‘EID MILAD An-NABI’Y Series: Ika-apat bahagi

بسم الله الرحمن الرحيم

ANG PAGBALI SA BALUKTOT NA ARGUMENTO NG MGA MUBTADI (mapaggawa ng Bid’ah) 1-4

Ang mga nag-iisip na ang bid’ah na ito ay dapat ipagpatuloy ay hindi tumitigil sa paggawa ng mga argumento na mas masalimuot pa sa sapot ng gagamba. Ang ilan sa mga argumentong ito ay maaaring sagutin at pabulaanan sa mga sumusunod na katibayan:

[Unang Argumento] – Inaangkin nila na ito ay upang ipakita ang pamimitagan at pagtataas ng antas sa Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam):

[Pagpapabulaan] – Ang sagot dito ay : ang paraan ng pagpapakita ng pamimitagan sa kanya ay ang pagsunod sa kanya, gawin ang kanyang mga ipinag-utos at iwasan ang kanyang mga ipinagbawal, at mahalin siya; hindi maaaring itaas ang kanyang antas sa pamamagitan ng bid’ah, mga gawa-gawang kwento o di kaya naman ay sa pamamagitan ng kasalanan. Ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan ay isang kasuklam suklam na gawain dahil ito ay isang kasalanan. Ang mga tao na higit na namitagan sa Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay ang kanyang mga Sahaabah (radiallaahu ‘anhum), katulad ng sinabi ni ‘Urwah ibn Mas’ood sa mga Quraysh:

“O sambayanan, WaAllaahi! Nakabisita na ako sa mga hari. Napuntahan ko na ang Caesar, Chosroes at ang Negus, pero waAllaahi wala pa akong nakita na hari na pinitagan ng kanyang nasasakupan katulad ng pagpitagan ng mga Sahabah ni Muhammad kay Muhammad (salallaahu ‘alaihi wa sallam). WaAllaahi, sa  tuwing siya ay dudura, ni hindi sumasayad sa lupa ang kanyang dura, ito ay sinasambot ng kamay ng isa sa kanyang mga Sahabah, at ipupunas nila ito sa kanilang mukha at balat. Kung mayroon siyang inutos sa kanila na dapat gawin, nagmamadali sila na ito gawin ang kanyang ipinag-utos. Kung siya ay nag wudoo, halos mag-away na sila sa kanyang natirang tubig. Kapag siya ay nagsasalita, ay ibinababa nila ang kanilang tinig; at hindi sila tumititig sa kanya dala ng malaking paggalang.” (al-Bukhaari, 3/178, no. 2731, 2732; al-Fath, 5/388).

Subalit sa kabila ng antas ng pamimitagan na ito, hindi nila ginawang ‘Eid ang araw ng kanyang kapanganakan. Kung ito ay ipinag-uutos sa Islam, ay hindi nila ito ipagsasawalang bahala.

[Pangalawang Argumento] – Ang paggamit ng daleel na maraming tao ang nagsasagawa nito sa iba’t-ibang bansa.

[Pagpapabulaan] – Ang sagot dito ay ; ang daleel ay iyong nagmula kay Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam), at ang napatunayan mula sa Propeta ay ang pagbabawal niya sa bid’ah sa pangkalahatan, at ito ay bid’ah . Anoman ang ginagawa ng tao na kabaliktaran at sumasalungat sa (daleel), ay walang kabuluhan, kahit pa marami sa kanila ang nagsasagawa nito.

“At kung sakali man na sinunod mo, O Muhammad, ang karamihan na mgatao sa daigdig, ay tiyak na ililigaw ka nila mula sa ‘Deen’ ng Allâh (subhanahu wa ta’ala).” [al-An’aam, ayah 116 – sa pinakamalapit na kahulugan]

Gayunpaman, sa bawat panahon, Alhamdulillaah, mayroong mga lumalaban sa ganitong bid’ah at ipinahahayag ng malinaw na ang gawaing ito ay mali. At ang mga nagmamatigas matapos na ipakita sa kanila ang katotohanan ay walang katibayan at patunay na maipakita.

Kabilang sa mga tumutopl at nakipaglaban sa pagdiriwang na ito ay sina Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah, sa Iqtidaa’ al-Siraat al-Mustaqeem; Imaam al-Shaatibi sa al-’I’tisaam; Ibn al-Haaj sa al-Madkhil; Shaykh Taaj al-Deen ‘Ali ibn ‘Umar al-Lakhami na sumulat ng buong libro na tumutuligsa sa gawaing ito; Shaykh Muhammad Basheer al-Sahsawaani al-Hindi sa kanyang aklat na Siyaanah al-Insaan; al-Sayyid Muhammad Rasheed Ridaa na sumulat ng hiwalay na sanaysay tungkol sa usapin na ito; Shaykh Muhammad ibn Ibraaheem Aal al-Shaykh sumulat ng hiwalay na sanaysay; Shaykh ‘Abd al-’Azeez ibn Baaz; at marami pang iba na patuloy na sumusulat at itinatakwil ang bid’ah na ito taon-taon sa mga pahina ng pahayagan at magazine, sa panahon na ang bid’ah ay isinasagawa.

[Pangatlong Argumento] – Sinasabi nila na sa pagdiriwang nila ng Mawlid ay napananatili nilang buhay ang ala-ala ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) .

[Pagpapabulaan] – Ang sagot sa ganito ay; ang ala-ala ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay patuloy na binubuhay ng mga Muslim, katulad ng pagbanggit ng kanyang pangalan (salallaahu ‘alaihi wa sallam) sa tuwing itatawag ang adhaan at iqaamah at sa mga khutbah, at sa tuwing babanggitin ng mga Muslim ang Shahaadatayn matapos nilang mag wudoo at sa kanilang salah, at sa tuwing babanggit ang Muslim ng salawat sa Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) sa kanyang mga du’a at sa tuwing babanggitin ang pangalan niya, at sa tuwing nagsasagawa ang Muslim ng mga waajib (obligatory) o mustahabb (recommended) na gawain na ipinag-utos ng Sugo (salallaahu ‘alaihi wa sallam). Sa lahat ng kaparaanan na ito, ang mga Muslim ay naaalala ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) at ang gantimpala ng sinoman na magsagawa ng ganitong gawain ay bumabalik sa Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam).

Kung kaya, patuloy na pinananatiling buhay ng mga Muslim sa kanilang ala-ala ang Sugo (salallahu alayhi wa salam) at sila ay mayroong ugnayan sa kaniya gabi at araw sa buong buhay nila katulad ng ipinag-utos ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) hindi lamang sa araw ng Mawlid at hindi sa mga gawain na bid’ah at sumasalungat sa Sunnah, sapagkat ito ay naglalayo sa tao mula sa Sugo (salallaahu ‘alaihi wa sallam) at siya ay itatakwil ng Propeta dahil dito.

Ang Sugo (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay hindi nangangailangan ng ganitong inimbentong pagdiriwang, sapagkat iginawad na ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa kanya ang kapitagan at paggalang para sa kanya katulad ng sinabi sa Qur’an:
“at iaangat ang iyong katanyagan.” [al-Sharh, ayah 4]

Sapagkat si Allaah (subhanahu wa ta’ala) ay hindi binabanggit sa is not mentioned in the adhaan, iqaamah o khutbah, maliban na ang Sugo (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay binabanggit matapos ang Kanyang Pangalan; ito ay sapat nang pagpitagan, pagmamahal, at paggunita sa kanyang ala-ala, at sapat nang pagbibigay ng lakas ng loob at paanyaya upang siya ay sundin.

Hindi tinukoy ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang kaarawan ng Sugo (salallaahu ‘alaihi wa sallam) sain Qur`aan, sa halip ay ang kanyang nakatakdang gawain ang binanggit:

“Walang pag-aalinlangan, ginawaran (pinagkalooban) ng dakilangkagandahang-loob ang mga mananampalataya mula sa mga Arabo, noong ipinadala sa kanila ang Sugo na mula sa kanila.” [Aal ‘Imraan, ayah 164]

“Walang iba kundi ang Allâh (subhanahu wa ta’ala) ang nagpadala sa mga Arabo ng Sugo na hindi marunong bumasa, na nagmula mismo sa kanila tungo sa lahat ng sangkatauhan,.” [al-Jumu’ah, ayah 2]

[Ika-apat na Argumento] – Posibleng sabihin nila na ang pagdiriwang ng kaarawan ng Propeta ay inumpisahan ng isang matalino at makatarungan na hari na ang tanging layunin ay ang mapalapit kay Allaah (subhanahu wa ta’ala).

[Pagpapabulaan] – Ang sagot natin sa ganyan ay ; ang bid’ah ay hindi katanggap-tanggap, sinoman ang magsagawa nito. Ang mabuting intensyon ay hindi nagbibigay katwiran sa masamang gawain at kahit mamatay pa ang isang tao bilang isang maalam at matuwid na Muslim, hindi ito nangangahulugan na siya ay hindi magkakamali.

itutuloy insha’Allaah…

********

[Shaykh Dr. Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan, Member of the Committee of Senior Scholars, Saudi Arabia.]
Pinagmulan: Huqooq al-Nabi (salallaahu ‘alaihi wa sallam) bayna al-Ijlaal wa’l-Ikhlaal, p. 139
Useful Links:
‘Eid Milad An-Nabi’y Series: Unang Bahagi
‘Eid Milad An-NAbi’y Series: Ikalawang bahagi
‘Eid Milad An-NAbi’y Series: Ikatlong bahagi
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s