‘EID MILAD An-NABI’Y Series: Huling bahagi

بسم الله الرحمن الرحيم

BID’AH HASANAH

Sinasabi nila na ang pagdiriwang ng mawlid ay napapabilang sa bid’ah hasanah (“mabuting bid’ah”) dahil ang basehan nito ay ang pagpapasalamat kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa pagpapadala Niya ng Propeta!

[Pagpapabulaan] – Ang sagot natin dito ay; Walang kabutihan sa bid’ah. Si Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay nagsabi: “Sinoman ang gumawa at magpakilala ng pagbabago sa relihiyon (i.e., Islam) na hindi parte nito, ito ay hindi tatanggapin.” (Isinalaysay ni al-Bukhaari, no. 2697; al-Fath, 5/355). At sinabi pa niya, “Lahat ng bid’ah ay pagkaligaw.” (Isinalaysay nina Ahmad, 4/126; al-Tirmidhi, no. 2676). Ang batas tungkol sa bid’ah ay ; ang lahat ng ito ay tungo sa pagkaligaw, ngunit ang argumentong ito ay nagpapahiwatig na hindi lahat ng bid’ah ay pagkaligaw, sa halip ay mayroong “mabuting” bid’ah.

Si Al-Haafiz ibn Rajab ay nagsabi sa Sharh al-Arba’een: “Ang salita ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) na, ‘lahat ng bid’ah ay pagkaligaw‘ ay isang maiksi ngunit malaman na nagtataglay na ng lahat; na isa sa pinakamahalagang prinsipyo ng relihiyon . Ito ay kahalintulad ng kanyang sinabi na ‘Sinoman ang mag imbento ng kahit ano sa ating relihiyon (i.e., Islam) ito ay hindi kabilang sa atin at hindi tatanggapin.‘ (Isinalaysay ni al-Bukhaari, 3/167, no. 2697; al-Fat-H, 5/355). Sinoman ang gumawa ng bid’ah at sasabihin niya na ito ay bahagi ng Islam gayong wala itong basehan sa relihiyon, ito ay patungo sa pagkaligaw at walang kinalaman ang Islam dito, maging ito ay paksa tungkol sa pinaniniwalaan (‘aqeedah) o panlabas at panloob na salita at gawa .” (Jaami’ al-’Uloom wa’l-Hakam, p. 233)

Ang mga Mubtadi ay walang maipakitang ebidensiya na mayroon ngang tinatawag na “bid’ah hasanah” maliban sa sinabi ni ‘Umar (radiallaahu ‘anhu) patungkol sa salatut Taraaweeh , “Isang magandang bid’ah ito.” (Saheeh al-Bukhaari, 2/252, no. 2010 mu’allaqan; al-Fath 4/294).

Sinabi rin nila na may mga bagay na inimbento ngunit hindi tinutulan ng mga Salaf, katulad ng pagtitipon at pagsipi ng Qur`aan at ang pagsulat at pag-aayos ng mga hadeeth.

Ang sagot dito ay; Ang mga bagay na ito ay mayroong basehan sa Islam, kung kaya ito ay hindi maituturing na bid’ah.

Sinabi ni ‘Umar : “Ito ay mabuting bid’ah” ibig sa bihin ay bid’ah sa lenggwahe, sa salita lamang at hindi sa batas o shar’ee . Anoman ang mayroong basehan sa Islam, kung ito ay tatawagin na bid’ah , ito ay bid’ah lamang sa wika o lenggwahe at hindi sa bataso shar’ee, sapagkat ang bid’ah sa batas/shar’ee ay nangangahulugan na ito ay walang basehan sa Islam.

Ang pagiipon ng Qur`aan sa isang libro ay mayroong basehan sa Islam, sapagkat ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay nag-utos na itala ang Qur`aan , subalit ito ay kalat-kalat, kaya ang mga Sahaabah ay pinagsamasama ito upang mapangalagaan at mapanatili ito.

Ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay namuno sa kanyang mga Sahabah sa kanilang Taraaweeh ng ilang beses, ngunit itinigil niya ito sapagkat ayaw niya na ito ay maging isang wajib o obligasyon sa kanila. Ang mga Sahaabah (radiallaahu ‘anhum) ay nagpatuloy sa kanilang pagdarasal ng hiwa-hiwalay noong nabubuhay pa ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) at nang siya ay namatay na, hanggang sa tipunin sila ni ‘Umar ibn al-Khattaab (radiallaahu ‘anhu) upang magsalah sa likod ng iisang imaam katulad ng pagdarasal nila sa likod ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam). Ito ay hindi isang bid’ah na idinagdag sa relihiyon.

Ang pagsulat ng hadeeth ay mayroon ding basehan sa Islam. Ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ay nag-utos na itala ang ilan sa mga ahaadeeth para doon sa ilan niyang Sahabah na nagtatanong sa kanya. Sa kabuoan, ang pagsusulat nito noong panahon na siya ay nabubuhay pa ay hindi pinahintulutan, dahil sa takot na mahaluan ang Qur`aan ng mga bagay na hindi naman bahagi nito. Nang mamatay ang Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) , wala nang dapat pangambahan tungkol sa pagkakahalo ng Qur’an at hadeeth, sapagkat ang Qur`aan ay nakumpleto na at naayos na ang pagkakasunod-sunod bago pa siya namatay. Sinipi na rin ng mga Muslim ang Sunnah matapos ang Qur’aan upang ito ay mapangalagaan at maiwasan ang pagkawala nito. Gantimpalaan nawa sila ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ng lahat ng kabutihan sa Islam at mga Muslim, sapagkat pinangalagaan nila ang Akalt ng Tagapaglikha at ang Sunnah ng Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) mula sa paglalaho at pagbabago.

Maaari rin nating sabihin sa mga Mubtadi ang ganito: Bakit ang paraan ninyo ng “pagpapasalamat” ay hindi ginawa ng mga naunang henerasyon? Ng mga Sahaabah, Taabi’een, atba ut-Taabi’een, na nagmahal sa Propeta (salallaahu ‘alaihi wa sallam) ng lubos at masigasig sa paggawa ng kabutihan at pagpapasalamat? Ang mga Mubtadi ba na nag-imbento ng Mawlid ay higit na nagabayan kumpara sa mga Salafus Saleh? Sila ba ay higit na mapagpasalamat kay Allaah (subhanahu wa ta’ala)? Siguradong hindi!

********

[Shaykh Dr. Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan, Member of the Committee of Senior Scholars, Saudi Arabia.]
Pinagmulan: Huqooq al-Nabi (salallaahu ‘alaihi wa sallam) bayna al-Ijlaal wa’l-Ikhlaal, p. 139
Useful Links:
‘Eid Milad An-Nabi’y Series: Unang Bahagi
‘Eid Milad An-NAbi’y Series: Ikalawang bahagi
‘Eid Milad An-NAbi’y Series: Ikatlong bahagi
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s