa kanilang pamamaraan, na naisalaysay mula sa kanila.”

lbn al-Atheer (d.630H) ay nagsabi sa al-Lubaab fee Tahdheebul-lnsaab (2/162), bilang komento niya sa sinabi ni as-Sam’aanee: “At mayroong grupo na makikilala dahil sa kanilang pagpapalagay sa kanilang mga sarili.” Na ang ibig sabihin ay: na ang katagang Salafi, at ang pagpapakita bilang nabibilang sa pangkat na ito, ay alam na noon pa mang panahon ni Imaam as-Sam’aanee, at ng mga nauna sa kanya.

********

[Source: http://www.thenoblequran.com/]
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s