MURTAD

بسم الله الرحمن الرحيم

Ang isang tao na tumalikod sa al-Islaam at nagbalik sa dati niyang pinaniniwalaan mula sa pagiging Muslim ay ipinag-utos na patayin. Paano po natin ipapaliwanag ang ayah na ito sa Qur’aan kung saan sinabi ni Allaah (subhaana wa ta’laa): “Dahil sa kaganapan ng ‘Deen’ at sa mga malinaw na kapahayagan ay hindi na kinakailangan pang pilitin ang iba upang ito ay kanyang tanggapin.” (Al-Baqarah 2:256)?

SAGOT: Tungkol sa taong nag murtad (tumalikod sa relihiyong al-Islaam), una sa lahat, ang kanyang pagsisisi at pagbabalik-loob ay kinakailangan. At kung pagsisihan niya ang kanyang ginawa, ang parusang kamatayan ay hindi igagawad sa kanya. At kapag siya ay hindi nagbalik-loob, siya ay papatayin sa kanyang pagtalikod at pagtataksil sa Islaam.

At ang ibig sabihin ng aayah 2:256 ay nagpadala si Allaah (subhaana wa ta’laa) sa mga tao ng mga Sugo at Propeta, na siyang nagpaliwanag tungkol sa relihiyon, na mayroong malinaw na mga ebidensya, halimbawa at himala. At wala silang iniwan na palaisipan sa isipan ng mga tao na sumusunod sa katotohanan ng al-Islaam. At kapag niyakap ng isang tao ang al-Islaam, ito ay hindi dahil sa pinilit lamang siya, sa halip ay dahil nakita niya ang malinaw na katibayan na ipinadala ni Allaah (subhaana wa ta’laa) sa mga tao sa pamamagitan ng Kanyang mga Sugo na may kinalaman sa katotohanan ng deen al-Islaam.

At sa tuwing magpapadala ng mga mandirigma ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) upang makipaglaban sa Landas ni Allaah, ay palagi niyang sinasabi sa pinuno ng mga mandirigma, “Anyayahan ninyo sila sa tatlong bagay, ang una ay tanggapin nila ang al-Islaam, at kung hindi nila matanggap ang al-Islaam ay magbayad sila ng jizyah, at kung hindi nila tatanggapin ito, kung gayon ay ang espada” (Muslim).

Kung tatanggapin nila ang al-Islaam, ay binigyang proteksyon nila ang kanilang dugo/buhay, kayamanan, at pag-aari, at makakamit nila kung ano ang nararapat sa isang mananampalataya. At kung sila ay magbabayad ng jizyah, ay maliligtas pa rin ang kanilang dugo/buhay. Ngunit kung sila ay tumanggi sa al-Islaam at gayon din sa jizyah, kung gayon ay igagawad sa kanila ang pangatlong pagpipilian, at ito ay ang pakikipaglaban.

At ang pinsala ng isang murtad ay mas higit pa sa pinsala na maidudulot ng isang kaafir na lumaki na isang hindi mananampalataya. Dahil ang isang murtad, na bilang isang Muslim na nakakaalam ng katotohanan ng al-Islaam, at pagkatapos ay tatalikuran niya ito at naging isang kaafir, kung gayon ay mas ang pananakit na dulot niya kung ihahambing sa kuffaar na hindi tumalikod matapos na mabatid ang katotohanan. At mahalaga rin na tandaan natin na ang murtad na ito ay hindi pinilit o napilitan lamang na yakapin ang al-Islaam.

Kaya walang salungatan, inshaaAllaah, sa pagitan ng ayah (2:256), at sa sinabi ng Propeta (salallahu alayhi wa salam), “Sinoman ang magbago ng kanyang Relihiyon, siya ay patayin.”!

********

[Class 22 – Question and Answer Session|By Shaykh Ahmed al-Wasaabee
Translated by Shaakir al-Kanadee
Transcribed on Sha’baan 9, 1426 / September 13, 2005 by Abu Abdullah.]
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s