Iblis…Jinn o Anghel na Nahulog Mula sa Langit?

بسم الله الرحمن الرحيم

Tanong bilang 3: Si Iblis (Satan) ba ay isang jinn o isang anghel na nahulog mula sa langit? Kung siya ay isang jinn, bakit siya ay ibinukod sa ayah ng Qur’a na ganito ang sinasabi: Nagpatirapa ang lahat ng mga anghel bilang pagsunod at pagpapatupad sa kagustuhan ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) maliban kay Iblees, dahil walang pag-aalinlangan, hindi siya nagpatirapa bilang pagmamataas at siya ay kabilang sa mga walang pananampalataya na nauna na sa kaalaman ng Allâh (subhanahu wa ta’ala). [Surah as-Sad 38:74]

Sagot: Alam natin na ang mga angel ay kabilang sa mga nilikha ni Allah (subhanahu wa ta’ala) mula sa liwanag. Sinusunod nila ang lahat ng utos na nagmula kay  Allah (subhanahu wa ta’ala). Bukod pa rito, binanggit ni Allah (subhanahu wa ta’ala) sa Qur’an ang paging kabilang ni Iblis sa mga  jinn. Sinabi ni Allah (subhanahu wa ta’ala) : At ipaalaala mo, noong inutusan Namin ang mga anghel na magpatirapa kay Âdam (alayhis salam) bilang paggalang at parangal at hindi pagsamba, at inutusan (din) Namin si Iblees na katulad ng pagkakautos Namin sa kanila, at nagpatirapa ang lahat ng mga anghel subali’t si Iblees na kabilang sa mga ‘Jinn’ ay hindi sumunod sa kanyang ‘ Rabb’ na Tagapaglikha, at hindi nagpatirapa bilang pagmamataas at panibugho .[ Surah Al-Khaf 18:50] At upang bigyang katwiran ang pagtanggi niya na magpatirapa kay Adam, ayon sa  Qur’an, si Iblis ay sumagot kay Allah (subhanahu wa ta’ala) ng siya ay tannin kung bakit hindi nina ito ginawa:“Nakahihigit ang paglikha sa akin kaysa sa kanya, dahil sa ako ay nilikha mula sa apoy samantalang siya naman ay nilikha mula sa alabok.” Na sa kanyang paningin ay nakahihigit ang apoy kaysa sa alabok. [Surah Al-‘A’raf 7:12].

At tungkol naman sa pagtanggap kay Iblis mula sa pangkalahatang uri ng mga anghel sa  Ayah na nagsasabing: At ipaalaala mo, noong inutusan Namin ang mga anghel na magpatirapa kay Âdam (alayhis salam) bilang paggalang at parangal at hindi pagsamba, at inutusan (din) Namin si Iblees na katulad ng pagkakautos Namin sa kanila, at nagpatirapa ang lahat ng mga anghel subali’t si Iblees na kabilang sa mga ‘Jinn’ ay hindi sumunod sa kanyang‘ Rabb’ na Tagapaglikha, at hindi nagpatirapa bilang pagmamataas at panibugho ” [Surah Al-Khaf 18:50] . Ang salitang Arabic na  illa (i.e. maliban), na karaniwang nangangahulugan ng ‘maliban’ at ginamit upang magpabatid ng Istithna’( hindi pagiging kasali o kabilang ), ay ginagamit rin minsan upang tumukoy sa  Istithna’ Munqati` (paghihiwalay kung saan ang bagay na tinutukoy ay hindi kahalintulad at naiiba sa bagay na binanggit bago ginamit ang salitang  illa). Sa panitikan ng Arabic ay tamang sabihin ang :” ja’ al-qawmu illa himaran”, na ang kahulugan ay “ang lahat ng tao ay dumating maliban sa buriko”; ang tao at ang buriko ay napapabilang sa dalawang magkaibang uri. Sa ganitong eksaktong pakahulugan ginamit ang salitang  illa (maliban) sa ayah na nabanggit; ang mga anghel at si Iblis ay napapabilang sa dawalang magkaibang uri. Gayunpaman, mayroong ilan sa mga  scholar ang nagsasabi na si Iblis ay orihinal na kabilang sa mga anghel, ngunit inani niya ang walang hanggang sumpa ni Allah (subhanahu wa ta’ala) nang siya ay sumuway sa utos ni Allaah at nagmatigas sa pagrerebelyon.

Ang tagumpay ay igawad nawa sa atin ni  Allah . Ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa ating Propeta Muhammad, sa kanyang pamilya at mga kasamahan.

~

The Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta’
Member Member Deputy Chairman
`Abdullah ibn Mani` `Abdullah ibn Ghudayyan `Abdul-Razzaq `Afify
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s