Karaniwang gawain na nagpapakita ng pagmamalabis sa relihiyon (Ghuluww) : SUJADA

بسم الله الرحمن الرحيم

Sa ngalan ni Allaah, Ang Mapagpala, Ang Maawain

Sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) na ang pinatutungkulan ay ang mga Hudyo at Kristiyano na mayroong matinding babala na kinakailangan ring sundin ng mga Muslim at mamuhay ng naaayon rito

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم

“O kayong mga pinagkaloobanng ‘Injeel at Torah!’ Huwag kayongmagmalabis sa inyong relihiyon,!” [Surah An-Nissa :171]

At ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) ay nagsabi:

إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو

“Mag-ingat kayo laban sa ghuluww (pagmamalabis sa relihiyon), sapagkat ang ghuluww ang siyang dahilan ng pagkapahamak ng mga nauna sa inyo” [Tinipon nina Ahmad (1/215), an-Nasaa’ee, Ibn Maajah, atbp. Si Al-Haakim (1/466) ay idineklara itong saheeh (authentic) ayon sa kondisyon nina al-Bukhaaree at Muslim. See: Silsilat al-Ahaadeeth as-Saheehah (#1283).]

Upang masunod ang utos na ito ng Propeta (salallahu alayhi wa salam), ang akda na ito ay isang naseeha tungkol sa pagmamalabis sa relihiyon na karaniwang nagagawa ng mga Muslim , upang maging maingat tayo at makapagbigay babala sa iba pa, inshallah!

ANG LABIS NA PAGKAGUSTO/PAGMAMAHAL SA CARPET NA DASALAN

Ang salaysay na matatagpuan sa Saheeh al-Bukhaaree at sa iba pa na naglalarawan sa Propeta (salallahu alayhi wa salam) na nagdasal sa khumrah [maliit na banig] at haseer [malaking banig] ay nagpapakita ng pagpapahintulot na magsalah/magdasal sa iba bukod pa sa lupa lamang. Ang ilan sa mga ulaama ay nagsasabi na ang salah ay sa lupa lamang maaaring isagawa (walang isasapin na kahit ano), kaya ang salaysay na ito ay taliwas sa kanilang opinyon. Wala silang naipakita na daleel/katibayan para doon sa mga tao na nagtuturing sa kanilang mga kilos o gawa bilang bahagi ng Relihiyon, dahil hindi naman ito itinuring ng mga Sahaba bilang usaping pangrelihiyon. Sa halip, ay nauunawaan nila na ito ay pinahihintulutan, kung kaya ang pagdarasal sa banig, sapin ng higaan, damit atbp. sa tuwing ito ay kinakailangan tulad ng kapag sobrang mainit ang sikat ng araw ay maaaring gumamit ng sapin upang maproteksiyunan ang sarili mula sa pagkapaso sa lupa na pagpapatirapaan.

Dagdag pa rito, sinabi ng mga ulaama na mas mainam sa isang tao ang magdasal na diretso ang pagpapatirapa sa lupa kung kaya rin lamang niya. Si Shaykul Islam ibn Taymiyyah (rahimahullah) ay nagsabi:

Ang mga ahaadeeth at aathaar (salaysay mula sa Propeta salallahu alayhi wa salam, at mga Sahaba) na mas ninanais nila na diretsong idikit ang kanilang mga noo sa lupa kung kaya rin lamang nila, at kung kinakailangan, tulad ng napakainit na panahon atbp, ay magsasalah sila na mayroong nakapagitan sa kanila at sa lupa, gamit ang kung anoman na mayroon sila: bahagi ng damit, turban, o sumbrero… [Majmoo’ al-Fataawee (22/172)]]

Gayunpaman, kung mayroon pa ring tao na magpupumilit na ang mga salaysay na ito ay nagpapatunay ng pagpapahintulot at pag-uutos na magsalah sa tinatawag natin ngayon na ‘sujada’ o banig dasalan, kung gayon ay tingnan uli natin ang sagot ni Shaykh al-Islaam (rahimahullaah) na sumagot sa ganitong argumento sa maraming punto :

[1] Ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) ay hindi palagiang nagsalah gamit ang sujada sa halip ay ginamit lamang niya ito sa piling pagkakataon, at may kadahilanan, katulad ng matinding init atbp. [Isang kabalintunaan doon sa mga ginagamit ito at itinuturing na na ‘dasalan’ sa lahat ng pagkakataon].

[2] Ang ginamit ng Propeta (salallahu alayhi wa salam) na sapin ay maliit lamang, sapat lamang sa pagpapatirapa o malaki ng kaunti, hindi katulad ng sujada ngayon na buong katawan na ng tao ang kasya rito.

[3] Ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) ay hindi nagsalah gamit ang sujada na ang iniisip ay upang makaiwas sa najaasah (impurities), o upang makasiguro na malinis ang kanyang pagpapatirapaan, katulad ng mga gumagamit nito ngayon sa tuwina at hindi makapagsalah kung wala nito.

[4] Ito ay hindi ipinag-utos ng Propeta (salallahu alayhi wa salam) sa kanyang mga Sahaba, kung kaya sila ay diretsong nagsasalah sa lupa. Kaya kung ang paggamit nito ay mustahabb o di kaya naman ay “Sunnah” , ay dapat na ang mga Sahaba ang naunang gumawa nito.

[5] Ang masjid ng Propeta (salallahu alayhi wa salam) ay may bahaging lupa, at bagaman siya ay may kakayahan at pagkakataon na kumuha ng banig, sapin, atbp na nabanggit sa salaysay, ay hindi naman ito dinala ng Propeta (salallahu alayhi wa salam) sa masjid upang gamitin sa pagsasalah. [Buod mula sa Majmoo’ al-Fataawee (22/175-179)]

Bilang karagdagan:

[6] Ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) ay hindi nagpatong-patong ng mga sapin na tulad ng ginagawa ng mga panatiko sa “prayer rug” ngayon, pinapatungan nila ng sujada ang carpet o kaya ay sapin sa ibabaw ng carpet.

[7] Ang ginamit niya ay walang larawan ng Ka’bah, ibang masjid, makulay na disenyo, Pangalan ni Allaah, atbp sa sapin o banig na kanyang ginamit minsan, kabaliktaran sa mga panatiko sa sujada na ang lahat ng ito ay mayroon sila. Sa halip, inaalis ng Propeta (salallahu alayhi wa salam) ang anomang makakatawag ng kanyang pansin na mayroon sa kanyang pagdarasalan, katulad ng pagsasauli niya ng damit na mayroong marka upang huwag makatawag pansin at makaagaw ng atensiyon sa kanyang pagsasalah, at naiuat rin na si Ibn ‘Umar (radiyallahu anhu) ay inalis ang anomang nakakatawag pansin tulad ng espada at mus-haf mula sa sa direksyon ng qiblah sa masjid.

[8] Ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) ay walang pagmamataas upang hindi siya magpatirapa at ilapat ang kanyang mukha sa lupa na walang sapin, dahil siya ay nagpapatirapa sa lupa kahit pa maiwan sa kanyang noo ang putik mula sa basang lupa na ito. Ang mga panatiko ng ‘sujada’ ay hindi maaatim na gumawa ng ganito.

Ang ibang Muslim sa ngayon ay maaaring ipagpaliban ang kanilang salah dahil maghahanap muna sila ng sujada, samantalang ang Propeta (salallahu alayhi wa salam) ay nagdeklara na ang buong kalupaan, buong mundo ay lugar ng kalinisan at ng pagsasalah..

Magbabayad rin sila ng malaking halaga (ang mga panatiko) para lamang sa sujada na imported dahil iniisip nila na ito ay mayroong pakinabang at may kaugnayan sa eeman ng tao.

********
[Moosaa Richardson -ST Archives – Originally published: 06-26-2005]
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s