Ang Pagkakaiba ng mga Muslim sa mga Al-ahmadiyyin

بسم الله الرحمن الرحيم

Ang mga Muslim ay mga tao na sumasamba tanging kay Allah (subhanahu wa ta’ala) lamang. Sinunusunod nila ng mga aral ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) , at naniniwala sila na si Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) ang huli sa kawing ng mga propeta.

Samantalang ang mga Ahmadiyyun naman ay mga tagasunod ni Mirza Ghulam Ahmad, sila ay mga hindi mananampalataya at hindi mga Muslim. Inaangkin nila na si Mirza Ghulam Ahmad daw ay ang sumunod na propeta matapos mamatay si Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam). Ang sinoman na yumakap sa maling paniniwalang ito ay hindi mananampalataya ayon sa lahat ng ulaama ng Islaam.

Sinabi ni Allah (subhanahu wa ta’ala): [sa pagkakasalin]

Si Muhammad (salallahu alayhi wa salam) ay hindi ama ng kahit na sinuman sa inyo na mga kalalakihan, kundi siya ay Sugo ng Allâh at ang pinakaselyado o pinakahuli sa lahat ng mga Propeta, kaya wala nang Propetang isusugo pagkatapos niya hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay. At ang Allâh (subhanahu wa ta’ala) ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa lahat ng bagay na inyong ginagawa at walang anuman ang naililihim sa Kanya.
[Surah Al-Ahzab 33:40]

Karagdagan pa rito, iniulat na sinabi ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) sa mapananaligan na hadeeth na matatagpuan sa Jami` at-Tirmidhi 1153;

“…at sa akin nagwawakas ang kawing ng mga propeta, ako na ang huli at wala nang susunod pa.”

********

[http://alifta.com/Fatawa/FatawaDetails.aspx?View=Tree&NodeID=744&PageNo=1&BookID=7]

Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s