Umm Sulaym (radiallaahu ‘anha) – Unang Bahagi

بسم الله الرحمن الرحيم

Sinabi ni Propeta Muhammad (صلى الله عليه و سلم): Pumasok ako sa Paraiso at nakarinig ako ng mga yabag. Kaya nagtanong ako kung kanino ang mga yabag na iyon at sinagot nila ako ‘ , ina ni Anas bin Malik (رضي الله عنها). Iyon ay mula kay al-Ghumaysa’,[Sahih Muslim]Siya si Ghumaysa na ikinasal kay Malik noong panahon na hindi pa isinugo ang Rasul (salallaahu alayhi wa salam). Nagkaroon sila ng anak, si Anas bin Malik (radiyallahu anhu). Si Ghumaysa ay isa sa mga unang yumakap sa Islam at kasama ng mga Ansar. At dahil sa pagyakap niyang ito sa Islaam, ang kanyang asawang si Malik ay lubos na nalungkot at nagpasya na iwan silang mag-ina at magtungo sa Shams kung saan doon na siya inabutan ng kamatayan.[Dito ay malinaw nating matatanto na ang isang babae na yumakap sa Islam at ang kanyang asawa ay hindi nagnais na yakapin ang relihiyong ito, ang babaeng ito ay mayroong mapagpipilian i.e ang panatilihin ang kanyang relihiyong Islaam o ang manatili sa piling ng asawa na hindi mananampalataya at tuluyang mawala ang relihiyon na kanyang niyakap].

Matapos nito ay dinala ni Ghumaysa ang kanyang anak na si Anas kay Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) upang manilbihan dito. At ayon kay Anas (radiyallahu anhu)( :”Sampung taon akong nanilbihan kay Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) at ni minsan ay hindi niya ako tinanong kung bakit ko ginawa o bakit hindi ko ginawa ang isang bagay”. [ Ang pangyayaring ito ay naging patunay sa lahat na si Ghumaysa ay hindi mag-aasawa muli maliban sa isang lalaking Muslim.]

Isa sa mga masugid na naghangad na mapangasawa siya ay isang kafir na ang pangalan ay Abu Talha. Si Abu Talha ay isa sa mga pinakamayaman nang panahon na iyon. Sinikap bigyan ng da’wah ni Umm Sulaym (radiyallaahu anah) si Abu Talha at kanyang sinabi : “Hindi mo ba alam na ang diyos na iyong sinasamba o Abu Talha ay nagmula rin sa lupa? Hindi ka ba nahihiya na ang sinasamba mo ay tulad lamang ng isang halaman? Kung yayakapin mo ang pananampalatayang Islaam, ako ay hindi hihingi ng kahit anong Mahr maliban pa rito”. “Ang mga katulad mo na nagtataglay ng kayamanan ay bihira na tanggihan sa pagpapakasal. Ngunit ikaw ay isang Kafir kaya hindi ka nararapat sa isang tulad ko na Muslimah”.

[Dito ay malinaw na hindi maaaring mapangasawa ng isang Muslimah ang isang hindi mananampalataya].

Tinanong siya ni Abu Talha : Paano ang Mahr na nais kong ibigay sa iyo?

Sumagot siya ng patanong rin :” Ano ba ang Mahr na handa mong ibigay sa akin?

Abu Talha: “Ibibigay ko sa iyo ang dilaw at puti [ginto at pilak[.

Umm Sulaym: “Hindi ko hinahangad ang ginto o pilak, kung yayakapin mo ang Islaam, ako ay hindi na hihingi pa ng ibang Mahr mula sa iyo.

Abu Talha: “Sino ang maaaring magturo sa akin ng tungkol sa ISLAAM?”

Umm Sulaym: “Magtungo ka kay Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) at siya ang magtuturo sa iyo ng tungkol sa Islam.

[Isang katotohanan na maraming lalaki na hindi mananampalataya ang lumalapit sa babaeng Muslimah upang magpaturo ng tungkol sa Islam, at bagaman ang iba sa kanila ay tunay ang intensyon na matuto, mayroon ring mga nagnanais lamang na makasalamuha ang Muslimah at kung siya ay papayag ay hihingin na ang numero ng kanyang telepono. Kung minsan ay sasabihin pa ng lalaki na nahihiya siyang magtanong sa kapwa niya lalaki.

Kaya kapatid kong Muslimah, ituro ninyo sa lalaking ito ang daan patungong masjid kung saan makakatagpo siya roon ng mga kapatid na Muslim na handang sumagot sa kanyang katanungan kahit abutin pa sila ng buong araw.]

Habang papalapit si Abu Talha sa umpukan kung saan nandoon si Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) ay sinabi ng Propeta sa kanyang mga kasama: “Narito at papalapit si Abu Talha upang yakapin ang Islam”.

[Ito ay isa sa mga milagro ng Propeta (salallahu alayhi wa salam) na alam niya ang mangyayari sa paglapit ni Abu Talha.

Isinalaysay ni Abu Talha ang naging usapan nila ni Umm Sulaym (radiyallahu anha) tungkol sa Mahr. At matapos na yakapin niya ang Islam, ay ikinasal sila ng Propeta (salallahu alayhi wa salam).

Ayon kay At-Thabit (radiyallahu anhu) :” Wala pa kaming narinig na Mahr na mas hihigit sa Mahr na ibinigay ni Abu Talha kay Umm Sulaym”.

[Isang kabAliktaran sa mga pangyayari sa ngayon. Kung saan, ang Mahr ay itinuturing na batayan sa kung gaano ang halaga ng isang Muslimah. Halimbawa nito ay ang paghingi ng bahay at lupa, kotse, negosyo, at kung minsan,ito ay ibinabatay nila sa natapos ng babae sa kanyang pag-aaral.]

Sinabi ni Umar bin Khattab (radiyallahu anhu) :” Huwag ninyong gawing lubhang mataas ang mahr ng babae, dahil ang mahr na ito ang siyang magiging dahilan upang kamuhian siya ng lalaki sa darating na panahon”.

At ikinasal si Umm Sulaym (radiyallahu anha) kay Abu Talha (radiyallahu anhu).

Ipagpapatuloy…

********
The touching story of Umm Sulaym. From the seminar, The Rights of the Spouses (September 2013), Toronto, Canada.
By Rasheed Barbee
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s