Asawa

بسم الله الرحمن الرحيم

At kabilang din sa palatandaan ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa Kanyang kadakilaan at ganap na kakayahan ay ang paglikha Niya para sa inyo mula sa inyong sarili, O kayong mga kalalakihan ng inyong mga asawa; upang mapanatag ang inyong mga kalooban at magkaroon kayo ng papamamahingahan, at ginawa Niya sa pagitan ng babae at kanyang asawa ang pagmamahal at pagkaawa. [Surah Rum :21]

Ang pagiging ganap ng isang lalaki ay mapatutunayan sa kung paano niya tratuhin ang kanyang asawa. Kaya nga sa isang hadith ay sinabi ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) : ” [ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم ] رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

Ang mananampalataya na mayroong ganap na paniniwala ay iyong may pinakamainam na ugali, at ang pinakamabuti sa inyo ay siya na mabuti sa kanyang asawa”.

Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pagmamahalan at pagtatangi sa isa’t-isa ay tila ba lumalamig. Ang sabi nga ng iba, ‘kahit ang ulam mo ay adobo, kung araw-araw mo naman itong kakainin ay siguradong magsasawa ka rin”. Kung kaya, ang noon ay itinuturing na A-SA-WA, ngayon ay naging

SA-WA na.

Ganito nga ba ang dapat mangyari? Kung ang ating asawa ay mayroong magagandang katangian, siguradong hindi natin ito pagsasawaan. Ang ibig sabihin pala nito ay iyong mga katangian na hindi natin nagugustuhan sa kanya ang siya nating pinagsasawaan. Ano nga ba ang aral ng Islaam tungkol dito?

Sinabi ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam): “[ لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره ] رواه مسلم
Ang isang mananampalataya ay hindi dapat mamuhi sa kanyang asawa na mananampalataya rin. Sapagka’t kung mayroong ugali ang kanyang asawa na hindi niya nagustuhan ay katiyakan naman na mayroon rin itong ugali na kanyang kalulugdan”.

Kaya walang dahilan upang pagsawaan mo ang iyong asawa. At kung dumating naman sa punto na hindi mo na kayang pagtiisan ang pakikisama sa kanya, na ang iyong A-SA-WA na ikaw ay nag-SAWA na, bakit hindi mo subukin na bigyan siya kahit man lamang ….

A-WA

Dahil sa iyo, bilang isang lalaki, iniatang ang pangangalaga sa babae na iyong asawa. ” [ [ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته ] متفق عليه

Kayong lahat ay tagpangalaga at may responsibilidad sa inyong nasasakupan. Ang pinuno ang siyang tagapangalaga ng kanyang nasasakupan, at ang lalaki ang tagapangalaga ng kanyang pamilya.”

At hindi masasabi na ginagawa mo ang iyong responsibilidad kung hindi mo sinusunod ang sinabi ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa Qur’an:

( النساء 19 ) : { وعاشروهن بالمعروف }
At ang karapat-dapat na pakikisama ninyo sa inyong mga asawa ay dahil sa pagmamahalan, pag-uunawaan at pagbibigay sa kanila ng kanilang karapatan. At kung sakaling ayaw na ninyo sa kanila dahil sa kadahilanang makamundo ay pagtiisan ninyo (ang situwasyon).

Ngunit kung talagang wala ka nang nararamdaman na pagmmahal sa kanya, at ang pagiging asawa niya para sa iyo ay …

WA

na, kung gayon ay palayain mo siya sa pinakamarangal na paraan na nababagay sa isang Muslimah. Sapagkat ang tunay na mananampalatayang Muslim ay iyong pinahahalagahan niya ang damdamin ng kanyang kapwa, lalo na ng babae na minsan sa buhay niya ay kanyang naging ASAWA.

وقال تعالى ( الحجرات 10 ) : { إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم }
Katiyakan, ang mga mananampalataya ang tunay na magkakapatid sa ‘Deen,’

وقال تعالى ( الحجر 88 ) : { واخفض جناحك للمؤمنين }
at magpakumbaba ka sa mga mananampalataya na naniwala kay Allâh (subhanahu wa ta’ala) at sa Kanyang Sugo.

Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s